cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Stephan Michels <step...@apache.org>
Subject Re: cvs commit: cocoon-2.2/src/resources/javadoc/avalon package-list
Date Wed, 10 Mar 2004 09:54:58 GMT

I think here goes something wrong ;-)

Am Mi, den 10.03.2004 schrieb cziegeler@apache.org um 10:48:
>  1.2    +48 -33  cocoon-2.2/src/resources/dev/i18n/simple_dict.xml
>  
>  Index: simple_dict.xml
>  ===================================================================
>  RCS file: /home/cvs/cocoon-2.2/src/resources/dev/i18n/simple_dict.xml,v
>  retrieving revision 1.1
>  retrieving revision 1.2
>  diff -u -r1.1 -r1.2
>  --- simple_dict.xml	9 Mar 2003 00:09:53 -0000	1.1
>  <translations>
>  	<!-- 
>  	Languages:
>  @@ -13,11 +28,11 @@
>  	<entry>
>  		<key>count_title</key>
>  		<translation lang="en">This page was accessed {0} times. Last at: {1}.</translation>
>  -		<translation lang="ru">На эту страМОцу
захПЎОлО {0} раз(а). В пПслеЎМОй
раз {1}.</translation>
>  +		<translation lang="ru">Ð?а Ñ?ту Ñ?траМОцу
захПЎОлО {0} раз(а). В пПÑ?леЎМОй
раз {1}.</translation>
>  		<translation lang="de">Diese Seite wurde {0}mal aufgerufen. Letzter Aufruf:
{1}.</translation>
>  		<translation lang="pl">Ta strona była pobierana {0} razy. Ostatnio {1}</translation>
>  		<translation lang="es">Esta página fue tenida acceso {0} veces. Pasado
en: {1}.</translation>
>  -		<translation lang="hy">²Ûë ¿çÁ ³Ûó»É»É
»Ý {0} ³Ý·³Ù. ì»ñçÇÝÁ {1}.</translation>
>  +		<translation lang="hy">²Ûë ¿çÃ? ³Ûó»É»É
»Ã? {0} ³Ã?·³Ù. ì»ñçÇÃ?Ã? {1}.</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>a_key</key>
>  @@ -26,7 +41,7 @@
>  		<translation lang="de">Dies ist der Wert eines SchlÃŒssels.</translation>
>  		<translation lang="pl">To jest klucz.</translation>
>  		<translation lang="es">Esto es un valor clave.</translation>
>  -		<translation lang="hy">ê³ µ³Ý³ÉÇÇ ³éÅ»ùÝ
¿£</translation>
>  +		<translation lang="hy">ê³ µ³Ã?³ÉÇÇ ³éÅ»ùÃ?
¿£</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>lang_id1</key>
>  @@ -77,74 +92,74 @@
>  	<entry>
>  		<key>language</key>
>  		<translation lang="en">English</translation>
>  -		<translation lang="ru">РусскОй</translation>
>  +		<translation lang="ru">РуÑ?Ñ?кОй</translation>
>  		<translation lang="de">Deutsch</translation>
>  		<translation lang="pl">Polski</translation>
>  		<translation lang="es">Español</translation>
>  -		<translation lang="hy">гۻñ»Ý</translation>
>  +		<translation lang="hy">Ã?³Û»ñ»Ã?</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>language1</key>
>  		<translation lang="en">Russian</translation>
>  -		<translation lang="ru">АМглОйскОй</translation>
>  +		<translation lang="ru">Ð?МглОйÑ?кОй</translation>
>  		<translation lang="de">Englische</translation>
>  		<translation lang="pl">Angielski</translation>
>  		<translation lang="es">Inglés</translation>
>  -		<translation lang="hy">²Ý·É»ñ»Ý</translation>
>  +		<translation lang="hy">²Ã?·É»ñ»Ã?</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>language2</key>
>  		<translation lang="en">German</translation>
>  -		<translation lang="ru">НеЌецкОй</translation>
>  +		<translation lang="ru">Ð?еЌецкОй</translation>
>  		<translation lang="de">Russe</translation>
>  		<translation lang="pl">Rosyjski</translation>
>  		<translation lang="es">Ruso</translation>
>  -		<translation lang="hy">Úáõë»ñ»Ý</translation>
>  +		<translation lang="hy">Úáõë»ñ»�</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>language3</key>
>  		<translation lang="en">Polish</translation>
>  -		<translation lang="ru">ППльскОй</translation>
>  +		<translation lang="ru">ППльÑ?кОй</translation>
>  		<translation lang="de">Polnisch</translation>
>  		<translation lang="pl">Niemiecki</translation>
>  		<translation lang="es">Alemán</translation>
>  -		<translation lang="hy">¶»ñٳݻñ»Ý</translation>
>  +		<translation lang="hy">¶»ñÙ³Ã?»ñ»Ã?</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>language4</key>
>  		<translation lang="en">Spanish</translation>
>  -		<translation lang="ru">ИспаМскОй</translation>
>  +		<translation lang="ru">ИÑ?паМÑ?кОй</translation>
>  		<translation lang="de">Spanisch</translation>
>  		<translation lang="pl">Hiszpañski</translation>
>  		<translation lang="es">Polaco</translation>
>  -		<translation lang="hy">Ȼѻñ»Ý</translation>
>  +		<translation lang="hy">Ȼѻñ»Ã?</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>language5</key>
>  		<translation lang="en">Armenian</translation>
>  -		<translation lang="ru">АрЌяМскОй</translation>
>  +		<translation lang="ru">Ð?рЌÑ?ÐœÑ?кОй</translation>
>  		<translation lang="de">Armenier</translation>
>  		<translation lang="pl">Armeñski</translation>
>  		<translation lang="es">Armenio</translation>
>  -		<translation lang="hy">Æëå³Ý»ñ»Ý</translation>
>  +		<translation lang="hy">Æëå³Ã?»ñ»Ã?</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>Hello, internationalization!</key>
>  		<translation lang="en">Hello, internationalization!</translation>
>  -		<translation lang="ru">ПрОвет, ЌМПгПязычМПсть!</translation>
>  +		<translation lang="ru">ПрОвет, ЌМПгПÑ?зычМПÑ?ть!</translation>
>  		<translation lang="de">Herzlich willkommen, Internationalisierung!</translation>
>  		<translation lang="pl">Witam, oto przykład wielojęzycznej strony!</translation>
>  		<translation lang="es">¡¡Hola!, internacionalización!</translation>
>  -		<translation lang="hy">Ž³ñ¢°, ÇÝï»ñݳóÛáݳÉáõÃÛáõÝ£</translation>
>  +		<translation lang="hy">Ž³ñ¢°, ÇÃ?ï»ñÃ?³óÛáÃ?³ÉáõÃÛáõÃ?£</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>Documentation link:</key>
>  		<translation lang="en">See i18n documentation for details:</translation>
>  -		<translation lang="ru">Для ЎПпПлМОтельМПй
ОМфПрЌацОО пП i18n сЌПтрО:</translation>
>  +		<translation lang="ru">ДлÑ? ЎПпПлМОтельМПй
ОМфПрЌацОО пП i18n Ñ?ЌПтрО:</translation>
>  		<translation lang="de">NÀheres unter der i18n Dokumentation:</translation>
>  		<translation lang="pl">Widzą i18n dokumentacja dla szczegółów:</translation>
>  		<translation lang="es">Visto la documentación i18n para detalles:</translation>
>  -		<translation lang="hy">سÝñ³Ù³ë µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý
ѳٳñ ݳÇñª</translation>
>  +		<translation lang="hy">سÃ?ñ³Ù³ë µ³ó³ïñáõÃÛ³Ã?
ѳٳñ Ã?³Çñª</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>first</key>
>  @@ -153,7 +168,7 @@
>  		<translation lang="de">Erstens</translation>
>  		<translation lang="pl">Pierwszy</translation>
>  		<translation lang="es">Primero</translation>
>  -		<translation lang="hy">²é³çÇÝ</translation>
>  +		<translation lang="hy">²é³çÇÃ?</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>second</key>
>  @@ -162,7 +177,7 @@
>  		<translation lang="de">Zweitens</translation>
>  		<translation lang="pl">Drugi</translation>
>  		<translation lang="es">Segundo</translation>
>  -		<translation lang="hy">ºñÏñáñ¹</translation>
>  +		<translation lang="hy">ºñ�ñáñ¹</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>third</key>
>  @@ -185,11 +200,11 @@
>  	<entry>
>  		<key>article</key>
>  		<translation lang="en">Article</translation>
>  -		<translation lang="ru">Статья</translation>
>  +		<translation lang="ru">СтатьÑ?</translation>
>  		<translation lang="de">Artikel</translation>
>  		<translation lang="pl">Artykuł</translation>
>  		<translation lang="es">Artículo</translation>
>  -		<translation lang="hy">Ðá¹í³Í</translation>
>  +		<translation lang="hy">�á¹í³�</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>article_text1</key>
>  @@ -198,34 +213,34 @@
>  		<translation lang="de">Dies ist ein Absatz nach i18n.</translation>
>  		<translation lang="pl">To jest paragraf w i18n.</translation>
>  		<translation lang="es">Esto es un párrafo i18n.</translation>
>  -		<translation lang="hy">ê³ ÇÝï»ñݳóÛáݳÉ
å³ñ³·ñ³Ü ¿£</translation>
>  +		<translation lang="hy">ê³ ÇÃ?ï»ñÃ?³óÛáÃ?³É
å³ñ³·ñ³Ü ¿£</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>article_text2</key>
>  		<translation lang="en">This is another i18n paragraph and is also a cool one.</translation>
>  -		<translation lang="ru">ЭтП тПже ОМтерМацОПМалОзОрПваММый
абзац О такПй же классМый.</translation>
>  +		<translation lang="ru">ЭтП тПже ОМтерМацОПМалОзОрПваММый
абзац О такПй же клаÑ?Ñ?Мый.</translation>
>  		<translation lang="de">Dies ist ein weiterer Absatz nach i18n und auch noch
ein ziemlich cooler dazu.</translation>
>  		<translation lang="pl">To jest następny paragraf w i18n i jest takze fajny.</translation>
>  		<translation lang="es">Esto es otro párrafo i18n y es también uno 'cool'.</translation>
>  -		<translation lang="hy">ê³ ÙÇ áõñÇß ÇÝï»ñݳóÛáݳÉ
å³ñ³·ñ³Ü ¿, ¢ ÝáõÛÝ å»ë ó»Ýïñ£</translation>
>  +		<translation lang="hy">ê³ ÙÇ áõñÇß ÇÃ?ï»ñÃ?³óÛáÃ?³É
å³ñ³·ñ³Ü ¿, ¢ Ã?áõÛÃ? å»ë ó»Ã?ïñ£</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>copyright</key>
>  		<translation lang="en">Copyright © 2001 Konstantin Piroumian. No rights
are reserved.</translation>
>  -		<translation lang="ru">АвтПрскОе права
© 2001 КПМстаМтОМ ПОруЌяМ. НОчтП
Ме защОщеМП.</translation>
>  +		<translation lang="ru">Ð?втПрÑ?кОе права
© 2001 КПМÑ?таМтОМ ПОруЌÑ?Ðœ. Ð?ОчтП
Ме защОщеМП.</translation>
>  		<translation lang="de">Copyright © 2001 Konstantin Piroumian. Deutsche
Übersetzung von Jörg Prante.</translation>
>  		<translation lang="pl">Copyright © 2001 Konstantin Piroumian i Krzysztof
Zieliński. Å»adne prawa nie są zastrzeÅŒone:)</translation>
>  		<translation lang="es">Copyright © 2001 Konstantin Piroumian. Ningunos
derechos son reservados.</translation>
>  -		<translation lang="hy">Copyright © 2001 Konstantin Piroumian. à ãÇÝã
ãÇ å³Ñå³Ýí³Í£</translation>
>  +		<translation lang="hy">Copyright © 2001 Konstantin Piroumian. à ãÇÃ?ã
ãÇ å³Ñå³Ã?í³Ã?£</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>Hello, {0}! Glad to see you!</key>
>  		<translation lang="en">Hello, {0}! Glad to see you!</translation>
>  -		<translation lang="ru">ПрОвет, {0}! РаЎ тебя
вОЎеть!</translation>
>  +		<translation lang="ru">ПрОвет, {0}! РаЎ тебÑ?
вОЎеть!</translation>
>  		<translation lang="de">Hallo {0}! Schön, dich zu sehen!</translation>
>  		<translation lang="pl">Witam, {0}! Miło Cię widzieć!</translation>
>  		<translation lang="es">¡¡Hola!, {0}! ¡Alegre de verle!</translation>
>  -		<translation lang="hy">Ž³ñ¢¯ {0}: à õñ³Ë »Ù
ù»œ ï»ëݻɣ</translation>
>  +		<translation lang="hy">Ž³ñ¢¯ {0}: à õñ³Ë »Ù
ù»œ ï»ëÃ?»É£</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>Kot</key>
>  @@ -239,7 +254,7 @@
>  	<entry>
>  		<key>none</key>
>  		<translation lang="en">None</translation>
>  -		<translation lang="ru">НОктП</translation>
>  +		<translation lang="ru">Ð?ОктП</translation>
>  		<translation lang="de">nichts</translation>
>  		<translation lang="pl">Nic</translation>
>  		<translation lang="es">Ninguno</translation>
>  @@ -252,7 +267,7 @@
>  		<translation lang="de">eins</translation>
>  		<translation lang="pl">raz</translation>
>  		<translation lang="es">un</translation>
>  -		<translation lang="hy">Ù»Ï</translation>
>  +		<translation lang="hy">ٻ�</translation>
>  	</entry>
>  	<entry>
>  		<key>two</key>
>  @@ -261,6 +276,6 @@
>  		<translation lang="de">zwei</translation>
>  		<translation lang="pl">dwa</translation>
>  		<translation lang="es">dos</translation>
>  -		<translation lang="hy">»ñÏáõë</translation>
>  +		<translation lang="hy">»ñ�áõë</translation>
>  	</entry>
>  </translations>Mime
View raw message