commons-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From XXL Webhosting BV <sa...@xxlwebhosting.nl>
Subject [#ZVH-121-88809]: [jira] [Commented] (DAEMON-199) DaemonWrapper fails when the wrapped class does not have a (or restricts the visibility of its) no-argument constructor
Date Sun, 17 Apr 2011 18:37:57 GMT
Nick Griffiths (JIRA),

Wij hebben uw bericht ontvangen. Een van onze medewerkers zal uw bericht zo spoedig mogelijk
behandelen en indien nodig verdere actie ondernemen. Onderstaand treft u de details van dit
helpdesk ticket aan. Zorgt u er a.u.b. voor dat het ticket nummer altijd in het onderwerp
van uw correspondentie met ons blijft staan.

	Ticket Nr: ZVH-121-88809
	Onderwerp: [jira] [Commented] (DAEMON-199) DaemonWrapper fails when the wrapped class does
not have a (or restricts the visibility of its) no-argument constructor
	Afdeling:Sales
	Type: Issue
	Status: Open
	Prioriteit: Normaal

U kunt de status en details van deze ticket bekijken via onze online helpdesk op:https://secure.xxlwebhosting.nl/helpdesk/index.php?/Tickets/Ticket/View/ZVH-121-88809

Met vriendelijke groet,

XXL Webhosting BV
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message