cassandra-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sl...@atos.net>
Subject RE: Error in cassandra-cli : ERROR 11:05:06,144 Fatal configuration error error
Date Fri, 15 Feb 2013 10:58:00 GMT
But if I add 'key_cache_size_in_mb' to the yaml file it will not even start.

BTW I have Datastax Enterprise 2.1 installed.


From: Vivek Mishra [mailto:mishra.vivs@gmail.com]
Sent: vrijdag 15 februari 2013 11:22
To: user@cassandra.apache.org
Subject: Re: Error in cassandra-cli : ERROR 11:05:06,144 Fatal configuration error error

Looks like you are trying to use incompatible cassandra.yaml with your cassandra installation.

-Vivek
On Fri, Feb 15, 2013 at 3:48 PM, Sloot, Hans-Peter <hans-peter.sloot@atos.net<mailto:hans-peter.sloot@atos.net>>
wrote:
Hi,

I am trying to do some examples with cassandra-cli and encounter the error further below.
Is this really a configuration error ?

Regards HansP

[default@MyCassandraKS] SET blog_entry['yomama'][timeuuid()] = 'I love my new shoes!';
ERROR 11:05:06,144 Fatal configuration error error
Can't construct a java object for tag:yaml.org<http://yaml.org>,2002:org.apache.cassandra.config.Config;
exception=Cannot create property=key_cache_size_in_mb for JavaBean=org.apache.cassandra.config.Config@7c138c63<mailto:JavaBean=org.apache.cassandra.config.Config@7c138c63>;
Unable to find property 'key_cache_size_in_mb' on class: org.apache.cassandra.config.Config
 in "<reader>", line 10, column 1:
  cluster_name: 'CassandraCluster'
  ^

    at org.yaml.snakeyaml.constructor.Constructor$ConstructYamlObject.construct(Constructor.java:372)
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.constructObject(BaseConstructor.java:177)
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.constructDocument(BaseConstructor.java:136)
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.getSingleData(BaseConstructor.java:122)
    at org.yaml.snakeyaml.Loader.load(Loader.java:52)
    at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:166)
    at org.apache.cassandra.config.DatabaseDescriptor.<clinit>(DatabaseDescriptor.java:131)
    at org.apache.cassandra.utils.FBUtilities.getLocalAddress(FBUtilities.java:143)
    at org.apache.cassandra.utils.UUIDGen.createTimeUUIDBytes(UUIDGen.java:151)
    at org.apache.cassandra.utils.UUIDGen.getTimeUUIDBytes(UUIDGen.java:131)
    at org.apache.cassandra.cli.CliClient.convertValueByFunction(CliClient.java:2600)
    at org.apache.cassandra.cli.CliClient.convertValueByFunction(CliClient.java:2573)
    at org.apache.cassandra.cli.CliClient.getColumnName(CliClient.java:2798)
    at org.apache.cassandra.cli.CliClient.executeSet(CliClient.java:852)
    at org.apache.cassandra.cli.CliClient.executeCLIStatement(CliClient.java:218)
    at org.apache.cassandra.cli.CliMain.processStatementInteractive(CliMain.java:220)
    at org.apache.cassandra.cli.CliMain.main(CliMain.java:348)
Caused by: org.yaml.snakeyaml.error.YAMLException: Cannot create property=key_cache_size_in_mb
for JavaBean=org.apache.cassandra.config.Config@7c138c63<mailto:JavaBean=org.apache.cassandra.config.Config@7c138c63>;
Unable to find property 'key_cache_size_in_mb' on class: org.apache.cassandra.config.Config
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.Constructor$ConstructMapping.constructJavaBean2ndStep(Constructor.java:305)
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.Constructor$ConstructMapping.construct(Constructor.java:184)
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.Constructor$ConstructYamlObject.construct(Constructor.java:370)
    ... 16 more
Caused by: org.yaml.snakeyaml.error.YAMLException: Unable to find property 'key_cache_size_in_mb'
on class: org.apache.cassandra.config.Config
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.Constructor$ConstructMapping.getProperty(Constructor.java:342)
    at org.yaml.snakeyaml.constructor.Constructor$ConstructMapping.constructJavaBean2ndStep(Constructor.java:240)
    ... 18 more
null; Can't construct a java object for tag:yaml.org<http://yaml.org>,2002:org.apache.cassandra.config.Config;
exception=Cannot create property=key_cache_size_in_mb for JavaBean=org.apache.cassandra.config.Config@7c138c63<mailto:JavaBean=org.apache.cassandra.config.Config@7c138c63>;
Unable to find property 'key_cache_size_in_mb' on class: org.apache.cassandra.config.Config


-----Original Message-----
From: Drew Kutcharian [mailto:drew@venarc.com<mailto:drew@venarc.com>]
Sent: woensdag 13 februari 2013 3:20
To: user@cassandra.apache.org<mailto:user@cassandra.apache.org>
Cc: Sylvain Lebresne
Subject: Documentation/Examples for DataStax java-driver


Are there any documentation/examples available for DataStax java-driver besides what's in
the GitHub repo?

-- Drew

Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden
en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden
voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven
wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen,
aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen en/of diensten levert
zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland
B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee;
it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately
and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours
to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission
is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted.
On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services
of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The
Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.

Atos Nederland B.V. / Utrecht
KvK Utrecht 30132762


Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden
en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden
voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven
wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen,
aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen en/of diensten levert
zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland
B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee;
it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately
and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours
to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission
is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted.
On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services
of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The
Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.

Atos Nederland B.V. / Utrecht
KvK Utrecht 30132762

Mime
View raw message