community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1868782 - in /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history: pmcs.json projects.json
Date Wed, 23 Oct 2019 04:10:03 GMT
Author: projects_role
Date: Wed Oct 23 04:10:03 2019
New Revision: 1868782

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1868782&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json?rev=1868782&r1=1868781&r2=1868782&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json Wed Oct 23 04:10:03 2019
@@ -7846,6 +7846,10 @@
  "Reid Chan",
  1565640000
  ],
+ "sakthi": [
+  "Sakthi",
+  1571803200
+ ],
  "stack": [
  "Michael Stack",
  0

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1868782&r1=1868781&r2=1868782&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Wed Oct 23 04:10:03 2019
@@ -12078,6 +12078,10 @@
  "Patrick D. Hunt",
  0
  ],
+ "prabhujoseph": [
+  "Prabhu Joseph",
+  1571803200
+ ],
  "prasadc": [
  "Prasad Chakka",
  0
@@ -16254,6 +16258,10 @@
  "Jin Hua Chen",
  0
  ],
+ "chenjunxu": [
+  "Junxu Chen",
+  1571803200
+ ],
  "chenli": [
  "Chen Li",
  1426273201.6417599
@@ -16282,6 +16290,10 @@
  "Chetan Mehrotra",
  1496088001
  ],
+ "chfw": [
+  "Jaska",
+  1571803200
+ ],
  "chhao01": [
  "Hao Cheng",
  1457582401
@@ -20114,6 +20126,10 @@
  "Jure Žitnik",
  0
  ],
+ "juzhiyuan": [
+  "Zhiyuan",
+  1571803200
+ ],
  "jvd": [
  "Jan van Doorn",
  1470254401
@@ -20978,6 +20994,10 @@
  "Jaskey Lam",
  1500004801
  ],
+ "linsir": [
+  "Linsir Wu",
+  1571803200
+ ],
  "linsun": [
  "Lin Sun",
  0
@@ -21066,6 +21086,10 @@
  "Xiaojie Li",
  1548878400
  ],
+ "liya": [
+  "Ya Li",
+  1571803200
+ ],
  "liyang": [
  "Li Yang",
  0
@@ -21090,6 +21114,10 @@
  "Zhen Li",
  1551729600
  ],
+ "lizhiyong": [
+  "Li Zhiyong",
+  1571803200
+ ],
  "ljain": [
  "Lokesh Jain",
  1525924801
@@ -21682,6 +21710,10 @@
  "Melan Nimesh",
  0
  ],
+ "membphis": [
+  "YuanSheng Wang",
+  1571803200
+ ],
  "meng": [
  "Xiangrui Meng",
  0
@@ -24414,6 +24446,10 @@
  "Roman Shtykh",
  1488571201
  ],
+ "shuaijinchao": [
+  "JinChao Shuai",
+  1571803200
+ ],
  "shuber": [
  "Serge Huber",
  1447185601
@@ -25542,6 +25578,10 @@
  "Wentao Shi",
  1515528004
  ],
+ "totemofwolf": [
+  "Lang Wang",
+  1571803200
+ ],
  "toulmean": [
  "Antoine Toulme",
  1554321600
@@ -26138,6 +26178,10 @@
  "Mark Weitzel",
  0
  ],
+ "wenming": [
+  "Ming Wen",
+  1571803200
+ ],
  "wenzhao": [
  "Vincent Zhao",
  1481601601
@@ -26570,6 +26614,10 @@
  "Shawn Sha",
  1483790401
  ],
+ "yousa": [
+  "Hui Li",
+  1571803200
+ ],
  "yozie": [
  "David Yozie",
  1431025203.9593136Mime
View raw message