cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Gerard van Enk" <gerard.van....@eo.nl>
Subject See you!!
Date Thu, 16 Dec 1999 11:23:45 GMT
Hallo,
Daar ben ik weer eens. Donderdag kom ik naar de kerstborrel ik kom dan wat
eerder.

Voor ik het vergeet, 23 januari a.s. wordt Dani opgedragen. De dienst begint
om 10:00 uur en is in het Pascalcollege, Schipluidenlaan in Amsterdam. Dat
is bij station Amsterdam Lelylaan, dat is twee station verder dan
sloterdijk. Als je/jullie zin en tijd hebt/hebben, ben/zijn je/jullie van
harte welkom.

Ilonka


Mime
View raw message