continuum-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Mikołaj Roszak <eng...@stargard.mm.pl>
Subject Błąd certyfikatu nawigacja zablokowana
Date Thu, 23 Sep 2010 09:00:56 GMT
Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web

Certyfikat zabezpieczeń przedstawiony przez tę witrynę sieci Web nie został 
wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji. Certyfikat zabezpieczeń

przedstawiony przez tę witrynę sieci Web został wystawiony dla adresu innej 
witryny. Problemy z certyfikatem zabezpieczeń mogą wskazywać na próbę 
oszukania Cię lub przechwycenia danych, które wysyłasz do serwera.

Mikołaj Roszak
Mobile +48 604339153


Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message