commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Bülent Turhan \(B.T.K.B.S.G.\) <Bulent.Tur...@akbank.com>
Subject need help use Runtime.getRuntime().exec(cmd);
Date Thu, 18 Nov 2004 17:23:58 GMT


*************************************************************************************


Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler kişiye özel ve gizli olup, yalnızca mesajda
belirlenen alıcı ile ilgilidir.Size yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen göndericiye bilgi
veriniz, mesajı siliniz ve içeriğini başka bir kişiye açıklamayınız, herhangi bir
ortama kopyalamayınız. Bu mesaj aksi sözleşme ile belirtilmedikçe herhangi bir finansal
işlem teklifi, alımı, satımı veya herhangi bir havalenin teyidi gibi bankacılık işlemi
yapılması amacını taşımamaktadır.Verilen tüm bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğünün
garantisi verilmemekte olup, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilecektir.Bu mesajın
içeriği Bankamızın resmi görüşlerini yansıtmayabileceğinden Akbank T.A.Ş. hiçbir
hukuki sorumluluğu kabul etmez.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message