cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ste...@apache.org
Subject [1/2] CB-6127 Spanish and French Translations added. Github close #13
Date Wed, 04 Jun 2014 22:38:44 GMT
Repository: cordova-plugin-media
Updated Branches:
 refs/heads/master eb31b3108 -> f9be27984


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-media/blob/f9be2798/doc/pl/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/pl/index.md b/doc/pl/index.md
new file mode 100644
index 0000000..4eee351
--- /dev/null
+++ b/doc/pl/index.md
@@ -0,0 +1,488 @@
+<!---
+  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+  or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+  distributed with this work for additional information
+  regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+  "License"); you may not use this file except in compliance
+  with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+  software distributed under the License is distributed on an
+  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+  KIND, either express or implied. See the License for the
+  specific language governing permissions and limitations
+  under the License.
+-->
+
+# org.apache.cordova.media
+
+Plugin daje możliwość nagrywania i odtwarzania plików audio na urządzeniu.
+
+**Uwaga**: Obecna implementacja nie stosować się do specyfikacji W3C do przechwytywania
mediów i jest dostarczane jedynie dla wygody. Przyszłej realizacji będą przylegać do
najnowszych specyfikacji W3C i może potępiać bieżące interfejsów API.
+
+## Instalacji
+
+  cordova plugin add org.apache.cordova.media
+  
+
+## Obsługiwane platformy
+
+*  Android
+*  Jeżyna 10
+*  iOS
+*  Windows Phone 7 i 8
+*  Tizen
+*  Windows 8
+
+## Windows Phone dziwactwa
+
+*  Tylko jeden plik mogą być zagrany w tył w czasie.
+
+*  Istnieją ścisłe ograniczenia na jak aplikacja współdziała z innymi mediami. Zobacz
[Microsoft dokumentacji szczegóły][1].
+
+ [1]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/hh184838(v=vs.92).aspx
+
+## Media
+
+  var media = new Media(src, mediaSuccess, [mediaError], [mediaStatus]);
+  
+
+### Parametry
+
+*  **src**: URI zawierający zawartość audio. *(DOMString)*
+
+*  **mediaSuccess**: (opcjonalne) wywołania zwrotnego, który wykonuje po `Media` obiektu
została zakończona bieżącej gry, rekordu lub działania stop. *(Funkcja)*
+
+*  **mediaError**: (opcjonalne) wywołania zwrotnego, która wykonuje w przypadku wystąpienia
błędu. *(Funkcja)*
+
+*  **mediaStatus**: (opcjonalne) wywołania zwrotnego, który wykonuje wskazać zmiany statusu.
*(Funkcja)*
+
+### Stałe
+
+Poniższe stałe są zgłaszane jako parametr tylko do `mediaStatus` wywołania zwrotnego:
+
+*  `Media.MEDIA_NONE`= 0;
+*  `Media.MEDIA_STARTING`= 1;
+*  `Media.MEDIA_RUNNING`= 2;
+*  `Media.MEDIA_PAUSED`= 3;
+*  `Media.MEDIA_STOPPED`= 4;
+
+### Metody
+
+*  `media.getCurrentPosition`: Zwraca bieżącej pozycji w pliku audio.
+
+*  `media.getDuration`: Zwraca czas trwania pliku audio.
+
+*  `media.play`: Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania pliku audio.
+
+*  `media.pause`: Wstrzymanie odtwarzania pliku audio.
+
+*  `media.release`: Zwalnia zasoby audio system operacyjny.
+
+*  `media.seekTo`: Porusza się pozycji w pliku audio.
+
+*  `media.setVolume`: Ustaw głośność odtwarzania dźwięku.
+
+*  `media.startRecord`: Nagrywanie pliku audio.
+
+*  `media.stopRecord`: Zatrzymaj nagrywanie pliku audio.
+
+*  `media.stop`: Zatrzymania odtwarzania pliku audio.
+
+### Parametry dodatkowe ReadOnly
+
+*  **stanowisko**: stanowisko w odtwarzaniu dźwięku, w kilka sekund.
+  
+  *  Nie jest automatycznie aktualizowana podczas odtwarzania; wywołanie `getCurrentPosition`
aktualizacji.
+
+*  **czas**: trwania mediów, w kilka sekund.
+
+## media.getCurrentPosition
+
+Zwraca bieżącą pozycję w pliku audio. Również aktualizacje `Media` obiektu `position`
parametr.
+
+  media.getCurrentPosition(mediaSuccess, [mediaError]);
+  
+
+### Parametry
+
+*  **mediaSuccess**: wywołania zwrotnego, który jest przekazywany bieżącej pozycji w
kilka sekund.
+
+*  **mediaError**: (opcjonalne) wywołanie zwrotne do wykonać, jeśli wystąpi błąd.
+
+### Szybki przykład
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+  
+  // Update media position every second
+  var mediaTimer = setInterval(function () {
+    // get media position
+    my_media.getCurrentPosition(
+      // success callback
+      function (position) {
+        if (position > -1) {
+          console.log((position) + " sec");
+        }
+      },
+      // error callback
+      function (e) {
+        console.log("Error getting pos=" + e);
+      }
+    );
+  }, 1000);
+  
+
+## media.getDuration
+
+Zwraca czas trwania pliku audio w kilka sekund. Jeśli czas trwania jest nieznane, to zwraca
wartość -1.
+
+  media.getDuration();
+  
+
+### Szybki przykład
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+  
+  // Get duration
+  var counter = 0;
+  var timerDur = setInterval(function() {
+    counter = counter + 100;
+    if (counter > 2000) {
+      clearInterval(timerDur);
+    }
+    var dur = my_media.getDuration();
+    if (dur > 0) {
+      clearInterval(timerDur);
+      document.getElementById('audio_duration').innerHTML = (dur) + " sec";
+    }
+  }, 100);
+  
+
+## Media.Pause
+
+Wstrzymuje odtwarzanie pliku audio.
+
+  media.pause();
+  
+
+### Szybki przykład
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function () { console.log("playAudio():Audio Success"); },
+      // error callback
+      function (err) { console.log("playAudio():Audio Error: " + err); }
+    );
+  
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  
+    // Pause after 10 seconds
+    setTimeout(function () {
+      media.pause();
+    }, 10000);
+  }
+  
+
+## Media.play
+
+Rozpoczyna się lub wznawia odtwarzanie pliku audio.
+
+  media.play();
+  
+
+### Szybki przykład
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function () {
+        console.log("playAudio():Audio Success");
+      },
+      // error callback
+      function (err) {
+        console.log("playAudio():Audio Error: " + err);
+      }
+    );
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  }
+  
+
+### iOS dziwactwa
+
+*  **numberOfLoops**: przekazać tę opcję, aby `play` Metoda, aby określić ile razy
chcesz, pliku multimedialnego do gry, np.:
+  
+    var myMedia = new Media("http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3")
+    myMedia.play({ numberOfLoops: 2 })
+    
+
+*  **playAudioWhenScreenIsLocked**: przekazać tę opcję, aby `play` Metoda, aby określić,
czy chcesz umożliwić odtwarzanie, gdy ekran jest zablokowana. Jeśli zestaw `true` (wartość
domyślna), stan przycisku Wycisz sprzętu jest ignorowane, np.:
+  
+    var myMedia = new Media("http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3")
+    myMedia.play({ playAudioWhenScreenIsLocked : false })
+    
+
+*  **kolejność wyszukiwania plików**: gdy tylko nazwa pliku lub ścieżka prosta pod
warunkiem, iOS wyszukiwania w `www` katalogu, pliku, a następnie w aplikacji `documents/tmp`
katalogu:
+  
+    var myMedia = new Media("audio/beer.mp3")
+    myMedia.play() // first looks for file in www/audio/beer.mp3 then in <application>/documents/tmp/audio/beer.mp3
+    
+
+## media.release
+
+Zwalnia zasoby audio system operacyjny. Jest to szczególnie ważne dla systemu Android,
ponieważ istnieje skończona ilość podstawie OpenCore wystąpień do odtwarzania multimediów.
Aplikacje powinny wywoływać `release` funkcja dla każdego `Media` zasób, który nie jest
już potrzebna.
+
+  media.release();
+  
+
+### Szybki przykład
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+  
+  my_media.play();
+  my_media.stop();
+  my_media.release();
+  
+
+## media.seekTo
+
+Ustawia bieżącej pozycji w pliku audio.
+
+  media.seekTo(milliseconds);
+  
+
+### Parametry
+
+*  **milisekund**: stanowisko ustala pozycję odtwarzania w audio, w milisekundach.
+
+### Szybki przykład
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+    my_media.play();
+  // SeekTo to 10 seconds after 5 seconds
+  setTimeout(function() {
+    my_media.seekTo(10000);
+  }, 5000);
+  
+
+### Jeżyna 10 dziwactwa
+
+*  Nie obsługiwane na urządzeniach BlackBerry OS w wersji 5.
+
+## media.setVolume
+
+Ustaw głośność pliku audio.
+
+  media.setVolume(volume);
+  
+
+### Parametry
+
+*  **wielkość**: wielkość ustawić odtwarzanie. Wartość musi być z zakresu od 0.0
do 1.0.
+
+### Obsługiwane platformy
+
+*  Android
+*  iOS
+
+### Szybki przykład
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("playAudio():Audio Success");
+      },
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("playAudio():Audio Error: "+err);
+    });
+  
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  
+    // Mute volume after 2 seconds
+    setTimeout(function() {
+      my_media.setVolume('0.0');
+    }, 2000);
+  
+    // Set volume to 1.0 after 5 seconds
+    setTimeout(function() {
+      my_media.setVolume('1.0');
+    }, 5000);
+  }
+  
+
+## media.startRecord
+
+Rozpoczyna nagrywanie pliku audio.
+
+  media.startRecord();
+  
+
+### Obsługiwane platformy
+
+*  Android
+*  iOS
+*  Windows Phone 7 i 8
+*  Windows 8
+
+### Szybki przykład
+
+  // Record audio
+  //
+  function recordAudio() {
+    var src = "myrecording.mp3";
+    var mediaRec = new Media(src,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("recordAudio():Audio Success");
+      },
+  
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("recordAudio():Audio Error: "+ err.code);
+      });
+  
+    // Record audio
+    mediaRec.startRecord();
+  }
+  
+
+### Android dziwactwa
+
+*  Urządzenia z systemem Android nagrywanie dźwięku w formacie Adaptive Multi-Rate. Określony
plik powinien kończyć się rozszerzeniem *AMR* .
+
+### iOS dziwactwa
+
+*  iOS tylko rekordy do plików typu *.wav* i zwraca błąd, jeśli nazwa pliku rozszerzenie
jest nie prawidłowe.
+
+*  Jeśli nie podano pełną ścieżkę, nagrywanie jest umieszczony w aplikacji `documents/tmp`
katalogu. To mogą być dostępne za pośrednictwem `File` za pomocą interfejsu API `LocalFileSystem.TEMPORARY`
. Każdy podkatalog określony w rekordowym czasie musi już istnieć.
+
+*  Pliki mogą być zapisywane i grał z powrotem za pomocą dokumentów URI:
+  
+    var myMedia = new Media("documents://beer.mp3")
+    
+
+### Osobliwości Tizen
+
+*  Nie obsługiwane na Tizen urządzenia.
+
+## media.stop
+
+Zatrzymuje odtwarzanie pliku audio.
+
+  Media.stop();
+  
+
+### Szybki przykład
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("playAudio():Audio Success");
+      },
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("playAudio():Audio Error: "+err);
+      }
+    );
+  
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  
+    // Pause after 10 seconds
+    setTimeout(function() {
+      my_media.stop();
+    }, 10000);
+  }
+  
+
+## media.stopRecord
+
+Zatrzymuje nagrywanie pliku audio.
+
+  media.stopRecord();
+  
+
+### Obsługiwane platformy
+
+*  Android
+*  iOS
+*  Windows Phone 7 i 8
+*  Windows 8
+
+### Szybki przykład
+
+  // Record audio
+  //
+  function recordAudio() {
+    var src = "myrecording.mp3";
+    var mediaRec = new Media(src,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("recordAudio():Audio Success");
+      },
+  
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("recordAudio():Audio Error: "+ err.code);
+      }
+    );
+  
+    // Record audio
+    mediaRec.startRecord();
+  
+    // Stop recording after 10 seconds
+    setTimeout(function() {
+      mediaRec.stopRecord();
+    }, 10000);
+  }
+  
+
+### Osobliwości Tizen
+
+*  Nie obsługiwane na Tizen urządzenia.
+
+## MediaError
+
+A `MediaError` obiekt jest zwracany do `mediaError` funkcji wywołania zwrotnego, gdy wystąpi
błąd.
+
+### Właściwości
+
+*  **Kod**: jeden z kodów błędów wstępnie zdefiniowanych poniżej.
+
+*  **wiadomość**: komunikat o błędzie, opisując szczegóły błędu.
+
+### Stałe
+
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_ABORTED`
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_NETWORK`
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_DECODE`
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_NONE_SUPPORTED`
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-media/blob/f9be2798/doc/zh/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/doc/zh/index.md b/doc/zh/index.md
new file mode 100644
index 0000000..c9c8907
--- /dev/null
+++ b/doc/zh/index.md
@@ -0,0 +1,488 @@
+<!---
+  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+  or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+  distributed with this work for additional information
+  regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+  "License"); you may not use this file except in compliance
+  with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+  software distributed under the License is distributed on an
+  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+  KIND, either express or implied. See the License for the
+  specific language governing permissions and limitations
+  under the License.
+-->
+
+# org.apache.cordova.media
+
+這個外掛程式提供錄製和播放設備上的音訊檔的能力。
+
+**注**: 當前的實現並不遵循 W3C 規範的媒體捕獲和僅用於提供方便。
將來的實現將堅持以最新的 W3C 規範和可能棄用當前 Api。
+
+## 安裝
+
+  cordova plugin add org.apache.cordova.media
+  
+
+## 支援的平臺
+
+*  Android 系統
+*  黑莓 10
+*  iOS
+*  Windows Phone 7 和 8
+*  Tizen
+*  Windows 8
+
+## Windows Phone 怪癖
+
+*  只有一個媒體檔案,可以播放一次。
+
+*  沒有嚴格限制對您的應用程式與其他媒體的對話模式。 請參見[Microsoft
文檔的詳細資訊][1].
+
+ [1]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/hh184838(v=vs.92).aspx
+
+## 媒體
+
+  var media = new Media(src, mediaSuccess, [mediaError], [mediaStatus]);
+  
+
+### 參數
+
+*  **src**: 包含音訊內容的 URI。*() DOMString*
+
+*  **mediaSuccess**: (可選) 後執行的回檔 `Media` 物件已完成當前戲劇、
記錄或停止行動。*(函數)*
+
+*  **mediaError**: (可選) 如果錯誤發生時執行的回檔。*(函數)*
+
+*  **mediaStatus**: (可選) 執行以指示狀態的更改的回檔。*(函數)*
+
+### 常量
+
+以下常量作為唯一的參數到據報告 `mediaStatus` 回檔:
+
+*  `Media.MEDIA_NONE` = 0;
+*  `Media.MEDIA_STARTING` = 1;
+*  `Media.MEDIA_RUNNING` = 2;
+*  `Media.MEDIA_PAUSED`= 3 ;
+*  `Media.MEDIA_STOPPED`= 4 ;
+
+### 方法
+
+*  `media.getCurrentPosition`: 返回一個音訊檔內的當前位置。
+
+*  `media.getDuration`: 返回一個音訊檔的持續時間。
+
+*  `media.play`: 啟動或繼續播放音訊檔。
+
+*  `media.pause`: 暫停播放的音訊檔。
+
+*  `media.release`: 釋放底層作業系統的音訊資源。
+
+*  `media.seekTo`: 在音訊檔內移動的位置。
+
+*  `media.setVolume`: 設置音訊播放的音量。
+
+*  `media.startRecord`: 開始錄製的音訊檔。
+
+*  `media.stopRecord`: 停止錄製的音訊檔。
+
+*  `media.stop`: 停止播放音訊檔。
+
+### 附加唯讀參數
+
+*  **位置**: 內音訊播放,以秒為單位的位置。
+  
+  *  不會自動更新期間播放 ;調用 `getCurrentPosition` 來更新。
+
+*  **持續時間**: 媒體的持續時間以秒為單位。
+
+## media.getCurrentPosition
+
+返回一個音訊檔內的當前位置。此外可以更新 `Media` 物件的 `position`
參數。
+
+  media.getCurrentPosition(mediaSuccess, [mediaError]);
+  
+
+### 參數
+
+*  **mediaSuccess**: 傳遞的當前的位置,以秒為單位的回檔。
+
+*  **mediaError**: (可選) 回檔執行如果發生錯誤。
+
+### 快速的示例
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+  
+  // Update media position every second
+  var mediaTimer = setInterval(function () {
+    // get media position
+    my_media.getCurrentPosition(
+      // success callback
+      function (position) {
+        if (position > -1) {
+          console.log((position) + " sec");
+        }
+      },
+      // error callback
+      function (e) {
+        console.log("Error getting pos=" + e);
+      }
+    );
+  }, 1000);
+  
+
+## media.getDuration
+
+以秒為單位返回一個音訊檔的持續時間。如果持續時間是未知的則傳回值為-1。
+
+  media.getDuration();
+  
+
+### 快速的示例
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+  
+  // Get duration
+  var counter = 0;
+  var timerDur = setInterval(function() {
+    counter = counter + 100;
+    if (counter > 2000) {
+      clearInterval(timerDur);
+    }
+    var dur = my_media.getDuration();
+    if (dur > 0) {
+      clearInterval(timerDur);
+      document.getElementById('audio_duration').innerHTML = (dur) + " sec";
+    }
+  }, 100);
+  
+
+## media.pause
+
+暫停播放音訊檔。
+
+  media.pause();
+  
+
+### 快速的示例
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function () { console.log("playAudio():Audio Success"); },
+      // error callback
+      function (err) { console.log("playAudio():Audio Error: " + err); }
+    );
+  
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  
+    // Pause after 10 seconds
+    setTimeout(function () {
+      media.pause();
+    }, 10000);
+  }
+  
+
+## media.play
+
+開始或重新開始播放音訊檔。
+
+  media.play();
+  
+
+### 快速的示例
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function () {
+        console.log("playAudio():Audio Success");
+      },
+      // error callback
+      function (err) {
+        console.log("playAudio():Audio Error: " + err);
+      }
+    );
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  }
+  
+
+### iOS 的怪癖
+
+*  **numberOfLoops**: 傳遞到此選項 `play` 方法,以指定的次數,你想讓媒體檔案以播放,例如:
+  
+    var myMedia = new Media("http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3")
+    myMedia.play({ numberOfLoops: 2 })
+    
+
+*  **playAudioWhenScreenIsLocked**: 通過此選項可在 `play` 方法,以指定您是否要允許播放時螢幕鎖定。
如果設置為 `true` (預設值),將忽略硬體靜音按鈕的狀態,例如:
+  
+    var myMedia = new Media("http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3")
+    myMedia.play({ playAudioWhenScreenIsLocked : false })
+    
+
+*  **檔搜索順序**: 當只有一個檔的名稱或簡單路徑提供時,搜索中的
iOS `www` 目錄為該檔,然後在應用程式中的 `documents/tmp` 目錄:
+  
+    var myMedia = new Media("audio/beer.mp3")
+    myMedia.play() // first looks for file in www/audio/beer.mp3 then in <application>/documents/tmp/audio/beer.mp3
+    
+
+## media.release
+
+釋放底層作業系統的音訊資源。 這是特別重要的 android 作業系統,因為有了有限數量的
OpenCore 實例播放媒體。 應用程式應當調用 `release` 函數的任何 `Media`
不再需要的資源。
+
+  media.release();
+  
+
+### 快速的示例
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+  
+  my_media.play();
+  my_media.stop();
+  my_media.release();
+  
+
+## media.seekTo
+
+在音訊檔中設置的當前的位置。
+
+  media.seekTo(milliseconds);
+  
+
+### 參數
+
+*  **毫秒為單位)**: 要以毫秒為單位設置中,音訊的播放位置的位置。
+
+### 快速的示例
+
+  // Audio player
+  //
+  var my_media = new Media(src, onSuccess, onError);
+    my_media.play();
+  // SeekTo to 10 seconds after 5 seconds
+  setTimeout(function() {
+    my_media.seekTo(10000);
+  }, 5000);
+  
+
+### 黑莓 10 怪癖
+
+*  黑莓 OS 5 設備上不支援。
+
+## media.setVolume
+
+設置音訊檔的音量。
+
+  media.setVolume(volume) ;
+  
+
+### 參數
+
+*  **體積**: 要為播放設置的卷。值必須在 0.0 到 1.0 的範圍內。
+
+### 支援的平臺
+
+*  Android 系統
+*  iOS
+
+### 快速的示例
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("playAudio():Audio Success");
+      },
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("playAudio():Audio Error: "+err);
+    });
+  
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  
+    // Mute volume after 2 seconds
+    setTimeout(function() {
+      my_media.setVolume('0.0');
+    }, 2000);
+  
+    // Set volume to 1.0 after 5 seconds
+    setTimeout(function() {
+      my_media.setVolume('1.0');
+    }, 5000);
+  }
+  
+
+## media.startRecord
+
+開始錄製的音訊檔。
+
+  media.startRecord() ;
+  
+
+### 支援的平臺
+
+*  Android 系統
+*  iOS
+*  Windows Phone 7 和 8
+*  Windows 8
+
+### 快速的示例
+
+  // Record audio
+  //
+  function recordAudio() {
+    var src = "myrecording.mp3";
+    var mediaRec = new Media(src,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("recordAudio():Audio Success");
+      },
+  
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("recordAudio():Audio Error: "+ err.code);
+      });
+  
+    // Record audio
+    mediaRec.startRecord();
+  }
+  
+
+### Android 的怪癖
+
+*  Android 設備音訊格式記錄的自我調整多速率。指定的檔應以*.amr*副檔名結尾。
+
+### iOS 的怪癖
+
+*  iOS 只記錄到檔的類型*.wav*和返回一個錯誤如果檔副檔名不正確。
+
+*  如果未提供的完整路徑,錄音放在應用程式的 `documents/tmp` 目錄。
這可以通過訪問 `File` API 使用 `LocalFileSystem.TEMPORARY` 。 在記錄時指定的任何子目錄中必須已經存在。
+
+*  檔可以記錄和演奏的後面使用的檔的 URI:
+  
+    var myMedia = new Media("documents://beer.mp3")
+    
+
+### Tizen 怪癖
+
+*  Tizen 設備上不支援。
+
+## media.stop
+
+停止播放音訊檔。
+
+  media.stop() ;
+  
+
+### 快速的示例
+
+  // Play audio
+  //
+  function playAudio(url) {
+    // Play the audio file at url
+    var my_media = new Media(url,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("playAudio():Audio Success");
+      },
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("playAudio():Audio Error: "+err);
+      }
+    );
+  
+    // Play audio
+    my_media.play();
+  
+    // Pause after 10 seconds
+    setTimeout(function() {
+      my_media.stop();
+    }, 10000);
+  }
+  
+
+## media.stopRecord
+
+停止錄製音訊檔。
+
+  media.stopRecord() ;
+  
+
+### 支援的平臺
+
+*  Android 系統
+*  iOS
+*  Windows Phone 7 和 8
+*  Windows 8
+
+### 快速的示例
+
+  // Record audio
+  //
+  function recordAudio() {
+    var src = "myrecording.mp3";
+    var mediaRec = new Media(src,
+      // success callback
+      function() {
+        console.log("recordAudio():Audio Success");
+      },
+  
+      // error callback
+      function(err) {
+        console.log("recordAudio():Audio Error: "+ err.code);
+      }
+    );
+  
+    // Record audio
+    mediaRec.startRecord();
+  
+    // Stop recording after 10 seconds
+    setTimeout(function() {
+      mediaRec.stopRecord();
+    }, 10000);
+  }
+  
+
+### Tizen 怪癖
+
+*  Tizen 設備上不支援。
+
+## MediaError
+
+A `MediaError` 物件返回到 `mediaError` 時出現錯誤的回呼函數。
+
+### 屬性
+
+*  **代碼**: 下面列出的預定義的錯誤代碼之一。
+
+*  **消息**: 錯誤訊息描述該錯誤的詳細資訊。
+
+### 常量
+
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_ABORTED`
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_NETWORK`
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_DECODE`
+*  `MediaError.MEDIA_ERR_NONE_SUPPORTED`
\ No newline at end of file


Mime
View raw message