brooklyn-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From henev...@apache.org
Subject [67/71] [abbrv] incubator-brooklyn git commit: Delete unused mobile-app libraries
Date Sun, 29 Mar 2015 03:03:25 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/98e489db/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js
b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js
deleted file mode 100644
index 50d8ce8..0000000
--- a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.2.19
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(p,h,q){'use strict';function E(a){var d=[];s(d,h.noop).chars(a);return d.join("")}function
k(a){var d={};a=a.split(",");var b;for(b=0;b<a.length;b++)d[a[b]]=!0;return d}function
F(a,d){function b(a,c,b,g){c=h.lowercase(c);if(t[c])for(;f.last()&&u[f.last()];)e("",f.last());v[c]&&f.last()==c&&e("",c);(g=w[c]||!!g)||f.push(c);var
l={};b.replace(G,function(a,c,d,b,e){l[c]=r(d||b||e||"")});d.start&&d.start(c,l,g)}function
e(a,c){var b=0,e;if(c=h.lowercase(c))for(b=f.length-1;0<=b&&f[b]!=c;b--);
-if(0<=b){for(e=f.length-1;e>=b;e--)d.end&&d.end(f[e]);f.length=b}}var c,g,f=[],l=a;for(f.last=function(){return
f[f.length-1]};a;){g=!0;if(f.last()&&x[f.last()])a=a.replace(RegExp("(.*)<\\s*\\/\\s*"+f.last()+"[^>]*>","i"),function(c,a){a=a.replace(H,"$1").replace(I,"$1");d.chars&&d.chars(r(a));return""}),e("",f.last());else{if(0===a.indexOf("\x3c!--"))c=a.indexOf("--",4),0<=c&&a.lastIndexOf("--\x3e",c)===c&&(d.comment&&d.comment(a.substring(4,c)),a=a.substring(c+3),g=!1);else
if(y.test(a)){if(c=a.match(y))a=
-a.replace(c[0],""),g=!1}else if(J.test(a)){if(c=a.match(z))a=a.substring(c[0].length),c[0].replace(z,e),g=!1}else
K.test(a)&&(c=a.match(A))&&(a=a.substring(c[0].length),c[0].replace(A,b),g=!1);g&&(c=a.indexOf("<"),g=0>c?a:a.substring(0,c),a=0>c?"":a.substring(c),d.chars&&d.chars(r(g)))}if(a==l)throw
L("badparse",a);l=a}e()}function r(a){if(!a)return"";var d=M.exec(a);a=d[1];var b=d[3];if(d=d[2])n.innerHTML=d.replace(/</g,"&lt;"),d="textContent"in
n?n.textContent:n.innerText;return a+d+b}function B(a){return a.replace(/&/g,
-"&amp;").replace(N,function(a){var b=a.charCodeAt(0);a=a.charCodeAt(1);return"&#"+(1024*(b-55296)+(a-56320)+65536)+";"}).replace(O,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function
s(a,d){var b=!1,e=h.bind(a,a.push);return{start:function(a,g,f){a=h.lowercase(a);!b&&x[a]&&(b=a);b||!0!==C[a]||(e("<"),e(a),h.forEach(g,function(b,f){var
g=h.lowercase(f),k="img"===a&&"src"===g||"background"===g;!0!==P[g]||!0===D[g]&&!d(b,k)||(e("
"),e(f),e('="'),e(B(b)),e('"'))}),
-e(f?"/>":">"))},end:function(a){a=h.lowercase(a);b||!0!==C[a]||(e("</"),e(a),e(">"));a==b&&(b=!1)},chars:function(a){b||e(B(a))}}}var
L=h.$$minErr("$sanitize"),A=/^<\s*([\w:-]+)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*>/,z=/^<\s*\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,G=/([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,K=/^</,J=/^<\s*\//,H=/\x3c!--(.*?)--\x3e/g,y=/<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,I=/<!\[CDATA\[(.*?)]]\x3e/g,N=/[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,O=/([^\#-~|
|!])/g,
-w=k("area,br,col,hr,img,wbr");p=k("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr");q=k("rp,rt");var
v=h.extend({},q,p),t=h.extend({},p,k("address,article,aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul")),u=h.extend({},q,k("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var")),x=k("script,style"),
-C=h.extend({},w,t,u,v),D=k("background,cite,href,longdesc,src,usemap"),P=h.extend({},D,k("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,target,title,type,valign,value,vspace,width")),n=document.createElement("pre"),M=/^(\s*)([\s\S]*?)(\s*)$/;h.module("ngSanitize",[]).provider("$sanitize",function(){this.$get=
-["$$sanitizeUri",function(a){return function(d){var b=[];F(d,s(b,function(b,c){return!/^unsafe/.test(a(b,c))}));return
b.join("")}}]});h.module("ngSanitize").filter("linky",["$sanitize",function(a){var d=/((ftp|https?):\/\/|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>]/,b=/^mailto:/;return
function(e,c){function g(a){a&&m.push(E(a))}function f(a,b){m.push("<a ");h.isDefined(c)&&(m.push('target="'),m.push(c),m.push('"
'));m.push('href="');m.push(a);m.push('">');g(b);m.push("</a>")}if(!e)return e;
-for(var l,k=e,m=[],n,p;l=k.match(d);)n=l[0],l[2]==l[3]&&(n="mailto:"+n),p=l.index,g(k.substr(0,p)),f(n,l[0].replace(b,"")),k=k.substring(p+l[0].length);g(k);return
a(m.join(""))}}])})(window,window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-sanitize.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/98e489db/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js.map
b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js.map
deleted file mode 100644
index b267327..0000000
--- a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-sanitize.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-sanitize.min.js",
-"lineCount":14,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAiJtCC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC3B,IAAIC,EAAM,EACGC,EAAAC,CAAmBF,CAAnBE,CAAwBN,CAAAO,KAAxBD,CACbH,MAAA,CAAaA,CAAb,CACA,OAAOC,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CAJoB,CAoE7BC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAM,CAAA,IAChBC,EAAM,EAAIC,EAAAA,CAAQF,CAAAG,MAAA,CAAU,GAAV,CAAtB,KAAsCC,CACtC,KAAKA,CAAL,CAAS,CAAT,CAAYA,CAAZ,CAAgBF,CAAAG,OAAhB,CAA8BD,CAAA,EAA9B,CAAmCH,CAAA,CAAIC,CAAA,CAAME,CAAN,CAAJ,CAAA,CAAgB,CAAA,CACnD,OAAOH,EAHa,CAmBtBK,QAASA,EAAU,CAAEC,CAAF,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAiFnCC,QAASA,EAAa,CAAEC,CAAF,CAAOC,CAAP,CAAgBC,CAAhB,CAAsBC,CAAtB,CAA8B,CAClDF,CAAA,CAAUrB,CAAAwB,UAAA,CAAkBH,CAAlB,CACV,IAAKI,CAAA,CAAeJ,CAAf,CAAL,CACE,IAAA,CAAQK,CAAAC,KAAA,EAAR,EAAwBC,CAAA,CAAgBF,CAAAC,KAAA,EAAhB,CAAxB,CAAA,CACEE,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBH,CAAAC,KAAA,EAAjB,CAICG,EAAA,CAAwBT,CAAxB,CAAL,EAA0CK,CAAAC,KAAA,EAA1C,EAA0DN,CAA1D,EACEQ,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBR,CAAjB,CAKF,EAFAE,CAEA,CAFQQ,CAAA,CAAcV,CAAd,CAER,EAFmC,CAAC,CAACE,CAErC,GACEG,CAAAM,KAAA,CAAYX,CAAZ,CAEF,
 KAAIY,EAAQ,EAEZX,EAAAY,QAAA,CAAaC,CAAb,CACE,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAcC,CAAd,CAAiCC,CAAjC,CAAoDC,CAApD,CAAmE,CAMzEP,CAAA,CAAMI,CAAN,CAAA,CAAcI,CAAA,CALFH,CAKE,EAJTC,CAIS,EAHTC,CAGS,EAFT,EAES,CAN2D,CAD7E,CASItB,EAAAwB,MAAJ,EAAmBxB,CAAAwB,MAAA,CAAerB,CAAf,CAAwBY,CAAxB,CAA+BV,CAA/B,CA5B+B,CA+BpDM,QAASA,EAAW,CAAET,CAAF,CAAOC,CAAP,CAAiB,CAAA,IAC/BsB,EAAM,CADyB,CACtB7B,CAEb,IADAO,CACA,CADUrB,CAAAwB,UAAA,CAAkBH,CAAlB,CACV,CAEE,IAAMsB,CAAN,CAAYjB,CAAAX,OAAZ,CAA2B,CAA3B,CAAqC,CAArC,EAA8B4B,CAA9B,EACOjB,CAAA,CAAOiB,CAAP,CADP,EACuBtB,CADvB,CAAwCsB,CAAA,EAAxC;AAIF,GAAY,CAAZ,EAAKA,CAAL,CAAgB,CAEd,IAAM7B,CAAN,CAAUY,CAAAX,OAAV,CAAyB,CAAzB,CAA4BD,CAA5B,EAAiC6B,CAAjC,CAAsC7B,CAAA,EAAtC,CACMI,CAAA0B,IAAJ,EAAiB1B,CAAA0B,IAAA,CAAalB,CAAA,CAAOZ,CAAP,CAAb,CAGnBY,EAAAX,OAAA,CAAe4B,CAND,CATmB,CAhHF,IAC/BE,CAD+B,CACxB1C,CADwB,CACVuB,EAAQ,EADE,CACEC,EAAOV,CAG5C,KAFAS,CAAAC,KAEA,CAFamB,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAOpB,EAAA,CAAOA,CAAAX,OAAP,CAAsB,CAAtB,CAAT,CAExB,CAAQE,CAAR,CAAA,CAAe,CACbd,CAAA,CAAQ,CAAA,CAGR,IAAMuB
 ,CAAAC,KAAA,EAAN,EAAuBoB,CAAA,CAAiBrB,CAAAC,KAAA,EAAjB,CAAvB,CAmDEV,CASA,CATOA,CAAAiB,QAAA,CAAiBc,MAAJ,CAAW,kBAAX,CAAgCtB,CAAAC,KAAA,EAAhC,CAA+C,QAA/C,CAAyD,GAAzD,CAAb,CACL,QAAQ,CAACsB,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAW,CACjBA,CAAA,CAAOA,CAAAhB,QAAA,CAAaiB,CAAb,CAA6B,IAA7B,CAAAjB,QAAA,CAA2CkB,CAA3C,CAAyD,IAAzD,CAEHlC,EAAAf,MAAJ,EAAmBe,CAAAf,MAAA,CAAesC,CAAA,CAAeS,CAAf,CAAf,CAEnB,OAAO,EALU,CADd,CASP,CAAArB,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBH,CAAAC,KAAA,EAAjB,CA5DF,KAAyD,CAGvD,GAA8B,CAA9B,GAAKV,CAAAoC,QAAA,CAAa,SAAb,CAAL,CAEER,CAEA,CAFQ5B,CAAAoC,QAAA,CAAa,IAAb,CAAmB,CAAnB,CAER,CAAc,CAAd,EAAKR,CAAL,EAAmB5B,CAAAqC,YAAA,CAAiB,QAAjB,CAAwBT,CAAxB,CAAnB,GAAsDA,CAAtD,GACM3B,CAAAqC,QAEJ,EAFqBrC,CAAAqC,QAAA,CAAiBtC,CAAAuC,UAAA,CAAgB,CAAhB,CAAmBX,CAAnB,CAAjB,CAErB,CADA5B,CACA,CADOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBX,CAAhB,CAAwB,CAAxB,CACP,CAAA1C,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAJF,KAUO,IAAKsD,CAAAC,KAAA,CAAoBzC,CAApB,CAAL,CAGL,IAFAmB,CAEA,CAFQnB,CAAAmB,MAAA,CAAYqB,CAAZ,CAER,CACExC,CACA;AADOA,CAAAiB,QAAA,CAAcE,CAAA,CAAM,CAAN,CAAd,CAAwB,EAAxB,CACP,CA
 AAjC,CAAA,CAAQ,CAAA,CAFV,CAHK,IAQA,IAAKwD,CAAAD,KAAA,CAA4BzC,CAA5B,CAAL,CAGL,IAFAmB,CAEA,CAFQnB,CAAAmB,MAAA,CAAYwB,CAAZ,CAER,CACE3C,CAEA,CAFOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBpB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAhB,CAEP,CADAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAkB0B,CAAlB,CAAkC/B,CAAlC,CACA,CAAA1B,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAHK,IAUK0D,EAAAH,KAAA,CAAsBzC,CAAtB,CAAL,GACLmB,CADK,CACGnB,CAAAmB,MAAA,CAAY0B,CAAZ,CADH,IAIH7C,CAEA,CAFOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBpB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAhB,CAEP,CADAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAkB4B,CAAlB,CAAoC3C,CAApC,CACA,CAAAhB,CAAA,CAAQ,CAAA,CANL,CAUFA,EAAL,GACE0C,CAKA,CALQ5B,CAAAoC,QAAA,CAAa,GAAb,CAKR,CAHIH,CAGJ,CAHmB,CAAR,CAAAL,CAAA,CAAY5B,CAAZ,CAAmBA,CAAAuC,UAAA,CAAgB,CAAhB,CAAmBX,CAAnB,CAG9B,CAFA5B,CAEA,CAFe,CAAR,CAAA4B,CAAA,CAAY,EAAZ,CAAiB5B,CAAAuC,UAAA,CAAgBX,CAAhB,CAExB,CAAI3B,CAAAf,MAAJ,EAAmBe,CAAAf,MAAA,CAAesC,CAAA,CAAeS,CAAf,CAAf,CANrB,CAzCuD,CA+DzD,GAAKjC,CAAL,EAAaU,CAAb,CACE,KAAMoC,EAAA,CAAgB,UAAhB,CAC4C9C,CAD5C,CAAN,CAGFU,CAAA,CAAOV,CAvEM,CA2EfY,CAAA,EA/EmC,CA2IrCY,QAASA,EAAc,CAA
 CuB,CAAD,CAAQ,CAC7B,GAAI,CAACA,CAAL,CAAc,MAAO,EAIrB,KAAIC,EAAQC,CAAAC,KAAA,CAAaH,CAAb,CACRI,EAAAA,CAAcH,CAAA,CAAM,CAAN,CAClB,KAAII,EAAaJ,CAAA,CAAM,CAAN,CAEjB,IADIK,CACJ,CADcL,CAAA,CAAM,CAAN,CACd,CACEM,CAAAC,UAKA,CALoBF,CAAApC,QAAA,CAAgB,IAAhB,CAAqB,MAArB,CAKpB,CAAAoC,CAAA,CAAU,aAAA,EAAiBC,EAAjB,CACRA,CAAAE,YADQ,CACgBF,CAAAG,UAE5B,OAAON,EAAP,CAAqBE,CAArB,CAA+BD,CAlBF,CA4B/BM,QAASA,EAAc,CAACX,CAAD,CAAQ,CAC7B,MAAOA,EAAA9B,QAAA,CACG,IADH;AACS,OADT,CAAAA,QAAA,CAEG0C,CAFH,CAE0B,QAAS,CAACZ,CAAD,CAAQ,CAC9C,IAAIa,EAAKb,CAAAc,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACLC,EAAAA,CAAMf,CAAAc,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACV,OAAO,IAAP,EAAgC,IAAhC,EAAiBD,CAAjB,CAAsB,KAAtB,GAA0CE,CAA1C,CAAgD,KAAhD,EAA0D,KAA1D,EAAqE,GAHvB,CAF3C,CAAA7C,QAAA,CAOG8C,CAPH,CAO4B,QAAQ,CAAChB,CAAD,CAAO,CAC9C,MAAO,IAAP,CAAcA,CAAAc,WAAA,CAAiB,CAAjB,CAAd,CAAoC,GADU,CAP3C,CAAA5C,QAAA,CAUG,IAVH,CAUS,MAVT,CAAAA,QAAA,CAWG,IAXH,CAWS,MAXT,CADsB,CAyB/B7B,QAASA,EAAkB,CAACD,CAAD,CAAM6E,CAAN,CAAmB,CAC5C,IAAIC,EAAS,CAAA,CAAb,CACIC,EAAMnF,CAAAoF,KAAA,CAAahF,CAAb,CAAkBA,C
 AAA4B,KAAlB,CACV,OAAO,OACEU,QAAQ,CAACtB,CAAD,CAAMa,CAAN,CAAaV,CAAb,CAAmB,CAChCH,CAAA,CAAMpB,CAAAwB,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CACD8D,EAAAA,CAAL,EAAenC,CAAA,CAAgB3B,CAAhB,CAAf,GACE8D,CADF,CACW9D,CADX,CAGK8D,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAcjE,CAAd,CAAf,GACE+D,CAAA,CAAI,GAAJ,CAcA,CAbAA,CAAA,CAAI/D,CAAJ,CAaA,CAZApB,CAAAsF,QAAA,CAAgBrD,CAAhB,CAAuB,QAAQ,CAAC+B,CAAD,CAAQuB,CAAR,CAAY,CACzC,IAAIC,EAAKxF,CAAAwB,UAAA,CAAkB+D,CAAlB,CAAT,CACIE,EAAmB,KAAnBA,GAAWrE,CAAXqE,EAAqC,KAArCA,GAA4BD,CAA5BC,EAAyD,YAAzDA,GAAgDD,CAC3B,EAAA,CAAzB,GAAIE,CAAA,CAAWF,CAAX,CAAJ,EACsB,CAAA,CADtB,GACGG,CAAA,CAASH,CAAT,CADH,EAC8B,CAAAP,CAAA,CAAajB,CAAb,CAAoByB,CAApB,CAD9B,GAEEN,CAAA,CAAI,GAAJ,CAIA,CAHAA,CAAA,CAAII,CAAJ,CAGA,CAFAJ,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAIR,CAAA,CAAeX,CAAf,CAAJ,CACA,CAAAmB,CAAA,CAAI,GAAJ,CANF,CAHyC,CAA3C,CAYA;AAAAA,CAAA,CAAI5D,CAAA,CAAQ,IAAR,CAAe,GAAnB,CAfF,CALgC,CAD7B,KAwBAqB,QAAQ,CAACxB,CAAD,CAAK,CACdA,CAAA,CAAMpB,CAAAwB,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CACD8D,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAcjE,CAAd,CAA
 f,GACE+D,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAI/D,CAAJ,CACA,CAAA+D,CAAA,CAAI,GAAJ,CAHF,CAKI/D,EAAJ,EAAW8D,CAAX,GACEA,CADF,CACW,CAAA,CADX,CAPc,CAxBb,OAmCE/E,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAO,CACb+E,CAAL,EACEC,CAAA,CAAIR,CAAA,CAAexE,CAAf,CAAJ,CAFgB,CAnCjB,CAHqC,CAta9C,IAAI4D,EAAkB/D,CAAA4F,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAwJI9B,EACG,4FAzJP,CA0JEF,EAAiB,2BA1JnB,CA2JEzB,EAAc,yEA3JhB,CA4JE0B,EAAmB,IA5JrB,CA6JEF,EAAyB,SA7J3B,CA8JER,EAAiB,qBA9JnB,CA+JEM,EAAiB,qBA/JnB,CAgKEL,EAAe,yBAhKjB,CAiKEwB,EAAwB,iCAjK1B,CAmKEI,EAA0B,gBAnK5B;AA4KIjD,EAAetB,CAAA,CAAQ,wBAAR,CAIfoF,EAAAA,CAA8BpF,CAAA,CAAQ,gDAAR,CAC9BqF,EAAAA,CAA+BrF,CAAA,CAAQ,OAAR,CADnC,KAEIqB,EAAyB9B,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CACeD,CADf,CAEeD,CAFf,CAF7B,CAOIpE,EAAgBzB,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBF,CAAnB,CAAgDpF,CAAA,CAAQ,4KAAR,CAAhD,CAPpB,CAYImB,EAAiB5B,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBD,CAAnB,CAAiDrF,CAAA,CAAQ,2JAAR,CAAjD,CAZrB,CAkBIsC,EAAkBtC,CAAA,CAAQ,cAAR,CAlBtB;AAoBI4E,EAAgBrF,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CACehE,CADf,CAEeN,CAFf,CAGeG,CAHf,CAIeE,CAJf,CApBpB,CA2BI6D,EAAWlF,CA
 AA,CAAQ,0CAAR,CA3Bf,CA4BIiF,EAAa1F,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBJ,CAAnB,CAA6BlF,CAAA,CAC1C,ySAD0C,CAA7B,CA5BjB,CA0LI8D,EAAUyB,QAAAC,cAAA,CAAuB,KAAvB,CA1Ld,CA2LI/B,EAAU,wBA2GdlE,EAAAkG,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,EAA7B,CAAAC,SAAA,CAA0C,WAA1C,CAnVAC,QAA0B,EAAG,CAC3B,IAAAC,KAAA;AAAY,CAAC,eAAD,CAAkB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAgB,CACpD,MAAO,SAAQ,CAACrF,CAAD,CAAO,CACpB,IAAIb,EAAM,EACVY,EAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBZ,CAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAwB,QAAQ,CAACmG,CAAD,CAAMd,CAAN,CAAe,CAC9D,MAAO,CAAC,SAAA/B,KAAA,CAAe4C,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAmBd,CAAnB,CAAf,CADsD,CAA/C,CAAjB,CAGA,OAAOrF,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CALa,CAD8B,CAA1C,CADe,CAmV7B,CAuGAR,EAAAkG,OAAA,CAAe,YAAf,CAAAM,OAAA,CAAoC,OAApC,CAA6C,CAAC,WAAD,CAAc,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAAA,IACzEC,EACE,mEAFuE,CAGzEC,EAAgB,UAEpB,OAAO,SAAQ,CAACzD,CAAD,CAAO0D,CAAP,CAAe,CAoB5BC,QAASA,EAAO,CAAC3D,CAAD,CAAO,CAChBA,CAAL,EAGAjC,CAAAe,KAAA,CAAU9B,CAAA,CAAagD,CAAb,CAAV,CAJqB,CAOvB4D,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAM7D,CAAN,CAAY,CAC1BjC,CAAAe,KAAA,CAAU,KAAV,CACIhC,EAAAgH,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CAAJ,GACE3F,CAAAe
 ,KAAA,CAAU,UAAV,CAEA,CADAf,CAAAe,KAAA,CAAU4E,CAAV,CACA,CAAA3F,CAAAe,KAAA,CAAU,IAAV,CAHF,CAKAf,EAAAe,KAAA,CAAU,QAAV,CACAf,EAAAe,KAAA,CAAU+E,CAAV,CACA9F,EAAAe,KAAA,CAAU,IAAV,CACA6E,EAAA,CAAQ3D,CAAR,CACAjC,EAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAX0B,CA1B5B,GAAI,CAACkB,CAAL,CAAW,MAAOA,EAMlB;IALA,IAAId,CAAJ,CACI6E,EAAM/D,CADV,CAEIjC,EAAO,EAFX,CAGI8F,CAHJ,CAIIjG,CACJ,CAAQsB,CAAR,CAAgB6E,CAAA7E,MAAA,CAAUsE,CAAV,CAAhB,CAAA,CAEEK,CAMA,CANM3E,CAAA,CAAM,CAAN,CAMN,CAJIA,CAAA,CAAM,CAAN,CAIJ,EAJgBA,CAAA,CAAM,CAAN,CAIhB,GAJ0B2E,CAI1B,CAJgC,SAIhC,CAJ4CA,CAI5C,EAHAjG,CAGA,CAHIsB,CAAAS,MAGJ,CAFAgE,CAAA,CAAQI,CAAAC,OAAA,CAAW,CAAX,CAAcpG,CAAd,CAAR,CAEA,CADAgG,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAa3E,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAiByE,CAAjB,CAAgC,EAAhC,CAAb,CACA,CAAAM,CAAA,CAAMA,CAAAzD,UAAA,CAAc1C,CAAd,CAAkBsB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAlB,CAER8F,EAAA,CAAQI,CAAR,CACA,OAAOR,EAAA,CAAUxF,CAAAT,KAAA,CAAU,EAAV,CAAV,CAlBqB,CAL+C,CAAlC,CAA7C,CA/jBsC,CAArC,CAAA,CAgnBET,MAhnBF,CAgnBUA,MAAAC,QAhnBV;",
-"sources":["angular-sanitize.js"],
-"names":["window","angular","undefined","sanitizeText","chars","buf","htmlSanitizeWriter","writer","noop","join","makeMap","str","obj","items","split","i","length","htmlParser","html","handler","parseStartTag","tag","tagName","rest","unary","lowercase","blockElements","stack","last","inlineElements","parseEndTag","optionalEndTagElements","voidElements","push","attrs","replace","ATTR_REGEXP","match","name","doubleQuotedValue","singleQuotedValue","unquotedValue","decodeEntities","start","pos","end","index","stack.last","specialElements","RegExp","all","text","COMMENT_REGEXP","CDATA_REGEXP","indexOf","lastIndexOf","comment","substring","DOCTYPE_REGEXP","test","BEGING_END_TAGE_REGEXP","END_TAG_REGEXP","BEGIN_TAG_REGEXP","START_TAG_REGEXP","$sanitizeMinErr","value","parts","spaceRe","exec","spaceBefore","spaceAfter","content","hiddenPre","innerHTML","textContent","innerText","encodeEntities","SURROGATE_PAIR_REGEXP","hi","charCodeAt","low","NON_ALPHANUMERIC_REGEXP","uriValidator","ignore"
 ,"out","bind","validElements","forEach","key","lkey","isImage","validAttrs","uriAttrs","$$minErr","optionalEndTagBlockElements","optionalEndTagInlineElements","extend","document","createElement","module","provider","$SanitizeProvider","$get","$$sanitizeUri","uri","filter","$sanitize","LINKY_URL_REGEXP","MAILTO_REGEXP","target","addText","addLink","url","isDefined","raw","substr"]
-}


Mime
View raw message