cloudstack-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Vladimir Melnik (JIRA)" <j...@apache.org>
Subject [jira] [Created] (CLOUDSTACK-8465) The agent doesn't work
Date Tue, 12 May 2015 15:29:59 GMT
Vladimir Melnik created CLOUDSTACK-8465:
-------------------------------------------

       Summary: The agent doesn't work
         Key: CLOUDSTACK-8465
         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/CLOUDSTACK-8465
       Project: CloudStack
     Issue Type: Bug
   Security Level: Public (Anyone can view this level - this is the default.)
     Components: KVM
  Affects Versions: 4.2.1
     Environment: CentOS-6.6 with following packages installed: 
acl-2.2.49-6.el6.x86_64 
alsa-lib-1.0.22-3.el6.x86_64 
atk-1.30.0-1.el6.x86_64 
attr-2.4.44-7.el6.x86_64 
audit-2.3.7-5.el6.x86_64 
audit-libs-2.3.7-5.el6.x86_64 
augeas-libs-1.0.0-7.el6_6.1.x86_64 
authconfig-6.1.12-19.el6.x86_64 
avahi-libs-0.6.25-15.el6.x86_64 
b43-openfwwf-5.2-4.el6.noarch 
basesystem-10.0-4.el6.noarch 
bash-4.1.2-29.el6.x86_64 
binutils-2.20.51.0.2-5.42.el6.x86_64 
bridge-utils-1.2-10.el6.x86_64 
bzip2-1.0.5-7.el6_0.x86_64 
bzip2-libs-1.0.5-7.el6_0.x86_64 
ca-certificates-2015.2.4-65.0.1.el6_6.noarch 
cairo-1.8.8-3.1.el6.x86_64 
celt051-0.5.1.3-0.el6.x86_64 
centos-release-6-6.el6.centos.12.2.x86_64 
checkpolicy-2.0.22-1.el6.x86_64 
chkconfig-1.3.49.3-2.el6_4.1.x86_64 
cloudstack-agent-4.2.1-1.el6.x86_64 
cloudstack-common-4.2.1-1.el6.x86_64 
ConsoleKit-0.4.1-3.el6.x86_64 
ConsoleKit-libs-0.4.1-3.el6.x86_64 
coreutils-8.4-37.el6.x86_64 
coreutils-libs-8.4-37.el6.x86_64 
cpio-2.10-12.el6_5.x86_64 
cracklib-2.8.16-4.el6.x86_64 
cracklib-dicts-2.8.16-4.el6.x86_64 
cronie-1.4.4-12.el6.x86_64 
cronie-anacron-1.4.4-12.el6.x86_64 
crontabs-1.10-33.el6.noarch 
cryptsetup-luks-1.2.0-11.el6.x86_64 
cryptsetup-luks-libs-1.2.0-11.el6.x86_64 
cups-libs-1.4.2-67.el6.x86_64 
curl-7.19.7-40.el6_6.4.x86_64 
cvs-1.11.23-16.el6.x86_64 
cyrus-sasl-2.1.23-15.el6_6.2.x86_64 
cyrus-sasl-lib-2.1.23-15.el6_6.2.x86_64 
cyrus-sasl-md5-2.1.23-15.el6_6.2.x86_64 
dash-0.5.5.1-4.el6.x86_64 
db4-4.7.25-18.el6_4.x86_64 
db4-utils-4.7.25-18.el6_4.x86_64 
dbus-1.2.24-8.el6_6.x86_64 
dbus-glib-0.86-6.el6.x86_64 
dbus-libs-1.2.24-8.el6_6.x86_64 
device-mapper-1.02.90-2.el6_6.2.x86_64 
device-mapper-event-1.02.90-2.el6_6.2.x86_64 
device-mapper-event-libs-1.02.90-2.el6_6.2.x86_64 
device-mapper-libs-1.02.90-2.el6_6.2.x86_64 
device-mapper-multipath-0.4.9-80.el6_6.3.x86_64 
device-mapper-multipath-libs-0.4.9-80.el6_6.3.x86_64 
device-mapper-persistent-data-0.3.2-1.el6.x86_64 
dhclient-4.1.1-43.P1.el6.centos.1.x86_64 
dhcp-common-4.1.1-43.P1.el6.centos.1.x86_64 
diffutils-2.8.1-28.el6.x86_64 
dmidecode-2.12-5.el6_5.x86_64 
dnsmasq-2.48-14.el6.x86_64 
dracut-004-356.el6_6.2.noarch 
dracut-kernel-004-356.el6_6.2.noarch 
e2fsprogs-1.41.12-21.el6.x86_64 
e2fsprogs-libs-1.41.12-21.el6.x86_64 
ebtables-2.0.9-6.el6.x86_64 
ed-1.1-3.3.el6.x86_64 
efibootmgr-0.5.4-12.el6.x86_64 
eggdbus-0.6-3.el6.x86_64 
elfutils-libelf-0.158-3.2.el6.x86_64 
epel-release-6-8.noarch 
ethtool-3.5-5.el6.x86_64 
expat-2.0.1-11.el6_2.x86_64 
fail2ban-0.8.14-1.el6.noarch 
file-5.04-21.el6.x86_64 
file-libs-5.04-21.el6.x86_64 
filesystem-2.4.30-3.el6.x86_64 
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64 
fipscheck-1.2.0-7.el6.x86_64 
fipscheck-lib-1.2.0-7.el6.x86_64 
flac-1.2.1-7.el6_6.x86_64 
fontconfig-2.8.0-5.el6.x86_64 
freetype-2.3.11-15.el6_6.1.x86_64 
fuse-2.8.3-4.el6.x86_64 
gamin-0.1.10-9.el6.x86_64 
gamin-python-0.1.10-9.el6.x86_64 
gawk-3.1.7-10.el6.x86_64 
gdbm-1.8.0-36.el6.x86_64 
gdk-pixbuf2-2.24.1-5.el6.x86_64 
gettext-0.17-18.el6.x86_64 
giflib-4.1.6-3.1.el6.x86_64 
glib2-2.28.8-4.el6.x86_64 
glibc-2.12-1.149.el6_6.7.x86_64 
glibc-common-2.12-1.149.el6_6.7.x86_64 
glusterfs-3.6.0.29-2.el6.x86_64 
glusterfs-api-3.6.0.29-2.el6.x86_64 
glusterfs-libs-3.6.0.29-2.el6.x86_64 
gmp-4.3.1-7.el6_2.2.x86_64 
gnupg2-2.0.14-8.el6.x86_64 
gnutls-2.8.5-14.el6_5.x86_64 
gnutls-utils-2.8.5-14.el6_5.x86_64 
gpgme-1.1.8-3.el6.x86_64 
gpg-pubkey-0608b895-4bd22942 
gpg-pubkey-c105b9de-4e0fd3a3 
gpm-libs-1.20.6-12.el6.x86_64 
gpxe-roms-qemu-0.9.7-6.12.el6.noarch 
grep-2.6.3-6.el6.x86_64 
groff-1.18.1.4-21.el6.x86_64 
grub-0.97-93.el6.x86_64 
grubby-7.0.15-7.el6.x86_64 
gtk2-2.24.23-6.el6.x86_64 
gzip-1.3.12-22.el6.x86_64 
hal-0.5.14-14.el6.x86_64 
hal-info-20090716-3.1.el6.noarch 
hal-libs-0.5.14-14.el6.x86_64 
hdparm-9.43-4.el6.x86_64 
hicolor-icon-theme-0.11-1.1.el6.noarch 
hwdata-0.233-11.1.el6.noarch 
info-4.13a-8.el6.x86_64 
initscripts-9.03.46-1.el6.centos.1.x86_64 
iotop-0.3.2-7.el6.noarch 
ipmitool-1.8.11-21.el6.x86_64 
iproute-2.6.32-33.el6_6.x86_64 
ipset-6.11-3.el6.x86_64 
iptables-1.4.7-14.el6.x86_64 
iptables-ipv6-1.4.7-14.el6.x86_64 
iputils-20071127-17.el6_4.2.x86_64 
iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-13.el6.x86_64 
jakarta-commons-daemon-1.0.1-8.9.el6.x86_64 
jakarta-commons-daemon-jsvc-1.0.1-8.9.el6.x86_64 
jasper-libs-1.900.1-16.el6_6.3.x86_64 
java-1.5.0-gcj-1.5.0.0-29.1.el6.x86_64 
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.45-28.b13.el6_6.x86_64 
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.45-28.b13.el6_6.x86_64 
java_cup-0.10k-5.el6.x86_64 
jna-3.2.4-2.el6.x86_64 
jpackage-utils-1.7.5-3.12.el6.noarch 
kbd-1.15-11.el6.x86_64 
kbd-misc-1.15-11.el6.noarch 
kernel-2.6.32-504.16.2.el6.x86_64 
kernel-2.6.32-504.el6.x86_64 
kernel-firmware-2.6.32-504.16.2.el6.noarch 
keyutils-1.4-5.el6.x86_64 
keyutils-libs-1.4-5.el6.x86_64 
kpartx-0.4.9-80.el6_6.3.x86_64 
krb5-libs-1.10.3-37.el6_6.x86_64 
less-436-13.el6.x86_64 
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64 
libaio-0.3.107-10.el6.x86_64 
libart_lgpl-2.3.20-5.1.el6.x86_64 
libasyncns-0.8-1.1.el6.x86_64 
libattr-2.4.44-7.el6.x86_64 
libblkid-2.17.2-12.18.el6.x86_64 
libcap-2.16-5.5.el6.x86_64 
libcap-ng-0.6.4-3.el6_0.1.x86_64 
libcgroup-0.40.rc1-15.el6_6.x86_64 
libcom_err-1.41.12-21.el6.x86_64 
libcurl-7.19.7-40.el6_6.4.x86_64 
libdrm-2.4.52-4.el6.x86_64 
libedit-2.11-4.20080712cvs.1.el6.x86_64 
libevent-1.4.13-4.el6.x86_64 
libffi-3.0.5-3.2.el6.x86_64 
libfontenc-1.0.5-2.el6.x86_64 
libgcc-4.4.7-11.el6.x86_64 
libgcj-4.4.7-11.el6.x86_64 
libgcrypt-1.4.5-11.el6_4.x86_64 
libgomp-4.4.7-11.el6.x86_64 
libgpg-error-1.7-4.el6.x86_64 
libgssglue-0.1-11.el6.x86_64 
libICE-1.0.6-1.el6.x86_64 
libidn-1.18-2.el6.x86_64 
libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.x86_64 
libmnl-1.0.2-3.el6.x86_64 
libnih-1.0.1-7.el6.x86_64 
libnl-1.1.4-2.el6.x86_64 
libogg-1.1.4-2.1.el6.x86_64 
libpcap-1.4.0-1.20130826git2dbcaa1.el6.x86_64 
libpciaccess-0.13.3-0.1.el6.x86_64 
libpng-1.2.49-1.el6_2.x86_64 
libselinux-2.0.94-5.8.el6.x86_64 
libselinux-utils-2.0.94-5.8.el6.x86_64 
libsemanage-2.0.43-4.2.el6.x86_64 
libsepol-2.0.41-4.el6.x86_64 
libSM-1.2.1-2.el6.x86_64 
libsndfile-1.0.20-5.el6.x86_64 
libss-1.41.12-21.el6.x86_64 
libssh2-1.4.2-1.el6_6.1.x86_64 
libstdc++-4.4.7-11.el6.x86_64 
libtasn1-2.3-6.el6_5.x86_64 
libthai-0.1.12-3.el6.x86_64 
libtiff-3.9.4-10.el6_5.x86_64 
libtirpc-0.2.1-10.el6.x86_64 
libudev-147-2.57.el6.x86_64 
libusb-0.1.12-23.el6.x86_64 
libusb1-1.0.9-0.6.rc1.el6.x86_64 
libuser-0.56.13-5.el6.x86_64 
libutempter-1.1.5-4.1.el6.x86_64 
libuuid-2.17.2-12.18.el6.x86_64 
libvirt-0.10.2-46.el6_6.6.x86_64 
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.6.x86_64 
libvorbis-1.2.3-4.el6_2.1.x86_64 
libX11-1.6.0-2.2.el6.x86_64 
libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch 
libXau-1.0.6-4.el6.x86_64 
libxcb-1.9.1-2.el6.x86_64 
libXcomposite-0.4.3-4.el6.x86_64 
libXcursor-1.1.14-2.1.el6.x86_64 
libXdamage-1.1.3-4.el6.x86_64 
libXext-1.3.2-2.1.el6.x86_64 
libXfixes-5.0.1-2.1.el6.x86_64 
libXfont-1.4.5-4.el6_6.x86_64 
libXft-2.3.1-2.el6.x86_64 
libXi-1.7.2-2.2.el6.x86_64 
libXinerama-1.1.3-2.1.el6.x86_64 
libxml2-2.7.6-17.el6_6.1.x86_64 
libXrandr-1.4.1-2.1.el6.x86_64 
libXrender-0.9.8-2.1.el6.x86_64 
libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.x86_64 
libXtst-1.2.2-2.1.el6.x86_64 
lm_sensors-libs-3.1.1-17.el6.x86_64 
logrotate-3.7.8-17.el6.x86_64 
ltrace-0.5-28.45svn.el6.x86_64 
lua-5.1.4-4.1.el6.x86_64 
lvm2-2.02.111-2.el6_6.2.x86_64 
lvm2-libs-2.02.111-2.el6_6.2.x86_64 
lzo-2.03-3.1.el6_5.1.x86_64 
lzop-1.02-0.9.rc1.el6.x86_64 
m4-1.4.13-5.el6.x86_64 
mailcap-2.1.31-2.el6.noarch 
make-3.81-20.el6.x86_64 
MAKEDEV-3.24-6.el6.x86_64 
man-1.6f-32.el6.x86_64 
mc-4.7.0.2-3.el6.x86_64 
mdadm-3.3-6.el6_6.1.x86_64 
MegaCli-8.07.14-1.noarch 
mingetty-1.08-5.el6.x86_64 
module-init-tools-3.9-24.el6.x86_64 
munin-common-2.0.25-2.el6.noarch 
munin-node-2.0.25-2.el6.noarch 
mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64 
nagios-common-3.5.1-1.el6.x86_64 
nagios-plugins-1.4.16-10.el6.x86_64 
nagios-plugins-disk-1.4.16-10.el6.x86_64 
nagios-plugins-load-1.4.16-10.el6.x86_64 
nagios-plugins-procs-1.4.16-10.el6.x86_64 
nagios-plugins-swap-1.4.16-10.el6.x86_64 
nagios-plugins-users-1.4.16-10.el6.x86_64 
nc-1.84-22.el6.x86_64 
ncurses-5.7-3.20090208.el6.x86_64 
ncurses-base-5.7-3.20090208.el6.x86_64 
ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64 
netcf-libs-0.2.4-1.el6.x86_64 
net-snmp-libs-5.5-50.el6_6.1.x86_64 
net-tools-1.60-110.el6_2.x86_64 
newt-0.52.11-3.el6.x86_64 
newt-python-0.52.11-3.el6.x86_64 
nfs-utils-1.2.3-54.el6.x86_64 
nfs-utils-lib-1.1.5-9.el6.x86_64 
nrpe-2.15-2.el6.x86_64 
nspr-4.10.8-1.el6_6.x86_64 
nss-3.18.0-5.3.el6_6.x86_64 
nss-softokn-3.14.3-22.el6_6.x86_64 
nss-softokn-freebl-3.14.3-22.el6_6.x86_64 
nss-sysinit-3.18.0-5.3.el6_6.x86_64 
nss-tools-3.18.0-5.3.el6_6.x86_64 
nss-util-3.18.0-1.el6_6.x86_64 
ntp-4.2.6p5-3.el6.centos.x86_64 
ntpdate-4.2.6p5-3.el6.centos.x86_64 
numactl-2.0.9-2.el6.x86_64 
numad-0.5-11.20140620git.el6.x86_64 
OpenIPMI-2.0.16-14.el6.x86_64 
OpenIPMI-libs-2.0.16-14.el6.x86_64 
openldap-2.4.39-8.el6.x86_64 
openssh-5.3p1-104.el6_6.1.x86_64 
openssh-clients-5.3p1-104.el6_6.1.x86_64 
openssh-server-5.3p1-104.el6_6.1.x86_64 
openssl-1.0.1e-30.el6.8.x86_64 
p11-kit-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64 
p11-kit-trust-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64 
pam-1.1.1-20.el6.x86_64 
pango-1.28.1-10.el6.x86_64 
parted-2.1-25.el6.x86_64 
passwd-0.77-4.el6_2.2.x86_64 
pciutils-libs-3.1.10-4.el6.x86_64 
pcre-7.8-6.el6.x86_64 
perl-5.10.1-136.el6_6.1.x86_64 
perl-Compress-Raw-Zlib-2.021-136.el6_6.1.x86_64 
perl-Compress-Zlib-2.021-136.el6_6.1.x86_64 
perl-Crypt-DES-2.05-9.el6.x86_64 
perl-DBD-Pg-2.15.1-4.el6_3.x86_64 
perl-DBI-1.609-4.el6.x86_64 
perl-Digest-HMAC-1.01-22.el6.noarch 
perl-Digest-SHA1-2.12-2.el6.x86_64 
perl-HTML-Parser-3.64-2.el6.x86_64 
perl-HTML-Tagset-3.20-4.el6.noarch 
perl-IO-Compress-Base-2.021-136.el6_6.1.x86_64 
perl-IO-Compress-Zlib-2.021-136.el6_6.1.x86_64 
perl-IO-Multiplex-1.13-1.el6.noarch 
perl-libs-5.10.1-136.el6_6.1.x86_64 
perl-libwww-perl-5.833-2.el6.noarch 
perl-List-MoreUtils-0.22-10.el6.x86_64 
perl-Module-Pluggable-3.90-136.el6_6.1.x86_64 
perl-Net-CIDR-0.14-1.el6.noarch 
perl-Net-DNS-0.65-5.el6.x86_64 
perl-Net-Server-2.007-2.el6.noarch 
perl-Net-SNMP-5.2.0-4.el6.noarch 
perl-Pod-Escapes-1.04-136.el6_6.1.x86_64 
perl-Pod-Simple-3.13-136.el6_6.1.x86_64 
perl-Time-HiRes-1.9721-136.el6_6.1.x86_64 
perl-URI-1.40-2.el6.noarch 
perl-version-0.77-136.el6_6.1.x86_64 
perl-XML-LibXML-1.70-5.el6.x86_64 
perl-XML-NamespaceSupport-1.10-3.el6.noarch 
perl-XML-Parser-2.36-7.el6.x86_64 
perl-XML-SAX-0.96-7.el6.noarch 
pinentry-0.7.6-6.el6.x86_64 
pixman-0.32.4-4.el6.x86_64 
pkgconfig-0.23-9.1.el6.x86_64 
plymouth-0.8.3-27.el6.centos.1.x86_64 
plymouth-core-libs-0.8.3-27.el6.centos.1.x86_64 
plymouth-scripts-0.8.3-27.el6.centos.1.x86_64 
pm-utils-1.2.5-11.el6.x86_64 
policycoreutils-2.0.83-19.47.el6_6.1.x86_64 
polkit-0.96-7.el6.x86_64 
popt-1.13-7.el6.x86_64 
postfix-2.6.6-6.el6_5.x86_64 
postgresql-libs-8.4.20-2.el6_6.x86_64 
procps-3.2.8-30.el6.x86_64 
psmisc-22.6-19.el6_5.x86_64 
pth-2.0.7-9.3.el6.x86_64 
pulseaudio-libs-0.9.21-17.el6.x86_64 
pygpgme-0.1-18.20090824bzr68.el6.x86_64 
python-2.6.6-52.el6.x86_64 
python-iniparse-0.3.1-2.1.el6.noarch 
python-inotify-0.9.1-1.el6.noarch 
python-libs-2.6.6-52.el6.x86_64 
python-pycurl-7.19.0-8.el6.x86_64 
python-urlgrabber-3.9.1-9.el6.noarch 
qemu-img-0.12.1.2-2.448.el6_6.2.x86_64 
qemu-kvm-0.12.1.2-2.448.el6_6.2.x86_64 
radvd-1.6-1.el6.x86_64 
readline-6.0-4.el6.x86_64 
redhat-logos-60.0.14-12.el6.centos.noarch 
rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch 
rpcbind-0.2.0-11.el6.x86_64 
rpm-4.8.0-38.el6_6.x86_64 
rpm-libs-4.8.0-38.el6_6.x86_64 
rpm-python-4.8.0-38.el6_6.x86_64 
rsync-3.0.6-12.el6.x86_64 
rsyslog-5.8.10-10.el6_6.x86_64 
screen-4.0.3-16.el6.x86_64 
seabios-0.6.1.2-28.el6.x86_64 
sed-4.2.1-10.el6.x86_64 
selinux-policy-3.7.19-260.el6_6.3.noarch 
selinux-policy-targeted-3.7.19-260.el6_6.3.noarch 
setup-2.8.14-20.el6_4.1.noarch 
sgabios-bin-0-0.3.20110621svn.el6.noarch 
shadow-utils-4.1.4.2-19.el6_6.1.x86_64 
shared-mime-info-0.70-6.el6.x86_64 
sinjdoc-0.5-9.1.el6.x86_64 
slang-2.2.1-1.el6.x86_64 
snappy-1.1.0-1.el6.x86_64 
spice-server-0.12.4-11.el6.x86_64 
sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64 
sudo-1.8.6p3-15.el6.x86_64 
sysstat-9.0.4-27.el6.x86_64 
system-config-firewall-base-1.2.27-7.2.el6_6.noarch 
sysvinit-tools-2.87-5.dsf.el6.x86_64 
tar-1.23-11.el6.x86_64 
tcpdump-4.0.0-3.20090921gitdf3cb4.2.el6.x86_64 
tcp_wrappers-libs-7.6-57.el6.x86_64 
telnet-0.17-48.el6.x86_64 
ttmkfdir-3.0.9-32.1.el6.x86_64 
tzdata-2015d-1.el6.noarch 
tzdata-java-2015d-1.el6.noarch 
udev-147-2.57.el6.x86_64 
unzip-6.0-2.el6_6.x86_64 
upstart-0.6.5-13.el6_5.3.x86_64 
usbredir-0.5.1-1.el6.x86_64 
ustr-1.0.4-9.1.el6.x86_64 
util-linux-ng-2.17.2-12.18.el6.x86_64 
vconfig-1.9-8.1.el6.x86_64 
vgabios-0.6b-3.7.el6.noarch 
vim-common-7.2.411-1.8.el6.x86_64 
vim-enhanced-7.2.411-1.8.el6.x86_64 
vim-minimal-7.2.411-1.8.el6.x86_64 
which-2.19-6.el6.x86_64 
xfsprogs-3.1.1-16.el6.x86_64 
xorg-x11-fonts-Type1-7.2-9.1.el6.noarch 
xorg-x11-font-utils-7.2-11.el6.x86_64 
xz-4.999.9-0.5.beta.20091007git.el6.x86_64 
xz-libs-4.999.9-0.5.beta.20091007git.el6.x86_64 
xz-lzma-compat-4.999.9-0.5.beta.20091007git.el6.x86_64 
yajl-1.0.7-3.el6.x86_64 
yum-3.2.29-60.el6.centos.noarch 
yum-metadata-parser-1.1.2-16.el6.x86_64 
yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-30.el6.noarch 
zip-3.0-1.el6.x86_64 
zlib-1.2.3-29.el6.x86_64
      Reporter: Vladimir Melnik


The agent starts, but doesn't do anything. Here is what I see in the log-file when I increase
verbosity to the maximum level:
{code}
2015-05-12 18:12:49,493 INFO [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Agent started
2015-05-12 18:12:49,495 INFO [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Implementation Version
is 4.2.1
2015-05-12 18:12:49,496 INFO [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) agent.properties found
at /etc/cloudstack/agent/agent.properties
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: workers
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: port
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: pod
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: resource
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: private.network.device
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: zone
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: guid
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: guest.network.device
2015-05-12 18:12:49,498 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: cluster
2015-05-12 18:12:49,499 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: domr.scripts.dir
2015-05-12 18:12:49,499 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: local.storage.uuid
2015-05-12 18:12:49,499 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: public.network.device
2015-05-12 18:12:49,499 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Found property: host
2015-05-12 18:12:49,499 INFO [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Defaulting to using
properties file for storage
2015-05-12 18:12:49,500 INFO [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Defaulting to the constant
time backoff algorithm
2015-05-12 18:12:49,501 INFO [cloud.utils.LogUtils] (Thread-1:null) log4j configuration found
at /etc/cloudstack/agent/log4j-cloud.xml
2015-05-12 18:12:49,614 DEBUG [cloud.agent.AgentShell] (Thread-1:null) Checking to see if
agent.pid exists.
2015-05-12 18:12:49,622 DEBUG [cloud.utils.ProcessUtil] (Thread-1:null) Executing: bash -c
echo $PPID
{code}

And this is the last line I see in the log-file. The file {{/var/log/agent.pid}} is being
created, but it has zero length. It seems that something is going wrong at this moment, but
what exaxtly?

This server is just the same as other CentOS hosts (there are many of them in my farm), but
other hosts don't seem to be having this issue.--
This message was sent by Atlassian JIRA
(v6.3.4#6332)

Mime
View raw message