commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Martin Cooper" <mart...@apache.org>
Subject Re: [FileUpload] Commons-io is required?
Date Wed, 01 Mar 2006 15:34:19 GMT
On 3/1/06, Pere Cortada Bonjoch <pere.cortada@simpple.com> wrote:
>
> Hello,
>
> The deprecated method is :
>     boolean isMultipart = FileUpload.isMultipartContent(request);
> I've substitute it for:
> boolean isMultipart = ServletFileUpload.isMultipartContent(new
> ServletRequestContext(request));


The Javadocs for that method explain why it is deprecated and cannot yet be
replaced:

http://jakarta.apache.org/commons/fileupload/apidocs/org/apache/commons/fileupload/FileUploadBase.html#isMultipartContent(org.apache.commons.fileupload.RequestContext)

--
Martin Cooper


Found in the web page:
>     http://jakarta.apache.org/commons/fileupload/using.html
>
> Thanks
>
> --
> ------------------------------
>    *Pere Cortada* *Enginyeria de Sistemes* pere.cortada@simpple.com Tel/Fax:
> +34 977110526 / 977110529 Av. Països Catalans 15 C 1er 2a - 43007
> Tarragona (Spain)
> www.simpple.com
>
> AVÍS LEGAL
>
> Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament al
> seu destinatari. Si vosté no és el destinatari original d'aquest missatge si
> us plau elimini'l. La distribució o còpia d'aquest missatge queda
> estrictament prohibida. Aquesta comunicació és sols per a propòsits
> d'informació i no pot ser considerada com una declaració oficial del
> SIMPPLE. La transmissió d'e-mails no garanteix que el correu electrònic
> sigui segur o lliure d'error. Per tant, no manifestem que aquesta informació
> sigui completa o precisa.
>
> Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su
> destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por
> este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje. La
> distribución o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida. Esta
> comunicación es solo para propósitos de información y no deberian ser
> considerados como una declaración oficial de SIMPPLE. La transmisión de
> e-mails no garantiza que el correo electronico sea seguro o libre de error.
> Por consiguiente, no manifestamos que esta informacion sea completa o
> precisa.
>
> This information is private and confidential and intended for the
> recipient only. If you are not the intended recipient of this message you
> are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying
> of this message is strictly prohibited. This communication is for
> information purposes only and should not be regarded as an official
> statement from SIMPPLE. Email transmission cannot be guaranteed to be secure
> or error-free. Therefore, we do not represent that this information is
> complete or accurate and it should not be relied upon as such.
>
>

Mime
 • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message