cloudstack-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marta Lopez Muniz <marta.lo...@upcnet.es>
Subject CS 4.5 - change offering
Date Tue, 01 Mar 2016 11:16:57 GMT
Hello,

I want to migrate VM's from his actual service offering (not tagged) to a
new tagged offering.
I can't do it because new tagged offering is not listed on 'change service
offering' list on VM actions.

Would it be possible? If it's, someone has been the same problem?


Thanks in advance,


-- 

Marta López Muñiz
Service Operation  - UPCNET
Edifici Vertex - Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona
Telf. 93 405 4357
----------------------------------------------------------

Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment
protegida i està exclusivament dirigit a la persona o entitat destinatària.
Si vostè no és el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo,
no està autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo,
copiar-lo ni a revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu
electrònic per error, li preguem que informi al remitent i elimini del
seu sistema el missatge
i el material annex que pugui contenir.
Gràcies per la seva col.laboració.
----------------------------------------------------------
*** Si us plau, no m'imprimeixis. Vull seguir sent digital ***
*** Por favor, no me imprimas. Quiero seguir siendo digital ***

*** Please, don't print me. I want to remain digital ***
------------------------------

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message