cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ldel...@apache.org
Subject git commit: CB-7249cordova-plugin-device-motion documentation translation: cordova-plugin-device-motion
Date Fri, 01 Aug 2014 20:23:25 GMT
Repository: cordova-plugin-device-motion
Updated Branches:
 refs/heads/master 8872a9f2d -> 0427d12d5


CB-7249cordova-plugin-device-motion documentation translation: cordova-plugin-device-motion


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-device-motion/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-device-motion/commit/0427d12d
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-device-motion/tree/0427d12d
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-device-motion/diff/0427d12d

Branch: refs/heads/master
Commit: 0427d12d5fe7069a3731e3b4201c4623911d3ec8
Parents: 8872a9f
Author: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Authored: Fri Aug 1 16:23:20 2014 -0400
Committer: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Committed: Fri Aug 1 16:23:20 2014 -0400

----------------------------------------------------------------------
 doc/pl/index.md | 42 +++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 21 insertions(+), 21 deletions(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-device-motion/blob/0427d12d/doc/pl/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/index.md b/doc/pl/index.md
index c26d12e..c27f56f 100644
--- a/doc/pl/index.md
+++ b/doc/pl/index.md
@@ -19,18 +19,18 @@
 
 # org.apache.cordova.device-motion
 
-Ten plugin umożliwia dostęp do urządzenia akcelerometr. Akcelerometr jest czujnik ruchu,
który wykrywa zmiany (*delta*) w ruchu względem bieżącej orientacji urządzenia, w trzech
wymiarach na osi *x*, *y*i *z* .
+Ten plugin umożliwia dostęp do akcelerometru. Akcelerometr jest czujnikiem ruchu, który
wykrywa zmiany (*delta*) w ruchu względem bieżącej orientacji urządzenia, w trzech wymiarach
na osi *x*, *y*i *z* .
 
-## Instalacji
+## Instalacja
 
   cordova plugin add org.apache.cordova.device-motion
   
 
 ## Obsługiwane platformy
 
-*  Amazon ogień OS
+*  Amazon Fire OS
 *  Android
-*  Jeżyna 10
+*  BlackBerry 10
 *  Firefox OS
 *  iOS
 *  Tizen
@@ -49,9 +49,9 @@ Ten plugin umożliwia dostęp do urządzenia akcelerometr. Akcelerometr
jest czu
 
 ## navigator.accelerometer.getCurrentAcceleration
 
-Pobiera aktualne przyspieszenie wzdłuż osi *x*, *y* oraz *z*.
+Zwraca aktualne przyspieszenie wzdłuż osi *x*, *y* oraz *z*.
 
-Wartości przyspieszeń są zwracane funkcji `accelerometerSuccess`.
+Wartości przyspieszeń są zwracane w argumencie funkcji `accelerometerSuccess`.
 
   navigator.accelerometer.getCurrentAcceleration(accelerometerSuccess, accelerometerError);
   
@@ -72,27 +72,27 @@ Wartości przyspieszeń są zwracane funkcji `accelerometerSuccess`.
   navigator.accelerometer.getCurrentAcceleration(onSuccess, onError);
   
 
-### iOS dziwactwa
+### Wyjątki iOS
 
-*  iOS nie rozpoznaje koncepcji pobrania aktualnego przyspieszenia w danym punkcie.
+*  W iOS nie wprowadzono możliwości zmierzenia aktualnego przyspieszenia w dowolnym punkcie.
 
-*  Musisz obserwować przyspieszenie i przejmować dane w określonych odstępach czasu.
+*  Musisz obserwować przyspieszenie i odbierać wyniki w określonych odstępach czasu.
 
 *  Podsumowując, funkcja `getCurrentAcceleration` zwraca ostatnią wartość zgłoszoną
przez wywołanie `watchAccelerometer`.
 
 ## navigator.accelerometer.watchAcceleration
 
-Pobiera urządzenie w bieżącym `Acceleration` w regularnych odstępach czasu, wykonywanie
`accelerometerSuccess` funkcja wywołania zwrotnego za każdym razem. Określ interwał w
milisekundach przez `acceleratorOptions` obiektu `frequency` parametr.
+Pobiera aktualny obiekt `Acceleration` w regularnych odstępach czasu, za każdym razem wywołując
funkcję zwrotną `accelerometerSuccess`. Interwał jest określony w milisekundach w parametrze
`frequency` obiektu `acceleratorOptions`.
 
-Zwracane obejrzeć identyfikator odniesienia akcelerometr zegarek interwał i może być
używany z `navigator.accelerometer.clearWatch` do zatrzymania, obejrzeniu akcelerometru.
+Zwracane watch ID jest odniesieniem do obserwacji akcelerometru i może być użyty w `navigator.accelerometer.clearWatch`
do zatrzymania tego procesu.
 
   var watchID = navigator.accelerometer.watchAcceleration(accelerometerSuccess,
                              accelerometerError,
                              [accelerometerOptions]);
   
 
-*  **accelerometerOptions**: Obiekt z opcjonalnie następujące klucze: 
-  *  **frequency**: Jak często uzyskuje dane z `Acceleration` w milisekundach. *(Liczba)*
(Domyślnie: 10000)
+*  **accelerometerOptions**: Obiekt z następującymi opcjonalnymi kluczami: 
+  *  **frequency**: Jak często pozyskiwane będą dane z `Acceleration` w milisekundach.
*(Number)* (Domyślnie: 10000)
 
 ### Przykład
 
@@ -112,9 +112,9 @@ Zwracane obejrzeć identyfikator odniesienia akcelerometr zegarek interwał
i mo
   var watchID = navigator.accelerometer.watchAcceleration(onSuccess, onError, options);
   
 
-### iOS dziwactwa
+### Wyjątki iOS
 
-API wywołuje funkcję zwrotną success w żądanym przedziale ale zakres żądania do urządzenia
jest ograniczony przedziałem od 40ms do 1000ms. Dla przykładu, jeśli żądasz 3 sekundowy
przedział (3000ms), API pobierze dane z urządzenia co 1 sekundę, ale wykona funkcję zwrotną
success co każde 3 sekundy.
+API wywołuje funkcję zwrotną success w żądanym przedziale czasowym, zakres żądania
do urządzenia jest ograniczony przedziałem od 40ms do 1000ms. Dla przykładu, jeśli żądasz
3 sekundowy przedział (3000ms), API pobierze dane z urządzenia co 1 sekundę, ale wykona
funkcję zwrotną success co każde 3 sekundy.
 
 ## navigator.accelerometer.clearWatch
 
@@ -123,7 +123,7 @@ Przestaje obserwować `Acceleration` odnoszące się do parametru `watchID`.
   navigator.accelerometer.clearWatch(watchID);
   
 
-*  **watchID**: Identyfikator zwrócony przez`navigator.accelerometer.watchAcceleration`.
+*  **watchID**: Identyfikator zwrócony przez `navigator.accelerometer.watchAcceleration`.
 
 ### Przykład
 
@@ -134,13 +134,13 @@ Przestaje obserwować `Acceleration` odnoszące się do parametru `watchID`.
   navigator.accelerometer.clearWatch(watchID);
   
 
-## Przyspieszenie
+## Acceleration
 
-Zawiera przechwycone w danej chwili dane z `akcelerometru`. Wartości przyśpieszenia to
efekt grawitacji (9.81 m/s ^ 2), tak, że kiedy urządzenie znajduje się płaska i górę,
*x*, *y*, i *z* wartości zwracane powinny być `` , `` , i`9.81`.
+Zawiera przechwycone w danej chwili dane z `akcelerometru`. Wartości przyśpieszenia to
efekt grawitacji (9.81 m/s ^ 2), tak, że kiedy urządzenie znajduje się w pozycji na płask
i w górę, *x*, *y*, i *z* wartości zwracane powinny być `` , `` , i`9.81`.
 
 ### Właściwości
 
-*  **x**: Wielkość przyśpieszenia na osi x. (w m/s^2) *(Liczba)*
-*  **y**: Wielkość przyśpieszenia na osi y. (w m/s^2) *(Liczba)*
-*  **z**: Wielkość przyśpieszenia na osi z. (w m/s^2) *(Liczba)*
+*  **x**: Wartość przyśpieszenia na osi x. (w m/s^2) *(Liczba)*
+*  **y**: Wartość przyśpieszenia na osi y. (w m/s^2) *(Liczba)*
+*  **z**: Wartość przyśpieszenia na osi z. (w m/s^2) *(Liczba)*
 *  **timestamp**: Znacznik czasu w milisekundach. *(DOMTimeStamp)*
\ No newline at end of file


Mime
View raw message