cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ldel...@apache.org
Subject git commit: CB-7249cordova-plugin-camera documentation translation: cordova-plugin-camera
Date Fri, 01 Aug 2014 20:22:59 GMT
Repository: cordova-plugin-camera
Updated Branches:
 refs/heads/master c696f6e0b -> 0d63ac27c


CB-7249cordova-plugin-camera documentation translation: cordova-plugin-camera


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera/commit/0d63ac27
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera/tree/0d63ac27
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera/diff/0d63ac27

Branch: refs/heads/master
Commit: 0d63ac27ca6911d34a3eef76e393d64e898d8b47
Parents: c696f6e
Author: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Authored: Fri Aug 1 16:22:53 2014 -0400
Committer: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Committed: Fri Aug 1 16:22:53 2014 -0400

----------------------------------------------------------------------
 doc/fr/index.md | 2 +-
 doc/pl/index.md | 26 ++++++++++++++------------
 doc/ru/index.md | 6 +++---
 3 files changed, 18 insertions(+), 16 deletions(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera/blob/0d63ac27/doc/fr/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/fr/index.md b/doc/fr/index.md
index ca504f0..d2a06f9 100644
--- a/doc/fr/index.md
+++ b/doc/fr/index.md
@@ -218,7 +218,7 @@ Paramètres optionnels pour personnaliser les réglages de l'appareil.
 
 *  Ignore le paramètre `quality`.
 
-*  Ignore le paramètre `allowEdit`.
+*  Ignore la `allowEdit` paramètre.
 
 *  `Camera.MediaType`n'est pas pris en charge.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera/blob/0d63ac27/doc/pl/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/index.md b/doc/pl/index.md
index 7b1d12a..3149bfa 100644
--- a/doc/pl/index.md
+++ b/doc/pl/index.md
@@ -28,7 +28,7 @@ Wtyczka dostarcza API do robienia zdjęć i wybór zdjęć z biblioteki
obrazu s
 
 Pobiera zdjęcia za pomocą aparatu lub z galerii zdjęć w urządzeniu. Obraz jest przekazywany
do funkcji zwrotnej success jako `String` kodowany za pomocą base64 lub jako URI do pliku.
Sama metoda zwraca obiekt `CameraPopoverHandle`, który może służyć do zmiany położenia
wyskakującego okna wyboru pliku.
 
-  navigator.camera.getPicture( cameraSuccess, cameraError, [ cameraOptions ] );
+  navigator.camera.getPicture( cameraSuccess, cameraError, cameraOptions );
   
 
 ### Opis
@@ -147,9 +147,9 @@ Opcjonalne parametry, aby dostosować ustawienia aparatu.
 
 ### Opcje
 
-*  **quality**: Jakość zapisywanego obrazu, wyrażona w przedziale 0-100, gdzie 100 zazwyczaj
jest maksymalną rozdzielczością bez strat w czasie kompresji pliku. *(Liczba)* (Pamiętaj,
że informacja o rozdzielczości aparatu jest niedostępna.)
+*  **quality**: Jakość zapisywanego obrazu, wyrażona w przedziale 0-100, gdzie 100 zazwyczaj
jest maksymalną rozdzielczością bez strat w czasie kompresji pliku. Wartością domyślną
jest 50. *(Liczba)* (Należy zauważyć, że informacje o rozdzielczość kamery jest niedostępny).
 
-*  **destinationType**: Wybierz format zwracanej wartości. Zdefiniowane w `navigator.camera.DestinationType`
*(numer)*
+*  **destinationType**: Wybierz format zwracanej wartości. Wartością domyślną jest
FILE_URI. Zdefiniowane w `navigator.camera.DestinationType` *(numer)*
   
     Camera.DestinationType = {
       DATA_URL : 0,   // Return image as base64-encoded string
@@ -158,7 +158,7 @@ Opcjonalne parametry, aby dostosować ustawienia aparatu.
     };
     
 
-*  **sourceType**: Ustaw źródło obrazu. Zdefiniowane w `navigator.camera.PictureSourceType`
*(numer)*
+*  **sourceType**: Ustaw źródło obrazu. Wartością domyślną jest aparat fotograficzny.
Zdefiniowane w `navigator.camera.PictureSourceType` *(numer)*
   
     Camera.PictureSourceType = {
       PHOTOLIBRARY : 0,
@@ -169,7 +169,7 @@ Opcjonalne parametry, aby dostosować ustawienia aparatu.
 
 *  **allowEdit**: Pozwala na prostą edycję obrazu przed zaznaczeniem. *(Boolean)*
 
-*  **encodingType**: Wybierz plik obrazu zwracany jest kodowanie. Zdefiniowane w `navigator.camera.EncodingType`
*(numer)*
+*  **encodingType**: Wybierz plik obrazu zwracany jest kodowanie. Domyślnie jest JPEG.
Zdefiniowane w `navigator.camera.EncodingType` *(numer)*
   
     Camera.EncodingType = {
       JPEG : 0,        // Return JPEG encoded image
@@ -196,7 +196,7 @@ Opcjonalne parametry, aby dostosować ustawienia aparatu.
 
 *  **popoverOptions**: Opcja tylko dla platformy iOS, która określa położenie wyskakującego
okna na iPadzie. Zdefiniowane w `CameraPopoverOptions`.
 
-*  **cameraDirection**: Wybierz aparat do korzystania (lub z powrotem przodem). Zdefiniowane
w `navigator.camera.Direction` *(numer)*
+*  **cameraDirection**: Wybierz aparat do korzystania (lub z powrotem przodem). Wartością
domyślną jest z powrotem. Zdefiniowane w `navigator.camera.Direction` *(numer)*
   
     Camera.Direction = {
       BACK : 0,   // Używa tylnej kamery
@@ -224,15 +224,13 @@ Opcjonalne parametry, aby dostosować ustawienia aparatu.
 
 *  Parametr `quality` jest ignorowany.
 
-*  Parametr `sourceType` jest ignorowany.
-
 *  Ignoruje `allowEdit` parametr.
 
-*  Nie jest wspierane `Camera.MediaType`.
+*  `Camera.MediaType`nie jest obsługiwane.
 
-*  Parametr `correctOrientation` jest ignorowany.
+*  Ignoruje `correctOrientation` parametr.
 
-*  Parametr `cameraDirection` jest ignorowany.
+*  Ignoruje `cameraDirection` parametr.
 
 ### Firefox OS dziwactwa
 
@@ -258,7 +256,7 @@ Opcjonalne parametry, aby dostosować ustawienia aparatu.
 
 *  Ustaw `quality` poniżej 50 aby uniknąć błędów pamięci na niektórych urządzeniach.
 
-*  Jeśli użyjesz `destinationType.FILE_URI` zdjęcia zostaną zapisane w katalogu tymczasowym
aplikacji. Jeżeli masz problemy z miejscem, możesz usunąć zawartość tego katalogu używając
API `navigator.fileMgr`.
+*  Podczas korzystania z `destinationType.FILE_URI` , zdjęcia są zapisywane w katalogu
tymczasowego stosowania. Zawartość katalogu tymczasowego stosowania jest usuwany po zakończeniu
aplikacji.
 
 ### Osobliwości Tizen
 
@@ -274,8 +272,12 @@ Opcjonalne parametry, aby dostosować ustawienia aparatu.
 
 *  Ignoruje `cameraDirection` parametr.
 
+*  Ignoruje `saveToPhotoAlbum` parametr. Ważne: Wszystkie zdjęcia zrobione aparatem wp7/8
cordova API są zawsze kopiowane do telefonu w kamerze. W zależności od ustawień użytkownika
może to też oznaczać że obraz jest automatycznie przesłane do ich OneDrive. Potencjalnie
może to oznaczać, że obraz jest dostępne dla szerszego grona odbiorców niż Twoja aplikacja
przeznaczona. Jeśli ten bloker aplikacji, trzeba będzie wdrożenie CameraCaptureTask, opisane
na msdn: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/hh394006.aspx>
można także komentarz lub górę głosowanie powiązanych kwestii w [śledzenia błędów][3]
+
 *  Ignoruje `mediaType` Właściwość `cameraOptions` jako SDK Windows Phone nie umożliwiają
wybór filmów z PHOTOLIBRARY.
 
+ [3]: https://issues.apache.org/jira/browse/CB-2083
+
 ## CameraError
 
 funkcja wywołania zwrotnego PrzyBłędzie, która zawiera komunikat o błędzie.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera/blob/0d63ac27/doc/ru/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/ru/index.md b/doc/ru/index.md
index a0c1348..a1a17fd 100644
--- a/doc/ru/index.md
+++ b/doc/ru/index.md
@@ -221,11 +221,11 @@ Tizen поддерживает только `destinationType` из `Camera.Desti
 
 *  Игнорирует `allowEdit` параметр.
 
-*  `Camera.MediaType` не поддерживается.
+*  `Camera.MediaType`не поддерживается.
 
-*  Игнорирует параметр `correctOrientation`.
+*  Игнорирует `correctOrientation` параметр.
 
-*  Игнорирует параметр `cameraDirection`.
+*  Игнорирует `cameraDirection` параметр.
 
 ### Firefox OS причуды
 


Mime
View raw message