cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marcin Okraszewski <okr...@o2.pl>
Subject Re: i18n: how to override locale date format?
Date Fri, 07 Nov 2003 09:34:22 GMT
> It uses DateFormat.getDateInstance(style, locale). How Java handles the 
> locale don't know, but it hadles it correctly: According to Polish rules 
> it should be (and IS) yyyy-MM-dd.

Well, I don't agree, that Polish date _should_ be yyyy-MM-dd. Try to 
look in Polish dictioaries. I've checked PWN and they say that the right 
way of writting date is dd.MM.yyyy. Check fallowing address:

http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=daty&kat=18

The problem was metioned sevral times and the answer was always the same.

Here is quotation (in Polish unfortunately) from ortography dictionary:

„Wyjąwszy szczególne wypadki, takie jak wymogi komputerowego 
przetwarzania danych lub zasady urzędowe i prawne, nie należy stosować 
innych znaków do oddzielania poszczególnych składników daty (np. 
dywizów: 1-1-1995) ani też stosować innego szyku niż: dzień, miesiąc, 
rok” – czytamy w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, s. 121.

-- 
-------------------------------------------------------------
            Marcin Okraszewski
okrasz@o2.pl                    GG: 341942
okrasz@vlo.ids.gda.pl     PGP: www.okrasz.prv.pl/pgp.asc
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message