cloudstack-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marc Poll Garcia <marc.poll.gar...@upcnet.es>
Subject Cloudstack compatiblity Windows 2016 Server
Date Mon, 14 May 2018 13:41:53 GMT
Hi all!

I am using CloudStack 4.9.2 on VMWare hypervisor, and I tried to create a
"Windows Server 2016" OS template but i have some issues working with it,
sometimes network does not work properly.

Do you know if it is not compatible with this version? is there any
compatibility matrix / table like:

*Cloudstack version  | OS guest versions*

Thanks in advance.


-- 
Marc Poll Garcia
Technology Infrastructure . Àrea de Serveis TIC
Telèfon:  93.405.43.57

[image: UPCnet]

----------------------------------------------------------
Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment
protegida i està exclusivament dirigit a la persona o entitat destinatària.
Si vostè no és el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo,
no està autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo,
copiar-lo ni a revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu
electrònic per error, li preguem que informi al remitent i elimini del seu
sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.
Gràcies per la seva col.laboració.
----------------------------------------------------------

*** Si us plau, no m'imprimeixis. Vull seguir sent digital ***
*** Por favor, no me imprimas. Quiero seguir siendo digital ***
*** Please, don't print me. I want to remain digital ***
----------------------------------------------------------

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message