cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject RE: Using variables in sitemap component parameter
Date Thu, 03 May 2007 12:19:39 GMT
Dear Bas,

Rewrite your component to accept properties at transform time and pass
them in the map:transform step with map:parameter calls.

Groeten,
Geert 

> 
   
 
Drs. G.P.H. Josten
Consultant
 
 

Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl
KvK 27164984


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
 

> From: Bas Suverkropp PC [mailto:BSuverkroppPC@kluwer.nl] 
> Sent: donderdag 3 mei 2007 13:57
> To: dev@cocoon.apache.org
> Subject: Using variables in sitemap component parameter
> 
> I am trying to make my sitemap environment-independent, with 
> local parameters read from a properties file (assembly.properties)
> 
> Unfortunately, using properties does not seem to work in the 
> components declaration.
> 
> I want to replace
> 
> <map:transformer name="mail" 
> src="nl.kluwer.cocoon.transformation.HtmlMailTransformer" >
> 	<smtphost>smtp.provider.com</smtphost>
> 	<smtpport>25</smtpport>
> 	<from-address>xxx@provider.com</from-address>
> </map:transformer>
> 
> with something like
> 
> <map:transformer name="mail" 
> src="nl.kluwer.cocoon.transformation.HtmlMailTransformer" >
> 	<smtphost>{assembly:smtphost}</smtphost>
> 	<smtpport>{assembly:smtpport}</smtpport>
> 	<from-address>{assembly:from}</from-address>
> </map:transformer>
> 
> Any suggestions?
> 
> This email and any attachments may contain confidential or 
> privileged information and is intended for the addressee 
> only. If you are not the intended recipient, please 
> immediately notify us by email or telephone and delete the 
> original email and attachments without using, disseminating 
> or reproducing its contents to anyone other than the intended 
> recipient. Kluwer shall not be liable for the incorrect or 
> incomplete transmission of this email or any attachments, nor 
> for unauthorized use by its employees. 
> Deze e-mail (en eventuele bijlagen) kan vertrouwelijke 
> informatie bevatten en is alleen bestemd voor de 
> geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, 
> informeer ons a.u.b. hierover per e-mail of telefoon en 
> verwijder de originele e-mail zonder de inhoud en bijlagen te 
> gebruiken, te verspreiden of te vermenigvuldigen aan anderen 
> dan de bedoelde geadresseerde. Kluwer is niet aansprakelijk 
> voor onjuiste of incomplete verzending van deze e-mail en 
> bijlagen, noch voor ongeautoriseerd gebruik door haar medewerkers. 
> Kluwer bv is statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven 
> in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het 
> nummer 380 132 26.
>

Mime
View raw message