couchdb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: CouchDB 1.0 retrospectives
Date Wed, 28 Jul 2010 08:20:05 GMT
Abdul Hakeem wrote:

> Does anyone know how to unsubscribe from this list ?

1. Go to the CouchDB homepage at http://couchdb.apache.org/
2. Click Mailing Lists which takes you to http://couchdb.apache.org/community/lists.html
3. Profit! (Well, not really.)

Nils.De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message