couchdb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: CouchDB 1.0 retrospectives
Date Thu, 15 Jul 2010 08:52:02 GMT
Noah Slater wrote:

> My major concern is that the CouchDB community isn't too interested in my dream logs
or my ramblings about poetry or stories about camping.

Don't most blogs have RSS-feeds for category pages? (Mine does, but I don't blog in English
and I don't have many posts on CouchDB.) In that case you could add the feed of the CouchDB
category page to the planet instead of the blog's main feed.

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message