cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ldel...@apache.org
Subject git commit: CB-7249cordova-plugin-network-information documentation translation: cordova-plugin-network-information
Date Fri, 01 Aug 2014 20:24:27 GMT
Repository: cordova-plugin-network-information
Updated Branches:
  refs/heads/master 531248555 -> 49d9e029b


CB-7249cordova-plugin-network-information documentation translation: cordova-plugin-network-information


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-network-information/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-network-information/commit/49d9e029
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-network-information/tree/49d9e029
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-network-information/diff/49d9e029

Branch: refs/heads/master
Commit: 49d9e029b0237b425c12486e8e14a178b52376dc
Parents: 5312485
Author: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Authored: Fri Aug 1 16:24:22 2014 -0400
Committer: Lisa Seacat DeLuca <ldeluca@us.ibm.com>
Committed: Fri Aug 1 16:24:22 2014 -0400

----------------------------------------------------------------------
 doc/pl/index.md | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-network-information/blob/49d9e029/doc/pl/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/index.md b/doc/pl/index.md
index e374819..6159bb0 100644
--- a/doc/pl/index.md
+++ b/doc/pl/index.md
@@ -121,7 +121,7 @@ Zdarzenie odpala gdy aplikacja przejdzie do trybu offline, a urządzenie
nie jes
 
 ### Szczegóły
 
-`offline`Zdarzenie fires po wcześniej podłączone urządzenie traci połączenia z siecią,
dzięki czemu aplikacja może już dostęp do Internetu. Opiera się na te same informacje
połączenia API i gdy odpalam `connection.type` zmienia się z `NONE` na inną wartość.
+`offline`Zdarzenie fires po wcześniej podłączone urządzenie traci połączenia z siecią,
dzięki czemu aplikacja może już dostęp do Internetu. Opiera się na te same informacje
połączenia API i gdy odpalam wartość `connection.type` staje się`NONE`.
 
 Aplikacje zwykle należy użyć `document.addEventListener` Aby dołączyć słuchacza raz
`deviceready` pożary zdarzenia.
 
@@ -155,7 +155,7 @@ Wydarzenie to odpala gdy aplikacja przechodzi w tryb online i urządzenie
staje
 
 ### Szczegóły
 
-`online`Zdarzenie odpala gdy wcześniej niezwiązane urządzenie odbiera połączenie sieciowe,
aby umożliwić aplikacji dostęp do Internetu. Opiera się na te same informacje połączenia
API i gdy odpalam wartość `connection.type` staje się`NONE`.
+`online`Zdarzenie odpala gdy wcześniej niezwiązane urządzenie odbiera połączenie sieciowe,
aby umożliwić aplikacji dostęp do Internetu. Opiera się na te same informacje połączenia
API i gdy odpalam `connection.type` zmienia się z `NONE` na inną wartość.
 
 Aplikacje zwykle należy użyć `document.addEventListener` Aby dołączyć słuchacza raz
`deviceready` pożary zdarzenia.
 


Mime
View raw message