cloudstack-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marta Lopez Muniz <marta.lo...@upcnet.es>
Subject Custom plugins on 4.5
Date Thu, 26 Nov 2015 13:24:18 GMT
Hi,

I'm trying to configure a UI plugin in CS 4.5 to open an external link.
I created a new plugin at  ../client/plugin/my_plugin   as shown in CS
customization guide.
It works and is clickable, but I it seems I can only write code to open a
section on right pannel, not to open an external link.

Any ideas?


Regards,
Marta.

-- 

Marta López Muñiz
Service Operation  - UPCNET
Edifici Vertex - Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona
Telf. 93 405 4357
----------------------------------------------------------

Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment
protegida i està exclusivament dirigit a la persona o entitat destinatària.
Si vostè no és el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo,
no està autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo,
copiar-lo ni a revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu
electrònic per error, li preguem que informi al remitent i elimini del
seu sistema el missatge
i el material annex que pugui contenir.
Gràcies per la seva col.laboració.
----------------------------------------------------------
*** Si us plau, no m'imprimeixis. Vull seguir sent digital ***
*** Por favor, no me imprimas. Quiero seguir siendo digital ***

*** Please, don't print me. I want to remain digital ***
------------------------------

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message