couchdb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: New auth redirect feature
Date Wed, 14 Jul 2010 15:01:41 GMT
Zachary Zolton wrote:

> I saw this in the CHANGES file for the 0.11.1 release:
> * Added authentication redirect URL to log in clients.
>
> (...) Also, I'm assuming this
> feature to be included the 1.0 release, as well, right?

Yes, the CouchDB 1.0.0 announcement says: "This builds on the changes made in 0.11.1, also
released today."

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message