cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From i..@apache.org
Subject [1/2] git commit: CB-7700 cordova-cli documentation translation: cordova-cli
Date Mon, 06 Oct 2014 19:17:40 GMT
Repository: cordova-cli
Updated Branches:
  refs/heads/master 127e9fd57 -> 2b8256e30


CB-7700 cordova-cli documentation translation: cordova-cli


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-cli/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-cli/commit/ce4763f6
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-cli/tree/ce4763f6
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-cli/diff/ce4763f6

Branch: refs/heads/master
Commit: ce4763f67207fcc8b7c4a1b67848d617da903b83
Parents: b859942
Author: Victor Sosa <victorsh@mx1.ibm.com>
Authored: Thu Oct 2 18:09:56 2014 -0500
Committer: Victor Sosa <victorsh@mx1.ibm.com>
Committed: Thu Oct 2 18:09:56 2014 -0500

----------------------------------------------------------------------
 doc/pl/bash.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-cli/blob/ce4763f6/doc/pl/bash.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/bash.md b/doc/pl/bash.md
index 2df4963..41a1a55 100644
--- a/doc/pl/bash.md
+++ b/doc/pl/bash.md
@@ -23,7 +23,7 @@
 
 Cordova CLI przyjechał wiązany rezygnować skrypt, który zawiera kartę zakończenia wiersza
poleceń dla Bash. Jeśli używasz wystarczająco Unix-y system operacyjny (Linux, BSD, OS
X) można zainstalować ten ułatwia pisanie wierszy polecenia cordova.
 
-## Instalacji
+## Instalacja
 
 ### Linux
 


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@cordova.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@cordova.apache.org


Mime
View raw message