commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Pere Cortada Bonjoch <pere.cort...@simpple.com>
Subject Re: [FileUpload] Commons-io is required?
Date Wed, 01 Mar 2006 10:44:25 GMT
Hello,

The deprecated method is :
         boolean isMultipart = FileUpload.isMultipartContent(request);
I've substitute it for:
boolean isMultipart  = ServletFileUpload.isMultipartContent(new 
ServletRequestContext(request));

Found in the web page:
        http://jakarta.apache.org/commons/fileupload/using.html

Thanks

-- 
------------------------------------------------------------------------
  	
*Pere Cortada*
*Enginyeria de Sistemes*
pere.cortada@simpple.com <mailto:pere.cortada@simpple.com>
Tel/Fax: +34 977110526 / 977110529
Av. Països Catalans 15 C 1er 2a - 43007 Tarragona (Spain)

	
www.simpple.com <http://www.simpple.com>

AVÍS LEGAL

Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament 
al seu destinatari. Si vosté no és el destinatari original d'aquest 
missatge si us plau elimini'l. La distribució o còpia d'aquest missatge 
queda estrictament prohibida. Aquesta comunicació és sols per a 
propòsits d'informació i no pot ser considerada com una declaració 
oficial del SIMPPLE. La transmissió d'e-mails no garanteix que el correu 
electrònic sigui segur o lliure d'error. Per tant, no manifestem que 
aquesta informació sigui completa o precisa.

Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a 
su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje 
y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el 
mensaje. La distribución o copia de este mensaje esta estrictamente 
prohibida. Esta comunicación es solo para propósitos de información y no 
deberian ser considerados como una declaración oficial de SIMPPLE. La 
transmisión de e-mails no garantiza que el correo electronico sea seguro 
o libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta informacion 
sea completa o precisa.

This information is private and confidential and intended for the 
recipient only. If you are not the intended recipient of this message 
you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or 
copying of this message is strictly prohibited. This communication is 
for information purposes only and should not be regarded as an official 
statement from SIMPPLE. Email transmission cannot be guaranteed to be 
secure or error-free. Therefore, we do not represent that this 
information is complete or accurate and it should not be relied upon as 
such.


Mime
View raw message