cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ldel...@apache.org
Subject git commit: CB-7471 cordova-plugin-file-transfer documentation translation: cordova-plugin-file-transfer
Date Mon, 15 Sep 2014 21:26:15 GMT
Repository: cordova-plugin-file-transfer
Updated Branches:
  refs/heads/master d1642de65 -> 58a60f1bf


CB-7471 cordova-plugin-file-transfer documentation translation: cordova-plugin-file-transfer


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file-transfer/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file-transfer/commit/58a60f1b
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file-transfer/tree/58a60f1b
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file-transfer/diff/58a60f1b

Branch: refs/heads/master
Commit: 58a60f1bf35eb3dcba6b9ba23f469b170fb89c2e
Parents: d1642de
Author: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Authored: Mon Sep 15 17:26:09 2014 -0400
Committer: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Committed: Mon Sep 15 17:26:09 2014 -0400

----------------------------------------------------------------------
 doc/pl/index.md | 5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-file-transfer/blob/58a60f1b/doc/pl/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/index.md b/doc/pl/index.md
index e3b38cd..2bb3fa0 100644
--- a/doc/pl/index.md
+++ b/doc/pl/index.md
@@ -34,12 +34,15 @@ Plugin pozwala na przesyłanie i pobieranie plików.
 *   Firefox OS **
 *   iOS
 *   Windows Phone 7 i 8 *
-*   Windows 8 *
+*   Windows 8 \***|
+*   Windows \***|
 
 * *Nie obsługują `onprogress` ani `abort()` *
 
 ** *Nie obsługują `onprogress` *
 
+Częściowe wsparcie `onprogress` dla przesłać Metoda. `onprogress` jest wywoływana z
zdarzenie progress pusty z powodu Windows limitations_
+
 # FileTransfer
 
 `FileTransfer`Obiekt zapewnia sposób wgrać pliki przy użyciu żądania HTTP wieloczęściowe
POST i pobierania plików, jak również.


Mime
View raw message