camel-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Daniel Crompton" <D.Cromp...@detelefoongids.nl>
Subject RE: Velocity Issue
Date Tue, 20 Sep 2011 14:38:59 GMT

I solved it by removing the properties file, for some reason this was
creating a conflict.

Thanks,
D.
 

> -----Original Message-----
> From: Claus Ibsen [mailto:claus.ibsen@gmail.com] 
> Sent: Thursday, September 15, 2011 8:02 PM
> To: users@camel.apache.org
> Subject: Re: Velocity Issue
> 
> If you create VelocityContext yourself then you need to play 
> all the hops to get it working in OSGi land.
> If you on the other hand use it as a Camel endpoint then we 
> (try) to make sure it works in osgi. I think we identified a 
> bug recently.
Dit bericht is afkomstig van De Telefoongids BV en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
dan wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht en eventuele bijlagen te vernietigen.


Communicatie via Internet is niet beveiligd. De Telefoongids BV aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor wijzigingen in de inhoud van het bericht en eventuele bijlagen, onrechtmatige openbaarmaking
ervan jegens derden of schade als gevolg van gebruik van e-mailcommunicatie.

De Telefoongids BV is gevestigd te Amsterdam (Handelregister nr. 27198207).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This message is sent from De Telefoongids BV and is intended only for use by the recipient.
It may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please advise
the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments.

Internet communications are not secure. De Telefoongids BV does not accept any liability for
mutilations to the contents of this message and attachments thereto, if any, unlawful disclosure
thereof to third parties, or damage resulting from the use of e-mail communications.

De Telefoongids BV is a private limited company with its seat in Amsterdam (Trade Register
no. 27198207).

Mime
View raw message