community-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nguyễn thị Kiều tiên <kieutiennguye...@icloud.com>
Subject Fwd: n
Date Mon, 22 Feb 2016 22:40:54 GMT


Đã gửi từ iPhone của tôi


Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

> Từ: Nguyễn thị Kiều tiên <kieutiennguyen93@icloud.com>
> Ngày: 04:14:26 GMT+7 Ngày 23 tháng 2 năm 28 Heisei
> Đến: dev-sc.1456172560.kjchkfkhallenbipkllb-kieutiennguyen93=icloud.com@community.apache.org
> Chủ đề: n
> 
> 
> 
> Đã gửi từ iPhone của tôi
> 

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, 7-Bit, 0 bytes)
View raw message