commons-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From XXL Webhosting BV <sa...@xxlwebhosting.nl>
Subject [#BNL-771-46072]: [jira] [Created] (CONFIGURATION-447) DefaultConfigurationBuilder should pro v ide default provider for environment variables
Date Mon, 18 Apr 2011 15:29:16 GMT
XXL Webhosting BV,

Wij hebben uw bericht ontvangen. Een van onze medewerkers zal uw bericht zo spoedig mogelijk
behandelen en indien nodig verdere actie ondernemen. Onderstaand treft u de details van dit
helpdesk ticket aan. Zorgt u er a.u.b. voor dat het ticket nummer altijd in het onderwerp
van uw correspondentie met ons blijft staan.

	Ticket Nr: BNL-771-46072
	Onderwerp:   [jira] [Created] (CONFIGURATION-447) DefaultConfigurationBuilder should pro
v ide default provider for environment variables
	Afdeling:Sales
	Type: Issue
	Status: Open
	Prioriteit: Normaal

U kunt de status en details van deze ticket bekijken via onze online helpdesk op:https://secure.xxlwebhosting.nl/helpdesk/index.php?/Tickets/Ticket/View/BNL-771-46072

Met vriendelijke groet,

XXL Webhosting BV
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message