cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From r...@apache.org
Subject [3/9] git commit: updated refs/heads/master to 970f95c
Date Mon, 02 Nov 2015 12:43:31 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/016c80c3/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nb_NO.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nb_NO.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nb_NO.properties
index c2f79b0..99d0dd6 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nb_NO.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nb_NO.properties
@@ -16,20 +16,26 @@
 # under the License.
 
 changed.item.properties=Endrede egenskaper
+confirm.enable.s3=Vennligst fyll inn f\u00f8lgende informasjon for \u00e5 aktivere st\u00f8tte for S3-st\u00f8ttet sekund\u00e6rlagring
 confirm.enable.swift=Vennligst fyll inn f\u00f8lgende informasjon for \u00e5 aktivere st\u00f8tte for Swift
 error.could.not.change.your.password.because.ldap.is.enabled=Feil kunne ikke bytte ditt passord fordi LDAP er aktivert.
 error.could.not.enable.zone=Kunne ikke aktivere sonen
 error.installWizard.message=Noe gikk galt. G\u00e5 tilbake og korriger feilene.
 error.invalid.username.password=Ugyldig brukernavn eller passord
 error.login=Ditt brukernavn/passord stemmer ikke overens med v\u00e5re opplysninger.
+error.menu.select=Kan ikke utf\u00f8re handlingen grunnet ingen valgte elementer.
 error.mgmt.server.inaccessible=Administrasjonsserver er utilgjengelig. Vennligst pr\u00f8v igjen senere.
 error.password.not.match=Passordfeltene sammensvarer ikke
+error.please.specify.physical.network.tags=Nettverkstilbud er ikke tilgjengelig f\u00f8r du spesifiserer knagger for dette fysiske nettverket.
 error.session.expired=Din sesjon har utl\u00f8pt.
 error.something.went.wrong.please.correct.the.following=Noe gikk galt. Vennligst korrig\u00e9r f\u00f8lgende
 error.unable.to.reach.management.server=Kan ikke oppn\u00e5 kontakt med administrasjonsserveren
 error.unresolved.internet.name=Ditt internettnavn kan ikke l\u00f8ses.
+force.delete.domain.warning=Advarsel\: dette alternativet vil medf\u00f8re at alle underdomener og alle assosierte kontoer og dere resurser blir slettet.
 force.delete=Tving sletting
+force.remove.host.warning=Advarsel\: ved valg av dette alternativet vil CloudStack stoppe alle kj\u00f8rende virtuelle maskiner, f\u00f8r verten blir fjernet fra klyngen.
 force.remove=Tving fjerning
+force.stop.instance.warning=Advarsel\: \u00c5 tvinge en stopp av denne instansen b\u00f8r v\u00e6re siste utvei. Det kan f\u00f8re til tap av data og ukonsistent oppf\u00f8rsel av virtuell maskinstatus.
 force.stop=Tving stopp
 hint.no.host.tags=Ingen hosttagger funnet
 hint.no.storage.tags=Ingen lagringstagger funnet
@@ -38,21 +44,27 @@ hint.type.part.storage.tag=Skriv inn deler av lagringstagg
 ICMP.code=ICMP-kode
 ICMP.type=ICMP-type
 image.directory=Bilde-katalog
+inline=I Rekke
 instances.actions.reboot.label=Omstart av instans
 label.about.app=Om CloudStack
 label.about=Om
 label.accept.project.invitation=Aksepter prosjektinvitasjon
 label.account.and.security.group=Konto, Sikkerhetsgruppe
+label.account.details=Kontodetaljer
 label.account.id=Konto ID
 label.account=Konto
 label.account.lower=konto
 label.account.name=Kontonavn
 label.accounts=Kontoer
+label.account.specific=Kontospesifikk
+label.account.type=Kontotype
 label.acl=ACL
 label.acl.id=ACL ID
+label.acl.list.rules=ACL Liste Regler
 label.acl.name=ACL Navn
 label.acl.replaced=ACL erstattet
 label.acquire.new.ip=Tilegne ny IP
+label.acquire.new.secondary.ip=Tilegne ny sekund\u00e6r IP
 label.action.attach.disk.processing=Tilknytter Disk....
 label.action.attach.disk=Tilknytt Disk
 label.action.attach.iso.processing=Tilknytter ISO....
@@ -62,6 +74,7 @@ label.action.cancel.maintenance.mode.processing=Avbryter vedlikeholdsmodus....
 label.action.change.password=Endre passord
 label.action.change.service=Endre Tjeneste
 label.action.change.service.processing=Endrer Tjeneste....
+label.action.configure.samlauthorization=Konfigurer SAML SSO-autorisering
 label.action.copy.ISO=Kopier ISO
 label.action.copy.ISO.processing=Kopierer ISO....
 label.action.copy.template=Kopier mal
@@ -118,11 +131,12 @@ label.action.delete.volume.processing=Sletter volum....
 label.action.delete.volume=Slett volum
 label.action.delete.zone.processing=Sletter sone....
 label.action.delete.zone=Slett sone
-label.action.destroy.instance.processing=\u00d8delegge instans....
+label.action.destroy.instance.processing=\u00d8delegger instans....
 label.action.destroy.instance=\u00d8delegg Instans
 label.action.destroy.systemvm.processing=Sletter system VM....
 label.action.destroy.systemvm=Slett system VM
 label.action.detach.disk=Frakoble disk
+label.action.detach.disk.processing=Kobler fra disk....
 label.action.detach.iso=Frakoble ISO
 label.action.detach.iso.processing=Frakobler ISO....
 label.action.disable.account=Deaktiver konto
@@ -155,6 +169,7 @@ label.action.edit.network.offering=Editer nettverkstilbud
 label.action.edit.network.processing=Editerer Nettverk....
 label.action.edit.pod=Editer Pod
 label.action.edit.primary.storage=Editer Prim\u00e6rlagring
+label.action.edit.resource.limits=Rediger ressursbegrensninger
 label.action.edit.service.offering=Editer tjenestetilbud
 label.action.edit.template=Editer mal
 label.action.edit.user=Rediger bruker
@@ -175,6 +190,10 @@ label.action.enable.user=Aktiver Bruker
 label.action.enable.user.processing=Aktiverer Bruker....
 label.action.enable.zone=Aktiver sone
 label.action.enable.zone.processing=Aktiverer sone...
+label.action.expunge.instance.processing=Sletter instans....
+label.action.expunge.instance=Slett Instans Permanent
+label.action.force.reconnect.processing=Kobler til p\u00e5 nytt....
+label.action.force.reconnect=Tving ny tilkobling
 label.action.generate.keys=Generer n\u00f8kler
 label.action.generate.keys.processing=Genererer n\u00f8kler....
 label.action=Handling
@@ -195,9 +214,13 @@ label.action.reboot.router=Omstart Ruter
 label.action.reboot.router.processing=Omstaer Instans....
 label.action.reboot.systemvm=Omstart System VM
 label.action.reboot.systemvm.processing=Omstarter System VM
+label.action.recurring.snapshot=Gjentagende \u00f8yeblikksbilder
 label.action.register.iso=Registrer ISO
+label.action.register.template=Registrer mal fra en URL
+label.action.release.ip=Frigj\u00f8r IP
+label.action.release.ip.processing=Frigj\u00f8r IP-adresse....
 label.action.remove.host=Fjern Vert
-label.action.remove.host.processing=Fjerner Vest....
+label.action.remove.host.processing=Fjerner Vert....
 label.action.reset.password.processing=Tilbakestiller passord....
 label.action.reset.password=Tilbakestill passord
 label.action.resize.volume=Endre st\u00f8rrelse p\u00e5 volum
@@ -205,6 +228,8 @@ label.action.resize.volume.processing=Endrer st\u00f8rrelse p\u00e5 volum....
 label.action.resource.limits=Ressursbegrensninger
 label.action.restore.instance=Gjenopprett Instans
 label.action.restore.instance.processing=Gjenoppretter Instans....
+label.action.revert.snapshot.processing=Tilbakestiller til \u00f8yeblikksbilde....
+label.action.revert.snapshot=Tilbakestill til \u00f8yeblikksbilde
 label.actions=Handlinger
 label.action.start.instance.processing=Starter instans....
 label.action.start.instance=Start instans
@@ -220,9 +245,15 @@ label.action.stop.systemvm.processing=Stopper System VM....
 label.action.stop.systemvm=Stopp System VM
 label.action.take.snapshot.processing=Tar \u00f8yeblikksbilde....
 label.action.take.snapshot=Ta \u00f8yeblikksbilde
+label.action.unmanage.cluster=Fjern administrasjon av klynge
 label.action.unmanage.cluster.processing=Fjerner administrasjon av klynge...
+label.action.update.OS.preference=Oppdater OS-preferanser
+label.action.update.OS.preference.processing=Oppdaterer OS-preferanser.....
+label.action.update.resource.count=Oppdater resurs oversikt
+label.action.update.resource.count.processing=Oppdaterer resurs oversikt
 label.action.vmsnapshot.create=Ta VM \u00f8yeblikksbilde
 label.action.vmsnapshot.delete=Slett VM \u00f8yeblikksbilde
+label.action.vmsnapshot.revert=Tilbakestill til maskin\u00f8yeblikksbilde
 label.activate.project=Aktiver prosjekt
 label.active.sessions=Aktive sesjoner
 label.add.account=Legg til konto
@@ -231,13 +262,24 @@ label.add.accounts.to=Legg kontoer til
 label.add.account.to.project=Legg kontoen til prosjektet
 label.add.ACL=Legg til ACL
 label.add.acl.list=Legg til ACL liste
+label.add.affinity.group=Legg til affinitetsgruppe
+label.add.baremetal.dhcp.device=Legg Til Barmetall DHCP Enhet
+label.add.baremetal.rack.configuration=Legg Til Barmetall Rack Konfigurering
 label.add.BigSwitchBcf.device=Legg til BigSwitch BCF kontroller
+label.add.BrocadeVcs.device=Legg til Brocade VCS Svitsj
+label.add.by.cidr=Legg til med CIDR
+label.add.by.group=Legg til med gruppe
 label.add.by=Legg til ved
+label.add.ciscoASA1000v=Legg til CiscoASA1000v Resurs
 label.add.cluster=Legg til klynge
 label.add.compute.offering=Legg til systemtilbud
+label.add.direct.iprange=Legg til direkte IP-rekke
+label.add.disk.offering=Legg til disktilbud
 label.add.domain=Legg til domene
+label.added.brocade.vcs.switch=Ny Brocade Vcs svitsj lagt til
 label.added.network.offering=La til nettverkstilbud
 label.added.new.bigswitch.bcf.controller=La til ny BigSwitch BCF kontroller
+label.added.nicira.nvp.controller=La til ny Nicira NVP-kontroller
 label.add.egress.rule=Legg til egress regel
 label.addes.new.f5=La til ny F5
 label.add.F5.device=Legg til F5 enhet
@@ -258,7 +300,12 @@ label.adding.zone=Legger til sone
 label.add.intermediate.certificate=Legg til intermediate sertifikat
 label.add.internal.lb=Legg til intern LB
 label.add.ip.range=Legg til IP-rekke
+label.add.isolated.guest.network=Legg til Isolert gjestenettverk
+label.add.isolated.guest.network.with.sourcenat=Legg til isolert gjestenettverk med kilde-NAT
+label.add.isolated.network=Legg Til Isolert Nettverk
+label.additional.networks=Ekstra nettverk
 label.add.ldap.account=Legg til LDAP-konto
+label.add.LDAP.account=Legg til LDAP-konto
 label.add=Legg til
 label.add.list.name=ACL listenavn
 label.add.load.balancer=Legg til lastbalanserer
@@ -274,11 +321,15 @@ label.add.new.gateway=Legg til ny gateway
 label.add.new.NetScaler=Legg til ny NetScaler
 label.add.new.PA=Legg til ny Palo Alto
 label.add.new.SRX=Legg til ny SRX
+label.add.new.tier=Legg til ny gren
+label.add.nfs.secondary.staging.store=Legg Til NFS sekund\u00e6rmellomlagringsomr\u00e5de
 label.add.NiciraNvp.device=Legg til Nvp kontroller
+label.add.NuageVsp.device=Legg til Nuage Virtualized Services Directory (VSD)
 label.add.OpenDaylight.device=Legg til OpenDayLight kontroller
 label.add.PA.device=Legg til Palo Alto enhet
 label.add.physical.network=Legg til fysisk nettverk
 label.add.pod=Legg til pod
+label.add.portable.ip.range=Legg til portabel IP-rekke
 label.add.port.forwarding.rule=Legg til portvideresendingsregel
 label.add.primary.storage=Legg til prim\u00e6rlagring
 label.add.private.gateway=Legg til privat gateway
@@ -295,18 +346,21 @@ label.add.static.route=Legg til statisk rute
 label.add.system.service.offering=Legg til et systemtilbud
 label.add.template=Legg til mal
 label.add.to.group=Legg til gruppe
+label.add.ucs.manager=Legg Til UCS Manager
 label.add.userdata=Brukerdata
 label.add.user=Legg til bruker
 label.add.vlan=Legg til VLAN
 label.add.vm=Legg til VM
 label.add.vms=Legg til VMer
 label.add.vms.to.lb=Legg til VM(er) til lastbalanseringsregel
+label.add.VM.to.tier=Legg VM til VPC-gren
 label.add.vmware.datacenter=Legg til VMware datasenter
 label.add.vnmc.device=Legg til VNMC enhet
 label.add.vnmc.provider=Legg til VNMC tilbyder
 label.add.volume=Legg til volum
 label.add.vpc=Legg til VPC
 label.add.vpc.offering=Legg til VPC tilbud
+label.add.vpn.customer.gateway=Legg til VPN Kundegateway
 label.add.VPN.gateway=Legg til VPN Gateway
 label.add.vpn.user=Legg til VPN-bruker
 label.add.vxlan=Legg til VXLAN
@@ -316,6 +370,9 @@ label.admin=Admin
 label.advanced=Avansert
 label.advanced.mode=Avansermodus
 label.advanced.search=Avansert s\u00f8k
+label.affinity=Affinitet
+label.affinity.group=Affinitetsgruppe
+label.affinity.groups=Affinitetsgrupper
 label.agent.password=Agentpassord
 label.agent.port=Agentport
 label.agent.state=Agentstatus
@@ -329,6 +386,9 @@ label.algorithm=Algoritme
 label.allocated=Allokert
 label.allocation.state=Allokeringsstatus
 label.allow=Tillat
+label.anti.affinity=Anti-affinitet
+label.anti.affinity.group=Anti-affinitetsgruppe
+label.anti.affinity.groups=Anti-affinitetsgrupper
 label.api.key=API-n\u00f8kkel
 label.api.version=API Versjon
 label.apply=Bruk
@@ -336,19 +396,33 @@ label.app.name=CloudStack
 label.archive.alerts=Arkiver varsler
 label.archive=Arkiv
 label.archive.events=Arkiver hendelser
+label.assigned.vms=Tildelte VMer
 label.assign.instance.another=Tildel instans til en annen konto
 label.assign=Tildel
+label.assign.to.load.balancer=Legg til instans til lastbalanserer
 label.assign.vms=Tildel VMer
+label.associated.network=Assosiert nettverk
+label.associated.network.id=Assosiert nettverksid
+label.associated.profile=Assosiert Profil
+label.associate.public.ip=Assosiert Offentlig IP-adresse
 label.attached.iso=Tilknyttet ISO
 label.author.email=Forfatter e-post
 label.author.name=Forfatternavn
 label.autoscale=Autoskaler
+label.autoscale.configuration.wizard=Autoskalering konfigurasjonsveiviser
 label.availability=Tilgjengelighet
 label.availability.zone=Tilgjengelighetssone
+label.availabilityZone=tilgjengelighetssone
 label.available.public.ips=Tilgjengelig offentlige IP-adresser
 label.available=Tilgjengelig
 label.back=Tilbake
 label.bandwidth=B\u00e5ndbredde
+label.baremetal.dhcp.devices=Barmetall DHCP Enheter
+label.baremetal.dhcp.provider=Barmetall DHCP Tilbyder
+label.baremetal.pxe.device=Legg Til Barmetall PXE Enhet
+label.baremetal.pxe.devices=Barmetall PXE Enheter
+label.baremetal.pxe.provider=Barmetall PXE Tilbyder
+label.baremetal.rack.configuration=Barmetall Rack Konfigurering
 label.basic=Basis
 label.basic.mode=Basismodus
 label.bigswitch.bcf.details=BigSwitch BCF detaljer
@@ -357,35 +431,49 @@ label.bigswitch.controller.address=BigSwitch BCF kontrolleradresse
 label.blade.id=Blad-ID
 label.blades=Blad
 label.bootable=Botbar
+label.broadcast.domain.range=Kringkastings domene rekke
+label.broadcast.domain.type=Kringkastings Domene Type
+label.broadcast.uri=Kringkastings URI
+label.broadcasturi=kringkastinguri
+label.broadcat.uri=Kringkastings URI
+label.brocade.vcs.address=Vcs Switch Addresse
+label.brocade.vcs.details=Brocade Vcs svitsj detaljer
 label.by.account=Etter Konto
 label.by.alert.type=Etter varseltype
 label.by.availability=Etter Tilgjengelighet
 label.by.date.end=Etter dato (slutt)
 label.by.date.start=Etter dato (start)
 label.by.domain=Etter Domene
+label.by.end.date=Etter sluttdato
 label.by.event.type=Etter hendelsestype
+label.by.level=Etter niv\u00e5
 label.by.pod=Etter Pod
 label.by.role=Etter Rolle
 label.by.start.date=Etter Startdato
+label.by.state=Etter tilstand
 label.bytes.received=Bytes Mottatt
 label.bytes.sent=Bytes sendt
 label.by.traffic.type=Etter Trafikktype
 label.by.type=Etter Type
 label.by.type.id=Etter Type ID
 label.by.zone=Etter Sone
+label.cache.mode=Write-cache Type
 label.cancel=Avbryt
 label.capacity.bytes=Kapasitet Bytes
 label.capacity.iops=Kapasitet IOPS
 label.capacity=Kapasitet
 label.certificate=Sertifikat
+label.change.affinity=Endre affinitet
 label.change.service.offering=Endre tjenestetilbud
 label.change.value=Endre verdi
 label.character=Karakter
 label.chassis=Kasse
 label.checksum=sjekksum
+label.cidr.account=CIDR eller konto/sikkerhetsgruppe
 label.cidr=CIDR
 label.CIDR.list=CIDR liste
 label.cidr.list=Kilde-CIDR
+label.CIDR.of.destination.network=CIDR for destinasjonsnettverk
 label.cisco.nexus1000v.ip.address=Nexus 1000v IP Addresse
 label.cisco.nexus1000v.password=Nexus 1000v Passord
 label.cisco.nexus1000v.username=Nexus 1000v Brukernavn
@@ -394,6 +482,7 @@ label.clean.up=Rydd opp
 label.clear.list=T\u00f8m liste
 label.close=Lukk
 label.cloud.console=Cloud
+label.cloud.managed=Forvaltet Av Cloud.com
 label.cluster=Klynge
 label.cluster.name=Klyngenavn
 label.clusters=Klynger
@@ -409,6 +498,7 @@ label.configuration=Konfigurering
 label.configure=Konfigurer
 label.configure.ldap=Konfigurer LDAP
 label.configure.network.ACLs=Konfigurer Nettverksaksesslister
+label.configure.sticky.policy=Konfigurer Sticky Policy
 label.configure.vpc=Konfigurer VPC
 label.confirmation=Bekreftelse
 label.confirm.password=Bekreft passord
@@ -420,6 +510,7 @@ label.continue.basic.install=Fortsett med enkelt oppsett
 label.continue=Fortsett
 label.copying.iso=Kopierer ISO
 label.corrections.saved=Endringer lagret
+label.counter=Teller
 label.cpu.allocated=CPU allokert
 label.cpu.allocated.for.VMs=CPU Allokert for VMer
 label.CPU.cap=CPU begrensning
@@ -429,26 +520,44 @@ label.cpu.mhz=CPU (i MHz)
 label.cpu.utilized=CPU-utnyttelse
 label.created.by.system=Opprettet av systemet
 label.created=Opprettet
+label.create.nfs.secondary.staging.storage=Legg Til NFS sekund\u00e6rmellomlagringsomr\u00e5de
+label.create.nfs.secondary.staging.store=Opprett NFS sekund\u00e6rmellomlagringsomr\u00e5de
 label.create.project=Opprett prosjekt
+label.create.ssh.key.pair=Lag SSH-n\u00f8kkelpar
 label.create.template=Opprett mal
 label.create.VPN.connection=Opprett VPN-tilkobling
 label.cross.zones=Kryssoner
+label.custom.disk.iops=Tilpasset IOPS
+label.custom.disk.offering=Brukertilpasset disktilbud
 label.custom.disk.size=Tilpasset Diskst\u00f8rrelse
+label.custom=Tilpasset
 label.daily=Daglig
 label.data.disk.offering=Datadisktilbud
 label.date=Dato
 label.day=Dag
+label.day.of.month=Dag i m\u00e5ned
+label.day.of.week=Dag i uke
+label.dc.name=Datasenter Navn
+label.dead.peer.detection=D\u00f8d endepunkt-deteksjon
 label.decline.invitation=Avvis invitasjon
 label.dedicate.cluster=Dediker kluster
 label.dedicated=Dedikert
 label.dedicate=Dediker
+label.dedicated.vlan.vni.ranges=Dedikerte VLAN/VNI Rekker
 label.dedicate.host=Dediker host
+label.dedicate.pod=Dedikert pod
+label.dedicate.vlan.vni.range=Dedikert VLAN/VNI Rekke
 label.dedicate.zone=Dediker sone
+label.default.egress.policy=Egress standard policy
 label.default=Standardverdi
 label.default.use=Standard bruk
 label.default.view=Standardvisning
 label.delete.acl.list=Slett ACL liste
+label.delete.affinity.group=Slett affinitetsgruppe
 label.delete.alerts=Slette varsler
+label.delete.baremetal.rack.configuration=Slett Barmetall Rack Konfigurering
+label.delete.BigSwitchBcf=Fjern BigSwitch BCF-kontroller
+label.delete.BrocadeVcs=Fjern Brocade VCS-svitsj
 label.delete.ciscoASA1000v=Slett CiscoASA1000v
 label.delete.ciscovnmc.resource=Slett CiscoVNMC ressurs
 label.delete.events=Slett hendelser
@@ -456,41 +565,59 @@ label.delete.F5=Slett F5
 label.delete.gateway=slett gateway
 label.delete.internal.lb=Slett intern LB
 label.delete.NetScaler=Slett Netscaler
+label.delete.NiciraNvp=Fjern Nvp-kontroller
+label.delete.NuageVsp=Fjern Nuage VSD
 label.delete.OpenDaylight.device=Fjern OpenDaylight kontroller
 label.delete.PA=Slett Palo Alto
+label.delete.portable.ip.range=Slett portabel IP-rekke
 label.delete.profile=Slett Profil
 label.delete.project=Slett prosjekt
+label.delete.secondary.staging.store=Slett NFS sekund\u00e6rmellomlagringsomr\u00e5de
 label.delete=Slett
 label.delete.SRX=Slett SRX
+label.delete.ucs.manager=Slett UCS Manager
 label.delete.VPN.connection=Slett VPN-tilkobling
+label.delete.VPN.customer.gateway=Slett VPN-kundegateway
 label.delete.VPN.gateway=Slett VPN-gateway
 label.delete.vpn.user=Slett VPN-bruker
 label.deleting.failed=Sletting feilet
 label.deleting.processing=Sletter....
 label.deny=Nekt
+label.deployment.planner=utbyggings planlegger
 label.description=Beskrivelse
 label.destination.physical.network.id=Fysisk nettverksid-destinasjon
 label.destination.zone=Destinasjonssone
 label.destroy=Destruer
 label.destroy.router=Slett ruter
+label.destroy.vm.graceperiod=\u00d8delegg VM ventetid
+label.detaching.disk=Kobler fra disk
 label.details=Detaljer
 label.device.id=Enhets ID
 label.devices=Enheter
 label.dhcp=DHCP
 label.DHCP.server.type=DHCP servertype
+label.direct.attached.public.ip=Direkte Tilknyttet Offentlig IP-adresse
+label.direct.ips=Deltnettverk-IPadresser
 label.disable.autoscale=Deaktiver autoskalering
 label.disabled=Inaktiv
+label.disable.host=Deaktiver host
 label.disable.network.offering=Deaktiver nettverkstilbud
 label.disable.provider=Deaktiver tilbyder
 label.disable.vnmc.provider=Deatkivert VNMC tilbyder
 label.disable.vpc.offering=Deaktivert VPC tilbud
 label.disable.vpn=Dekativer VPN
 label.disabling.vpn.access=Deaktiverer VPN Tilgang
+label.disassociate.profile.blade=Deassosier profil fra Blade
 label.disbale.vnmc.device=Deaktivert VNMC enhet
 label.disk.allocated=Disk allokert
+label.disk.bytes.read.rate=Disklesehastighet (BPS)
+label.disk.bytes.write.rate=Diskskrivehastighet  (BPS)
 label.disk.iops.max=Maks IOPS
 label.disk.iops.min=Min IOPS
+label.disk.iops.read.rate=Disklesehastighet (IOPS)
 label.disk.iops.total=IOPS Totalt
+label.disk.iops.write.rate=Diskskrivehastighet (IOPS)
+label.disk.offering.details=Disktilbud detaljer
 label.diskoffering=diskoffering
 label.disk.offering=Disktilbud
 label.disk.provisioningtype=Provisjoneringstype
@@ -510,22 +637,29 @@ label.dns.2=DNS 2
 label.dns=DNS
 label.DNS.domain.for.guest.networks=DNS domene for gjestenettverk
 label.domain.admin=Domeneadministrator
+label.domain.details=Domenedetaljer
 label.domain=Domene
 label.domain.id=Domene ID
 label.domain.lower=domene
 label.domain.name=Domenenavn
 label.domain.router=Domeneruter
+label.domain.suffix=DNS domenesuffiks (f.eks, xyz.com)
 label.done=Utf\u00f8rt
+label.double.quotes.are.not.allowed=Doble anf\u00f8rselstegn er ikke tillatt
+label.download.progress=Nedlastningsprogresjon
 label.drag.new.position=Dra til ny posisjon
 label.duration.in.sec=Varighet (i sek.)
 label.dynamically.scalable=Dynamisk skalerbar
 label.edit.acl.rule=Endre ACL regel
+label.edit.affinity.group=Rediger affinitetsgruppe
 label.edit=Editer
 label.edit.lb.rule=Endre LB-regel
 label.edit.network.details=Edit\u00e9r nettverksdetaljer
 label.edit.project.details=Editer prosjektdetaljer
 label.edit.region=Editer region
+label.edit.rule=Endre regel
 label.edit.secondary.ips=Endre sekund\u00e6re IPer
+label.edit.tags=Rediger tagger
 label.edit.traffic.type=Endre trafikktype
 label.edit.vpc=Rediger VPC
 label.egress.default.policy=Egress standard policy
@@ -537,6 +671,7 @@ label.elastic.LB=Elastisk LB
 label.email=E-post
 label.email.lower=epost
 label.enable.autoscale=Aktivert autoskalering
+label.enable.host=Aktiver host
 label.enable.network.offering=Aktiver nettverkstilbud
 label.enable.provider=Aktiver tilbyder
 label.enable.s3=Aktiver S3-st\u00f8ttet sekund\u00e6rlagring
@@ -548,24 +683,37 @@ label.enable.vpn=Aktiver VPN
 label.enabling.vpn.access=Aktiverer VPN-tilgang
 label.enabling.vpn=Aktiverer VPN
 label.end.IP=Slutt-IP
+label.endpoint=Endepunkt
+label.endpoint.or.operation=Endepunkt eller operasjon
 label.end.port=Sluttport
+label.end.reserved.system.IP=Siste reserverte system IP
 label.end.vlan=Slutt VLAN
 label.end.vxlan=Slutt VXLAN
 label.enter.token=Skriv inn koden
 label.error.code=Feilkode
 label.error=Feil
 label.error.upper=ERROR
+label.ESP.encryption=ESP kryptering
+label.ESP.hash=ESP hash
+label.ESP.lifetime=ESP levetid (sekund)
+label.ESP.policy=ESP policy
 label.esx.host=ESX/ESXi vert
+label.event.archived=Hendelser Arkivert
+label.event.deleted=Hendelse slettet
 label.event=Hendelse
 label.every=Hver
 label.example=Eksempel
+label.expunge=Permanent Slett
+label.external.link=Ekstern kobling
 label.extractable.lower=Nedlastbar
 label.extractable=Utpakkbar
 label.f5.details=F5 detaljer
 label.f5=F5
 label.failed=Feilet
+label.featured=Fremhevet
 label.fetch.latest=Hent siste
 label.filterBy=Filtrer etter
+label.fingerprint=Fingeravtrykk
 label.firewall=Brannmur
 label.first.name=Fornavn
 label.firstname.lower=fornavn
@@ -574,7 +722,9 @@ label.format.lower=format
 label.friday=Fredag
 label.full=Full
 label.full.path=Full sti
+label.gateway=Gateway
 label.general.alerts=Generelle varsler
+label.generating.url=Genererer URL
 label.globo.dns.configuration=GloboDNS-konfigurasjon
 label.globo.dns=GloboDNS
 label.gluster.volume=Volum
@@ -599,18 +749,31 @@ label.gslb.lb.details=Lastbalanseringsdetaljer
 label.gslb.lb.remove=Fjern lastbalansering fra denne GSLB
 label.gslb.lb.rule=Lastbalanseringsregel
 label.gslb.service=GSLB tjeneste
+label.gslb.service.private.ip=GSLB tjeneste privat IP-adresse
+label.gslb.service.public.ip=GSLB tjeneste offentlig IP-adresse
+label.gslb.servicetype=Tjeneste Type
 label.guest.cidr=Gjest CIDR
 label.guest.end.ip=Gjest slutt-IP
+label.guest.gateway=Gjestegateway
 label.guest=Gjest
 label.guest.ip=Gjest IP-adresse
 label.guest.ip.range=Gjest IP-rekke
 label.guest.netmask=Gjest nettmaske
+label.guest.network.details=Gjestenettverksdetaljer
 label.guest.networks=Gjestenettverk
 label.guest.start.ip=Gjest start-IP
 label.guest.traffic=Gjestetrafikk
+label.guest.traffic.vswitch.name=Gjestetrafikk vSwitch Navn
+label.guest.traffic.vswitch.type=Gjestetrafikk vSwitch Type
 label.guest.type=Gjestetype
 label.ha.enabled=HA Aktivert
+label.health.check.advanced.options=Avanserte valg\:
+label.health.check.configurations.options=Konfigureringsvalg\:
 label.health.check=Helsesjekk
+label.health.check.interval.in.sec=Helsesjekk Intervall (i sekunder)
+label.health.check.message.desc=Din lastbalanserer vil automatisk utf\u00f8re helsesjekker mot dine cloudstackinstanser og kun rute trafikk til de instansene som passerer helsesjekk.
+label.health.check.wizard=Helsesjekkveiviser
+label.healthy.threshold=Sunn Terskel
 label.help=Hjelp
 label.hide.ingress.rule=Skjul ingressregel
 label.hints=Hint
@@ -619,18 +782,29 @@ label.host.alerts=Vertsvarsler
 label.host.MAC=Verts MAC
 label.host.name=Vertsnavn
 label.hosts=Verter
+label.host.tag=Merkelapper for vert
 label.host.tags=Vertsknagger
 label.host=Vert
 label.hourly=Hver time
 label.hvm=HVM
+label.hypervisor.capabilities=Hypervisor evner
 label.hypervisor=Hypervisor
 label.hypervisors=Hypervisors
+label.hypervisor.snapshot.reserve=Hypervisor \u00d8yeblikks Kapasitet
 label.hypervisor.type=Hypervisor type
 label.hypervisor.version=Hypervisor versjon
+label.hyperv.traffic.label=HyperV Trafikk Etikett
 label.id=ID
+label.IKE.DH=IKE DH
+label.IKE.encryption=IKE kryptering
+label.IKE.hash=IKE Hash
+label.IKE.lifetime=IKE livstid (sekunder)
+label.IKE.policy=IKE policy
 label.info=Info
 label.info.upper=INFO
 label.ingress.rule=Ingressregel
+label.initiated.by=Initiert av
+label.inside.port.profile=Intern Port Profil
 label.installWizard.addClusterIntro.subtitle=Hva er en klynge?
 label.installWizard.addClusterIntro.title=La oss legge til en klynge
 label.installWizard.addHostIntro.subtitle=Hva er en vert?
@@ -651,12 +825,20 @@ label.instance=Instans
 label.instance.limits=Instans Begrensninger
 label.instance.name=Instans Navn
 label.instance.port=Instansport
+label.instance.scaled.up=Instans skalert til forespurt tilbud
 label.instances=Instanser
+label.instanciate.template.associate.profile.blade=Instansier mal og assosier malen med Blade
+label.intermediate.certificate=Intermediate sertifikat {0}
 label.internal.dns.1=Intern DNS 1
 label.internal.dns.2=Intern DNS 2
 label.internal.lb.details=Intern LB detaljer
+label.internal.lb=Intern LB
+label.internallbvm=InternalLbVm
 label.internal.name=Internt navn
+label.interval.type=Intervalltype
 label.introduction.to.cloudstack=Introduksjon til CloudStack&\#8482
+label.invalid.integer=Ugyldig heltall
+label.invalid.number=Ugyldig tall
 label.invitations=Invitasjoner
 label.invited.accounts=Inviterte kontoer
 label.invite=Inviter
@@ -665,14 +847,17 @@ label.ip.address=IP-adresse
 label.ipaddress=IP-adresse
 label.ip.allocations=IP Allokeringer
 label.ip=IP
+label.ip.limits=Offentlig IP-addresse Grenser
 label.ip.or.fqdn=IP eller FQDN
 label.ip.range=IP-rekke
 label.ip.ranges=IP-rekker
+label.IPsec.preshared.key=IPSec Delt N\u00f8kkel
 label.ips=IPer
 label.ipv4.cidr=IPv4 CIDR
 label.ipv4.dns1=IPv4 DNS1
 label.ipv4.dns2=IPv4 DNS2
 label.ipv4.end.ip=IPv4 Slutt IP
+label.ipv4.gateway=IPv4 Gateway
 label.ipv4.netmask=IPv4 nettmaske
 label.ipv4.start.ip=IPv4 Start IP
 label.ipv6.address=IPv6 IP Adresse
@@ -689,6 +874,7 @@ label.iso=ISO
 label.isolated.networks=Isolerte nettverk
 label.isolation.method=Isolasjonsmetode
 label.isolation.mode=Isolasjonsmetode
+label.isolation.uri=Isolasjons URI
 label.is.redundant.router=Redundant
 label.is.shared=Er delt
 label.is.system=Er system
@@ -717,37 +903,49 @@ label.lang.norwegian=Norsk
 label.lang.polish=Polsk
 label.lang.russian=Russisk
 label.lang.spanish=Spansk
+label.last.disconnected=Siste Frakobling
 label.last.name=Etternavn
 label.lastname.lower=etternavn
 label.latest.events=Siste hendelser
 label.launch=Start
 label.launch.vm=Start VM
+label.launch.zone=Start sone
 label.lb.algorithm.leastconn=F\u00e6rrest tilkoblinger
 label.lb.algorithm.roundrobin=Ringdistribusjon
 label.lb.algorithm.source=Kilde
 label.LB.isolation=LB-isolering
 label.ldap.configuration=LDAP Konfigurering
 label.ldap.group.name=LDAP Gruppe
+label.ldap.link.type=Type
 label.ldap.port=LDAP port
+label.level=Niv\u00e5
+label.link.domain.to.ldap=Knytt domene til LDAP
+label.linklocal.ip=Link-lokal IP-adresse
 label.load.balancer=Lastbalanserer
 label.load.balancer.type=Lastbalanseringstype
 label.load.balancing=Lastbalansering
 label.load.balancing.policies=Regler for lastbalansering
 label.loading=Laster
+label.local.file=Lokal fil
 label.local=Lokal
+label.local.storage.enabled=Aktiver lokal lagring for bruker VMer
 label.local.storage.enabled.system.vms=Aktiver lokal lagring for SystemVMer
 label.local.storage=Lokal lagring
 label.login=Logg inn
 label.logout=Logg ut
 label.lun=LUN
 label.LUN.number=LUN \#
+label.lxc.traffic.label=LXC trafikk etikett
 label.make.project.owner=Gj\u00f8r konto prosjekteier
 label.make.redundant=Gj\u00f8r redundant
 label.manage=Administrer
+label.managed=Administrert
 label.management=Administrasjon
 label.management.ips=Administrasjons IP-adresser
+label.management.server=Administrasjonsserver
 label.manage.resources=Behandle ressurser
 label.max.cpus=Maks CPU kjerner
+label.max.guest.limit=Maks antall gjester
 label.maximum=Maksimum
 label.max.instances=Maks Instanser
 label.max.memory=Maks minne (MiB)
@@ -772,9 +970,16 @@ label.menu.accounts=Kontoer
 label.menu.alerts=Varsler
 label.menu.all.accounts=Alle kontoer
 label.menu.all.instances=Alle instanser
+label.menu.community.isos=Fellesskap ISO medier
+label.menu.community.templates=Felleskap Maler
 label.menu.configuration=Konfigurering
+label.menu.dashboard=Dashbord
+label.menu.destroyed.instances=\u00d8delagte instanser
+label.menu.disk.offerings=Disktilbud
 label.menu.domains=Domener
 label.menu.events=Hendelser
+label.menu.featured.isos=Fremhevede ISOer
+label.menu.featured.templates=Fremhevde maler
 label.menu.global.settings=Globale innstillinger
 label.menu.infrastructure=Infrastruktur
 label.menu.instances=Instanser
@@ -792,12 +997,14 @@ label.menu.running.instances=Kj\u00f8rende instanser
 label.menu.security.groups=Sikkerhetsgrupper
 label.menu.service.offerings=Tjenestetilbud
 label.menu.snapshots=\u00d8yebliksbilder
+label.menu.sshkeypair=SSH n\u00f8kkelpar
 label.menu.stopped.instances=Stoppede instanser
 label.menu.storage=Lagring
 label.menu.system.service.offerings=Systemtilbud
 label.menu.system=System
 label.menu.system.vms=System VMer
 label.menu.templates=Maler
+label.menu.virtual.appliances=Virtuelle Apparater
 label.menu.virtual.resources=Virtuelle ressurser
 label.menu.volumes=Volumer
 label.menu.vpc.offerings=VPC tilbud
@@ -814,6 +1021,7 @@ label.migrate.volume.to.primary.storage=Migrer volumet til en annen prim\u00e6rl
 label.minimum=Minimum
 label.min.instances=Min Instanser
 label.min.past.the.hr=minutter etter time
+label.minute.past.hour=minutt(er) etter hel time
 label.minutes.past.hour=minutt(er) etter time
 label.mode=Modus
 label.monday=Mandag
@@ -836,9 +1044,11 @@ label.netscaler.details=NetScaler detaljer
 label.netScaler=NetScaler
 label.network.ACL=Nettverk ACL
 label.network.ACLs=Nettverk ACLer
+label.network.ACL.total=Nettverk ACL Total
 label.network.addVM=Legg nettverk til VM
 label.network.cidr=Nettverk CIDR
 label.network.desc=Nettverksbeskrivelse
+label.network.details=Nettverksdetaljer
 label.network.device=Nettverksenhet
 label.network.device.type=Type nettverksenhet
 label.network.domain=Nettverksdomene
@@ -849,12 +1059,22 @@ label.network.label.display.for.blank.value=Bruk standard gateway
 label.network.limits=Nettverksbegrensninger
 label.network.name=Nettverksdame
 label.network=Nettverk
+label.network.offering.details=Nettverkstilbud detaljer
+label.network.offering.display.text=Nettverkstilbud Forklaring
+label.network.offering.id=Nettverkstilbud ID
+label.network.offering.name=Nettverkstilbud Navn
 label.network.offering=Nettverkstilbud
+label.network.rate.megabytes=Nettverks fart (MB/s)
+label.network.rate=Nettverks fart (MB/s)
 label.network.read=Nettverk les
+label.network.service.providers=Nettverktjenestetilbydere
 label.networks=Nettverk
+label.network.type=Nettverkstype
+label.network.write=Nettverk skriveoperasjoner
 label.new=Ny
 label.new.password=Nytt passord
 label.new.project=Nytt prosjekt
+label.new.ssh.key.pair=Nytt SSH-n\u00f8kkelpar
 label.new.vm=Ny VM
 label.next=Neste
 label.nexusVswitch=Nexus 1000v
@@ -862,9 +1082,15 @@ label.nfs=NFS
 label.nfs.server=NFS Server
 label.nfs.storage=NFS Lagring
 label.nic.adapter.type=NIC adaptertype
+label.nicira.controller.address=Kontrolleradresse
+label.nicira.l3gatewayserviceuuid=L3 Gateway Tjeneste Uuid
 label.nicira.nvp.details=Nicira NVP detaljer
+label.nicira.transportzoneuuid=Transport sone Uuid
 label.nics=NICer
+label.no.actions=Ingen tilgjengelige handlinger
+label.no.alerts=Ingen nylige alarmer
 label.no.data=Ingen data \u00e5 vise
+label.no.errors=Ingen nylige feil
 label.no.grouping=(ingen gruppering)
 label.no.isos=Ingen tilgjengelige ISOer
 label.no.items=Ingen tilgjengelige elementer
@@ -882,53 +1108,87 @@ label.number.of.system.vms=Antall System VMer
 label.number.of.virtual.routers=Antall virtuelle rutere
 label.number.of.zones=Antall soner
 label.num.cpu.cores=\# av CPU-kjerner
+label.numretries=Antall fors\u00f8k
 label.ocfs2=OCFS2
 label.offer.ha=Tilby HA
+label.of.month=av m\u00e5ned
 label.ok=OK
 label.opendaylight.controllerdetail=OpenDaylight kontrollerdetaljer
 label.opendaylight.controller=OpenDaylight kontroller
 label.opendaylight.controllers=OpenDaylight kontrollere
 label.openDaylight=OpenDaylight
+label.operator=Operat\u00f8r
 label.optional=Valgfritt
 label.order=Rekkef\u00f8lge
+label.os.preference=OS-preferanse
 label.os.type=OS-type
 label.other=Andre
-label.ovm3.traffic.label=OVM3 trafikketikett
+label.override.guest.traffic=Overstyr Gjeste Trafikk
+label.override.public.traffic=Overstyr Offentlig Trafikk
+label.ovm3.cluster=Innebygd Klynge Funksjon
+label.ovm3.pool=Innebygd Pooling
+label.ovm3.vip=Hoved VIP IP
+label.ovm.traffic.label=OVM trafikk etikett
 label.ovs=OVS
+label.owned.public.ips=Offentlige IP-addresser i bruk
 label.owner.account=Eierkonto
 label.owner.domain=Eierdomene
 label.palo.alto.details=Palo Alto detaljer
+label.PA.log.profile=Palo Alto logg profil
 label.PA=Palo Alto
+label.parent.domain=Foreldre domene
 label.passive=Passiv
+label.password.enabled=Passord Aktivert
 label.password.lower=passord
 label.password=Passord
 label.password.reset.confirm=Passordet har blitt resatt til
+label.PA.threat.profile=Palo Alto trussel profil
 label.path=Sti
+label.perfect.forward.secrecy=Perfect Forward Secrecy
+label.persistent=Vedvarende
 label.physical.network=Fysisk nettverk
 label.physical.network.ID=Fysisk nettverksid
+label.physical.network.name=Fysisk nettverksnavn
 label.PING.CIFS.password=PING CIFS passord
 label.PING.CIFS.username=PING CIFS brukernavn
 label.PING.dir=PING-mappe
+label.ping.path=Ping Sti
 label.PING.storage.IP=PING lagrings-IP
+label.planner.mode=Planleggingsmodus
+label.please.complete.the.following.fields=Vennligst fullf\u00f8rt f\u00f8lgende felter
 label.please.specify.netscaler.info=Vennligst spesifiser NetScaler-info
 label.please.wait=Vennligst vent
+label.plugin.details=Plugin detaljer
+label.plugins=Plugins
+label.pod.dedicated=Pod Dedikert
 label.pod.name=Pod navn
 label.pod=Pod
 label.pods=Pods
+label.polling.interval.sec=Sjekkintervall (i sekunder)
+label.portable.ip=Flyttbar IP
+label.portable.ip.range.details=Portabel IP-rekke detaljer
+label.portable.ip.ranges=Transportable IP-rekker
+label.portable.ips=Portabel IP-rekke
 label.port.forwarding.policies=Regler for portvideresending
 label.port.forwarding=Portvideresending
 label.port=Port
 label.port.range=Portrekke
+label.PreSetup=Forberedt Konfigurasjon
 label.prev=Forrige
 label.previous=Forrige
 label.primary.allocated=Prim\u00e6rlagring allokert
 label.primary.network=Prim\u00e6rnettverk
+label.primary.storage.count=Prim\u00e6rlagrings Pool
+label.primary.storage.limits=Prim\u00e6rlagring Maxgrense (GiB)
 label.primary.storage=Prim\u00e6rlagring
 label.primary.used=Prim\u00e6rlagring brukt
 label.private.Gateway=Privat Gateway
+label.private.interface=Privat Grensesnitt
 label.private.ip=Privat IP-adresse
 label.private.ip.range=Privat IP-rekke
 label.private.ips=Private IP-adresser
+label.privatekey=PKCS\#8 Privat N\u00f8kkel
+label.private.key=Privat n\u00f8kkel
 label.private.network=Privat nettverk
 label.private.port=Privat port
 label.private.zone=Privat sone
@@ -940,24 +1200,36 @@ label.project.name=Prosjektnavn
 label.project=Prosjekt
 label.projects=Prosjekter
 label.project.view=Prosjektvisning
+label.protocol.number=Protokollnummer
 label.protocol=Protokoll
 label.providers=Tilbydere
 label.provider=Tilbyder
+label.public.interface=Offentlig Grensesnitt
 label.public.ip=Offentlig IP-adresse
 label.public.ips=Offentlig IP-adresser
+label.public.key=Offentlig n\u00f8kkel
+label.public.lb=Offentlig LB
+label.public.load.balancer.provider=Offentlig Lastbalanserer Tilbyder
 label.public.network=Offentlig nettverk
 label.public=Offentlig
 label.public.port=Offentlig port
 label.public.traffic=Offentlig trafikk
+label.public.traffic.vswitch.name=Offentlig Trafikk vSwitch Navn
+label.public.traffic.vswitch.type=Offentlig Trafikk vSwitch Type
 label.public.zone=Offentlig sone
 label.purpose=Form\u00e5l
 label.Pxe.server.type=PXE Servertype
 label.qos.type=QoS Type
+label.quickview=Hurtigvisning
+label.quiesce.vm=Quiesce VM
+label.quiet.time.sec=Quiet Tid (sekunder)
 label.rbd.id=Cephx user
 label.rbd.monitor=Ceph monitor
 label.rbd.pool=Ceph pool
 label.rbd=RBD
+label.rbd.secret=Cephx hemmelighet
 label.reboot=Restart
+label.recent.errors=Nylige feil
 label.recover.vm=Gjenopprett VM
 label.redundant.router.capability=Redundant ruter
 label.redundant.router=Redundant ruter
@@ -966,11 +1238,16 @@ label.redundant.vpc=Redundant VPC
 label.refresh.blades=Oppdater blad(er)
 label.refresh=Oppfrisk
 label.region.details=Regiondetaljer
+label.regionlevelvpc=Region Niv\u00e5 VPC
 label.region=Region
 label.reinstall.vm=Reinstaller VM
 label.related=Relaterte
+label.release.account=Frigi fra Konto
+label.release.account.lowercase=Frigi fra konto
 label.release.dedicated.cluster=Frigj\u00f8r dedikert kluster
 label.release.dedicated.host=Frigj\u00f8r dedikert host
+label.release.dedicated.pod=Frigj\u00f8r Dedikert Pod
+label.release.dedicated.vlan.range=Frigj\u00f8r dedikerte VLAN rekke
 label.release.dedicated.zone=Frigj\u00f8r dedikert sone
 label.remind.later=P\u00e5minn meg senere
 label.remove.ACL=Fjern ACL
@@ -984,9 +1261,13 @@ label.remove.pf=Fjern portvideresendingsregel
 label.remove.project.account=Fjern konto fra prosjekt
 label.remove.region=Fjern region
 label.remove.rule=Fjern regel
+label.remove.ssh.key.pair=Fjern SSH-n\u00f8kkelpar
 label.remove.static.nat.rule=Fjern statisk NAT-regel
 label.remove.static.route=Fjern statisk rute
+label.remove.this.physical.network=Fjern dette fysiske nettverk
+label.remove.tier=Fjern gren
 label.remove.vm.from.lb=Fjern VM fra lastbalanseringsregel
+label.remove.vm.load.balancer=Fjern VM fra lastbalanserer
 label.remove.vmware.datacenter=Fjern VMware datasenter
 label.remove.vpc=fjern VPC
 label.remove.vpc.offering=Fjern VPC tilbud
@@ -994,21 +1275,32 @@ label.removing=Fjerner
 label.removing.user=Fjerner Bruker
 label.reource.id=Ressurs ID
 label.replace.acl=Erstatt ACL
+label.replace.acl.list=Erstatt ACL Liste
 label.required=P\u00e5krevd
 label.requires.upgrade=Krever oppgradering
+label.reserved.ip.range=Reservert IP-rekke
+label.reserved.system.gateway=Reservert System Gateway
 label.reserved.system.ip=Reservert System IP
+label.reserved.system.netmask=Reservert system nettmaske
+label.reset.ssh.key.pair.on.vm=Reset SSH-n\u00f8kkelpar p\u00e5 VM
+label.reset.ssh.key.pair=Resett SSH-n\u00f8kkelpar
+label.resetVM=Resett VM
 label.reset.VPN.connection=Resett VPN-tilkobling
 label.resize.new.offering.id=Nytt tilbud
 label.resize.new.size=Ny st\u00f8rrelse (GB)
 label.resize.shrink.ok=Krympe OK
+label.resource.limit.exceeded=Ressursbegrensning Overskridet
 label.resource.limits=Ressursbegrensninger
 label.resource.name=Ressursnavn
 label.resource=Ressurs
 label.resources=Ressurser
+label.resource.state=Ressurs Status
+label.response.timeout.in.sec=Respons Tidsavbrudd (sekunder)
 label.restart.network=Nettverksomstart
 label.restart.required=Omstart p\u00e5krevd
 label.restart.vpc=Omstart VPC
 label.restore=Gjenopprett
+label.retry.interval=Nyfors\u00f8k Intervall 
 label.review=Gjennomg\u00e5
 label.revoke.project.invite=Tilbakekall invitasjonen
 label.role=Rolle
@@ -1017,25 +1309,46 @@ label.root.disk.controller=Root diskkontroller
 label.root.disk.offering=Root disktilbud
 label.root.disk.size=Rotdiskst\u00f8rrelse
 label.router.vm.scaled.up=RuterVM skalert opp
+label.routing.host=Ruter Vert
 label.routing=Ruting
 label.rule.number=Regelnummer
 label.rules=Regler
 label.running.vms=Kj\u00f8rende VMer
 label.s3.access_key=Aksessn\u00f8kkel
+label.s3.bucket=B\u00f8tte
+label.s3.connection_timeout=Tilkoblingsavbrudd
+label.s3.endpoint=Endepunkt
+label.s3.max_error_retry=Max Nyfors\u00f8k Etter Feilmelding
 label.s3.nfs.path=S3 NFS Sti
 label.s3.nfs.server=S3 NFS Server
 label.s3.secret_key=Hemmelig n\u00f8kkel
+label.s3.socket_timeout=Socket Tidsavbrudd
 label.s3.use_https=Bruk HTTPS
+label.saml.enable=Autoriser SAML SSO
+label.saml.entity=Identitets Tilbydere
 label.saturday=L\u00f8rdag
 label.save.and.continue=Lagre og fortsett
+label.save.changes=Lagre endringer
 label.save=Lagre
 label.saving.processing=Lagrer....
+label.scaledown.policy=Nedtrappings policy
+label.scale.up.policy=Oppskalerings policy
+label.scaleup.policy=Oppskalerings policy
+label.scope=Omfang
 label.search=S\u00f8k
 label.secondary.ips=Sekund\u00e6re IPer
+label.secondary.isolated.vlan.id=Sekund\u00e6r Isolert VLAN ID
+label.secondary.staging.store.details=Sekund\u00e6rmellomlagringsomr\u00e5de detaljer
+label.secondary.staging.store=Sekund\u00e6rmellomlagringsomr\u00e5de
+label.secondary.storage.count=Sekund\u00e6rlagrings Pool
+label.secondary.storage.details=Sekund\u00e6rlagringsdetaljer
+label.secondary.storage.limits=Sekund\u00e6rlagringsbregrensninger (GiB)
 label.secondary.storage=Sekund\u00e6rlagring
 label.secondary.storage.vm=Sekund\u00e6rlagring VM
+label.secondary.used=Sekund\u00e6rlagringsplass brukt
 label.secret.key=Hemmelig n\u00f8kkel
 label.security.group.name=Sikkerhetsgruppenavn
+label.security.groups.enabled=Sikkerhetsgrupper Aktivert
 label.security.group=Sikkerhetsgruppe
 label.security.groups=Sikkerhetsgrupper
 label.select.a.template=Velg en mal
@@ -1047,20 +1360,26 @@ label.select.offering=Velg tilbud
 label.select.project=Velg prosjekt
 label.select.region=Velg region
 label.select.template=Velg Mal
+label.select.tier=Velg gren
 label.select=Velg
 label.select-view=Velg visning
 label.select.vm.for.static.nat=Velg instans for statisk NAT
 label.sent=Sendt
 label.server=Tjener
+label.service.capabilities=Tjeneste Evner
+label.service.offering.details=Tjenstetilbudsdetaljer
 label.service.offering=Tjenestetilbud
 label.service.state=Tjeneste Status
 label.services=Tjenester
 label.session.expired=Sesjon utl\u00f8pt
 label.set.default.NIC=Sett som standard NIC
 label.settings=Innstillinger
+label.setup.network=Sett opp nettverk
 label.setup=Oppsett
+label.setup.zone=Sett opp sone
 label.set.up.zone.type=Oppsett av sonetype
 label.shared=Delt
+label.SharedMountPoint=SharedMountPoint
 label.show.advanced.settings=VIs avanserte instillinger
 label.show.ingress.rule=Vis ingressregel
 label.shutdown.provider=Steng tilbyder
@@ -1071,9 +1390,13 @@ label.skip.guide=Jeg har brukt CloudStack tidligere. Hopp over denne veiviseren
 label.smb.domain=SMB Domene
 label.smb.password=SMB Passord
 label.smb.username=SMB Brukernavn
+label.snapshot.limits=\u00d8yeblikksbildebegrensning
+label.snapshot.name=\u00d8yeblikksbildenavn
+label.snapshot.schedule=Sett Opp Gjentagende \u00f8yeblikksbilder
 label.snapshot.s=\u00d8yeblikksbilder
 label.snapshots=\u00d8yeblikksbilder
 label.snapshot=\u00d8yeblikksbilde
+label.SNMP.community=SNMP Community
 label.SNMP.port=SNM Port
 label.sockets=CPU Sokkel
 label.source.ip.address=Kilde IP-adresse
@@ -1086,16 +1409,22 @@ label.specify.vxlan=Spesifiser VXLAN
 label.SR.name=SR navnelapp
 label.srx.details=SRX detaljer
 label.srx=SRX
+label.ssh.key.pair.details=SSH-n\u00f8kkelpardetaljer
+label.ssh.key.pair=SSH-n\u00f8kkelpar
+label.ssh.key.pairs=SSH n\u00f8kkelpar
 label.standard.us.keyboard=Standard (Amerikansk) tastatur
 label.start.IP=Start-IP
 label.start.lb.vm=Start LB VM
 label.start.port=Start port
+label.start.reserved.system.IP=F\u00f8rste reserverte system IP
 label.start.vlan=Start VLAN
 label.start.vxlan=Start VXLAN
 label.state=Status
 label.static.nat.enabled=Statisk NAT aktivert
 label.static.nat=Statistk NAT
+label.static.nat.to=Statisk NAT til
 label.static.nat.vm.details=Statisk NAT VM Detaljer
+label.static.routes=Statiske ruter
 label.statistics=Statistikk
 label.status=Status
 label.step.1=Steg 1
@@ -1109,38 +1438,69 @@ label.step.4.title=Steg 4\: <strong>Nettverk</strong>
 label.step.5=Steg 5
 label.step.5.title=Steg 5\: <strong>Repetere</strong>
 label.stickiness=Klebrighet
+label.stickiness.method=Klebrighetmetode
+label.sticky.cookie-name=Cookie navn
 label.sticky.domain=Domene
 label.sticky.expire=Utl\u00f8per
+label.sticky.holdtime=Oppholds tid
+label.sticky.indirect=Indirekte
 label.sticky.length=Lengde
 label.sticky.mode=Modus
+label.sticky.name=Sticky Navn
+label.sticky.nocache=Ingen cache
+label.sticky.postonly=Send bare
+label.sticky.prefix=Prefiks
+label.sticky.request-learn=L\u00e6r Foresp\u00f8rsel
 label.sticky.tablesize=Tabellst\u00f8rrelse
 label.stop.lb.vm=Stop LB VM
 label.stopped.vms=Stoppede VMer
 label.stop=Stopp
 label.storage=Lagring
+label.storage.pool=Lagringspool
 label.storage.tags=Merkelapper for lagring
 label.storage.traffic=Lagringstrafikk
 label.storage.type=Lagringstype
 label.subdomain.access=Tilgang for underdomene
+label.submit=Send
+label.submitted.by=[Innsendt av\: <span id\="submitted_by"></span>]
 label.succeeded=Vellykket
 label.sunday=S\u00f8ndag
+label.super.cidr.for.guest.networks=Super CIDR for gjestenettverk
 label.supported.services=St\u00f8ttede Tjenester
 label.supported.source.NAT.type=Supporterte kilde-NAT typer
+label.supportsstrechedl2subnet=St\u00f8tter strekket L2 subnett
 label.suspend.project=Suspender prosjekt
 label.switch.type=Svitsjtype
 label.system.capacity=Systemkapasistet
+label.system.offering.for.router=Systemtilbud for Rutere
 label.system.offering=Systemtilbud
+label.system.service.offering.details=Systemtjenestetilbudsdetaljer
+label.system.service.offering=Systemtjenestetilbud
 label.system.vm.details=SystemVM-detaljer
 label.system.vm.scaled.up=SystemVM skalert opp
 label.system.vms=System VMer
 label.system.vm=System VM
+label.system.vm.type=SystemVM-type
+label.system.wide.capacity=Systemomfattende kapasistet
 label.tagged=Tagget
+label.tag.key=Merkelapp Key
 label.tags=Tagger
+label.tag.value=Tag Verdi
+label.target.iqn=M\u00e5l IQN
 label.task.completed=Oppgave utf\u00f8rt
+label.template.limits=Malbegrensninger
 label.template=Mal
 label.TFTP.dir=TFTP-mappe
+label.tftp.root.directory=TFTP rot-mappe
+label.theme.default=Standardtema
+label.theme.grey=Tilpasset - Gr\u00e5
+label.theme.lightblue=Tilpasset - Lys Gr\u00e5
+label.threshold=Terskel
 label.thursday=Torsdag
+label.tier.details=VPC-gren detaljer
+label.tier=Gren
 label.time.colon=Time\:
+label.timeout.in.second = Tidsavbrudd (sekunder)
 label.timeout=Tidsavbrudd
 label.time=Tid
 label.timezone.colon=Tidssone\:
@@ -1151,8 +1511,12 @@ label.total.cpu=Totalt CPU
 label.total.CPU=Totalt CPU
 label.total.hosts=Totalt Verter
 label.total.memory=Totalt minne
+label.total.of.ip=Totalt IP-adresser
+label.total.of.vm=Totalt av VM
 label.total.storage=Totalt lagring
+label.total.virtual.routers=Total antall virtuelle rutere
 label.total.virtual.routers.upgrade=Totalt antall virtuelle routere som trenger oppgradering
+label.total.vms=Totalt VMs
 label.traffic.label=Trafikketikett
 label.traffic.types=Trafikktyper
 label.traffic.type=Trafikktype
@@ -1163,22 +1527,33 @@ label.type=Type
 label.ucs=UCS
 label.uk.keyboard=UK-tastatur
 label.unavailable=Utilgjengelig
+label.unhealthy.threshold=Usunn Terskel
 label.unlimited=Ubegrenset
+label.untagged=Utagget
 label.update.project.resources=Oppdater prosjektressurser
 label.update.ssl.cert= SSL-sertifikat
 label.update.ssl= SSL-sertifikat
 label.updating=Oppdaterer
 label.upgrade.required=Oppgradering er p\u00e5krevd
 label.upgrade.router.newer.template=Oppgrader ruter til nyere mal
+label.upload.from.local=Last opp fra lokal
 label.upload=Last opp
+label.upload.template.from.local=Last opp mal fra lokal
+label.upload.volume.from.local=Last opp volum fra lokal
+label.upload.volume.from.url=Last opp volum fra URL
 label.upload.volume=Last opp volum
 label.url=URL
+label.usage.interface=Bruker Grensesnitt
+label.usage.sanity.result=Forbruks Tilregnelighet Resultat
+label.usage.server=Forbruks Server
 label.used=Brukt
 label.user=Bruker
 label.user.data=Brukerdata
+label.user.details=Brukerdetaljer
 label.username=Brukernavn
 label.username.lower=brukernavn
 label.users=Brukere
+label.user.vm=Bruker VM
 label.use.vm.ip=Bruk VM IP\:
 label.use.vm.ips=Bruk VM IPer
 label.value=Verdi
@@ -1194,6 +1569,7 @@ label.vcipaddress=vCenter IP-adresse
 label.version=Versjon
 label.vgpu.max.resolution=Maks oppl\u00f8sning
 label.vgpu.max.vgpu.per.gpu=VGPUs per GPU
+label.vgpu.remaining.capacity=Gjenst\u00e5ende kapasitet
 label.vgpu.type=vGPU type
 label.vgpu=VGPU
 label.vgpu.video.ram=Video RAM
@@ -1203,8 +1579,12 @@ label.viewing=Viser
 label.view.more=Vis mer
 label.view.secondary.ips=Se sekund\u00e6re IPer
 label.view=Vis
+label.virtual.appliance.details=Virtuelt apparat detaljer
+label.virtual.appliances=Virtuelle Apparater
+label.virtual.appliance=Virtuellt Apparat
 label.virtual.machines=Virtuelle Maskiner
 label.virtual.machine=Virtuell Maskin
+label.virtual.networking=Virtuelt Nettverk
 label.virtual.network=Virtuelt-nettverk
 label.virtual.routers.group.account=Virtuelle rutere gruppert p\u00e5 konto
 label.virtual.routers.group.cluster=Virtuelle rutere gruppert p\u00e5 kluster
@@ -1214,7 +1594,12 @@ label.virtual.routers=Virtuelle rutere
 label.virtual.router=Virtuell ruter
 label.vlan.id=VLAN/VNI ID
 label.vlan.only=VLAN
+label.vlan.range.details=VLAN-rekke detaljer
+label.vlan.ranges=VLAN-rekke(r)
+label.vlan.range=VLAN/VNI Rekke
 label.vlan=VLAN/VNI
+label.vlan.vni.ranges=VLAN/VNI Rekke(r)
+label.vlan.vni.range=VLAN/VNI Rekke
 label.vm.add=Legg til Instans
 label.vm.destroy=Destruer
 label.vm.display.name=Visningsnavn for VM
@@ -1225,6 +1610,9 @@ label.vm.ip=VM IP Adresse
 label.vm.name=VM-navn
 label.vm.password=Passord til VM er
 label.vm.reboot=Restart
+label.VMs.in.tier=VMer i VPC-gren
+label.vmsnapshot.current=isCurrent
+label.vmsnapshot.memory=\u00d8yeblikksbilde av minne
 label.vmsnapshot.parentname=Forelder
 label.vmsnapshot.type=Type
 label.vmsnapshot=VM \u00d8yeblikksbilder
@@ -1240,6 +1628,7 @@ label.vnet.id=VLAN/VNI ID
 label.vnet=VLAN/VNI
 label.vnmc.devices=VNMC enheter
 label.vnmc=VNMC
+label.volatile=volatil
 label.volgroup=Volumgruppe
 label.volume.details=Volumdetaljer
 label.volume.limits=Volumbegrensninger
@@ -1252,11 +1641,20 @@ label.vpc.id=VPC ID
 label.VPC.limits=VPC begrensninger
 label.vpc.offering.details=VPC tilbudsdetaljer
 label.vpc.offering=VPC tilbud
+label.vpc.router.details=VPC ruterdetaljer
 label.VPC.router.details=VPC ruterdetaljer
+label.vpc.supportsregionlevelvpc=St\u00f8tter Region Niv\u00e5 VPC
+label.vpc.virtual.router=VPC virtuell ruter
 label.vpc=VPC
 label.VPN.connection=VPN-tilkobling
+label.vpn.customer.gateway=VPN Kundegateway
+label.VPN.customer.gateway=VPN Kundegateway
 label.VPN.gateway=VPN Gateway
 label.vpn=VPN
+label.vsmctrlvlanid=Kontroll VLAN ID
+label.vsmpktvlanid=Pakke VLAN ID
+label.vsmstoragevlanid=Lagrings VLAN ID
+label.vsphere.managed=Administrert Av vSphere
 label.vswitch.name=vSwitch navn
 label.vSwitch.type=vSwitch type
 label.vxlan.id=VXLAN ID
@@ -1287,86 +1685,213 @@ label.zone.step.2.title=Steg 2\: <strong>Legg til en sone</strong>
 label.zone.step.3.title=Steg 3\: <strong>Legg til en pod</strong>
 label.zone.step.4.title=Steg 4\: <strong>Legg til en IP-rekke</strong>
 label.zone.type=Sonetype
+label.zone.wide=Sone omfattende
+label.zoneWizard.trafficType.guest=Gjest\: Trafikk mellom brukeres virtuelle maskiner
+label.zoneWizard.trafficType.management=Administrasjon\: Trafikk mellom CloudStacks interne ressurser, inkludert eventuelle komponenter som kommuniserer med administrasjonsservere, som verter og CloudStack systemVMer
+label.zoneWizard.trafficType.public=Offentlig\: nettverkstrafikk mellom internet og VMs i CloudStack.
+label.zoneWizard.trafficType.storage=Lagring\: Trafikk mellom prim\u00e6r og sekund\u00e6rlagringsservere, slik som VM-maler og \u00f8yeblikksbilder.
+managed.state=Administrert Status
 message.acquire.ip.nic=Vennligst bekreft at du vil allokere en ny sekund\u00e6r IP for dette nettverkskortet. <br />NB\: Du m\u00e5 manuelt konfigurere den nye sekund\u00e6r-IPen i den virtuelle maskinen.
 message.acquire.new.ip=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 anskaffe en ny IP for dette nettverket
-message.action.change.service.warning.for.router=Din ruter m\u00e5 v\u00e6re stoppet f\u00f8r du kan fors\u00f8ke \u00e5 endre n\u00e5v\u00e6rende servicetilbud.
+message.acquire.new.ip.vpc=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 hente en ny IP for denne VPC.
+message.acquire.public.ip=Vennligst velg en sone som du vil hente ny IP fra.
+message.action.cancel.maintenance=Din vert har vellykket blitt kansellert for vedlikehold. Denne prosessen kan ta opptil flere minutter.
+message.action.cancel.maintenance.mode=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 kansellere dette vedlikeholdet.
+message.action.change.service.warning.for.instance=Din instans m\u00e5 v\u00e6re stopped f\u00f8r du fors\u00f8ker \u00e5 endret n\u00e5v\u00e6rende tjenestetilbud.
+message.action.change.service.warning.for.router=Din ruter m\u00e5 v\u00e6re stoppet f\u00f8r du kan fors\u00f8ke \u00e5 endre n\u00e5v\u00e6rende tjenestetilbud.
 message.action.delete.cluster=Vennligst bekreft at du vil slette denne klyngen.
 message.action.delete.disk.offering=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette disktilbudet.
 message.action.delete.domain=Vennligst bekreft at du vil slette dette domenet.
+message.action.delete.external.firewall=Vennligst bekreft at du vil fjerne denne eksterne brannmuren. Advarsel\: hvis du planlegger \u00e5 legge tilbake den samme eksterne brannmuren, m\u00e5 du resette bruksdataene p\u00e5 enheten.
+message.action.delete.external.load.balancer=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 fjerne denne eksterne lastbalansereren. Advarsel\: hvis du planlegger \u00e5 legge til den samme eksterne lastbalansereren senere, m\u00e5 du resette bruksdataene p\u00e5 enheten.
 message.action.delete.ingress.rule=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne inng\u00e5ende regel.
 message.action.delete.ISO.for.all.zones=Denne ISO er brukt av alle soner. Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette den fra alle soner.
 message.action.delete.ISO=Vennligst bekreft at du vil slette denne ISO.
 message.action.delete.network=Vennligst bekreft at du vil slette dette nettverket.
 message.action.delete.nexusVswitch=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne nexus 1000v
+message.action.delete.nic=Vennligst bekreft at du vil fjerne dette NIC, noe som ogs\u00e5 vil fjerne det assosierte nettverket fra VMen.
 message.action.delete.physical.network=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette fysiske nettverk
 message.action.delete.pod=Vennligst bekreft at du vil slette denne pod.
 message.action.delete.primary.storage=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne prim\u00e6rlagring.
 message.action.delete.secondary.storage=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne sekund\u00e6rlagring.
 message.action.delete.security.group=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne sikkerhetsgruppe.
-message.action.delete.service.offering=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette servicetilbud.
-message.action.delete.system.service.offering=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette system-servicetilbud.
+message.action.delete.service.offering=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette tjenestetilbud.
+message.action.delete.snapshot=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette \u00f8yeblikksbildet.
+message.action.delete.system.service.offering=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette system-tjenestetilbud.
 message.action.delete.template.for.all.zones=Denne mal er brukt av alle soner. Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette den fra alle soner.
 message.action.delete.template=Vennligst bekreft at du vil slette denne mal.
 message.action.delete.volume=Vennligst bekreft at du vil slette dette volumet.
 message.action.delete.zone=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne sone.
 message.action.destroy.instance=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 fjerne denne instansen.
+message.action.destroy.systemvm=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 \u00f8delegge denne System VM.
+message.action.disable.cluster=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 detaktivere denne klyngen.
 message.action.disable.nexusVswitch=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere denne nexus 1000v
 message.action.disable.physical.network=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere dette fysiske nettverket.
 message.action.disable.pod=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne poden
+message.action.disable.static.NAT=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere statisk NAT.
 message.action.disable.zone=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere denne sonen.
 message.action.downloading.template=Laster ned mal.
 message.action.download.iso=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 laste ned denne ISO.
 message.action.download.template=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 laste ned denne malen.
 message.action.enable.cluster=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne klyngen.
+message.action.enable.maintenance=Din vert har vellykket blitt forberedt for vedlikehold. Denne prosessen kan ta opptil flere minutter.
 message.action.enable.nexusVswitch=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne nexus 1000v
 message.action.enable.physical.network=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere dette fysiske nettverket.
 message.action.enable.pod=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne poden.
 message.action.enable.zone=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne sonen.
+message.action.expunge.instance=Vennligst bekreft at du vil permanent slette denne instansen.
+message.action.force.reconnect=Din vert har vellykket blitt tvunget til \u00e5 koble til p\u00e5 nytt. Denne prosessen kan ta noen minutter.
+message.action.host.enable.maintenance.mode=Aktivering av vedlikeholdsmodus vil for\u00e5rsake migrering av alle kj\u00f8rende instanser p\u00e5 denne vert til hvilken som helst annen tilgjengelig vert.
+message.action.instance.reset.password=Vennligst bekreft ay du \u00f8nsker \u00e5 endre ROOT-passordet for denne virtuelle maskin.
+message.action.manage.cluster=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 administrere klyngen.
+message.action.primarystorage.enable.maintenance.mode=Advarsel\: setting av prim\u00e6rlagring i vedlikeholdsmodus vil for\u00e5rsake at alle VMer som benytter volum fra det vil bli stoppet. \u00d8nsker du \u00e5 fortsette?
 message.action.reboot.instance=Vennligst bekreft at du vill restarte denne instansen.
+message.action.reboot.router=Alle tjenester levert fra denne virtuelle ruter vil bli avbrutt. Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 restarte denne ruteren.
 message.action.reboot.systemvm=Vennligst bekreft at du vil restarte denne system VM
+message.action.release.ip=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 frigi denne IP.
 message.action.remove.host=Vennligst bekreft at du vil gjerne denne tjeneren.
+message.action.reset.password.off=Din instans st\u00f8tter forel\u00f8pig ikke denne funksjonen.
+message.action.reset.password.warning=Din instans m\u00e5 v\u00e6re stoppet f\u00f8r man fors\u00f8ker \u00e5 bytte n\u00e5v\u00e6rende passord.
+message.action.restore.instance=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 gjenopprette denne instansen.
+message.action.revert.snapshot=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 gjenopprette volumet til dette \u00f8yeblikksbildet.
 message.action.start.instance=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 starte denne instansen.
 message.action.start.router=Vennligst bekreft at du vil starte denne ruter.
 message.action.start.systemvm=Vennligst bekreft at du vil starte denne system VM.
 message.action.stop.instance=Vennligst bekreft at du vil stoppe denne instansen.
+message.action.stop.router=Alle tjenester levert fra denne virtuelle ruter vil bli avbrutt. Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 stoppe denne ruteren.
 message.action.stop.systemvm=Vennligst bekreft at du vil stoppe denne system VM.
 message.action.take.snapshot=Vennligst bekreft at du vil ta et \u00f8yeblikksbilde av dette volumet.
+message.action.unmanage.cluster=Vennligst bekreft at du ikke \u00f8nsker \u00e5 administere klyngen.
+message.action.vmsnapshot.delete=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette dette VM \u00f8yeblikksbildet.
+message.action.vmsnapshot.revert=Tilbakestill VM \u00f8yeblikksbilde
 message.activate.project=Er du sikker p\u00e5 du \u00f8nsker \u00e5 aktivere dette prosjektet?
+message.add.cluster=Legg til en hypervisor-administrert klynge for sone <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b>
+message.add.cluster.zone=Legg til en hypervisor-administrert klynge for sone <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.disk.offering=Vennligst spesifiser f\u00f8lgende parametere for \u00e5 legge til et nytt disktjenestetilbud
 message.add.domain=Vennligst bekreft underdomenet du \u00f8nsker \u00e5 opprette under dette domenet
+message.added.new.nuage.vsp.controller=La til ny Nuage Vsp-kontroller
+message.added.vpc.offering=La til VPC tilbud
 message.add.firewall=Legg en brannmur til sonen
 message.add.guest.network=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 legge til gjestenettverk
+message.add.host=Vennligst spesifiser f\u00f8lgende parametere for \u00e5 legge til en ny vert
 message.adding.host=Legger til vert
 message.adding.Netscaler.device=Legg til NetScaler-enhet
+message.adding.Netscaler.provider=Legger til Netscaler tilbyder
+message.add.ip.range.direct.network=Legg til en IP-rekke til et direkte-nettverk <b><span id\="directnetwork_name"></span></b> i sone <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.ip.range=Legg til en IP-rekke til offentlige nettverk i sonen
+message.add.ip.range.to.pod=<p>Legg til IP-addresser til pod\: <b><span id\="pod_name_label"></span></b></p>
+message.additional.networks.desc=Vennligst velg tilleggsnettverk som din virtuelle instans vil v\u00e6re tilkoblet.
+message.add.load.balancer=Legg til lastbalanserer i sone
 message.add.load.balancer.under.ip=Lastbalanseringsregelen har blitt lagt til under IP\:
+message.add.network=Legg til nytt nettverk for sone\: <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.new.gateway.to.vpc=Vennligst spesifiser f\u00f8lgende p\u00e5krevd informasjon for \u00e5 legge til en ny gateway i dette VPC nettverket.
+message.add.pod.during.zone.creation=Hver sone m\u00e5 inneholde en eller flere pods, og vi legger til den f\u00f8rste poden n\u00e5. En pod inneholder verter og prim\u00e6rlagring, som du legger til i et senere steg.F\u00f8rst, konfigurer en rekke med reserverte IP-adresser for CloudStacks interne administrasjonstrafikk. Den reserverte IP-rekken m\u00e5 v\u00e6re unik for hver sone i en sky.
+message.add.pod=Legg til ny pod for sone <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>
+message.add.primary.storage=Legg til ny prim\u00e6rlagring for sone <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b>
+message.add.primary=Vennligst spesifiser f\u00f8lgende paramtere for \u00e5 legge til ny hovedlagring.
+message.add.region=Vennligst spesifiser f\u00f8lgende p\u00e5krevd informasjon for \u00e5 legge til en ny region.
+message.add.secondary.storage=Legg til ny lagring for sone <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.service.offering=Vennligst skriv inn f\u00f8lgende data for \u00e5 legge til et nytt datakraftstilbud.
+message.add.system.service.offering=Vennligst skriv inn f\u00f8lgende data for \u00e5 legge til et nytt systemtjenestetilbud.
+message.add.template=Vennligst skriv inn f\u00f8lgende data for \u00e5 opprette din nye mal
+message.add.volume=Vennligst skriv inn f\u00f8lgende data for \u00e5 legge til et nytt volum.
 message.add.VPN.gateway=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 legge til en VPN Gateway
+message.admin.guide.read=For VMware-baserte VMer, vennligst les avsnittet om dynamisk skalering i administrasjonsdokumentasjonen f\u00f8r skalering. \u00d8nsker du \u00e5 fortsette?\\,
+message.advanced.mode.desc=Velg denne nettverksmodellen hvis du \u00f8nsker \u00e5 aktivere VLAN-st\u00f8tte. Denne nettverksmodellen gir den st\u00f8rste fleksibiliteten ved \u00e5 tillate administatorer \u00e5 lage egne nettverkstilbud som \u00e5 tilby brannmur, vpn og lastbalanserings-st\u00f8tte s\u00e5 vel som \u00e5 tillate direkte mot virtuelt nettverk.
+message.advanced.security.group=Velg dette hvis du \u00f8nsker \u00e5 bruke sikkerhetsgrupper for \u00e5 tilby gjeste-VM isolering.
+message.advanced.virtual=Velg dette hvis du \u00f8nsker \u00e5 bruke soneomfattende VLAN for \u00e5 tilby gjeste-VM isolering.
+message.after.enable.s3=S3-st\u00f8ttet sekund\u00e6rlagring konfigurert. Merk\: N\u00e5r du forlater denne siden s\u00e5 vil det ikke v\u00e6re mulig \u00e5 konfigurere S3 p\u00e5 nytt.
+message.after.enable.swift=Swift konfigurert. Merk\: N\u00e5r du forlater denne siden s\u00e5 vil det ikke v\u00e6re mulig konfigurere Swift p\u00e5 nytt.
 message.alert.state.detected=Alarm oppdaget
+message.allow.vpn.access=Vennligst skriv inn et brukernavn og passord for brukeren du til gi VPN-tilgang.
+message.apply.snapshot.policy=Du har oppdatert den n\u00e5v\u00e6rende \u00f8yeblikksbilde policyen.
+message.attach.iso.confirm=Vennligst bekreft at du vil tildele ISOen til denne virtuelle instans.
+message.attach.volume=Vennligst fyll inn f\u00f8lgende data for \u00e5 tilknytte et nytt volum. Hvis du tilknytter et diskvolum til en Windows-basert virtuell maskin s\u00e5 er du n\u00f8dt til \u00e5 restarte instansen for \u00e5 se den tilknyttede disken.
+message.basic.mode.desc=Velg denne nettverksmodellen hvis du <b>*<u>ikke</u>*</b> vil aktivere VLAN st\u00f8tte. Alle virtuelle instnanser opprettet under denne nettverksmodellen vil bli tildelt en IP direkte fra nettverket og sikkerhetsgrupper blir benyttet for \u00e5 tilby sikkerhet og segregering.
+message.change.offering.confirm=Vennligst bekreft at du vil forandre servicetilbudet for denne virtuelle maskinen.
 message.change.password=Vennligst endre ditt passord
+message.cluster.dedicated=Dedikert Til Klynge
+message.cluster.dedication.released=Klynge dedikering frigjort
+message.configure.all.traffic.types=Du har flere fysiske nett; vennligst konfigurer etiketter for hver trafikktype ved \u00e5 klikke p\u00e5 Rediger-knappen.
+message.configure.firewall.rules.allow.traffic=Konfigurer reglene for \u00e5 tillate trafikk
+message.configure.firewall.rules.block.traffic=Konfigurer reglene for \u00e5 blokkere trafikk
 message.configure.ldap=Bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 konfigurere LDAP.
 message.configuring.guest.traffic=Konfigurerer gjestetrafikk
 message.configuring.physical.networks=Konfigurer fysisk nettverk
 message.configuring.public.traffic=Konfigurerer offentlig trafikk
 message.configuring.storage.traffic=Konfigurerer lagringstrafikk
+message.confirm.action.force.reconnect=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 tvinge et nytt tilkoblingsfors\u00f8k for denne vert.
+message.confirm.add.vnmc.provider=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 installere denne VNMC tilbyderen.
+message.confirm.archive.alert=Vennlgist bekreft at du vil arkivere denne varslingen.
+message.confirm.archive.event=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 arkivere denne hendelsen.
+message.confirm.archive.selected.alerts=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 arkivere valgte varsler
+message.confirm.archive.selected.events=Vennligst bekreft at du vil arkivere valgte hendelser
+message.confirm.attach.disk=Er du sikker p\u00e5 at du vil tildele disk?
+message.confirm.create.volume=Er du sikker p\u00e5 at du vil opprette volum?
+message.confirm.current.guest.CIDR.unchanged=\u00d8nsker du \u00e5 beholde n\u00e5v\u00e6rende gjestenettverks CIDR uendret?
+message.confirm.dedicate.cluster.domain.account=Bekreft at du vil dedikere denne klyngen til et domene / en konto?
+message.confirm.dedicate.host.domain.account=\u00d8nsker du virkelig \u00e5 dedikere denne verten til et domene/konto?
+message.confirm.dedicate.pod.domain.account=\u00d8nsker du virkelig \u00e5 dedikere denne pod til et domene/konto?
+message.confirm.dedicate.zone=\u00d8nsker du virkelig \u00e5 dedikere denne sonen til et domene/konto?
+message.confirm.delete.acl.list=Er du sikker p\u00e5 at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne ACL listen?
+message.confirm.delete.alert=Er du sikker p\u00e5 at du vil slette denne varslingen ?
+message.confirm.delete.baremetal.rack.configuration=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette Bare Metal-konfigurasjonen.
+message.confirm.delete.BigSwitchBcf=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne BigSwitch BCF Controlleren?
+message.confirm.delete.BrocadeVcs=Vennligst bekreft at du vil slette denne Brocade Vcs svitsjen
 message.confirm.delete.ciscoASA1000v=Vennligst bekreft at du vil slette CiscoASA1000v
+message.confirm.delete.ciscovnmc.resource=Vennligst bekreft at du vil slette CiscoVNMC
 message.confirm.delete.F5=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette F5
+message.confirm.delete.internal.lb=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette Intern LB
 message.confirm.delete.NetScaler=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette Netscaler
+message.confirm.delete.NuageVsp=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette Nuage Virtualized Service Directory
 message.confirm.delete.PA=Vennligst bekreft at du vil slette Palo Alto
+message.confirm.delete.secondary.staging.store=Vennligst bekreft at du vil slette dette sekund\u00e6rmellomlagringsomr\u00e5de.
 message.confirm.delete.SRX=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette SRX
+message.confirm.delete.ucs.manager=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette UCS Manager
 message.confirm.destroy.router=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 fjerne denne ruteren
+message.confirm.disable.host=Vennligst bekreft at du vil detaktivere denne vert
 message.confirm.disable.network.offering=Er du sikker p\u00e5 at du vil deaktivere dette nettverkstilbudet?
 message.confirm.disable.provider=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere denne tilbyderen
+message.confirm.disable.vnmc.provider=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere denne VNMC tilbyderen.
 message.confirm.disable.vpc.offering=Er du sikker p\u00e5 at du vil deaktivere dette VPC tilbudet?
+message.confirm.enable.host=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere verten
 message.confirm.enable.network.offering=Vil du aktivere dette nettverkstilbudet?
 message.confirm.enable.provider=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne tilbyderen
+message.confirm.enable.vnmc.provider=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne VNMC tilbyderen.
+message.confirm.enable.vpc.offering=Er du sikker p\u00e5 at du vil aktivere dette VPC nettverkstilbudet?
 message.confirm.join.project=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 delta i dette prosjektet.
+message.confirm.migrate.volume=\u00d8nsker du \u00e5 migrere dette volumet?
+message.confirm.refresh.blades=Vennligst bekreft at du vil oppdatere blade status.
+message.confirm.release.dedicated.cluster=Vil du aktivere denne dedikerte klyngen?
+message.confirm.release.dedicated.host=\u00d8nsker du \u00e5 frigi denne dedikerte verten ?
+message.confirm.release.dedicated.pod=\u00d8nsker du \u00e5 frigi denne dedikerte poden ?
+message.confirm.release.dedicated.zone=\u00d8nsker du \u00e5 frigi denne dedikerte sonen ?
+message.confirm.release.dedicate.vlan.range=Vennligst bekreft at du vil frigi denne dedierte VLAN-rekken
+message.confirm.remove.event=Er du sikker p\u00e5 at du vil fjerne denne hendelsen?
+message.confirm.remove.IP.range=Vennligst bekreft du til fjerne denne IP-rangen.
+message.confirm.remove.load.balancer=Vennligst bekreft at du vil fjerne VM fra lastbalanserer
 message.confirm.remove.network.offering=Er du sikker p\u00e5 at du vil fjerne dette nettverkstilbudet?
+message.confirm.remove.selected.alerts=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 fjerne valgte alarmer
+message.confirm.remove.selected.events=Vennligst bekreft at du vil fjerne valgte hendelser
+message.confirm.remove.vmware.datacenter=Vennligst bekreft at du vil fjerne dette VMWare data senteret
 message.confirm.remove.vpc.offering=Er du sikker p\u00e5 at du vil fjerne dette VPC tilbudet?
+message.confirm.replace.acl.new.one=Vil du erstatte ACL med en ny?
 message.confirm.scale.up.router.vm=\u00d8nsker du \u00e5 skalere opp denne Ruter-VMen?
 message.confirm.scale.up.system.vm=\u00d8nsker du \u00e5 skalere opp denne system VM?
 message.confirm.shutdown.provider=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 stenge denne tilbyderen
 message.confirm.start.lb.vm=Vennligst bekreft at du vil starte LB VM
 message.confirm.stop.lb.vm=Vennligst bekreft at du vil stoppe LB VM
+message.confirm.upgrade.router.newer.template=Vennligst bekreft at du vil oppgradere ruter til \u00e5 bruke nyere mal
+message.confirm.upgrade.routers.account.newtemplate=Vennligst bekreft at du vil oppgradere alle rutere i denne kontoen til \u00e5 bruke en nyere mal
+message.confirm.upgrade.routers.cluster.newtemplate=Vennligst bekreft at du vil oppgradere alle rutere i denne klyngen til \u00e5 bruke en nyere mal
+message.confirm.upgrade.routers.newtemplate=Vennligst bekreft at du vil oppgradere alle rutere i denne sonen til \u00e5 bruke en nyere mal
+message.confirm.upgrade.routers.pod.newtemplate=Vennligst bekreft at du vil oppgradere alle rutere i denne pod til \u00e5 bruke en nyere mal
+message.copy.iso.confirm=Vennligst bekreft at du vil kopiere din ISO til
 message.copy.template.confirm=\u00d8nsker du \u00e5 kopiere malen?
+message.copy.template=Kopier template <b id\="copy_template_name_text">XXX</b> fra sone <b id\="copy_template_source_zone_text"></b> til
 message.create.template=Er du sikker p\u00e5 at du \u00f8nsker \u00e5 lage malen?
+message.create.template.vm=Lage VM fra template <b id\="p_name"></b>
+message.create.template.volume=Vennligst spesifiser f\u00f8lgende informasjon f\u00f8r opprettelse av en mal for ditt diskvolum\: <b><span id\="volume_name"></span></b>. Opprettelse av malen kan ta flere minutter og lenger avhengig av st\u00f8rrelsen p\u00e5 volumet.
 message.creating.cluster=Oppretter klynge
 message.creating.guest.network=Oppretter gjestenettverk
 message.creating.physical.networks=Oppretter fysiske nettverk
@@ -1376,21 +1901,53 @@ message.creating.secondary.storage=Oppretter sekund\u00e6rlagring
 message.creating.systemVM=Oppretter system-VMer (dette kan ta litt tid)
 message.creating.zone=Oppretter sone
 message.decline.invitation=Er du sikker p\u00e5 du \u00f8nsker \u00e5 avvise denne prosjektinvitasjonen?
+message.dedicated.zone.released=Sone dedikering frigitt
+message.dedicate.zone=Dedikerer sone
+message.delete.account=Vennligst bekreft at du vil slette denne kontoen.
+message.delete.affinity.group=Vennligst bekreft du til fjerne denne affinitetsgruppen.
 message.delete.gateway=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette gateway
 message.delete.project=Er du sikker p\u00e5 du \u00f8nsker \u00e5 slette dette prosjektet?
 message.delete.user=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne bruker.
 message.delete.VPN.connection=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette VPN-tilkobling
+message.delete.VPN.customer.gateway=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne VPN gatewayen
+message.delete.VPN.gateway=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 slette denne VPN gatewayen
+message.desc.add.new.lb.sticky.rule=Legg til ny LB sticky regel
+message.desc.advanced.zone=For mer avanserte nettverks topologier. Denne nettverks modellen gir flest egenskaper rundt definisjon av gjestenettverk og gir alternativer for tilpassede netverkstilbud, slik for brannmurer, VPN og lastbalanserere.
+message.desc.basic.zone=Gir et enkelt nettverk hvor alle virtuelle instanser blir tildelt en IP-adresse direkte fra nettverket. Isolering av gjester kan tilbys p\u00e5 lag-3 ved hjelp av sikkerhetsgrupper (IP-adresse kilde-filtrering).
+message.desc.cluster=Hver pod m\u00e5 inneholde en eller flere pods, og vi vil installere den f\u00f8rste klyngen n\u00e5. En klynge har til form\u00e5l \u00e5 samle en gruppe hypervisor verter. All vertene i en klynge m\u00e5 ha identisk marskinvare, kj\u00f8re samme hypervisor, v\u00e6re p\u00e5 samme nettverk, og ha tilgang til den samme prim\u00e6rlagringsenheten. Hver klynge best\u00e5r av en eller flere verter og en eller flere prim\u00e6rlagrings verter.
+message.desc.created.ssh.key.pair=Laget et SSH-n\u00f8kkelpar.
+message.desc.create.ssh.key.pair=Vennligst fyll inn f\u00f8lgende data for \u00e5 opprette eller registrere et ssh-n\u00f8kkelpar. <br><br>(1) Hvis offentlig n\u00f8kkel er valgt s\u00e5 vil CloudStack registrere den offentlige n\u00f8kkelen. Du kan bruke den igjennom din private n\u00f8kkel.<br><br>(2) Hvis offentlig n\u00f8kkel ikke er valgt s\u00e5 vil CloudStack opprette et SSH-n\u00f8kkelpar. I dette tilfellet, vennligst kopier og ta v\u00e6re p\u00e5 den private n\u00f8kkelen. CloudStack vil ikke ta vare p\u00e5 den.<br>
+message.desc.host=Hver klynge m\u00e5 inneholde minst en vert (datamaskin) for gjester \u00e5 kj\u00f8re p\u00e5, og vi legger til den f\u00f8rste n\u00e5. For at en vert skal fungere i CloudStack m\u00e5 du installere hypervisor-programvare p\u00e5 den, tildele en IP-adresse og s\u00f8rge for at den er tilkoblet CloudStacks administrasjonsserver.<br/><br/>Oppgi vertens DNS- eller IP-adresse, brukernavnet (vanligvis root) og passord, og eventuelle etiketter du \u00f8nsker \u00e5 kategorisere den med.
+message.desc.primary.storage=Hver klynge m\u00e5 inneholde en eller flere prim\u00e6rlagringer, og vi skal legge til den f\u00f8rste n\u00e5. Prim\u00e6rlagring inneholder diskvolumer for alle maskiner som kj\u00f8rer p\u00e5 verter i klyngen. Bruk hvilken som helst standard-protokoll den underliggende hypervisoren st\u00f8tter.
+message.desc.reset.ssh.key.pair=Vennligst spesifiser et ssh n\u00f8kkelpar som du vil legge til denne VM. Vennligst merk at root passordet vil bli endret av denne operasjonen hvis passord er aktivert.
+message.desc.secondary.storage=Hver sone m\u00e5 ha minst en NFS eller sekund\u00e6rlagringsserver og vi vil legge til den f\u00f8rste n\u00e5. Sekund\u00e6rlingsserveren lagrer VM-maler, ISO-bilder og VM-disk \u00f8yeblikksbilder. Denne serveren m\u00e5 v\u00e6re tilgjengelig for alle verter i denne sonen. <br/><br/>Oppgi IP-adresseng og eksportert sti.
+message.desc.zone=En sone er den st\u00f8rste gruppe enheten i en CloudStack installasjon. En sone er typisk sett p\u00e5 som et datasenter,  og gir bedre p\u00e5litelighet gjennom isolasjon og redundans. En sone best\u00e5r av en eller flere pods (hver pod inneholder hypervisor verter og prim\u00e6rlagringsenheter) og en sekund\u00e6rlagringsenhet som er delt mellom alle pods i sonen.
 message.detach.disk=Er du sikker p\u00e5 at du \u00f8nsker \u00e5 frakoble denne disken?
+message.detach.iso.confirm=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 frakoble ISOen fra denne virtuelle instansen.
+message.disable.account=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere denne kontoen. Ved \u00e5 deaktivere kontoen s\u00e5 vil alle brukere av denne kontoen ikke lenger ha tilgang til sine skyressurser. Alle virtuelle maskiner vil bli skrudd av umiddelbart.
+message.disable.snapshot.policy=Du har deaktivert den n\u00e5v\u00e6rende \u00f8yeblikksbilde policyen.
 message.disable.user=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere denne bruker.
+message.disable.vpn.access=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 deaktivere VPN-tilgang.
 message.disable.vpn=Er du sikker p\u00e5 at du vil deaktivere VPN?
 message.disabling.network.offering=Deaktiverer nettverkstilbud
 message.disabling.vpc.offering=Deaktiverer VPC tilbud
 message.disallowed.characters=Ikke tillatte tegn\: \\<\\,\\>
+message.download.ISO=Vennligst klikk <a href\="\#">00000</a> for \u00e5 laste ned ISO
+message.download.template=Vennligst klikk <a href\="\#">00000</a> for \u00e5 laste ned mal
+message.download.volume.confirm=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 laste ned dette volumet.
+message.download.volume=Vennligst klikk <a href\="\#">00000</a> for \u00e5 laste ned volumet
+message.edit.account=Oppdater ("-1" indikerer at det ikke er satt \u00f8vre grense for resursbruk)
+message.edit.confirm=Vennligst bekreft dine endringer f\u00f8r du klikker "Lagre".
+message.edit.limits=Oppdater \u00f8vre grense for resursbruk. "-1" indikerer at det ikke er satt \u00f8vre grense.
+message.edit.traffic.type=Vennligst oppgi trafikk-etiketten du \u00f8nsker knyttet til denne trafikktypen.
 message.enable.account=Bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne kontoen.
+message.enabled.vpn=Din fjerntilkoblings-VPN er aktivert og kan n\u00e5s via IPen
 message.enabled.vpn.ip.sec=Din IPSec delte n\u00f8kkel (psk) er
 message.enable.user=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere denne bruker.
+message.enable.vpn.access=VPN er deaktivert for denne IP-adressen. \u00d8nsker du \u00e5 aktivere VPN-tilgang?
 message.enable.vpn=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 aktivere VPN-tilgang for denne IP-adressen
 message.enabling.network.offering=Aktiver nettverkstilbud
+message.enabling.security.group.provider=Aktiverer sikkerhetsgruppetilbyder
 message.enabling.vpc.offering=Aktiverer VPC tilbud
 message.enabling.zone=Aktiverer sonen
 message.enabling.zone.dots=Aktiverer sone...
@@ -1398,14 +1955,29 @@ message.enter.seperated.list.multiple.cidrs=Skriv inn en kommaseparert liste ove
 message.enter.token=Vennligst skriv inn koden du fikk i invitasjonsmailen.
 message.generate.keys=Vennligst bekreft at du \u00f8nsker \u00e5 generere nye n\u00f8kler for denne bruker.
 message.gslb.delete.confirm=Vennligst bekreft at du vil slette denne GSLB
+message.gslb.lb.remove.confirm=Vennligst bekreft at du vil slette lastbalansering fra GSLB
+message.guest.traffic.in.advanced.zone=Gjestetrafikk er kommunikasjon mellom sluttbrukers virtuelle maskiner. Spesifiser en rekke med VLAN-ider som kan inneholde gjestetrafikk for hvert fysiske nettverk.
+message.guest.traffic.in.basic.zone=Gjestetrafikk er kommunikasjon mellom sluttbrukers virtuelle gjester. Spesifiser en rekke med IP-adresser som CloudStack kan tildele virtuelle gjester. S\u00f8rg for at denne rekken ikke overlapper IP-rekken(e) som er reservert systemmaskiner.
+message.host.dedicated=Dedikert Vert
+message.host.dedication.released=Vert dedikering frigitt
 message.installWizard.click.retry=Klikk p\u00e5 knappen for \u00e5 pr\u00f8ve oppstart p\u00e5 nytt.
+message.installWizard.copy.whatIsACluster=En klynge har til form\u00e5l \u00e5 samle en gruppe hypervisor verter. All vertene i en klynge m\u00e5 ha identisk marskinvare, kj\u00f8re samme hypervisor, v\u00e6re p\u00e5 samme subnett, og ha tilgang til den samme prim\u00e6rlagringsenheten.   Kj\u00f8rende virtuelle maskiner (VM) kan migreres fra en vert i klyngen til en annen uten avbrudd for brukeren. En klynge er den tredje st\u00f8rste enheten i CloudStack. En pod inneholder en eller flere klynger, og en sone inneholder en eller flere pods. <br/><br/>CloudStack can inneholde en eller flere klynger, men for en basic installasjon trengs bare en.
+message.installWizard.copy.whatIsAHost=En vert er en enkelt datamaskin. Verter tilbyr ressurser som kan gj\u00f8re virtuelle gjester. Hver vert har hypervisor-programvare installert for \u00e5 administrere gjestene (bortsett fra r\u00e5jern-verter, som er et spesialtilfelle diskutert i den avanserte installasjonsguiden). For eksempel, en Linux KVM-aktivert server, en Citrix XenServer server og en ESXi server er verter. I en enkel installasjon bruker vi en enkelt vert som kj\u00f8rer XenServer eller KVM.<br/><br/>Verten er den minste organisasjonsenheten i en CloudStack-installasjon. Verter er del av klynger, klynger er del av poder og poder er del av soner.
+message.installWizard.copy.whatIsAPod=En pod representerer ofte et enkelt rack. Verter i samme pod er i samme subnett.<br/><br/>En pod er den nest st\u00f8rste enheten i en CloudStack-installasjon. Poder er en del av soner. Hver sone kan inneholde en eller flere poder; i en enkel installasjon vil du kun ha en pod i sonen.
+message.installWizard.copy.whatIsAZone=En sone er den st\u00f8rste gruppe enheten i en CloudStack installasjon. En sone er typisk sett p\u00e5 som et datasenter, selv om man kan ha flere datasenter i en sone. CloudStack infrastrukturen kan deles inn i soner for \u00e5 isolere og \u00e5 gi redundans. Hver sone kan for eksempel ha sin egen data senter str\u00f8mtilf\u00f8rsel og nettverkslink, og soner kan v\u00e6re spredd over st\u00f8rre distanser.
+message.installWizard.copy.whatIsCloudStack=CloudStack&\#8482 er en programvare-plattform som grupperer dataressurser for \u00e5 bygge offentlige, private og hybride infrastruktur som en tjeneste (IaaS) skyer. CloudStack&\#8482 administrerer nettverk, lagring og regnekraft-verter som til sammen blir en sky-infrastruktur. Bruk CloudStack&\#8482 til \u00e5 distribuere, administrerre og konfigurere dine skyressurser og milj\u00f8er.<br/><br/>Utvid forbi individuelle virtuelle gjester som kj\u00f8rer p\u00e5 typisk maskinvare, CloudStack&\#8482 gir en skybasert infrastruktur-programvare for levering av virtuelle datasentre som en tjeneste - lever alle de essensielle komponenente for \u00e5 bygge, distribuere og administrere multi-tier og multi-tenant sky-applikasjoner. B\u00e5de fri kildekode- og premium-versjoner er tilgjengelig, hvor den fri kildekode-basert gir tiln\u00e6rmet samme funksjonalitet.
+message.installWizard.copy.whatIsPrimaryStorage=En CloudStack&\#8482 sky-infrastruktur tar i bruk to typer lagring\: prim\u00e6rlagring og sekund\u00e6rlagring. <br/><br/><strong>Prim\u00e6rlagring</strong> er assosiert med en klynge, og lagrer datadisker for hver gjest som kj\u00f8rer i den klyngen. Prim\u00e6rlagring er typisk plassert n\u00e6rt den faktiske verten.
+message.installWizard.copy.whatIsSecondaryStorage=Sekund\u00e6rlagring er assosiert med en sone, og lagrer f\u00f8lgende\: <ul><li>Maler - OS-bilder som kan brukes til \u00e5 starte opp virtuelle gjester og kan inkludere ekstra konfigurasjon, som installerte applikasjoner</li><li>ISO-bilder - Bilder som kan v\u00e6re bootbare eller ikke-bootbare.</li><li>Diskvolum \u00f8yeblikksbilder - Lagrede kopier av virtuelle gjester som kan benyttes til rekonstruksjon eller for \u00e5 lage nye maler</li></ul>
+message.installWizard.now.building=Bygger n\u00e5 din nettsky...
 message.installWizard.tooltip.addCluster.name=Klyngenavnet. Dette kan v\u00e6re hva som helst og er ikke benyttet av CloudStack.
 message.installWizard.tooltip.addHost.hostname=DNS-navnet eller IP-adressen til verten.
 message.installWizard.tooltip.addHost.password=Dette er passordet for brukeren gjengitt ovenfor (fra din XenSer

<TRUNCATED>

Mime
View raw message