commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Christian Grobmeier <grobme...@gmail.com>
Subject Re: [#HIU-270-80127]: [jira] [Updated] (COLLECTIONS-370) Add method MapUtils.putIfNotNull
Date Mon, 18 Apr 2011 07:23:38 GMT
BTW, why do I get this stuff? Am I missing something? Can we block
this? Its going to issues@commons.apache.org


2011/4/18 XXL Webhosting BV <sales@xxlwebhosting.nl>:
> Tomofumi Kitano (JIRA),
>
> Wij hebben uw bericht ontvangen. Een van onze medewerkers zal uw bericht zo spoedig mogelijk
behandelen en indien nodig verdere actie ondernemen. Onderstaand treft u de details van dit
helpdesk ticket aan. Zorgt u er a.u.b. voor dat het ticket nummer altijd in het onderwerp
van uw correspondentie met ons blijft staan.
>
>        Ticket Nr: HIU-270-80127
>        Onderwerp: [jira] [Updated] (COLLECTIONS-370) Add method MapUtils.putIfNotNull
>        Afdeling:Sales
>        Type: Issue
>        Status: Open
>        Prioriteit: Normaal
>
> U kunt de status en details van deze ticket bekijken via onze online helpdesk op:https://secure.xxlwebhosting.nl/helpdesk/index.php?/Tickets/Ticket/View/HIU-270-80127
>
> Met vriendelijke groet,
>
> XXL Webhosting BV-- 
http://www.grobmeier.de

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@commons.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@commons.apache.org


Mime
View raw message