cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From i..@apache.org
Subject git commit: CB-7700 cordova-plugin-file documentation translation: cordova-plugin-file
Date Mon, 06 Oct 2014 18:56:23 GMT
Repository: cordova-plugin-file
Updated Branches:
 refs/heads/master e35c79419 -> 002788275


CB-7700 cordova-plugin-file documentation translation: cordova-plugin-file


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/commit/00278827
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/tree/00278827
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/diff/00278827

Branch: refs/heads/master
Commit: 002788275078f857480921708f2837cd82cb2967
Parents: e35c794
Author: Victor Sosa <victorsh@mx1.ibm.com>
Authored: Thu Oct 2 18:11:55 2014 -0500
Committer: Victor Sosa <victorsh@mx1.ibm.com>
Committed: Thu Oct 2 18:11:55 2014 -0500

----------------------------------------------------------------------
 doc/de/index.md | 2 +-
 doc/es/index.md | 2 +-
 doc/pl/index.md | 10 +++++-----
 doc/ru/index.md | 8 ++++----
 4 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/blob/00278827/doc/de/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/de/index.md b/doc/de/index.md
index 4cedc18..dfcb9ff 100644
--- a/doc/de/index.md
+++ b/doc/de/index.md
@@ -138,7 +138,7 @@ Obwohl technisch ein Implementierungsdetail, kann es sehr hilfreich zu
wissen wi
 
 *Hinweis*: Wenn die Anwendung bereitgestellt wird, um Perimeter zu arbeiten, alle Pfade sind
relativ /accounts/1000-enterprise.
 
-## Android Macken
+## Android Eigenarten
 
 ### Android permanenten Speicherort
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/blob/00278827/doc/es/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/es/index.md b/doc/es/index.md
index f6bcc00..a4b619e 100644
--- a/doc/es/index.md
+++ b/doc/es/index.md
@@ -42,7 +42,7 @@ Para tener una visión general de otras opciones de almacenamiento, consulte
[Gu
 
 ## Plataformas soportadas
 
-*  Amazon fuego OS
+*  Amazon fire OS
 *  Android
 *  BlackBerry 10
 *  Firefox OS

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/blob/00278827/doc/pl/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/index.md b/doc/pl/index.md
index 928b7ff..6356574 100644
--- a/doc/pl/index.md
+++ b/doc/pl/index.md
@@ -35,16 +35,16 @@ Omówienie innych opcji przechowywania odnoszą się do Cordova z [magazynu
prze
 
 [2]: http://cordova.apache.org/docs/en/edge/cordova_storage_storage.md.html
 
-## Instalacji
+## Instalacja
 
   cordova plugin add org.apache.cordova.file
   
 
 ## Obsługiwane platformy
 
-*  Amazon ogień OS
+*  Amazon Fire OS
 *  Android
-*  Jeżyna 10
+*  BlackBerry 10
 *  Firefox OS
 *  iOS
 *  Windows Phone 7 i 8 *
@@ -138,7 +138,7 @@ Chociaż technicznie implementacyjnym, może być bardzo przydatne wiedzieć,
ja
 
 *Uwaga*: gdy aplikacja jest rozmieszczana do pracy obwodu, wszystkie ścieżki są względne
do /accounts/1000-enterprise.
 
-## Android dziwactwa
+## Dziwactwa Androida
 
 ### Lokalizacja przechowywania trwałych Android
 
@@ -163,7 +163,7 @@ Jeśli aplikacja wcześniej zostało wysłane do użytkowników, przy
użyciu st
 
 Jeśli aplikacja jest nowy, lub nigdy wcześniej przechowywane pliki w trwałych plików,
a następnie `Internal` ustawienie jest zwykle zalecane.
 
-## iOS dziwactwa
+## Dziwactwa iOS
 
 *  `cordova.file.applicationStorageDirectory`jest tylko do odczytu; próby przechowywania
plików w katalogu głównym zakończy się niepowodzeniem. Użyj jednego z innych `cordova.file.*`
właściwości zdefiniowane dla iOS (tylko `applicationDirectory` i `applicationStorageDirectory`
są tylko do odczytu).
 *  `FileReader.readAsText(blob, encoding)` 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file/blob/00278827/doc/ru/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/ru/index.md b/doc/ru/index.md
index 6505052..123a598 100644
--- a/doc/ru/index.md
+++ b/doc/ru/index.md
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 ## Поддерживаемые платформы
 
-*  Amazon Fire ОС
+*  Amazon Fire OS
 *  Android
 *  BlackBerry 10
 *  Firefox OS
@@ -138,7 +138,7 @@
 
 *Примечание*: при развертывании приложения для работы
периметра, все пути относительны /accounts/1000-enterprise.
 
-## Android причуды
+## Особенности Android
 
 ### Местоположение Android постоянного хранения
 
@@ -163,7 +163,7 @@
 
 Если ваше приложение является новым или ранее никогда
не хранит файлы в стойких файловой системы, то `Internal`
как правило рекомендуется настройка.
 
-## iOS причуды
+## Особенности iOS
 
 *  `cordova.file.applicationStorageDirectory`доступен только для чтения;
попытка хранения файлов в корневом каталоге не удастся.
Использовать один из других `cordova.file.*` свойства, определенные
для iOS (только `applicationDirectory` и `applicationStorageDirectory` доступны
только для чтения).
 *  `FileReader.readAsText(blob, encoding)` 
@@ -186,7 +186,7 @@
 
 Если ваше приложение является новым или ранее никогда
не хранит файлы в стойких файловой системы, то `Library`
как правило рекомендуется настройка.
 
-## Firefox OS причуды
+## Особенности Firefox OS
 
 API файловой системы изначально не поддерживается
Firefox OS и реализуется как оболочка поверх indexedDB.
 


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@cordova.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@cordova.apache.org


Mime
View raw message