cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Bas Suverkropp PC" <BSuverkrop...@kluwer.nl>
Subject Using variables in sitemap component parameter
Date Thu, 03 May 2007 11:56:34 GMT
I am trying to make my sitemap environment-independent, with local parameters read from 
a properties file (assembly.properties)

Unfortunately, using properties does not seem to work in the components declaration.

I want to replace

<map:transformer name="mail" src="nl.kluwer.cocoon.transformation.HtmlMailTransformer"
>
	<smtphost>smtp.provider.com</smtphost>
	<smtpport>25</smtpport>
	<from-address>xxx@provider.com</from-address>
</map:transformer>

with something like

<map:transformer name="mail" src="nl.kluwer.cocoon.transformation.HtmlMailTransformer"
>
	<smtphost>{assembly:smtphost}</smtphost>
	<smtpport>{assembly:smtpport}</smtpport>
	<from-address>{assembly:from}</from-address>
</map:transformer>

Any suggestions?

This email and any attachments may contain confidential or privileged information and is intended
for the addressee only. If you are not the intended recipient, please immediately notify us
by email or telephone and delete the original email and attachments without using, disseminating
or reproducing its contents to anyone other than the intended recipient. Kluwer shall not
be liable for the incorrect or incomplete transmission of this email or any attachments, nor
for unauthorized use by its employees. 
Deze e-mail (en eventuele bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bestemd
voor de geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, informeer ons a.u.b. hierover
per e-mail of telefoon en verwijder de originele e-mail zonder de inhoud en bijlagen te gebruiken,
te verspreiden of te vermenigvuldigen aan anderen dan de bedoelde geadresseerde. Kluwer is
niet aansprakelijk voor onjuiste of incomplete verzending van deze e-mail en bijlagen, noch
voor ongeautoriseerd gebruik door haar medewerkers. 
Kluwer bv is statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder het nummer 380 132 26.

Mime
View raw message