camel-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From hrvoje.djurdje...@rba.hr
Subject Re: Exhausted after delivery attempt: 1 caught: java.lang.NullPointerException: charset
Date Thu, 22 Feb 2018 11:32:23 GMT
This info should be available to jms layer:

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFKSJ_9.0.0/com.ibm.mq.dev.doc/q032060_.htm

The question is also does camel-beanio use Exchange.CHARSET_NAME property, 
even if properly set to UTF-8?
______________________

Napomena:
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povjerljive i/ili povlaštene informacije,
a namijenjena je isključivo za upotrebu naznačenog primatelja. Ako ste ovu poruku primili
greškom, molimo Vas da o tome bez odlaganja obavijestite pošiljatelja, da uništite izvornu
poruku i njene priloge i bez odlaganja poruku i njene priloge izbrišete iz Vašeg sistema.
Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena.
Raiffeisenbank Austria d.d. ne daje niti ne prihvaća pravno obvezujuće izjave putem elektroničkih
poruka osim ukoliko drugačije nije izričito navedeno. Budući da komunikacija internetom
nije zaštićena, Raiffeisenbank Austria d.d. ne prihvaća odgovornost za sadržaj ove poruke,
kao ni za eventualnu štetu nastalu zbog zaraženosti ove poruke virusom ili drugim štetnim
programom, te zbog eventualnih tehničkih problema prilikom dostave ove poruke.

Disclaimer:
This e-mail message and any attachment may contain confidental and/or privileged information
and is intended for use by the indicated addressee only. If you have received this message
in error, please notify the sender immediately, destroy the original message and any attachment
and delete this message and any attachment from your system. Unauthorized use, distribution,
disclosure, reproduction, or alteration of this e-mail message is forbidden. Raiffeisenbank
Austria d.d. neither makes nor accepts legally binding statements via e-mail unless otherwise
stated. Considering that internet communication is not secured, Raiffeisenbank Austria d.d.
is not responsible for the content of this message, for potential damage occured due to infection
of this message with a virus or other malicious program, and for potential technical problems
during delivery of this message.
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message