cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Adrien Guillon <gu...@dainty.ca>
Subject Re: ZipFileSerializer After XInclude Throws NullPointerException
Date Thu, 31 May 2007 15:42:37 GMT
Hi Geert!

I tried the CInclude transformer... same result!  The problem must be with the 
ZipArchiveSerializer... 

AJ

>
> Also tried cinclude transformer?
>
> Kind regards,
> Geert
>
>
> Drs. G.P.H. Josten
> Consultant
>
>
>
> Daidalos BV
> Source of Innovation
> Hoekeindsehof 1-4
> 2665  JZ  Bleiswijk
> Tel.: +31 (0) 10 850 1200
> Fax: +31 (0) 10 850 1199
> www.daidalos.nl
> KvK 27164984
>
>
> De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van
> Daidalos BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit
> bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan
> dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Mime
View raw message