cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject RE:New HighlightingTransformer
Date Fri, 30 Sep 2005 12:01:39 GMT

Just out of curiousity: what is the DTD for the keywords file?
 
Cheers,
Geert
   


 

Drs. G.P.H. Josten

Consultant

 

	
 

	 <http://www.daidalos.nl/> 
Daidalos BV

Source of Innovation

Hoekeindsehof 1-4

2665  JZ  Bleiswijk

Tel.: +31 (0) 10 850 1200 

Fax: +31 (0) 10 850 1199

 <http://www.daidalos.nl/> www.daidalos.nl

	
	
De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 


-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Ard Schrijvers [mailto:a.schrijvers@hippo.nl] 
Verzonden: vr 30-9-2005 13:39 
Aan: dev@cocoon.apache.org 
CC: 
Onderwerp: New HighlightingTransformer


 
	 
Mime
View raw message