cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Informació Aujac <i...@aujac.org>
Subject Livesites
Date Wed, 27 Feb 2002 20:09:52 GMT
Cocoon 1.8
URL: www.aujac.org
(Associació d'Usuaris de Java de Catalunya)
+--------------------------------------------------------------------------+
Aujac (Associació d'Usuaris de Java de Catalunya)
 WWW: http://www.aujac.org
 Fòrum Aujac: http://www.aujac.org/serveis/nexus?ACTION=FORUM&ID_FORUM=1
 Adreces electròniques de contacte:
 Informació general: info@aujac.org
 Per establir un conveni amb l'Aujac: convenis@aujac.org
 Per establir projectes amb les universitats: universitats@aujac.org
 Per fer-vos soci : https://www.aujac.org/seccioSocis/altaSoci.xml
 Si sou una empresa, institució o organització i voleu fer-vos socis,
   feu-ho a travès de: https://www.aujac.org/seccioSocis/altaSociEmp.xml

 Gràcies!!!
+--------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------
Please check that your question has not already been answered in the
FAQ before posting. <http://xml.apache.org/cocoon/faqs.html>

To unsubscribe, e-mail: <cocoon-users-unsubscribe@xml.apache.org>
For additional commands, e-mail: <cocoon-users-help@xml.apache.org>


Mime
View raw message