cloudstack-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Suresh Kumar Anaparti <sureshkumar.anapa...@gmail.com>
Subject Re: Cloudstack compatiblity Windows 2016 Server
Date Mon, 14 May 2018 16:03:18 GMT
Hi Marc,

It seems the compatibility table with Cloudstack version and OS guest
versions is not listed. May be you can try with db query using version
(updated column) and guest_os_hypervisor (created column) tables.

Please check the current version OS compatibility using *listGuestOsMapping*
API (
https://cloudstack.apache.org/api/apidocs-4.9/apis/listGuestOsMapping.html)
with
*hypervisor* and *hypervisorversion *params. If "Windows Server 2016" OS is
not in the mapping response and the underlying hypervisor supports it, you
can add new OS mapping to cloudstack using *addGuestOsMapping* API (
https://cloudstack.apache.org/api/apidocs-4.9/apis/addGuestOsMapping.html).
Make
sure to set the *ostypeid* param to Windows OS UUID (Get this using
*listOsTypes* API).

-Suresh

2018-05-14 19:11 GMT+05:30 Marc Poll Garcia <marc.poll.garcia@upcnet.es>:

> Hi all!
>
> I am using CloudStack 4.9.2 on VMWare hypervisor, and I tried to create a
> "Windows Server 2016" OS template but i have some issues working with it,
> sometimes network does not work properly.
>
> Do you know if it is not compatible with this version? is there any
> compatibility matrix / table like:
>
> *Cloudstack version  | OS guest versions*
>
> Thanks in advance.
>
>
> --
> Marc Poll Garcia
> Technology Infrastructure . Àrea de Serveis TIC
> Telèfon:  93.405.43.57
>
> [image: UPCnet]
>
> ----------------------------------------------------------
> Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment
> protegida i està exclusivament dirigit a la persona o entitat destinatària.
> Si vostè no és el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo,
> no està autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo,
> copiar-lo ni a revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu
> electrònic per error, li preguem que informi al remitent i elimini del seu
> sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.
> Gràcies per la seva col.laboració.
> ----------------------------------------------------------
>
> *** Si us plau, no m'imprimeixis. Vull seguir sent digital ***
> *** Por favor, no me imprimas. Quiero seguir siendo digital ***
> *** Please, don't print me. I want to remain digital ***
> ----------------------------------------------------------
>

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message