cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From victo...@apache.org
Subject [1/3] cordova-plugin-media-capture git commit: CB-9128 cordova-plugin-media-capture documentation translation: cordova-plugin-media-capture
Date Fri, 12 Jun 2015 14:42:25 GMT
Repository: cordova-plugin-media-capture
Updated Branches:
 refs/heads/master f4a6cfa9d -> d135c3eed


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-media-capture/blob/d135c3ee/doc/pl/README.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/README.md b/doc/pl/README.md
new file mode 100644
index 0000000..2f805db
--- /dev/null
+++ b/doc/pl/README.md
@@ -0,0 +1,564 @@
+<!--
+# license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+#     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+#     distributed with this work for additional information
+#     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+#     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+#     "License"); you may not use this file except in compliance
+#     with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+#     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+#     software distributed under the License is distributed on an
+#     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+#     KIND, either express or implied. See the License for the
+#     specific language governing permissions and limitations
+#     under the License.
+-->
+
+# cordova-plugin-media-capture
+
+[![Build Status](https://travis-ci.org/apache/cordova-plugin-media-capture.svg)](https://travis-ci.org/apache/cordova-plugin-media-capture)
+
+Ten plugin umożliwia dostęp do urządzenia dźwięku, obrazu i możliwości przechwytywania
wideo.
+
+**Ostrzeżenie**: zbierania i wykorzystywania zdjęć, wideo lub audio z urządzenia kamery
lub mikrofonu podnosi kwestie prywatności ważne. Polityka prywatności danej aplikacji należy
Dyskutować, jak aplikacja używa takich czujników i czy dane zapisane jest współużytkowany
z innymi stronami. Ponadto jeśli aplikacji wykorzystanie kamery lub mikrofonu nie jest widoczne
w interfejsie użytkownika, powinny zapewnić just-in czas wypowiedzenia przed aplikacji dostęp
do kamery lub mikrofonu (jeśli urządzenie system operacyjny nie robi już). Że ogłoszenie
powinno zawierać te same informacje, o których wspomniano powyżej, jak również uzyskanie
uprawnienia użytkownika (np. poprzez przedstawianie wyborów **OK** i **Nie dzięki**). Należy
pamiętać, że niektóre platformy aplikacji może wymagać aplikacji powiadomienia just-in-time
oraz uzyskania zgody użytkownika przed dostęp do kamery lub mikrofonu. Aby uzyskać więcej
informacji zobacz przewodnik prywatności
 .
+
+Ten plugin określa globalne `navigator.device.capture` obiektu.
+
+Chociaż w globalnym zasięgu, to nie dostępne dopiero po `deviceready` imprezie.
+
+  document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);
+  function onDeviceReady() {
+    console.log(navigator.device.capture);
+  }
+  
+
+## Instalacja
+
+  cordova plugin add cordova-plugin-media-capture
+  
+
+## Obsługiwane platformy
+
+ * Amazon Fire OS
+ * Android
+ * BlackBerry 10
+ * Przeglądarka
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 i 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+## Obiekty
+
+ * Capture
+ * CaptureAudioOptions
+ * CaptureImageOptions
+ * CaptureVideoOptions
+ * CaptureCallback
+ * CaptureErrorCB
+ * ConfigurationData
+ * MediaFile
+ * MediaFileData
+
+## Metody
+
+ * capture.captureAudio
+ * capture.captureImage
+ * capture.captureVideo
+ * MediaFile.getFormatData
+
+## Właściwości
+
+ * **supportedAudioModes**: nagranie formatów obsługiwanych przez urządzenie. (ConfigurationData[])
+
+ * **supportedImageModes**: nagrywanie obrazu rozmiarów i formatów obsługiwanych przez
urządzenie. (ConfigurationData[])
+
+ * **supportedVideoModes**: rozdzielczości nagrywania i formatów obsługiwanych przez
urządzenie. (ConfigurationData[])
+
+## capture.captureAudio
+
+> Uruchom aplikację rejestrator audio i zwraca informacje o przechwyconych klip audio
pliki.
+
+  navigator.device.capture.captureAudio(
+    CaptureCB captureSuccess, CaptureErrorCB captureError, [CaptureAudioOptions options]
+  );
+  
+
+### Opis
+
+Rozpoczyna operację asynchroniczną do przechwytywania audio nagrania za pomocą urządzenia
domyślnej aplikacji do nagrywania dźwięku. Operacja pozwala uchwycić wiele nagrań w jednej
sesji użytkownika urządzenia.
+
+Operacji przechwytywania kończy się, gdy użytkownik zamyka nagranie aplikacji, lub zostanie
osiągnięta Maksymalna liczba nagrań, określony przez `CaptureAudioOptions.limit`. Jeśli
wartość parametru nie `spółka z ograniczoną odpowiedzialnością` jest określony, domyślnie
do jednego (1), i operacji przechwytywania kończy po użytkownik rejestruje pojedynczy klip
audio.
+
+Po zakończeniu operacji przechwytywania, `CaptureCallback` wykonuje się z tablicą obiektów
`MediaFile` opisu każdego pliku przechwyconych klip audio. Jeśli użytkownik kończy działanie
przed klipu audio jest zrobione, `CaptureErrorCallback` wykonuje z obiektem `CaptureError`,
z kodem błędu `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES`.
+
+### Obsługiwane platformy
+
+ * Amazon Fire OS
+ * Android
+ * BlackBerry 10
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 i 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### Przykład
+
+  // capture callback
+  var captureSuccess = function(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+  // start audio capture
+  navigator.device.capture.captureAudio(captureSuccess, captureError, {limit:2});
+  
+
+### Dziwactwa iOS
+
+ * iOS nie ma domyślnej aplikacji do nagrywania dźwięku, więc podano pewien prosty użytkownik
złącze standardowe.
+
+### Windows Phone 7 i 8 dziwactwa
+
+ * Windows Phone 7 nie ma domyślnej aplikacji do nagrywania dźwięku, więc pewien prosty
użytkownik złącze standardowe jest dostarczone.
+
+## CaptureAudioOptions
+
+> Zawiera opcje konfiguracji przechwytywania dźwięku.
+
+### Właściwości
+
+ * **Limit**: Maksymalna liczba klipów audio nagrywać w operacji przechwytywania pojedynczego
użytkownika urządzenia. Wartość musi być większa lub równa 1 (domyślnie 1).
+
+ * **czas trwania**: maksymalny czas trwania klipu audio dźwięku, w kilka sekund.
+
+### Przykład
+
+  // limit capture operation to 3 media files, no longer than 10 seconds each
+  var options = { limit: 3, duration: 10 };
+  
+  navigator.device.capture.captureAudio(captureSuccess, captureError, options);
+  
+
+### Amazon ogień OS dziwactwa
+
+ * `duration`Parametr nie jest obsługiwana. Zapis długości nie może być ograniczony
programowo.
+
+### Dziwactwa Androida
+
+ * `duration`Parametr nie jest obsługiwana. Zapis długości nie może być ograniczony
programowo.
+
+### Jeżyna 10 dziwactwa
+
+ * `duration`Parametr nie jest obsługiwana. Zapis długości nie może być ograniczony
programowo.
+ * `limit`Parametr nie jest obsługiwana, więc tylko jednego nagrania mogą być tworzone
dla każdego wywołania.
+
+### Dziwactwa iOS
+
+ * `limit`Parametr nie jest obsługiwana, więc tylko jednego nagrania mogą być tworzone
dla każdego wywołania.
+
+## capture.captureImage
+
+> Uruchom aplikację aparatu i zwraca informacje o przechwyconych obrazów.
+
+  navigator.device.capture.captureImage(
+    CaptureCB captureSuccess, CaptureErrorCB captureError, [CaptureImageOptions options]
+  );
+  
+
+### Opis
+
+Rozpoczyna operację asynchroniczną do przechwytywania obrazów przy użyciu urządzenia
aparatu. Operacja pozwala użytkownik wobec zawładnięcie więcej niż jeden obraz w jednej
sesji.
+
+Kończy operację przechwytywania, albo kiedy użytkownik zamyka aplikację aparatu, lub
zostanie osiągnięta Maksymalna liczba nagrań, określony przez `CaptureAudioOptions.limit`.
Jeśli nie `limit` wartość jest określona, domyślnie jest to jeden (1), i operacji przechwytywania
kończy się po użytkownika przechwytuje jeden obraz.
+
+Po zakończeniu operacji przechwytywania, wywołuje `CaptureCB` wywołanie zwrotne z tablicą
obiektów `MediaFile` opisu każdego pliku przechwyconego obrazu. Jeśli użytkownik kończy
operację przed zrobieniem zdjęcia, wywołania zwrotnego `CaptureErrorCB` wykonuje się z
obiektu `CaptureError` z kodem błędu `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES`.
+
+### Obsługiwane platformy
+
+ * Amazon Fire OS
+ * Android
+ * BlackBerry 10
+ * Przeglądarka
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 i 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### Dziwactwa Windows Phone 7
+
+Wywoływanie aparat native aplikacji, podczas gdy urządzenie jest podłączone przez Zune
nie dziala, i wykonuje błąd wywołania zwrotnego.
+
+### Quirks przeglądarki
+
+Działa w Chrome, Firefox i Opera, tylko (od IE i Safari nie obsługuje interfejsu API navigator.getUserMedia)
+
+Wyświetlanie obrazów przy użyciu zrobione tylko URL pliku dostępne w Chrome/Opera. Firefox
przechowuje przechwyconych obrazów w składzie IndexedDB (zobacz plik wtyczki dokumentacji),
i w związku z tym jedynym sposobem, aby pokazać przechwyconego obrazu jest czytać ją i
Pokaż przy jego DataURL.
+
+### Przykład
+
+  // capture callback
+  var captureSuccess = function(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+  // start image capture
+  navigator.device.capture.captureImage(captureSuccess, captureError, {limit:2});
+  
+
+## CaptureImageOptions
+
+> Zawiera opcje konfiguracji przechwytywania obrazu.
+
+### Właściwości
+
+ * **limit**: Maksymalna liczba zdjęć, użytkownik puszka metalowa zawładnięcie w operacji
przechwytywania pojedynczego. Wartość musi być większa lub równa 1 (domyślnie 1).
+
+### Przykład
+
+  // limit capture operation to 3 images
+  var options = { limit: 3 };
+  
+  navigator.device.capture.captureImage(captureSuccess, captureError, options);
+  
+
+### Dziwactwa iOS
+
+ * Parametr **limit** nie jest obsługiwane, i tylko jeden obraz jest podejmowana na wywołanie.
+
+## capture.captureVideo
+
+> Uruchom aplikację rejestrator wideo i zwraca informacje o przechwyconych wideo akta.
+
+  navigator.device.capture.captureVideo(
+    CaptureCB captureSuccess, CaptureErrorCB captureError, [CaptureVideoOptions options]
+  );
+  
+
+### Opis
+
+Rozpoczyna operację asynchroniczną do przechwytywania nagrania wideo za pomocą urządzenia
wideo notujący zgłoszenie. Operacja pozwala użytkownik wobec zawładnięcie więcej niż
jednego nagrania w pojedynczej sesji.
+
+Operacji przechwytywania kończy się, gdy użytkownik zamyka aplikację nagrywania wideo,
lub zostanie osiągnięta Maksymalna liczba nagrań, określony przez `CaptureVideoOptions.limit`.
Jeśli wartość parametru nie `spółka z ograniczoną odpowiedzialnością` jest określony,
domyślnie do jednego (1), i operacji przechwytywania kończy po użytkownik rejestruje pojedynczy
klip audio.
+
+Po zakończeniu operacji przechwytywania wywołania zwrotnego `CaptureCB` wykonuje z tablicą
obiektów `MediaFile` opisu każdego pliku wideo przechwycone. Jeśli użytkownik kończy
operację przed przechwytywania wideo, wywołania zwrotnego `CaptureErrorCB` wykonuje się
z obiektu `CaptureError` z kodem błędu `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES`.
+
+### Obsługiwane platformy
+
+ * Amazon Fire OS
+ * Android
+ * BlackBerry 10
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 i 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### Przykład
+
+  // capture callback
+  var captureSuccess = function(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+  // start video capture
+  navigator.device.capture.captureVideo(captureSuccess, captureError, {limit:2});
+  
+
+### Jeżyna 10 dziwactwa
+
+ * Cordova dla BlackBerry 10 próbuje uruchomić wniosku **Rejestrator wideo** dostarczone
przez RIM, przechwytywanie nagrań wideo. Aplikacja otrzymuje `CaptureError.CAPTURE_NOT_SUPPORTED`
kod błędu, jeśli aplikacja nie jest zainstalowana na urządzeniu.
+
+## CaptureVideoOptions
+
+> Zawiera opcje konfiguracji przechwytywania wideo.
+
+### Właściwości
+
+ * **Limit**: Maksymalna liczba klipów wideo urządzenia użytkownik puszka metalowa zawładnięcie
w operacji przechwytywania pojedynczego. Wartość musi być większa lub równa 1 (domyślnie
1).
+
+ * **czas trwania**: maksymalny czas trwania klipu wideo w kilka sekund.
+
+### Przykład
+
+  // limit capture operation to 3 video clips
+  var options = { limit: 3 };
+  
+  navigator.device.capture.captureVideo(captureSuccess, captureError, options);
+  
+
+### Jeżyna 10 dziwactwa
+
+ * **Czas trwania** parametr nie jest obsługiwana, więc długość nagrania nie może
być ograniczony programowo.
+
+### Dziwactwa iOS
+
+ * Parametr **limit** nie jest obsługiwane. Tylko jeden film jest nagrany na wywołanie.
+
+## CaptureCB
+
+> Wywoływane po operacji przechwytywania mediów sukces.
+
+  function captureSuccess( MediaFile[] mediaFiles ) { ... };
+  
+
+### Opis
+
+Ta funkcja wykonuje się po zakończeniu operacji wychwytywania sukces. W tym momencie plik
multimedialny został złapany, a następnie użytkownik ma zakończony aplikacji przechwytywania
mediów, czy osiągnięto limit przechwytywania.
+
+Każdy obiekt `MediaFile` opisuje plik multimedialny przechwycone.
+
+### Przykład
+
+  // capture callback
+  function captureSuccess(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+
+## CaptureError
+
+> Hermetyzuje kod błędów wynikających z operacji przechwytywania mediów nie powiodło
się.
+
+### Właściwości
+
+ * **Kod**: jeden z kodów błędów wstępnie zdefiniowanych poniżej.
+
+### Stałe
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_INTERNAL_ERR`: Kamery lub mikrofonu udało się przechwycić obraz
lub dźwięk.
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_APPLICATION_BUSY`: Aplikacji przechwytywania kamery lub audio jest
aktualnie obsługujący wniosek innego przechwytywania.
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_INVALID_ARGUMENT`: Nieprawidłowe użycie interfejsu API (np. wartości
`limit` jest mniej niż jeden).
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES`: Użytkownik zamyka aparat fotograficzny lub audio
aplikacji przechwytywania przed zrobieniem czegokolwiek.
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_NOT_SUPPORTED`: Przechwytywania Żądana operacja nie jest obsługiwana.
+
+## CaptureErrorCB
+
+> Wywołany, jeśli wystąpi błąd podczas operacji przechwytywania mediów.
+
+  function captureError( CaptureError error ) { ... };
+  
+
+### Opis
+
+Ta funkcja wykonuje, jeśli wystąpi błąd, gdy próbuje uruchomić nośnik przechwytywania
operacji. Brak scenariusze podczas aplikacji przechwytywania jest zajęty, operacji przechwytywania
jest już miejsce, lub użytkownik nie anuluje operację zanim jakiekolwiek pliki multimedialne
są przechwytywane.
+
+Ta funkcja wykonuje się z obiektem `CaptureError`, zawierające odpowiedni komunikat `Kod`.
+
+### Przykład
+
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+
+## ConfigurationData
+
+> Hermetyzuje zestaw parametrów przechwytywania mediów, które urządzenie obsługuje.
+
+### Opis
+
+W tym artykule opisano tryby przechwytywania mediów obsługiwane przez urządzenie. Dane
konfiguracji zawiera typ MIME i przechwytywania wymiary do przechwytywania wideo lub obraz.
+
+Typy MIME powinno stosować się do [RFC2046](http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt). Przykłady:
+
+ * `video/3gpp`
+ * `video/quicktime`
+ * `image/jpeg`
+ * `audio/amr`
+ * `audio/wav`
+
+### Właściwości
+
+ * **Typ**: The ASCII algorytmem małe ciąg reprezentujący typ nośnika. (DOMString)
+
+ * **wysokość**: wysokość obrazu lub wideo w pikselach. Wartość wynosi zero dla klipy
dźwiękowe. (Liczba)
+
+ * **szerokość**: szerokość obrazu lub wideo w pikselach. Wartość wynosi zero dla
klipy dźwiękowe. (Liczba)
+
+### Przykład
+
+  // retrieve supported image modes
+  var imageModes = navigator.device.capture.supportedImageModes;
+  
+  // Select mode that has the highest horizontal resolution
+  var width = 0;
+  var selectedmode;
+  for each (var mode in imageModes) {
+    if (mode.width > width) {
+      width = mode.width;
+      selectedmode = mode;
+    }
+  }
+  
+
+Nie obsługiwane przez każdą platformę. Wszystkie tablice danych konfiguracji są puste.
+
+## MediaFile.getFormatData
+
+> Pobiera formatu informacji o pliku przechwytywania mediów.
+
+  mediaFile.getFormatData(
+    MediaFileDataSuccessCB successCallback,
+    [MediaFileDataErrorCB errorCallback]
+  );
+  
+
+### Opis
+
+Ta funkcja asynchronicznie podejmie próby pobrania informacji o formacie plik multimedialny.
Jeśli zakończy się sukcesem, to wywołuje `MediaFileDataSuccessCB` wywołanie zwrotne z
obiektu `MediaFileData`. Jeżeli próba nie powiedzie się, funkcja ta wywołuje wywołania
zwrotnego `MediaFileDataErrorCB`.
+
+### Obsługiwane platformy
+
+ * Amazon Fire OS
+ * Android
+ * BlackBerry 10
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 i 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### Amazon ogień OS dziwactwa
+
+Ten API wobec dostęp do mediów informacji o formacie pliku jest ograniczona, więc nie
wszystkie `MediaFileData` są obsługiwane właściwości.
+
+### Jeżyna 10 dziwactwa
+
+Zapewnia API dla informacji na temat plików multimedialnych, więc wszystkie obiekty `MediaFileData`
zwrotu z wartości domyślnych.
+
+### Dziwactwa Androida
+
+Ten API wobec dostęp do mediów informacji o formacie pliku jest ograniczona, więc nie
wszystkie `MediaFileData` są obsługiwane właściwości.
+
+### Dziwactwa iOS
+
+Ten API wobec dostęp do mediów informacji o formacie pliku jest ograniczona, więc nie
wszystkie `MediaFileData` są obsługiwane właściwości.
+
+## MediaFile
+
+> Hermetyzuje właściwości pliku przechwytywania mediów.
+
+### Właściwości
+
+ * **Nazwa**: Nazwa pliku, bez informacji o ścieżce. (DOMString)
+
+ * **fullPath**: pełną ścieżkę pliku, łącznie z nazwą. (DOMString)
+
+ * **Typ**: Typ mime pliku (DOMString)
+
+ * **Data ostatniej modyfikacji**: data i czas ostatniej modyfikacji pliku. (Data)
+
+ * **rozmiar**: wielkość pliku w bajtach. (Liczba)
+
+### Metody
+
+ * **MediaFile.getFormatData**: pobiera informacje o formatach plików multimedialnych.
+
+## MediaFileData
+
+> Hermetyzuje informacje formatu pliku multimedialnego.
+
+### Właściwości
+
+ * **kodery-dekodery**: format rzeczywista zawartość audio i wideo. (DOMString)
+
+ * **bitrate**: średnia szybkość transmisji bitów zawartości. Wartość wynosi zero
dla obrazów. (Liczba)
+
+ * **wysokość**: wysokość obrazu lub wideo w pikselach. Wartość wynosi zero dla klipów
audio. (Liczba)
+
+ * **szerokość**: szerokość obrazu lub wideo w pikselach. Wartość wynosi zero dla
klipów audio. (Liczba)
+
+ * **czas trwania**: długość dźwięku lub wideo klip w kilka sekund. Wartość wynosi
zero dla obrazów. (Liczba)
+
+### Jeżyna 10 dziwactwa
+
+Nie API zapewnia informacje o formatach plików multimedialnych, więc obiekt `MediaFileData`
zwracane przez funkcje `MediaFile.getFormatData` następujące wartości domyślne:
+
+ * **kodery-dekodery**: nie obsługiwane i zwraca`null`.
+
+ * **bitrate**: nie obsługiwane i zwraca zero.
+
+ * **wysokość**: nie obsługiwane i zwraca zero.
+
+ * **szerokość**: nie obsługiwane i zwraca zero.
+
+ * **czas trwania**: nie obsługiwane i zwraca zero.
+
+### Amazon ogień OS dziwactwa
+
+Obsługuje następujące `MediaFileData` Właściwości:
+
+ * **kodery-dekodery**: nie obsługiwane i zwraca`null`.
+
+ * **bitrate**: nie obsługiwane i zwraca zero.
+
+ * **wysokość**: obsługiwane: tylko pliki obrazów i wideo.
+
+ * **szerokość**: obsługiwane: tylko pliki obrazów i wideo.
+
+ * **czas trwania**: obsługiwane: audio i wideo tylko pliki
+
+### Dziwactwa Androida
+
+Obsługuje następujące `MediaFileData` Właściwości:
+
+ * **kodery-dekodery**: nie obsługiwane i zwraca`null`.
+
+ * **bitrate**: nie obsługiwane i zwraca zero.
+
+ * **wysokość**: obsługiwane: tylko pliki obrazów i wideo.
+
+ * **szerokość**: obsługiwane: tylko pliki obrazów i wideo.
+
+ * **czas trwania**: obsługiwane: audio i wideo tylko pliki.
+
+### Dziwactwa iOS
+
+Obsługuje następujące `MediaFileData` Właściwości:
+
+ * **kodery-dekodery**: nie obsługiwane i zwraca`null`.
+
+ * **bitrate**: obsługiwane na iOS4 urządzeń audio tylko. Zwraca wartość zero dla zdjęć
i filmów.
+
+ * **wysokość**: obsługiwane: tylko pliki obrazów i wideo.
+
+ * **szerokość**: obsługiwane: tylko pliki obrazów i wideo.
+
+ * **czas trwania**: obsługiwane: audio i wideo tylko pliki.
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-media-capture/blob/d135c3ee/doc/zh/README.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/zh/README.md b/doc/zh/README.md
new file mode 100644
index 0000000..4326227
--- /dev/null
+++ b/doc/zh/README.md
@@ -0,0 +1,564 @@
+<!--
+# license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+#     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+#     distributed with this work for additional information
+#     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+#     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+#     "License"); you may not use this file except in compliance
+#     with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+#     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+#     software distributed under the License is distributed on an
+#     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+#     KIND, either express or implied. See the License for the
+#     specific language governing permissions and limitations
+#     under the License.
+-->
+
+# cordova-plugin-media-capture
+
+[![Build Status](https://travis-ci.org/apache/cordova-plugin-media-capture.svg)](https://travis-ci.org/apache/cordova-plugin-media-capture)
+
+這個外掛程式提供了對設備的音訊、 圖像和視頻捕獲功能的訪問。
+
+**警告**: 收集和使用的圖像、 視頻或音訊裝置的攝像頭或麥克風從提出了重要的隱私問題。
您的應用程式的隱私權原則應該討論應用程式如何使用這種感應器和記錄的資料是否與任何其他方共用。
此外,如果攝像機或麥克風的應用程式的使用在使用者介面中不是明顯的你應該之前應用程式訪問的相機或麥克風
(如果設備作業系統不會這樣做已經) 提供只是在時間的通知。 該通知應提供相同的資訊上文指出的並獲取該使用者的許可權
(例如,通過為**確定**並**不感謝**提出的選擇)。 請注意有些應用程式市場可能需要您的應用程式提供只是時間的通知,並從訪問攝像機或麥克風之前使用者獲得的許可權。
有關詳細資訊,請參閱隱私指南。
+
+這個外掛程式定義全球 `navigator.device.capture` 物件。
+
+雖然在全球範圍內,它不可用直到 `deviceready` 事件之後。
+
+  document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);
+  function onDeviceReady() {
+    console.log(navigator.device.capture);
+  }
+  
+
+## 安裝
+
+  cordova plugin add cordova-plugin-media-capture
+  
+
+## 支援的平臺
+
+ * 亞馬遜火 OS
+ * Android 系統
+ * 黑莓 10
+ * 瀏覽器
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 和 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+## 物件
+
+ * 捕獲
+ * CaptureAudioOptions
+ * CaptureImageOptions
+ * CaptureVideoOptions
+ * CaptureCallback
+ * CaptureErrorCB
+ * ConfigurationData
+ * MediaFile
+ * MediaFileData
+
+## 方法
+
+ * capture.captureAudio
+ * capture.captureImage
+ * capture.captureVideo
+ * MediaFile.getFormatData
+
+## 屬性
+
+ * **supportedAudioModes**: 音訊錄音設備所支援的格式。(ConfigurationData[])
+
+ * **supportedImageModes**: 錄製圖像大小和格式的設備支援。(ConfigurationData[])
+
+ * **supportedVideoModes**: 錄製的視頻解析度和設備支援的格式。(ConfigurationData[])
+
+## capture.captureAudio
+
+> 啟動音訊答錄機應用程式並返回有關捕獲音訊剪輯檔的資訊。
+
+  navigator.device.capture.captureAudio(
+    CaptureCB captureSuccess, CaptureErrorCB captureError, [CaptureAudioOptions options]
+  );
+  
+
+### 說明
+
+開始一個非同步作業以捕獲使用該設備的預設音訊錄製應用程式的音訊錄音。
該操作允許在單個會話中捕獲多個錄音設備使用者。
+
+捕獲操作結束時,在使用者退出錄音應用程式,或者達到了錄音由 `CaptureAudioOptions.limit`
指定的最大數目。 如果未不指定任何 `limit` 參數值,它將預設為一 (1)
和捕獲操作將終止後使用者記錄單個音訊剪輯。
+
+當捕獲操作完成後時,`CaptureCallback` 執行描述每個捕獲音訊剪輯檔的
`MediaFile` 物件的陣列。 如果使用者終止操作之前捕獲音訊的剪輯,`CaptureErrorCallback`
使用 `CaptureError` 物件時,執行具有 `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES` 錯誤代碼。
+
+### 支援的平臺
+
+ * 亞馬遜火 OS
+ * Android 系統
+ * 黑莓 10
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 和 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### 示例
+
+  // capture callback
+  var captureSuccess = function(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+  // start audio capture
+  navigator.device.capture.captureAudio(captureSuccess, captureError, {limit:2});
+  
+
+### iOS 的怪癖
+
+ * iOS 沒有預設的音訊錄音應用程式,因此提供了一個簡單的使用者介面。
+
+### Windows Phone 7 和 8 怪癖
+
+ * Windows Phone 7 沒有預設的音訊錄音應用程式,因此提供了一個簡單的使用者介面。
+
+## CaptureAudioOptions
+
+> 封裝的音訊捕獲的配置選項。
+
+### 屬性
+
+ * **limit**: 音訊剪輯設備使用者可以在單個捕獲操作中記錄的最大數目。值必須是大於或等於
1 (預設為 1)。
+
+ * **duration**: 音訊的音效片段,以秒為單位的最長期限。
+
+### 示例
+
+  // limit capture operation to 3 media files, no longer than 10 seconds each
+  var options = { limit: 3, duration: 10 };
+  
+  navigator.device.capture.captureAudio(captureSuccess, captureError, options);
+  
+
+### 亞馬遜火 OS 怪癖
+
+ * `duration`參數不受支援。記錄長度不能僅限於以程式設計方式。
+
+### Android 的怪癖
+
+ * `duration`參數不受支援。記錄長度不能局限以程式設計方式。
+
+### 黑莓 10 怪癖
+
+ * `duration`參數不受支援。記錄長度不能局限以程式設計方式。
+ * `limit`參數不受支援,所以只有一個記錄可以創建的每個調用。
+
+### iOS 的怪癖
+
+ * `limit`參數不受支援,所以只有一個記錄可以創建的每個調用。
+
+## capture.captureImage
+
+> 啟動攝像頭應用程式並返回有關捕獲的影像檔的資訊。
+
+  navigator.device.capture.captureImage(
+    CaptureCB captureSuccess, CaptureErrorCB captureError, [CaptureImageOptions options]
+  );
+  
+
+### 說明
+
+開始一個非同步作業以捕獲圖像使用設備的攝像頭應用程式。該操作允許使用者在單個會話中捕獲多個圖像。
+
+當使用者關閉攝像頭應用程式,或錄音由 `CaptureAudioOptions.limit` 指定的最大數目達到捕獲操作結束。
如果未指定任何 `limit` 值,其預設值為一 (1) 和捕獲操作終止後使用者捕捉到一個單一的形象。
+
+當捕獲操作完成後時,它將調用 `CaptureCB` 回檔與描述每個捕獲的影像檔的
`MediaFile` 物件的陣列。 如果使用者終止之前捕獲的圖像操作,`CaptureErrorCB`
回檔執行同一個 `CaptureError` 物件,該物件具有一個 `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES`
錯誤代碼。
+
+### 支援的平臺
+
+ * 亞馬遜火 OS
+ * Android 系統
+ * 黑莓 10
+ * 瀏覽器
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 和 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### Windows Phone 7 的怪癖
+
+調用本機攝像頭應用程式,而通過 Zune 連接您的設備不能工作,和錯誤回檔執行。
+
+### 瀏覽器的怪癖
+
+在 Chrome、 火狐瀏覽器和歌劇作品只 (因為 IE 和 Safari 不支援 navigator.getUserMedia
API)
+
+顯示使用的影像檔的 URL 可用鉻雜劇只捕獲。 火狐瀏覽器將捕捉到的圖像存儲在
IndexedDB 存儲 (請參閱檔外掛程式文檔),因為這顯示捕獲的映射的唯一方法是閱讀它並使用其
DataURL 的顯示。
+
+### 示例
+
+  // capture callback
+  var captureSuccess = function(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+  // start image capture
+  navigator.device.capture.captureImage(captureSuccess, captureError, {limit:2});
+  
+
+## CaptureImageOptions
+
+> 封裝圖像捕獲的配置選項。
+
+### 屬性
+
+ * **limit**: 使用者可以在單個捕獲操作中捕獲的圖像的最大數目。值必須是大於或等於
1 (預設為 1)。
+
+### 示例
+
+  // limit capture operation to 3 images
+  var options = { limit: 3 };
+  
+  navigator.device.capture.captureImage(captureSuccess, captureError, options);
+  
+
+### iOS 的怪癖
+
+ * **limit**參數不受支援,並只有一個圖像採取每次調用的。
+
+## capture.captureVideo
+
+> 啟動視頻錄製器應用程式並返回有關捕獲的視訊短片檔的資訊。
+
+  navigator.device.capture.captureVideo(
+    CaptureCB captureSuccess, CaptureErrorCB captureError, [CaptureVideoOptions options]
+  );
+  
+
+### 說明
+
+開始一個非同步作業以捕捉錄影製作者使用的設備視頻錄製應用程式。該操作允許使用者在單個會話中捕獲多個錄音。
+
+捕獲操作結束時,在使用者退出視頻錄製中的應用,或者達到了錄音由
`CaptureVideoOptions.limit` 指定的最大數目。 如果未不指定任何 `limit` 參數值,它將預設為一
(1) 和捕獲操作將終止後使用者記錄單個視訊短片。
+
+當捕獲操作完成後時,它的 `CaptureCB` 回檔執行描述每個已捕獲的視訊短片檔的
`MediaFile` 物件的陣列。 如果使用者終止之前捕獲視頻的剪輯操作,`CaptureErrorCB`
回檔執行同一個 `CaptureError` 物件,該物件具有一個 `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES`
錯誤代碼。
+
+### 支援的平臺
+
+ * 亞馬遜火 OS
+ * Android 系統
+ * 黑莓 10
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 和 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### 示例
+
+  // capture callback
+  var captureSuccess = function(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+  // start video capture
+  navigator.device.capture.captureVideo(captureSuccess, captureError, {limit:2});
+  
+
+### 黑莓 10 怪癖
+
+ * 科爾多瓦的黑莓 10 嘗試啟動**視頻錄影機**提供的應用程式,由 RIM,以捕獲視頻的錄製。
這款應用程式會收到 `CaptureError.CAPTURE_NOT_SUPPORTED` 錯誤代碼,如果應用程式未安裝在設備上。
+
+## CaptureVideoOptions
+
+> 封裝視頻捕獲的配置選項。
+
+### 屬性
+
+ * **limit**: 該設備的使用者可以在單個捕獲操作中捕獲的視訊短片的最大數目。值必須是大於或等於
1 (預設為 1)。
+
+ * **duration**: 視訊短片,以秒為單位的最長期限。
+
+### 示例
+
+  // limit capture operation to 3 video clips
+  var options = { limit: 3 };
+  
+  navigator.device.capture.captureVideo(captureSuccess, captureError, options);
+  
+
+### 黑莓 10 怪癖
+
+ * 不支援的**duration**參數,所以錄製的長度不能以程式設計方式加以限制。
+
+### iOS 的怪癖
+
+ * **limit**參數不受支援。只有一個視頻記錄每次調用的。
+
+## CaptureCB
+
+> 在成功的媒體捕獲操作時調用。
+
+  function captureSuccess( MediaFile[] mediaFiles ) { ... };
+  
+
+### 說明
+
+此函數執行成功捕獲操作完成之後。 在媒體檔案已被抓獲,這點,或者使用者已退出媒體捕獲應用程式,或者已達到捕獲限制。
+
+每個 `MediaFile` 物件描述捕捉的媒體檔案。
+
+### 示例
+
+  // capture callback
+  function captureSuccess(mediaFiles) {
+    var i, path, len;
+    for (i = 0, len = mediaFiles.length; i < len; i += 1) {
+      path = mediaFiles[i].fullPath;
+      // do something interesting with the file
+    }
+  };
+  
+
+## CaptureError
+
+> 封裝失敗的媒體捕獲操作所引起的錯誤代碼。
+
+### 屬性
+
+ * **code**: 下面列出的預定義的錯誤代碼之一。
+
+### 常量
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_INTERNAL_ERR`: 攝像機或麥克風無法捕獲的圖像或聲音。
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_APPLICATION_BUSY`: 相機或音訊捕獲應用程式正在服另一個捕獲請求。
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_INVALID_ARGUMENT`: API 的使用無效 (例如,價值 `limit`
小於 1)。
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_NO_MEDIA_FILES`: 在使用者退出之前捕獲任何相機或音訊捕獲應用程式。
+
+ * `CaptureError.CAPTURE_NOT_SUPPORTED`: 請求的捕獲操作不受支援。
+
+## CaptureErrorCB
+
+> 如果媒體捕獲操作期間發生錯誤,調用。
+
+  function captureError( CaptureError error ) { ... };
+  
+
+### 說明
+
+如果在試圖啟動時發生的錯誤的媒體捕獲操作,執行此函數。 失敗的場景包括捕獲應用程式正忙、
捕獲操作已經發生,或使用者取消該操作之前捕獲的所有媒體檔案時。
+
+此函數執行同一個 `CaptureError` 物件,該物件包含一個相應的錯誤 `代碼`.
+
+### 示例
+
+  // capture error callback
+  var captureError = function(error) {
+    navigator.notification.alert('Error code: ' + error.code, null, 'Capture Error');
+  };
+  
+
+## ConfigurationData
+
+> 封裝一組設備支援的媒體捕獲參數。
+
+### 說明
+
+描述了設備所支援的媒體捕捉模式。配置資料包含的 MIME 類型和視頻或圖像捕獲捕獲尺寸。
+
+MIME 類型應堅持 [RFC2046](http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt)。示例:
+
+ * `video/3gpp`
+ * `video/quicktime`
+ * `image/jpeg`
+ * `audio/amr`
+ * `audio/wav`
+
+### 屬性
+
+ * **type**: ASCII 編碼的小寫字串表示的媒體類型。() DOMString
+
+ * **height**: 圖像或視頻以圖元為單位的高度。值為零的音效片段。(人數)
+
+ * **width**: 圖像或視頻以圖元為單位的寬度。值為零的音效片段。(人數)
+
+### 示例
+
+  // retrieve supported image modes
+  var imageModes = navigator.device.capture.supportedImageModes;
+  
+  // Select mode that has the highest horizontal resolution
+  var width = 0;
+  var selectedmode;
+  for each (var mode in imageModes) {
+    if (mode.width > width) {
+      width = mode.width;
+      selectedmode = mode;
+    }
+  }
+  
+
+不支援任何平臺。所有配置資料陣列都是空的。
+
+## MediaFile.getFormatData
+
+> 檢索格式媒體捕獲檔的資訊。
+
+  mediaFile.getFormatData(
+    MediaFileDataSuccessCB successCallback,
+    [MediaFileDataErrorCB errorCallback]
+  );
+  
+
+### 說明
+
+這個函數非同步嘗試檢索該媒體檔案的格式資訊。 如果成功,它將調用
`MediaFileDataSuccessCB` 回檔與 `MediaFileData` 物件。 如果該嘗試失敗,此函式呼叫的
`MediaFileDataErrorCB` 回檔。
+
+### 支援的平臺
+
+ * 亞馬遜火 OS
+ * Android 系統
+ * 黑莓 10
+ * iOS
+ * Windows Phone 7 和 8
+ * Windows 8
+ * Windows
+
+### 亞馬遜火 OS 怪癖
+
+訪問媒體檔案格式資訊的 API 的限制,所以並不是所有 `MediaFileData` 支援的屬性。
+
+### 黑莓 10 怪癖
+
+不為媒體檔案有關的資訊提供 API,所以所有的 `MediaFileData` 物件返回的預設值。
+
+### Android 的怪癖
+
+訪問媒體檔案格式資訊的 API 的限制,所以並不是所有 `MediaFileData` 支援的屬性。
+
+### iOS 的怪癖
+
+訪問媒體檔案格式資訊的 API 的限制,所以並不是所有 `MediaFileData` 支援的屬性。
+
+## MediaFile
+
+> 封裝媒體捕獲檔的屬性。
+
+### 屬性
+
+ * **name**: 檔的名稱,不包含路徑資訊。() DOMString
+
+ * **fullPath**: 檔,包括名稱的完整路徑。() DOMString
+
+ * **type**: 檔的 mime 類型 (DOMString)
+
+ * **lastModifiedDate**: 日期和檔的上次修改時間。(日期)
+
+ * **size**: 檔的大小,以位元組為單位。(人數)
+
+### 方法
+
+ * **MediaFile.getFormatData**: 檢索該媒體檔案的格式資訊。
+
+## MediaFileData
+
+> 封裝有關的媒體檔案的格式資訊。
+
+### 屬性
+
+ * **codecs**: 實際的音訊和視頻內容的格式。() DOMString
+
+ * **bitrate**: 內容的平均位元速率。值為零的圖像。(人數)
+
+ * **height**: 圖像或視頻以圖元為單位的高度。值為零的音訊剪輯。(人數)
+
+ * **width**: 圖像或視頻以圖元為單位的寬度。值為零的音訊剪輯。(人數)
+
+ * **duration**: 以秒為單位的視頻或音效片段的長度。值為零的圖像。(人數)
+
+### 黑莓 10 怪癖
+
+沒有 API 提供了媒體檔案的格式資訊,所以下面的預設值由 `MediaFile.getFormatData`
功能返回的 `MediaFileData` 物件:
+
+ * **codecs**: 不受支援,並且返回`null`.
+
+ * **bitrate**: 不受支援,並且返回零。
+
+ * **height**: 不受支援,並且返回零。
+
+ * **width**: 不受支援,並且返回零。
+
+ * **duration**: 不受支援,並且返回零。
+
+### 亞馬遜火 OS 怪癖
+
+支援以下 `MediaFileData` 屬性:
+
+ * **codecs**: 不受支援,並且返回`null`.
+
+ * **bitrate**: 不受支援,並且返回零。
+
+ * **height**: 支援: 僅圖像和視頻檔。
+
+ * **width**: 支援: 僅圖像和視頻檔。
+
+ * **duration**: 支援: 僅音訊和視頻檔
+
+### Android 的怪癖
+
+支援以下 `MediaFileData` 屬性:
+
+ * **codecs**: 不受支援,並且返回`null`.
+
+ * **bitrate**: 不受支援,並且返回零。
+
+ * **height**: 支援: 僅圖像和視頻檔。
+
+ * **width**: 支援: 僅圖像和視頻檔。
+
+ * **duration**: 支援: 僅音訊和視頻檔。
+
+### iOS 的怪癖
+
+支援以下 `MediaFileData` 屬性:
+
+ * **codecs**: 不受支援,並且返回`null`.
+
+ * **bitrate**: 僅音訊 iOS4 設備上受支援。對於圖像和視頻,返回零。
+
+ * **height**: 支援: 僅圖像和視頻檔。
+
+ * **width**: 支援: 僅圖像和視頻檔。
+
+ * **duration**: 支援: 僅音訊和視頻檔。
\ No newline at end of file


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@cordova.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@cordova.apache.org


Mime
View raw message