bloodhound-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From g..@apache.org
Subject svn commit: r1340960 [5/6] - in /incubator/bloodhound/trunk/trac: ./ contrib/ trac/ trac/admin/tests/ trac/htdocs/ trac/htdocs/css/ trac/htdocs/js/ trac/locale/ trac/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ trac/locale/fr/LC_MESSAGES/ trac/locale/hu/LC_MESSAGES/ trac...
Date Mon, 21 May 2012 10:22:31 GMT
Modified: incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/sv/LC_MESSAGES/tracini.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/sv/LC_MESSAGES/tracini.po?rev=1340960&r1=1340959&r2=1340960&view=diff
==============================================================================
--- incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/sv/LC_MESSAGES/tracini.po (original)
+++ incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/sv/LC_MESSAGES/tracini.po Mon May 21 10:22:29 2012
@@ -7,19 +7,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Trac 0.13\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: trac-dev@googlegroups.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-23 13:05+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-23 22:27+0900\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-03 01:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-29 21:26+0100\n"
+"Last-Translator: Mikael Relbe <mikael@relbe.se>\n"
 "Language-Team: sv <LL@li.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Generated-By: Babel 0.9.5\n"
+"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
 
 #: tracopt/mimeview/enscript.py:105
 msgid "Path to the Enscript executable."
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till exekveringsfil för Enscript"
 
 #: tracopt/mimeview/enscript.py:108
 msgid ""
@@ -33,10 +33,16 @@ msgid ""
 "quality ratio used by the Enscript render, which is 2\n"
 "(''since 0.10'')."
 msgstr ""
+"Lista av övriga MIME-typer som ska hanteras av Enscript. För varje typ "
+"ska `mimetype:mode:quality` specificeras, där `mimetype` anger MIME-"
+"typen, `mode` anger motsvarande läge för Enscript som ska gälla vid "
+"konvertering och `quality` är kvalitetsgraden för konverteringen. Det kan"
+" användas för att överrida den förvalda kvalitetsgraden som används av "
+"Enscript-renderaren, vilket är 2. (''sedan 0.10'')."
 
-#: tracopt/mimeview/php.py:66
+#: tracopt/mimeview/php.py:67
 msgid "Path to the PHP executable (''since 0.9'')."
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till exekveringsfil för PHP (''sedan 0.9'')."
 
 #: tracopt/mimeview/silvercity.py:81
 msgid ""
@@ -50,32 +56,46 @@ msgid ""
 "quality ratio used by the SilverCity render, which is 3\n"
 "(''since 0.10'')."
 msgstr ""
+"Lista av övriga MIME-typer som ska hanteras av SilverCity. För varje typ "
+"ska `mimetype:mode:quality` specificeras, där `mimetype` anger MIME-"
+"typen, `mode` anger motsvarande läge för SilverCity som ska gälla vid "
+"konvertering och `quality` är kvalitetsgraden för konverteringen. Det kan"
+" användas för att överrida den förvalda kvalitetsgraden som används av "
+"SilverCity-renderaren, vilket är 3. (''sedan 0.10'')."
 
 #: tracopt/perm/authz_policy.py:133
 msgid "Location of authz policy configuration file."
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till konfigurationsfil för auktoriseringspolicies."
 
-#: tracopt/ticket/commit_updater.py:106
+#: tracopt/ticket/commit_updater.py:107
 msgid ""
 "Require commands to be enclosed in an envelope.\n"
 "\n"
 "Must be empty or contain two characters. For example, if set to \"[]\",\n"
 "then commands must be in the form of [closes #4]."
 msgstr ""
+"Kräv att kommandon ska omslutas.\n"
+"\n"
+"Måste vara tom eller ange två tecken. Till exempel, om det står \"[]\" "
+"måste kommandon anges på formen [closes #4]."
 
-#: tracopt/ticket/commit_updater.py:112
+#: tracopt/ticket/commit_updater.py:113
 msgid "Commands that close tickets, as a space-separated list."
-msgstr ""
+msgstr "Kommandon som stänger ärenden, separarade med mellanslag."
 
-#: tracopt/ticket/commit_updater.py:116
+#: tracopt/ticket/commit_updater.py:117
 msgid ""
 "Commands that add a reference, as a space-separated list.\n"
 "\n"
 "If set to the special value <ALL>, all tickets referenced by the\n"
 "message will get a reference to the changeset."
 msgstr ""
+"Kommandon vilka lägger till en referens, separerade med mellanslag.\n"
+"\n"
+"Om detta är satt till värdet <ALL> så kommer alla ärenden som refereras i"
+" meddelandet att referera till ändringen."
 
-#: tracopt/ticket/commit_updater.py:123
+#: tracopt/ticket/commit_updater.py:124
 msgid ""
 "Check that the committer has permission to perform the requested\n"
 "operations on the referenced tickets.\n"
@@ -83,25 +103,105 @@ msgid ""
 "This requires that the user names be the same for Trac and repository\n"
 "operations."
 msgstr ""
+"Kontrollera att den som ändrar i arkivet är behörig att utföra begärda "
+"åtgärder i refererade ärenden.\n"
+"\n"
+"Detta kräver att användarnamnen är samma för Trac som för arkivåtgärder."
 
-#: tracopt/ticket/commit_updater.py:131
+#: tracopt/ticket/commit_updater.py:132
 msgid "Send ticket change notification when updating a ticket."
+msgstr "Skicka aviseringar när ett ärende uppdateras."
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:167
+msgid "enable persistent caching of commit tree"
+msgstr "aktivera bestående cachning av arkiverat träd"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:170
+msgid "wrap `GitRepository` in `CachedRepository`"
+msgstr "linda in `GitRepository` i `CachedRepository`"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:173
+msgid ""
+"length rev sha sums should be tried to be abbreviated to\n"
+"(must be >= 4 and <= 40)"
+msgstr ""
+"längd som rev sha-summor ska försöka förkortas till (mellan 4 till 40, "
+"inklusive)"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:178
+msgid ""
+"minimum length of hex-string for which auto-detection as sha id is\n"
+" performed.\n"
+"(must be >= 4 and <= 40)"
+msgstr ""
+"minsta längd på hex-sträng för vilken automatisk detektering som sha id "
+"görs. (mellan 4 och 40, inklusive)"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:184
+msgid "enable reverse mapping of git email addresses to trac user ids"
 msgstr ""
+"aktivera omvänd mappning mellan e-postadresser för git och användarid för"
+" trac"
 
-#: trac/attachment.py:362
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:187
+msgid ""
+"use git-committer id instead of git-author id as changeset owner\n"
+"    "
+msgstr ""
+"använd git-arkiverarens id istället för git-upphovsmannens id som "
+"ändringens ägare\n"
+"    "
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:191
+msgid ""
+"use git-committer-author timestamp instead of git-author timestamp\n"
+"as changeset timestamp"
+msgstr ""
+"använd tidsstämpeln för git-arkiverarens upphovsman istället för "
+"tidsstämpeln för git-upphovsmannen som ändringens tidsstämpel"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:196
+msgid "define charset encoding of paths within git repository"
+msgstr "definiera teckenkodning för sökväger i ett git-arkiv"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:199
+msgid "path to git executable (relative to trac project folder!)"
+msgstr "sökväg till exekveringsfil för git (relativt tracs projektkatalog!)"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:730
+msgid "Path to a gitweb-formatted projects.list"
+msgstr "Sökväg till en gitwebb-formatterad projektlista"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:733
+msgid "Path to the base of your git projects"
+msgstr "Sökväg till basen för dina git-projekt"
+
+#: tracopt/versioncontrol/git/git_fs.py:736
+#, python-format
+msgid ""
+"Template for project URLs. %s will be replaced with the repo\n"
+"name"
+msgstr "Mall för projektets URL. %s byts ut mot arkivets namn"
+
+#: trac/attachment.py:386
 msgid ""
 "Maximum allowed file size (in bytes) for ticket and wiki \n"
 "attachments."
 msgstr ""
+"Maximalt tillåten storlek (bytes) för filer bifogade till wikisidor och "
+"ärenden."
 
-#: trac/attachment.py:366
+#: trac/attachment.py:390
 msgid ""
 "Maximum allowed total size (in bytes) for an attachment list to be\n"
 "downloadable as a `.zip`. Set this to -1 to disable download as `.zip`.\n"
 "(''since 0.13'')"
 msgstr ""
+"Maximalt tillåten total storlek (bytes) för att ladda ner bilagor som en "
+"`.zip`. Sätt detta till -1 för att inaktivera nerladdning som `.zip`. "
+"(''sedan 0.13'')"
 
-#: trac/attachment.py:371
+#: trac/attachment.py:395
 msgid ""
 "Whether attachments should be rendered in the browser, or\n"
 "only made downloadable.\n"
@@ -113,8 +213,17 @@ msgid ""
 "For public sites where anonymous users can create attachments it is\n"
 "recommended to leave this option disabled (which is the default)."
 msgstr ""
+"Låt webbläsaren visa innehållet i bifogade filer, eller tillåt endast "
+"nedladdning.\n"
+"\n"
+"Illasinnade användare kan utnyttja det här genom att bifoga filer "
+"innehållande skripter som attackerar andra sajter, eftersom i stort sett "
+"vilken fil som helst kan tolkas som HTML av webbläsaren.\n"
+"\n"
+"För publika sajter där anonyma användare tillåts bifoga filer "
+"rekommenderas att denna möjlighet är inaktiverad (vilket är standard)."
 
-#: trac/env.py:104
+#: trac/env.py:105
 msgid ""
 "This section is used to enable or disable components\n"
 "provided by plugins, as well as by Trac itself. The component\n"
@@ -149,8 +258,38 @@ msgid ""
 "\n"
 "See also: TracPlugins"
 msgstr ""
+"Denna sektion används för att aktivera eller inaktivera komponenter som "
+"tillhandahålls av insticksmoduler såväl som Trac självt. Komponenten som "
+"ska aktiveras/inaktiveras anges av alternativets namn i sektionen, dess "
+"värde anger om den är aktiverad eller inaktiverad; ange `enabled` eller "
+"`on` för att aktivera komponenten, alla andra värden (typiskt `disabled` "
+"eller `off`) leder till att komponenten inaktiveras.\n"
+"\n"
+"Alternativets namn är antingen det fullständiga namnet på komponenten "
+"eller namnet på modulen/paketet den ingår i. I det första fallet "
+"aktiveras/inaktiveras en specifik komponent, medan i det andra fallet "
+"aktiveras/inaktiveras samtliga komponenter i en specifik modul eller "
+"paket.\n"
+"\n"
+"Betrakta följande exempel:\n"
+"{{{\n"
+"[components]\n"
+"trac.ticket.report.ReportModule = disabled\n"
+"webadmin.* = enabled\n"
+"}}}\n"
+"\n"
+"Det första alternativet gör att Trac inaktiverar [wiki:TracReports "
+"rapportmodulen]. Andra alternativet anger att Trac ska aktivare alla "
+"komponenter i `webadmin`-paketet. Notera att det avslutande jokertecknet "
+"krävs för att matcha detta mot namnen på alla dess ingående komponenter."
+"\n"
+"För att visa en lista över alla aktiva komponenter, gå till avsnittet "
+"''Installerade tillägg'' på sidan ''[/about Om Trac]'' (kräver "
+"[wiki:TracPermissions rättigheten] `CONFIG_VIEW`).\n"
+"\n"
+"Se även: TracPlugins"
 
-#: trac/env.py:139
+#: trac/env.py:140
 msgid ""
 "Path to the //shared plugins directory//.\n"
 "\n"
@@ -160,8 +299,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Sökväg till //katalog med delade insticksmoduler//.\n"
+"\n"
+"Insticksmoduler i denna katalog laddas utöver de som som finns i "
+"katalogen `plugins` för Trac-miljön, där denna har företräde.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/env.py:148
+#: trac/env.py:149
 msgid ""
 "Reference URL for the Trac deployment.\n"
 "\n"
@@ -170,8 +315,13 @@ msgid ""
 "context, like for example when inserting URLs pointing to Trac\n"
 "resources in notification e-mails."
 msgstr ""
+"Referens-URL för driftsatt Trac.\n"
+"\n"
+"Detta är en bas-URL som används för att producera dokument som används "
+"utanför webbläsar-sammanhang, som till exempel e-postmeddelanden med "
+"URLer som pekar på Trac-resurser."
 
-#: trac/env.py:156
+#: trac/env.py:157
 msgid ""
 "Optionally use `[trac] base_url` for redirects.\n"
 "\n"
@@ -183,8 +333,16 @@ msgid ""
 "environment will only be usable when accessible from that URL,\n"
 "as redirects are frequently used. ''(since 0.10.5)''"
 msgstr ""
+"Använd `[trac] base_url` vid omdirigeringar.\n"
+"\n"
+"I vissa konfigurationer, vanligtvis då Trac körs bakom en HTTP-proxy, kan"
+" inte Trac automatiskt konstruera en URL baserat på den som används för "
+"att nå Trac. Du kan behöva aktivera detta alternativ för att tvinga Trac "
+"att använda värdet för `base_url` även vid omdirigeringar. Detta medför "
+"naturligtvis en begränsning: denna Trac-miljö blir endast nåbar genom "
+"denna URL då omdirigeringar ofta används. ''(sedan 0.10.5)''"
 
-#: trac/env.py:168
+#: trac/env.py:169
 msgid ""
 "Restrict cookies to HTTPS connections.\n"
 "\n"
@@ -193,27 +351,34 @@ msgid ""
 "your Trac instance is only accessible through HTTPS. (''since\n"
 "0.11.2'')"
 msgstr ""
+"Begränsa cookies till HTTPS-anslutningar.\n"
+"\n"
+"Aktivera detta för att sätta `secure`-flaggan i alla cookies så att de "
+"endast skickas till servern över HTTPS-anslutningar. Använd detta om din "
+"Trac-miljö endast är nåbar över HTTPS. ''(sedan 0.11.2)''"
 
-#: trac/env.py:176
+#: trac/env.py:177
 msgid "Name of the project."
-msgstr ""
+msgstr "Projektets namn."
 
-#: trac/env.py:179
+#: trac/env.py:180
 msgid "Short description of the project."
-msgstr ""
+msgstr "Kort beskrivning av projektet."
 
-#: trac/env.py:182
+#: trac/env.py:183
 msgid ""
 "URL of the main project web site, usually the website in\n"
 "which the `base_url` resides. This is used in notification\n"
 "e-mails."
 msgstr ""
+"URL för huvudprojektsajten, vanligtvis en webbsajt inom vilken `base_url`"
+" befinner sig. Detta används i e-postmeddelanden."
 
-#: trac/env.py:187
+#: trac/env.py:188
 msgid "E-Mail address of the project's administrator."
-msgstr ""
+msgstr "E-postadress till projektets administratör."
 
-#: trac/env.py:190
+#: trac/env.py:191
 msgid ""
 "Base URL of a Trac instance where errors in this Trac\n"
 "should be reported.\n"
@@ -222,37 +387,50 @@ msgid ""
 "this Trac instance. An empty value will disable the reporting\n"
 "buttons. (''since 0.11.3'')"
 msgstr ""
+"Bas-URL för en Trac-miljö där fel i denna Trac-miljö ska rapporteras.\n"
+"\n"
+"Detta kan vara en absolut eller relativ URL, eller '.' för att referera "
+"till denna Trac-miljö. Sätt ett tomt värde för att avaktivera "
+"rapporteringsknapparna. (''sedan 0.11.3'')"
 
-#: trac/env.py:199
+#: trac/env.py:200
 msgid "Page footer text (right-aligned)."
-msgstr ""
+msgstr "Sidfotens text (högerjusterad)."
 
-#: trac/env.py:204
+#: trac/env.py:205
 msgid "URL of the icon of the project."
-msgstr ""
+msgstr "URL för projektets ikon."
 
-#: trac/env.py:207
+#: trac/env.py:208
 msgid ""
 "Logging facility to use.\n"
 "\n"
 "Should be one of (`none`, `file`, `stderr`, `syslog`, `winlog`)."
 msgstr ""
+"Loggningstyp som ska användas.\n"
+"\n"
+"Ska vara en av (`none`, `file`, `stderr`, `syslog`, `winlog`)."
 
-#: trac/env.py:212
+#: trac/env.py:213
 msgid ""
 "If `log_type` is `file`, this should be a path to the\n"
 "log-file. Relative paths are resolved relative to the `log`\n"
 "directory of the environment."
 msgstr ""
+"Om `log_type` är `file`, ska detta ange en sökväg till logg-filen. "
+"Relativa sökvägar utgår från katalogen `log` i Trac-miljön."
 
-#: trac/env.py:217
+#: trac/env.py:218
 msgid ""
 "Level of verbosity in log.\n"
 "\n"
 "Should be one of (`CRITICAL`, `ERROR`, `WARN`, `INFO`, `DEBUG`)."
 msgstr ""
+"Informationsnivån i loggar.\n"
+"\n"
+"Ska vara en av (`CRITICAL`, `ERROR`, `WARN`, `INFO`, `DEBUG`)."
 
-#: trac/env.py:222
+#: trac/env.py:223
 msgid ""
 "Custom logging format.\n"
 "\n"
@@ -275,8 +453,28 @@ msgid ""
 "\n"
 "''(since 0.10.5)''"
 msgstr ""
+"Anpassat loggningsformat.\n"
+"\n"
+"Om inget anges används följande:\n"
+"\n"
+"Trac[$(module)s] $(levelname)s: $(message)s\n"
+"\n"
+"Utöver de vanliga nyckelnamnen som stöds av Python's loggningsbibliotek "
+"(se http://docs.python.org/library/logging.html) kan följande användas:\n"
+" - $(path)s   sökvägen för aktuell Trac-miljö\n"
+" - $(basename)s basnamnet (den sista delen i sökvägen) för aktuell Trac-"
+"miljö\n"
+" - $(project)s projekts namn\n"
+"\n"
+"Notera användningen av `$(...)s` istället för of `%(...)s` då den senare "
+"skulle tolkas av ConfigParser självt.\n"
+"\n"
+"Exempel:\n"
+"`($(thread)d) Trac[$(basename)s:$(module)s] $(levelname)s: $(message)s`\n"
+"\n"
+"''(sedan 0.10.5)''"
 
-#: trac/notification.py:48
+#: trac/notification.py:49
 msgid ""
 "Name of the component implementing `IEmailSender`.\n"
 "\n"
@@ -285,60 +483,74 @@ msgid ""
 "server, and `SendmailEmailSender` for running a `sendmail`-compatible\n"
 "executable. (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Namnet på komponenten som implementerar `IEmailSender`.\n"
+"\n"
+"Denna komponent används av aviseringssystemet för att skicka e-post. Trac"
+" erbjuder för närvarande `SmtpEmailSender` för att ansluta till en SMTP-"
+"server, och `SendmailEmailSender` för att köra en `sendmail`-kompatibel "
+"exekveringsfil."
 
-#: trac/notification.py:57
+#: trac/notification.py:58
 msgid "Enable email notification."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera e-postaviseringar."
 
-#: trac/notification.py:60
+#: trac/notification.py:61
 msgid "Sender address to use in notification emails."
-msgstr ""
+msgstr "Avsändaradress vid utskick av e-postaviseringar."
 
-#: trac/notification.py:63
+#: trac/notification.py:64
 msgid "Sender name to use in notification emails."
-msgstr ""
+msgstr "Avsändarnamn vid utskick av e-postaviseringar."
 
-#: trac/notification.py:66
+#: trac/notification.py:67
 msgid ""
 "Use the action author as the sender of notification emails.\n"
 "(''since 0.13'')"
-msgstr ""
+msgstr "Använd åtgärdens upphovsman som avsändare av e-postaviseringar."
 
-#: trac/notification.py:70
+#: trac/notification.py:71
 msgid "Reply-To address to use in notification emails."
-msgstr ""
+msgstr "Svarsadress vid utskick av e-postaviseringar."
 
-#: trac/notification.py:73
+#: trac/notification.py:74
 msgid ""
 "Email address(es) to always send notifications to,\n"
 "addresses can be seen by all recipients (Cc:)."
 msgstr ""
+"E-postadress(er) som alltid ska erhålla aviseringar, adresserna ses "
+"mottagarna (Cc:)."
 
-#: trac/notification.py:77
+#: trac/notification.py:78
 msgid ""
 "Email address(es) to always send notifications to,\n"
 "addresses do not appear publicly (Bcc:). (''since 0.10'')"
 msgstr ""
+"E-postadress(er) som alltid ska erhålla aviseringar, adresserna ses ej av"
+" mottagarna (Bcc:)."
 
-#: trac/notification.py:81
+#: trac/notification.py:82
 msgid ""
 "Default host/domain to append to address that do not specify\n"
 "one."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald värd/domän-namn att lägga till adresser som inte anger någon."
 
-#: trac/notification.py:85
+#: trac/notification.py:86
 msgid ""
 "Comma-separated list of domains that should not be considered\n"
 "part of email addresses (for usernames with Kerberos domains)."
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista av domäner som inte ska ses som del av "
+"e-postadresser (för användarnamn med Kerberos-domäner)."
 
-#: trac/notification.py:89
+#: trac/notification.py:90
 msgid ""
 "Comma-separated list of domains that should be considered as\n"
 "valid for email addresses (such as localdomain)."
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista av domäner som ska anses giltiga för e-postadresser "
+"(t.ex. localdomain)."
 
-#: trac/notification.py:93
+#: trac/notification.py:94
 msgid ""
 "Specifies the MIME encoding scheme for emails.\n"
 "\n"
@@ -347,24 +559,38 @@ msgid ""
 "be sent as 7bit if the content is all ASCII, or 8bit otherwise.\n"
 "(''since 0.10'')"
 msgstr ""
+"Anger MIME-kodning för e-post.\n"
+"\n"
+"Giltiga alternativ är 'base64' för Base64-kodning, 'qp' för Quoted-"
+"Printable, och 'none' för ingen kodning, i vilket fall kommer e-post "
+"skickas som 7-bitars om allt innehåll är ASCII eller annars som 8-bitars."
+" (''sedan 0.10'')"
 
-#: trac/notification.py:101
+#: trac/notification.py:102
 msgid ""
 "Recipients can see email addresses of other CC'ed recipients.\n"
 "\n"
 "If this option is disabled (the default), recipients are put on BCC.\n"
 "(''since 0.10'')"
 msgstr ""
+"Mottagare kan se e-postadresserna för andra mottagare (Cc) .\n"
+"\n"
+"Om detta alternativ är inaktiverat (standard), sätts mottagarna upp som "
+"Bcc. (''sedan 0.10'')"
 
-#: trac/notification.py:107
+#: trac/notification.py:108
 msgid ""
 "Permit email address without a host/domain (i.e. username only).\n"
 "\n"
 "The SMTP server should accept those addresses, and either append\n"
 "a FQDN or use local delivery. (''since 0.10'')"
 msgstr ""
+"Tillåt e-postadresser utan värd-/domännamn (dvs endast användarnamn).\n"
+"\n"
+"SMTP-servern måste acceptera sådana adresser, och antingen lägga till ett"
+" domännamn eller utföra lokal leverans. (''sedan 0.10'')"
 
-#: trac/notification.py:113
+#: trac/notification.py:114
 msgid ""
 "Text to prepend to subject line of notification emails. \n"
 "\n"
@@ -372,42 +598,52 @@ msgid ""
 "If no prefix is desired, then specifying an empty option \n"
 "will disable it. (''since 0.10.1'')"
 msgstr ""
+"Text att infoga till ämnesraden i e-postmeddelanden.\n"
+"\n"
+"Om inställningen inte är definierad, så används prefixet [$project_name]."
+" Ange tomt värde om inget prefix önskas."
 
-#: trac/notification.py:131
+#: trac/notification.py:132
 msgid "SMTP server hostname to use for email notifications."
-msgstr ""
+msgstr "Värdnamnet på SMTP-servern för utskick av e-postmeddelanden."
 
-#: trac/notification.py:134
+#: trac/notification.py:135
 msgid "SMTP server port to use for email notification."
-msgstr ""
+msgstr "Portnumret på SMTP-servern för utskick av e-postmeddelanden."
 
-#: trac/notification.py:137
+#: trac/notification.py:138
 msgid "Username for SMTP server. (''since 0.9'')"
-msgstr ""
+msgstr "Användarnamn för SMTP-servern. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/notification.py:140
+#: trac/notification.py:141
 msgid "Password for SMTP server. (''since 0.9'')"
-msgstr ""
+msgstr "Lösenord för SMTP-servern. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/notification.py:143
+#: trac/notification.py:144
 msgid "Use SSL/TLS to send notifications over SMTP. (''since 0.10'')"
-msgstr ""
+msgstr "Använd SSL/TLS för att skicka aviseringar över SMTP. (''sedan 0.10'')"
 
-#: trac/notification.py:189
+#: trac/notification.py:188
 msgid ""
 "Path to the sendmail executable.\n"
 "\n"
 "The sendmail program must accept the `-i` and `-f` options.\n"
 " (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Sökväg till exekveringsfil för sendmail.\n"
+"\n"
+"Sendmail-programmet måste acceptera flaggorna `-i` och `-f`. (''sedan "
+"0.12'')"
 
-#: trac/perm.py:294
+#: trac/perm.py:300
 msgid ""
 "Name of the component implementing `IPermissionStore`, which is used\n"
 "for managing user and group permissions."
 msgstr ""
+"Namnet på komponenten som implementerar `IPermissionStore`, som används "
+"för att hantera användar- och grupprättigheter."
 
-#: trac/perm.py:299
+#: trac/perm.py:305
 msgid ""
 "List of components implementing `IPermissionPolicy`, in the order in\n"
 "which they will be applied. These components manage fine-grained access\n"
@@ -416,73 +652,90 @@ msgid ""
 "LegacyAttachmentPolicy (map ATTACHMENT_* permissions to realm specific\n"
 "ones)"
 msgstr ""
+"Lista av komponenter som implementerar `IPermissionPolicy`, i den ordning"
+" de kommer att användas. Dessa komponenter hanterar finkornig "
+"åtkomstkontroll till resurser i Trac. Standardinställningen är "
+"DefaultPermissionPolicy (beteende före 0.11) och LegacyAttachmentPolicy "
+"(knyter ATTACHMENT_*-behörigheter till lokalt specifika behörigheter)."
 
-#: trac/db/api.py:207
+#: trac/db/api.py:216
 msgid ""
 "Database connection\n"
 "[wiki:TracEnvironment#DatabaseConnectionStrings string] for this\n"
 "project"
 msgstr ""
+"Databasens [wiki:TracEnvironment#DatabaseConnectionStrings "
+"anslutningssträng] för detta projekt."
 
-#: trac/db/api.py:212
+#: trac/db/api.py:221
 msgid "Database backup location"
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till databasens backup"
 
-#: trac/db/api.py:215
+#: trac/db/api.py:224
 msgid ""
 "Timeout value for database connection, in seconds.\n"
 "Use '0' to specify ''no timeout''. ''(Since 0.11)''"
 msgstr ""
+"Timeout-värde för databasanslutning, i sekunder. Sätt '0' för att ange "
+"''ingen timeout''. (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/db/api.py:219
+#: trac/db/api.py:228
 msgid ""
 "Show the SQL queries in the Trac log, at DEBUG level.\n"
 "''(Since 0.11.5)''"
-msgstr ""
+msgstr "Visa SQL-frågor i Trac-loggen, på DEBUG-nivå. (''sedan 0.11.5'')"
 
 #: trac/db/mysql_backend.py:78
 msgid "Location of mysqldump for MySQL database backups"
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till mysqldump för backup av MySQL-databaser"
 
 #: trac/db/postgres_backend.py:72
 msgid "Location of pg_dump for Postgres database backups"
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till mysqldump för backup av Postgres-databaser"
 
 #: trac/db/sqlite_backend.py:143
 msgid ""
 "Paths to sqlite extensions, relative to Trac environment's\n"
 "directory or absolute. (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Sökväg till SQLite Extensions, relativt Trac-miljöns katalog eller "
+"absolut. (''sedan 0.12'')"
 
-#: trac/mimeview/api.py:576
+#: trac/mimeview/api.py:590
 msgid "Charset to be used when in doubt."
-msgstr ""
+msgstr "Teckenuppsättning som ska användas vid tveksamheter."
 
-#: trac/mimeview/api.py:579
+#: trac/mimeview/api.py:593
 msgid "Displayed tab width in file preview. (''since 0.9'')"
-msgstr ""
+msgstr "Visad flikbredd vid förhandsgranskning av filen. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/mimeview/api.py:582
+#: trac/mimeview/api.py:596
 msgid "Maximum file size for HTML preview. (''since 0.9'')"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal filtstorlek för förhandsgranskning i webbläsaren. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/mimeview/api.py:585
+#: trac/mimeview/api.py:599
 msgid ""
 "List of additional MIME types and keyword mappings.\n"
 "Mappings are comma-separated, and for each MIME type,\n"
 "there's a colon (\":\") separated list of associated keywords\n"
 "or file extensions. (''since 0.10'')"
 msgstr ""
+"Lista över ytterligare MIME-typer och kopplingar till nyckelord. "
+"Kopplingarna är kommaseparerade, och för varje MIME-typ anges en "
+"kolonseparerad lista av associerade nyckelord eller filtyper. (''sedan "
+"0.10'')"
 
-#: trac/mimeview/api.py:592
+#: trac/mimeview/api.py:606
 msgid ""
 "Comma-separated list of MIME types that should be treated as\n"
 "binary data. (''since 0.11.5'')"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad list av MIME-typer som ska behandlas som binär data. "
+"(''sedan 0.11.5'')"
 
 #: trac/mimeview/pygments.py:50
 msgid "The default style to use for Pygments syntax highlighting."
-msgstr ""
+msgstr "Standardstil som ska användas för Pygments syntaxfärgläggning."
 
 #: trac/mimeview/pygments.py:53
 msgid ""
@@ -496,12 +749,19 @@ msgid ""
 "to override the default quality ratio used by the\n"
 "Pygments render."
 msgstr ""
+"Lista av ytterligare MIME-typer som hanteras av Pygments.\n"
+"\n"
+"För varje typ ska `mimetype:mode:quality` specificeras, där `mimetype` "
+"anger MIME-typen, `mode` anger motsvarande läge för Pygments som ska "
+"gälla vid konvertering och `quality` är kvalitetsgraden för "
+"konverteringen. Det kan användas för att överrida den förvalda "
+"kvalitetsgraden som används av Pygments-renderaren. (''sedan 0.10'')."
 
-#: trac/search/web_ui.py:47
+#: trac/search/web_ui.py:49
 msgid "Minimum length of query string allowed when performing a search."
-msgstr ""
+msgstr "Minsta tillåten längd på frågesträng vid sökningar."
 
-#: trac/search/web_ui.py:50
+#: trac/search/web_ui.py:52
 msgid ""
 "Specifies which search filters should be disabled by\n"
 "default on the search page. This will also restrict the\n"
@@ -514,26 +774,38 @@ msgid ""
 "be manually enabled by the user on the search page.\n"
 "(since 0.12)"
 msgstr ""
+"Anger sökfilter som ska vara inaktiverade som standard på söksidan. Dessa"
+" kommer också vara inaktiverade när snabbsökningsfunktionen används. "
+"Filternamnen som definieras av standardkomponenterna är: `wiki`, "
+"`ticket`, `milestone` och `changeset`. För insticksmoduler, leta efter "
+"deras implementation av gränssnittet ISearchSource och dess metod "
+"`get_search_filters()`, filternamnet är det första elementet i den "
+"returnerade tuppeln. När ett sökfilter är inaktiverat kan det fortfarande"
+" aktiveras manuellt av användaren på söksidan. (''sedan 0.12'')"
 
 #: trac/tests/config.py:195
 msgid "b"
-msgstr ""
+msgstr "b"
 
 #: trac/tests/config.py:297
 msgid "Doc for c"
-msgstr ""
+msgstr "Doc for c"
 
 #: trac/ticket/api.py:166
 msgid ""
 "In this section, you can define additional fields for tickets. See\n"
 "TracTicketsCustomFields for more details."
 msgstr ""
+"I detta avsnitt kan du definiera ytterligare fält för ärenden. Se "
+"TracTicketsCustomFields för mer information."
 
 #: trac/ticket/api.py:170
 msgid ""
 "Ordered list of workflow controllers to use for ticket actions\n"
 "(''since 0.11'')."
 msgstr ""
+"Ordnad lista av hanterare av arbetsflöden, som används vid åtgärder av "
+"ärenden. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/ticket/api.py:176
 msgid ""
@@ -547,58 +819,67 @@ msgid ""
 "e-mail addresses must remain protected.\n"
 "(''since 0.9'')"
 msgstr ""
+"Använd en rullgardinsmeny för fältet Ägare i ärenden.\n"
+"\n"
+"Var noga med att förstå prestanda konsekvenserna innan du aktiverar det "
+"här alternativet. Se ''[TracTickets#Assign-toasDrop-DownList Assign-to as"
+" Drop-Down List]''.\n"
+"\n"
+"Observera att e-postadresser är inte förvrängda i den resulterande "
+"rullgardinsmenyn, så detta alternativ ska inte användas om e-postadresser"
+" måste förbli skyddade. (''sedan 0.9'')"
 
 #: trac/ticket/api.py:187
 msgid "Default version for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald version för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:190
 msgid "Default type for newly created tickets (''since 0.9'')."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald typ för nybildade ärenden. (''sedan 0.9'')"
 
 #: trac/ticket/api.py:193
 msgid "Default priority for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald prioritet för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:196
 msgid "Default milestone for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald milstolpe för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:199
 msgid "Default component for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald komponent för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:202
 msgid "Default severity for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald allvarlighetsgrad för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:205
 msgid "Default summary (title) for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald sammanfattning (titel) för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:208
 msgid "Default description for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald beskrivning för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:211
 msgid "Default keywords for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvalda nyckelord för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:214
 msgid "Default owner for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald ägare för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:217
 msgid "Default cc: list for newly created tickets."
-msgstr ""
+msgstr "Förvald cc:-lista för nybildade ärenden."
 
 #: trac/ticket/api.py:220
 msgid ""
 "Default resolution for resolving (closing) tickets\n"
 "(''since 0.11'')."
-msgstr ""
+msgstr "Förvalt utfall vid lösning (stängning) av ärenden. (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/ticket/default_workflow.py:101
+#: trac/ticket/default_workflow.py:105
 msgid ""
 "The workflow for tickets is controlled by plugins. By default,\n"
 "there's only a `ConfigurableTicketWorkflow` component in charge.\n"
@@ -607,24 +888,33 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Ärendenas arbetsflöde hanteras av insticksmoduler. Som standard utförs "
+"detta av komponenten `ConfigurableTicketWorkflow`. Denna medger att "
+"arbetsflödet konfigureras i denna sektion i filen `trac.ini`. Se "
+"TracWorkflow för mer detaljer.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/ticket/notification.py:37
+#: trac/ticket/notification.py:36
 msgid "Always send notifications to the ticket owner (''since 0.9'')."
-msgstr ""
+msgstr "Skicka alltid aviseringar till ärendets ägare. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/ticket/notification.py:41
+#: trac/ticket/notification.py:40
 msgid ""
 "Always send notifications to any address in the ''reporter''\n"
 "field."
-msgstr ""
+msgstr "Skicka alltid aviseringar till någon adress i ''reporter''-fältet."
 
-#: trac/ticket/notification.py:47
+#: trac/ticket/notification.py:46
 msgid ""
 "Always send notifications to the person who causes the ticket \n"
 "property change and to any previous updater of that ticket."
 msgstr ""
+"Skicka alltid aviseringar till den person som förändrar ärendets "
+"egenskaper, och även till varje person som tidigare förändrat samma "
+"ärende."
 
-#: trac/ticket/notification.py:52
+#: trac/ticket/notification.py:51
 msgid ""
 "A Genshi text template snippet used to get the notification subject.\n"
 "\n"
@@ -632,8 +922,24 @@ msgid ""
 "`$prefix` being the value of the `smtp_subject_prefix` option.\n"
 "''(since 0.11)''"
 msgstr ""
+"En bit av en Genshi-textmall för att erhålla aviseringens ämne.\n"
+"\n"
+"Som standard är mallen `$prefix #$ticket.id: $summary`. `$prefix` är "
+"samma som värdet för alternativet `smtp_subject_prefix`. ''(sedan 0.11)''"
+
+#: trac/ticket/notification.py:59
+msgid ""
+"Like ticket_subject_template but for batch modifications.\n"
+"\n"
+"By default, the template is `$prefix Batch modify: $tickets_descr`.\n"
+"''(since 0.13)''"
+msgstr ""
+"Liksom `ticket_subject_template` men för batch-ändringar.\n"
+"\n"
+"Som standard är mallen `$prefix Batch modify: $tickets_descr`. (''sedan "
+"0.13'')"
 
-#: trac/ticket/notification.py:60
+#: trac/ticket/notification.py:66
 msgid ""
 "Which width of ambiguous characters (e.g. 'single' or\n"
 "'double') should be used in the table of notification mail.\n"
@@ -643,8 +949,14 @@ msgid ""
 "US-ASCII characters. This is expected by CJK users. ''(since\n"
 "0.12.2)''"
 msgstr ""
+"Ange bredd för tvetydiga tecken ('single' eller 'double') som ska "
+"användas i tabellen i aviseringar.\n"
+"\n"
+"Om 'single' är bredden samma som för teckenuppsättningen US-ASCII. Detta "
+"förväntas av de flesta användare. Om 'double', dubbla bredden som för US-"
+"ASCII. Detta förväntas av användare av CJK. (''sedan 0.12.2'')"
 
-#: trac/ticket/query.py:816
+#: trac/ticket/query.py:821
 msgid ""
 "The default query for authenticated users. The query is either\n"
 "in [TracQuery#QueryLanguage query language] syntax, or a URL query\n"
@@ -652,8 +964,12 @@ msgid ""
 "[TracQuery#UsingTracLinks Trac links].\n"
 "(''since 0.11.2'')"
 msgstr ""
+"Standardfråga för autentiserade användare. Frågan uttrycks antingen i "
+"[TracQuery#QueryLanguage sökspråk]-syntax, eller som en URL-söksträng "
+"vilken startar med `?` och är på samma form som [TracQuery#UsingTracLinks"
+" Trac-länkar] av typen `query:`. (''sedan 0.11.2'')"
 
-#: trac/ticket/query.py:824
+#: trac/ticket/query.py:829
 msgid ""
 "The default query for anonymous users. The query is either\n"
 "in [TracQuery#QueryLanguage query language] syntax, or a URL query\n"
@@ -661,44 +977,66 @@ msgid ""
 "[TracQuery#UsingTracLinks Trac links].\n"
 "(''since 0.11.2'')"
 msgstr ""
+"Standardfråga för anonyma användare. Frågan uttrycks antingen i "
+"[TracQuery#QueryLanguage sökspråk]-syntax, eller som en URL-söksträng "
+"vilken startar med `?` och är på samma form som [TracQuery#UsingTracLinks"
+" Trac-länkar] av typen `query:`. (''sedan 0.11.2'')"
 
-#: trac/ticket/query.py:832
+#: trac/ticket/query.py:837
 msgid ""
 "Number of tickets displayed per page in ticket queries,\n"
 "by default (''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Förvalt antal ärenden som visas per sida i ärendesökningar. (''sedan "
+"0.11'')"
 
-#: trac/ticket/report.py:60
+#: trac/ticket/report.py:59
 msgid ""
 "Number of tickets displayed per page in ticket reports,\n"
 "by default (''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Förvalt antal ärenden som visas per sida i ärenderapporter. (''sedan "
+"0.11'')"
 
-#: trac/ticket/report.py:64
+#: trac/ticket/report.py:63
 msgid ""
 "Number of tickets displayed in the rss feeds for reports\n"
 "(''since 0.11'')"
-msgstr ""
+msgstr "Antal ärenden som visas i RSS-flöden för rapporter. (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/ticket/roadmap.py:169
+#: trac/ticket/roadmap.py:142
 msgid ""
-"As the workflow for tickets is now configurable, there can be many\n"
-"ticket states, and simply displaying closed tickets vs. all the others\n"
-"is maybe not appropriate in all cases. This section enables one to\n"
-"easily create ''groups'' of states that will be shown in different\n"
-"colors in the milestone progress bar.\n"
+"As the workflow for tickets is now configurable, there can\n"
+"be many ticket states, and simply displaying closed tickets\n"
+"vs. all the others is maybe not appropriate in all cases. This\n"
+"section enables one to easily create ''groups'' of states that\n"
+"will be shown in different colors in the milestone progress\n"
+"bar.\n"
+"\n"
+"Note that the groups can only be based on the ticket\n"
+"//status//, nothing else. In particular, it's not possible to\n"
+"distinguish between different closed tickets based on the\n"
+"//resolution//.\n"
 "\n"
-"Example configuration (the default only has closed and active):\n"
+"Example configuration with three groups, //closed//, //new//\n"
+"and //active// (the default only has closed and active):\n"
 "{{{\n"
+"# the 'closed' group correspond to the 'closed' tickets\n"
 "closed = closed\n"
-"# sequence number in the progress bar\n"
+"\n"
+"# .order: sequence number in the progress bar\n"
 "closed.order = 0\n"
-"# optional extra param for the query (two additional columns: created and"
-" modified and sort on created)\n"
+"\n"
+"# .query_args: optional parameters for the corresponding\n"
+"#       query. In this example, the changes from the\n"
+"#       default are two additional columns ('created' and\n"
+"#       'modified'), and sorting is done on 'created'.\n"
 "closed.query_args = "
 "group=resolution,order=time,col=id,col=summary,col=owner,col=type,col=priority,col=component,col=severity,col=time,col=changetime"
 "\n"
-"# indicates groups that count for overall completion percentage\n"
+"\n"
+"# .overall_completion: indicates groups that count for overall\n"
+"#           completion percentage\n"
 "closed.overall_completion = true\n"
 "\n"
 "new = new\n"
@@ -706,67 +1044,141 @@ msgid ""
 "new.css_class = new\n"
 "new.label = new\n"
 "\n"
-"# one catch-all group is allowed\n"
+"# Note: one catch-all group for other statuses is allowed\n"
 "active = *\n"
 "active.order = 2\n"
-"# CSS class for this interval\n"
+"\n"
+"# .css_class: CSS class for this interval\n"
 "active.css_class = open\n"
-"# Displayed label for this group\n"
+"\n"
+"# .label: displayed label for this group\n"
 "active.label = in progress\n"
 "}}}\n"
 "\n"
-"The definition consists in a comma-separated list of accepted status.\n"
-"Also, '*' means any status and could be used to associate all remaining\n"
-"states to one catch-all group.\n"
-"\n"
-"The CSS class can be one of: new (yellow), open (no color) or closed\n"
-"(green). New styles can easily be added using the following selector:\n"
-"`table.progress td.<class>`\n"
+"The definition consists in a comma-separated list of accepted\n"
+"status. Also, '*' means any status and could be used to\n"
+"associate all remaining states to one catch-all group.\n"
+"\n"
+"The CSS class can be one of: new (yellow), open (no color) or\n"
+"closed (green). Other styles can easily be added using custom\n"
+"CSS rule: `table.progress td.<class> { background: <color> }`\n"
+"to a [TracInterfaceCustomization#SiteAppearance site/style.css] file\n"
+"for example.\n"
 "\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Då arbetsflödet för ärenden är konfigurerbart kan det finnas många "
+"ärendetillstånd, att då endast visa stängda ärenden kontra alla övriga är"
+" kanske inte lämpligt i alla fall. I denna sektion skapas ''grupper'' av "
+"tillstånd vilka kommer visas i olika färger i milstolpens "
+"förloppsindikator.\n"
+"\n"
+"Notera att grupperna endast kan baseras på ärendets //tillstånd//, inget "
+"annat. Framför allt är det inte möjligt att särskilja stängda ärenden "
+"baserat på deras //utfall//.\n"
+"\n"
+"Följande är ett exempel med tre grupper; //closed//, //new// och "
+"//active// (som standard särskiljs endast //closed// och //active//):\n"
+"{{{\n"
+"# Gruppen 'closed' motsvarar stängda ärenden ('closed')\n"
+"closed = closed\n"
+"\n"
+"# .order: Sekvensnummer i förloppsindikatorn\n"
+"closed.order = 0\n"
+"\n"
+"# .query_args: valfritt argument för motsvarande sökfråga.\n"
+"#       Detta exempel innebär, utöver standardinställningen,\n"
+"#       att två extra kolumner lagts till ('created' och\n"
+"#       'modified' vilket ges av 'col=time,col=changetime'\n"
+"#       nedan) samt att sortering baseras på när ärendet\n"
+"#       skapats ('order=time' nedan).\n"
+"closed.query_args = "
+"group=resolution,order=time,col=id,col=summary,col=owner,col=type,col=priority,col=component,col=severity,col=time,col=changetime"
+"\n"
+"\n"
+"# .overall_completion: indikerar huruvida gruppen ingår vid beräkning\n"
+"#           av andelen avklarade ärenden\n"
+"closed.overall_completion = true\n"
+"\n"
+"new = new\n"
+"new.order = 1\n"
+"new.css_class = new\n"
+"new.label = new\n"
+"\n"
+"# Notera: en allomfattande grupp för övriga tillstånd är tillåten\n"
+"active = *\n"
+"active.order = 2\n"
+"\n"
+"# .css_class: CSS-klass för detta intervall i förloppsindikatorn\n"
+"active.css_class = open\n"
+"\n"
+"# .label: visad etikett för denna grupp\n"
+"active.label = in progress\n"
+"}}}\n"
+"\n"
+"Definitionen består av en kommaseparerad lista av accepterade tillstånd. "
+"Dessutom, '*' betyder vilket tillstånd som helst och kan användas för att"
+" associera alla övriga tillstånd till en allomfattande grupp.\n"
+"\n"
+"CSS-klassen kan vara en av: new (gul), open (ingen färg) eller closed "
+"(grön). Övriga stilar kan enkelt läggas till som en CSS-regel: "
+"`table.progress td.<class> { background: <color> }`, till exempel till "
+"filen [TracInterfaceCustomization#SiteAppearance site/style.css].\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/ticket/roadmap.py:348
+#: trac/ticket/roadmap.py:386
 msgid ""
 "Name of the component implementing `ITicketGroupStatsProvider`, \n"
 "which is used to collect statistics on groups of tickets for display\n"
 "in the roadmap views."
 msgstr ""
+"Namnet på den komponent som implementerar `ITicketGroupStatsProvider`, "
+"vilken samlar ihop statistik över grupper av ärenden, för presentation av"
+" tidsplaner."
 
-#: trac/ticket/roadmap.py:549
+#: trac/ticket/roadmap.py:588
 msgid ""
 "Name of the component implementing `ITicketGroupStatsProvider`, \n"
 "which is used to collect statistics on groups of tickets for display\n"
 "in the milestone views."
 msgstr ""
+"Namnet på den komponent som implementerar `ITicketGroupStatsProvider`, "
+"vilken samlar ihop statistik över grupper av ärenden för presentation av "
+"milstolpar."
 
-#: trac/ticket/web_ui.py:67
+#: trac/ticket/web_ui.py:68
 msgid ""
 "Enable the display of all ticket changes in the timeline, not only\n"
 "open / close operations (''since 0.9'')."
 msgstr ""
+"Möjliggör presentation av alla ärenden på tidslinjen, inte enbart öppna /"
+" stängda ärenden. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/ticket/web_ui.py:71
+#: trac/ticket/web_ui.py:72
 msgid ""
 "Don't accept tickets with a too big description.\n"
 "(''since 0.11'')."
-msgstr ""
+msgstr "Acceptera ej ärenden med en för lång beskrivning. (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/ticket/web_ui.py:75
+#: trac/ticket/web_ui.py:76
 msgid ""
 "Don't accept tickets with a too big comment.\n"
 "(''since 0.11.2'')"
-msgstr ""
+msgstr "Acceptera ej ärenden med en för lång kommentar. (''sedan 0.11.2'')"
 
-#: trac/ticket/web_ui.py:79
+#: trac/ticket/web_ui.py:80
 msgid ""
 "Which formatter flavor (e.g. 'html' or 'oneliner') should be\n"
 "used when presenting the description for new tickets.\n"
 "If 'oneliner', the [timeline] abbreviated_messages option applies.\n"
 "(''since 0.11'')."
 msgstr ""
+"Inriktning på formatteraren (t.ex. 'html' eller 'oneliner') för "
+"presentation av nya ärendens beskrivningar. Vid 'oneliner' så gäller "
+"alternativet [timeline] abbreviated_messages. (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/ticket/web_ui.py:86
+#: trac/ticket/web_ui.py:87
 msgid ""
 "Whether Wiki formatter should respect the new lines present\n"
 "in the Wiki text.\n"
@@ -774,8 +1186,13 @@ msgid ""
 "but keeps the old behavior for upgraded environments (i.e. 'no').\n"
 "(''since 0.11'')."
 msgstr ""
+"Anger huruvida wikiformatteraren ska återspegla radslut i wikitexten.\n"
+"\n"
+"Om 'default' är angivet är detta samma som 'yes' för nya Trac-miljöer, "
+"men behåller gammalt beteende för uppgraderade Trac-miljöer (ex.v. 'no')."
+" (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/ticket/web_ui.py:93
+#: trac/ticket/web_ui.py:94
 msgid ""
 "The base query to be used when linkifying values of ticket\n"
 "fields. The query is a URL query\n"
@@ -783,20 +1200,26 @@ msgid ""
 "[TracQuery#UsingTracLinks Trac links].\n"
 "(''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Basfråga som används när länkar skapas för ärendefält. Uttrycks som en "
+"URL-söksträng vilken startar med `?` och är på samma form som "
+"[TracQuery#UsingTracLinks Trac-länkar] av typen `query:`. (''sedan "
+"0.12'')"
 
-#: trac/timeline/web_ui.py:51
+#: trac/timeline/web_ui.py:52
 msgid ""
 "Default number of days displayed in the Timeline, in days.\n"
 "(''since 0.9.'')"
-msgstr ""
+msgstr "Förvalt antal dagar som visas på tidslinjen. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/timeline/web_ui.py:55
+#: trac/timeline/web_ui.py:56
 msgid ""
 "Maximum number of days (-1 for unlimited) displayable in the \n"
 "Timeline. (''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Maximalt antal dagar (-1 för obegränsning) som visas på tidslinjen. "
+"(''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/timeline/web_ui.py:59
+#: trac/timeline/web_ui.py:60
 msgid ""
 "Whether wiki-formatted event messages should be truncated or not.\n"
 "\n"
@@ -804,14 +1227,22 @@ msgid ""
 "specific event providers, see their own documentation.\n"
 "(''Since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Huruvida wikiformatterade händelsemeddelanden förkortas.\n"
+"\n"
+"Detta påverkar endast standardåtergivning, och kan bortses av enstaka "
+"leverantörer av händelser, se dokumentation över dessa. (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/versioncontrol/admin.py:168
+#: trac/versioncontrol/admin.py:169
 msgid ""
 "Comma-separated list of allowed prefixes for repository\n"
 "directories when adding and editing repositories in the repository\n"
 "admin panel. If the list is empty, all repository directories are\n"
 "allowed. (''since 0.12.1'')"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista av tillåtna prefix för sökvägar till kataloger med "
+"arkiv vid tillägg eller redigering av arkiv i administörspanelen för "
+"arkiv. Om listan är tom tillåts alla sökvägar till arkiv. (''sedan "
+"0.12.1'')"
 
 #: trac/versioncontrol/api.py:284
 msgid ""
@@ -828,6 +1259,17 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Ett av alternativen för att registrera nya arkiv är att fylla i sektionen"
+" `[repositories]` i filen `trac.ini`\n"
+"\n"
+"Det är speciellt användbart för att definiera alias, kortlivade arkiv, "
+"eller under en initial fas vid installation.\n"
+"\n"
+"Se [TracRepositoryAdmin#Intrac.ini TracRepositoryAdmin] för detaljer om "
+"formatet som gäller i denna sektion, och resten av sidan för övriga "
+"alternativ.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.12'')"
 
 #: trac/versioncontrol/api.py:298
 msgid ""
@@ -837,6 +1279,11 @@ msgid ""
 "defined in [[TracIni#repositories-section repositories]] or using the\n"
 "\"Repositories\" admin panel. (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Standardanslutning för arkiv. (''sedan 0.10'')\n"
+"\n"
+"Detta används även som standardtyp för arkiv som definieras i sektionen "
+"[TracIni#repositories-section repositories] i filen `trac.ini`, eller vid"
+" användning av administratörspanelen \"Arkiv\". (''sedan 0.12'')"
 
 #: trac/versioncontrol/api.py:306
 msgid ""
@@ -847,6 +1294,12 @@ msgid ""
 "[TracIni#repositories-section repositories] section, or using the\n"
 "\"Repositories\" admin panel. (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Sökväg till standardarkivet. Kan anges som en relativ sökväg. (''sedan "
+"0.11'')\n"
+"\n"
+"Detta alternativ är föråldrat, arkiv bör definieras i sektionen [TracIni"
+"#repositories-section repositories] i filen `trac.ini`, eller genom "
+"användning av administratörspanelen \"Arkiv\". (''sedan 0.12'')"
 
 #: trac/versioncontrol/api.py:314
 msgid ""
@@ -861,6 +1314,14 @@ msgid ""
 "repositories specified here. The default is to synchronize the default\n"
 "repository, for backward compatibility. (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Lista av arkiv som ska synkroniseras vid varje sidbegäran.\n"
+"\n"
+"Lämna detta tomt om du har satt upp post-commit hook-skripter som anropar"
+" `trac-admin $ENV changeset added` för alla anslutna arkiv "
+"(rekommenderas). Om inte, ange en kommaseparerad lista med arkivnamn. "
+"Notera att detta påverkar prestanda negativt och förhindrar utskick av "
+"händelser om arkivförändringar för de arkiv som listas här. Som standard "
+"synkroniseras standardarkivet, för bakåtkompabilitet. (''sedan 0.12'')"
 
 #: trac/versioncontrol/svn_authz.py:124
 msgid ""
@@ -870,12 +1331,19 @@ msgid ""
 "To enable authz permission checking, the `AuthzSourcePolicy` permission\n"
 "policy must be added to `[trac] permission_policies`."
 msgstr ""
+"Sökvägen till Subversions [http://svnbook.red-"
+"bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.pathbasedauthz.html auktorisations-fil "
+"(authz)]. För att aktivera auktoriseringskontroll måste "
+"behörigshetspolicyn `AuthzSourcePolicy` läggas till `[trac] "
+"permission_policies`."
 
 #: trac/versioncontrol/svn_authz.py:131
 msgid ""
 "The module prefix used in the `authz_file` for the default\n"
 "repository. If left empty, the global section is used."
 msgstr ""
+"Modulprefix som ska användas i `authz_file` för standardarkivet. Om tomt "
+"så används den globala sektionen."
 
 #: trac/versioncontrol/svn_fs.py:253
 msgid ""
@@ -884,6 +1352,11 @@ msgid ""
 "that path will be included. \n"
 "Example: `/trunk, /branches/*, /projectAlpha/trunk, /sandbox/*`"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista med sökvägar som kategoriseras som grenar "
+"(branches).\n"
+"\n"
+"Om en sökväg slutar på '*' så inluderas alla sökvägar under denna. "
+"Exempel: `/trunk, /branches/*, /projectAlpha/trunk, /sandbox/*`"
 
 #: trac/versioncontrol/svn_fs.py:260
 msgid ""
@@ -893,6 +1366,10 @@ msgid ""
 "that path will be included.\n"
 "Example: `/tags/*, /projectAlpha/tags/A-1.0, /projectAlpha/tags/A-v1.1`"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista med sökvägar som kategoriseras som mörken (tags).\n"
+"\n"
+"Om en sökväg slutar på '*' så inluderas alla sökvägar under denna. "
+"Exempel: `/tags/*, /projectAlpha/tags/A-1.0, /projectAlpha/tags/A-v1.1`"
 
 #: trac/versioncontrol/svn_prop.py:37
 msgid ""
@@ -938,6 +1415,45 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"TracBrowser för Subversion kan tolka egenskapen `svn:externals` för "
+"kataloger. Som standard visas bara webbadresser som länkar i Trac då Trac"
+" inte kan bläddra i avlägsna arkiv (ej direkt anslutna arkiv).\n"
+"\n"
+"Men om du har satt upp en annan Trac-miljö (eller en annan arkivbläddrare"
+" som [http://www.viewvc.org/ ViewVC]) som konfigurerats att bläddra i "
+"målarkivet så kan du instruera Trac om vilken bläddrare som ska användas "
+"till vilken extern webbadress. Denna mappning görs i sektionen "
+"`[svn:externals]` i TracIni.\n"
+"\n"
+"Exempel:\n"
+"{{{\n"
+"[svn:externals]\n"
+"1 = svn://server/repos1            "
+"http://trac/proj1/browser/$path?rev=$rev\n"
+"2 = svn://server/repos2            "
+"http://trac/proj2/browser/$path?rev=$rev\n"
+"3 = http://theirserver.org/svn/eng-soft    "
+"http://ourserver/viewvc/svn/$path/?pathrev=25914\n"
+"4 = svn://anotherserver.com/tools_repository "
+"http://ourserver/tracs/tools/browser/$path?rev=$rev\n"
+"}}}\n"
+"Enligt ovan kommer en svn:external som "
+"`svn://anotherserver.com/tools_repository/tags/1.1/tools` att mappas till"
+" `http://ourserver/tracs/tools/browser/tags/1.1/tools?rev=` (och `rev` "
+"blir tilldelat ett värde om `svn:external`-deklarationen specificerar ett"
+" revisionsnummer, se [http://svnbook.red-"
+"bean.com/en/1.4/svn.advanced.externals.html SVN-boken om externals] för "
+"detaljer).\n"
+"\n"
+"Notera att nummer används som namn på alternativen i sektionen ovan då "
+"webbadresserna inte kan användas för det (pga begränsningar vid "
+"tolkningar av konfigurationsfiler).\n"
+"\n"
+"Slutligen, de relativa URL:er som infördes i "
+"[http://subversion.apache.org/docs/release-notes/1.5.html#externals "
+"Subversion 1.5] stöds ej ännu.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:118
 msgid ""
@@ -946,6 +1462,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista av versionskontrollegenskaper som ska tolkas som "
+"wikitext i arkivbläddraren.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:125
 msgid ""
@@ -954,6 +1474,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista av versionskontrollegenskaper som ska tolkas som "
+"enradig wikitext i arkivbläddraren.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:184
 msgid ""
@@ -964,6 +1488,12 @@ msgid ""
 "glob patterns, i.e. \"*\" can be used as a wild card)\n"
 "(''since 0.10'')"
 msgstr ""
+"Lista över sökvägar i arkiv som kan laddas ner.\n"
+"\n"
+"Lämna detta alternativ blankt om du vill inaktivera all nedladdning, ange"
+" annars en kommaseparerad lista över tillåtna sökvägar för nerladdning "
+"(sökvägarna är s.k. glob-mönster, dvs \"*\" kan användas som "
+"jokertecken). (''sedan 0.10'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:193
 msgid ""
@@ -973,6 +1503,10 @@ msgid ""
 "blue is older, red is newer.\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Aktivera färgsättning av kolumnen ''ålder''.\n"
+"\n"
+"Samma färgskala används som vid visning av filer med radvis "
+"revisionsmärkning: blått är äldre, rött är nyare. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:202
 msgid ""
@@ -981,6 +1515,9 @@ msgid ""
 "the browser ''age'' column if `color_scale` is enabled.\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Färgtrippel (r,g,b) som används för den färg som motsvarar nyast för "
+"färgskalan som används vid visning av radvisa ändringar eller kolumnen "
+"''ålder'', om `color_scale` är aktiverat. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:210
 msgid ""
@@ -989,6 +1526,9 @@ msgid ""
 "the browser ''age'' column if `color_scale` is enabled.\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Färgtrippel (r,g,b) som används för den färg som motsvarar äldst för "
+"färgskalan som används vid visning av radvisa ändringar eller kolumnen "
+"''ålder'', om `color_scale` är aktiverat. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:216
 msgid ""
@@ -997,6 +1537,9 @@ msgid ""
 "the color value.\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Om ett värde mellan 0 och 1 (exklusive) sätts, kommer detta bli den punkt"
+" som väljs som `intermediate_color` vid interpolation av färgvärdet. "
+"(''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:222
 msgid ""
@@ -1007,6 +1550,10 @@ msgid ""
 "`newest_color` will be used.\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Färgtrippel (r,g,b) som används för den färg som motsvarar mellanliggande"
+" färg, om två linjära interpolationer används för färgskalan (se "
+"`intermediate_point`). Om ej satt så kommer färgen mellan `oldest_color` "
+"och `newest_color` att användas. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:230
 msgid ""
@@ -1020,6 +1567,15 @@ msgid ""
 "For open repositories where anyone can check-in a file, it is\n"
 "recommended to leave this option disabled (which is the default)."
 msgstr ""
+"Låt webbläsaren visa innehållet i versionshanterade filer, eller tillåt "
+"endast nedladdning.\n"
+"\n"
+"Illasinnade användare kan utnyttja det här genom att skapa filer "
+"innehållande skripter som attackerar andra sajter, eftersom i stort sett "
+"vilken fil som helst kan tolkas som HTML av webbläsaren.\n"
+"\n"
+"För publika arkiv där anonyma användare tillåts checka in filer "
+"rekommenderas att denna möjlighet är inaktiverad (vilket är standard)."
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:242
 msgid ""
@@ -1027,6 +1583,8 @@ msgid ""
 "the repository browser.\n"
 "(''since 0.9'')"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista över versionskontrollegenskaper som ska döljas i "
+"arkivbläddraren. (''sedan 0.9'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/changeset.py:129
 msgid ""
@@ -1035,6 +1593,10 @@ msgid ""
 "This can also be `location`, for showing the common prefix for the\n"
 "changed files. (since 0.11)."
 msgstr ""
+"Antal filer som kan visas (`-1` för obegränsat antal, `0` för att "
+"inaktivera).\n"
+"Sätt till `location` för att endast visa ett gemensamt prefix över "
+"ändrade filer. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/changeset.py:136
 msgid ""
@@ -1045,6 +1607,13 @@ msgid ""
 "is set to true, changeset messages will be single line only, losing\n"
 "some formatting (bullet points, etc)."
 msgstr ""
+"Ange om wiki-formatterade ändringsmeddelanden presenteras som flerradiga "
+"eller inte.\n"
+"\n"
+"Om detta alternativ ej är specifierat eller satt till `false` och "
+"`wiki_format_message` är satt till `true`, presenteras "
+"ändringsmeddelanden som enkelradiga där viss formattering förloras "
+"(punktlistor etc.)"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/changeset.py:145
 msgid ""
@@ -1053,12 +1622,17 @@ msgid ""
 "That event will link to the range of changesets in the log view.\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Presentera flera ändringar i följd, av samma författare med samma "
+"ändringsmeddelande, som en endaste händelse. Denna händelse länkar till "
+"hela serien av ändringar i logg-vyn. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/changeset.py:152
 msgid ""
 "Maximum number of modified files for which the changeset view will\n"
 "attempt to show the diffs inlined (''since 0.10'')."
 msgstr ""
+"Maximalt antal modifierade filer för vilka ändringsvyn kommer försöka "
+"visa infogade skillnader. (''sedan 0.10'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/changeset.py:156
 msgid ""
@@ -1066,6 +1640,9 @@ msgid ""
 "plus their new size) for which the changeset view will attempt to show\n"
 "the diffs inlined (''since 0.10'')."
 msgstr ""
+"Maximal total storlek (i bytes) på modifierade filer (deras gamla storlek"
+" plus deras nya storlek) för vilka ändringsvyn kommer försöka visa "
+"infogade skillnader. (''sedan 0.10'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/changeset.py:161
 msgid ""
@@ -1074,49 +1651,66 @@ msgid ""
 "If this option is disabled, changeset messages will be rendered as\n"
 "pre-formatted text."
 msgstr ""
+"Wikiformattera ändringsmeddelanden.\n"
+"\n"
+"Om detta alternativ är inaktiverat, visas ändringsmeddelanden som "
+"oformatterad text."
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/log.py:47
 msgid ""
 "Default value for the limit argument in the TracRevisionLog.\n"
 "(''since 0.11'')"
-msgstr ""
+msgstr "Standardvärde för gräns-argumentet i TracRevisionLog. (''sedan 0.11'')"
 
 #: trac/versioncontrol/web_ui/log.py:51
 msgid ""
 "Comma-separated list of colors to use for the TracRevisionLog\n"
 "graph display. (''since 0.13'')"
 msgstr ""
+"Kommaseparerad lista över färger som ska användas av grafvisning i "
+"TracRevisionLog. (''sedan 0.13'')"
 
-#: trac/web/auth.py:59
+#: trac/web/auth.py:61
 msgid ""
 "Whether the IP address of the user should be checked for\n"
 "authentication (''since 0.9'')."
 msgstr ""
+"Huruvida användarens IP-adress ska kontrolleras vid autentisering. "
+"(''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/web/auth.py:63
+#: trac/web/auth.py:65
 msgid ""
 "Whether login names should be converted to lower case\n"
 "(''since 0.9'')."
-msgstr ""
+msgstr "Huruvida inloggningsnamn ska konverteras till gemener. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/web/auth.py:67
+#: trac/web/auth.py:69
 msgid ""
 "Lifetime of the authentication cookie, in seconds.\n"
 "\n"
-"This value determines how long the browser will cache authentication\n"
-"information, and therefore, after how much inactivity a user will have\n"
-"to log in again. The default value of 0 makes the cookie expire at the\n"
-"end of the browsing session. (''since 0.12'')"
+"This value determines how long the browser will cache\n"
+"authentication information, and therefore, after how much\n"
+"inactivity a user will have to log in again. The default value\n"
+"of 0 makes the cookie expire at the end of the browsing\n"
+"session. (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Livslängden för autentiseringscookien, i sekunder.\n"
+"\n"
+"Detta värde avgör hur länge webbläsaren cachelagrar "
+"autentiseringsinformationen, och därigenom efter hur lång inaktivitet en "
+"användare måste logga in igen. Standardvärdet 0 gör att cookien löper ut "
+"vid utgången av sessionen. (''sedan 0.12'')"
 
-#: trac/web/auth.py:75
+#: trac/web/auth.py:78
 msgid ""
-"Path for the authentication cookie. Set this to the common base path\n"
-"of several Trac instances if you want them to share the cookie.\n"
-"(''since 0.12'')"
+"Path for the authentication cookie. Set this to the common\n"
+"base path of several Trac instances if you want them to share\n"
+"the cookie. (''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Sökväg för autentiseringscookien. Sätt detta till en gemensam sökväg för "
+"flera Trac-miljöer om du vill att de delar cookie. (''sedan 0.12'')"
 
-#: trac/web/chrome.py:321
+#: trac/web/chrome.py:331
 msgid ""
 "Path to the //shared templates directory//.\n"
 "\n"
@@ -1125,8 +1719,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Sökväg till //delad mallkatalog//.\n"
+"\n"
+"Mallar i denna katalog laddas utöver de i Trac-miljöns katalog "
+"`templates`, men de senare har företräde.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/web/chrome.py:329
+#: trac/web/chrome.py:339
 msgid ""
 "Path to the //shared htdocs directory//.\n"
 "\n"
@@ -1138,12 +1738,21 @@ msgid ""
 "\n"
 "(''since 0.13'')"
 msgstr ""
+"Sökväg till //delad htdocs-katalog//.\n"
+"\n"
+"Statiska resurser i denna katalog mappas till /chrome/shared under Trac-"
+"miljöns URL, utöver övriga gemensamma platser på sajten.\n"
+"\n"
+"Detta kan vara användbart i filen `site.html` för delade anpassningar av "
+"gränssnittet mellan flera Trac-miljöer.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.13'')"
 
-#: trac/web/chrome.py:340
+#: trac/web/chrome.py:350
 msgid "Automatically reload template files after modification."
-msgstr ""
+msgstr "Automatisk omladdning av mallfiler vid ändringar av dem."
 
-#: trac/web/chrome.py:343
+#: trac/web/chrome.py:353
 msgid ""
 "The maximum number of templates that the template loader will cache\n"
 "in memory. The default value is 128. You may want to choose a higher\n"
@@ -1151,8 +1760,12 @@ msgid ""
 "enough memory to spare, or you can reduce it if you are short on\n"
 "memory."
 msgstr ""
+"Maximalt antal mallar som mall-laddaren kommer att cachelagra i minnet. "
+"Standardvärdet är 128. Du kan sätta högre värde om din sajt användar ett "
+"stort antal mallar, och du har tillräckligt med minnesutrymme, eller "
+"reducera antalet om minnesutrymmet är begränsat."
 
-#: trac/web/chrome.py:350
+#: trac/web/chrome.py:360
 msgid ""
 "Base URL for serving the core static resources below \n"
 "`/chrome/common/`.\n"
@@ -1168,24 +1781,123 @@ msgid ""
 "will not be made available this way and additional rewrite \n"
 "rules will be needed in the web server."
 msgstr ""
+"Bas-URL för servering av grundläggande statiska resurser under "
+"`/chrome/common/`.\n"
+"\n"
+"Detta kan lämnas tomt, och Trac kommer då själv servera dessa resurser.\n"
+"\n"
+"Avancerade användare kan använda detta ihop med [TracAdmin trac-admin ..."
+" deploy <deploydir>] för att åstadkomma att statiska resurser för Trac "
+"direkt serveras av webbservern. Notera att detta endast gäller för "
+"katalogen `<deploydir>/htdocs/common`, övriga resurser (som används t.ex."
+" av insticksmoduler) blir ej tillgängliga på det här sättet, och "
+"ytterligare omskrivningsregler kommer att behövas i webbservern."
 
-#: trac/web/chrome.py:365
+#: trac/web/chrome.py:375
+msgid ""
+"Location of the jQuery !JavaScript library (version 1.7.2).\n"
+"\n"
+"An empty value loads jQuery from the copy bundled with Trac.\n"
+"\n"
+"Alternatively, jQuery could be loaded from a CDN, for example:\n"
+"http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js,\n"
+"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js or\n"
+"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js.\n"
+"\n"
+"(''since 0.13'')"
+msgstr ""
+"Placering av jQuery !JavaScript-bibioteket (version 1.7.2).\n"
+"\n"
+"Ett tomt värde medför att jQuery laddas från kopian som medföljde Trac.\n"
+"\n"
+"Alternativt, jQuery kan laddas från en CDN (Content Delivery Network), "
+"till exempel: http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js, "
+"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js eller "
+"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.13'')"
+
+#: trac/web/chrome.py:387 trac/web/chrome.py:414
+msgid ""
+"Location of the jQuery UI !JavaScript library (version 1.8.18).\n"
+"\n"
+"An empty value loads jQuery UI from the copy bundled with Trac.\n"
+"\n"
+"Alternatively, jQuery UI could be loaded from a CDN, for example:\n"
+"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.18/jquery-ui.min.js\n"
+"or\n"
+"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.18/jquery-ui.min.js.\n"
+"\n"
+"(''since 0.13'')"
+msgstr ""
+"Platsen för jQuery UI !JavaScript-bibioteket (version 1.8.18).\n"
+"\n"
+"Ett tomt värde medför att jQuery UI laddas från kopian som medföljde "
+"Trac.\n"
+"\n"
+"Alternativt, jQuery UI kan laddas från en CDN (Content Delivery Network),"
+" till exempel:\n"
+"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.18/jquery-ui.min.js\n"
+"eller\n"
+"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.18/jquery-ui.min.js.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.13'')"
+
+#: trac/web/chrome.py:399 trac/web/chrome.py:426
+msgid ""
+"Location of the theme to be used with the jQuery UI !JavaScript\n"
+"library (version 1.8.18).\n"
+"\n"
+"An empty value loads the custom Trac jQuery UI theme from the copy \n"
+"bundled with Trac.\n"
+"\n"
+"Alternatively, a jQuery UI theme could be loaded from a CDN, for \n"
+"example:\n"
+"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.18/themes/start"
+"/jquery-ui.css\n"
+"or\n"
+"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.18/themes/start/jquery-"
+"ui.css.\n"
+"\n"
+"(''since 0.13'')"
+msgstr ""
+"Platsen för temat som används med jQuery UI !JavaScript-bibioteket "
+"(version 1.8.18).\n"
+"\n"
+"Ett tomt värde medför att en anpassat tema för jQuery UI laddas från "
+"kopian som medföljde Trac.\n"
+"\n"
+"Alternativt, ett tema för jQuery UI kan laddas från en CDN (Content "
+"Delivery Network), till exempel:\n"
+"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.18/themes/start"
+"/jquery-ui.css\n"
+"eller\n"
+"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.18/themes/start/jquery-"
+"ui.css.\n"
+"\n"
+"(''sedan 0.13'')"
+
+#: trac/web/chrome.py:441
 msgid ""
 "Order of the items to display in the `metanav` navigation bar,\n"
 "listed by IDs. See also TracNavigation."
 msgstr ""
+"Ordning på elementen som ska visas i navigationsfältet `metanav`, listade"
+" av IDn. Se också TracNavigation."
 
-#: trac/web/chrome.py:370
+#: trac/web/chrome.py:446
 msgid ""
 "Order of the items to display in the `mainnav` navigation bar, \n"
 "listed by IDs. See also TracNavigation."
 msgstr ""
+"Ordning på elementen som ska visas i navigationsfältet `mainnav`, listade"
+" av IDn. Se också TracNavigation."
 
-#: trac/web/chrome.py:376
+#: trac/web/chrome.py:452
 msgid "URL to link to, from the header logo."
-msgstr ""
+msgstr "URL att länka till, från huvudlogotypen."
 
-#: trac/web/chrome.py:379
+#: trac/web/chrome.py:455
 msgid ""
 "URL of the image to use as header logo.\n"
 "It can be absolute, server relative or relative.\n"
@@ -1197,45 +1909,61 @@ msgid ""
 "folder mapped to the [#trac-section htdocs_location] URL. \n"
 "Only specifying `your-logo.png` is equivalent to the latter."
 msgstr ""
+"URL till bilden som utgör huvudlogotypen. Den kan vara absolut, "
+"serverrelativ eller relativ.\n"
+"\n"
+"Om relativ URL, så är den relativ en av `/chrome`-platserna: Ange `site"
+"/din-logo.png` om `din-logo.png` är placerad i katalogen `htdocs` inom "
+"din [TracEnvironment Trac-miljö]; Ange `common/din-logo.png` om `din-"
+"logo.png` är placerad i den katalog som pekas ut av [#trac-section "
+"htdocs_location] URL. Om endast `din-logo.png` anges är detta ekvivalent "
+"med det senare."
 
-#: trac/web/chrome.py:390
+#: trac/web/chrome.py:466
 msgid "Alternative text for the header logo."
-msgstr ""
+msgstr "Alternativ text för huvudlogotyp."
 
-#: trac/web/chrome.py:394
+#: trac/web/chrome.py:470
 msgid "Width of the header logo image in pixels."
-msgstr ""
+msgstr "Bredden på huvudlogotypen (antal pixlar)."
 
-#: trac/web/chrome.py:397
+#: trac/web/chrome.py:473
 msgid "Height of the header logo image in pixels."
-msgstr ""
+msgstr "Höjden på huvudlogotypen (antal pixlar)."
 
-#: trac/web/chrome.py:400
+#: trac/web/chrome.py:476
 msgid ""
 "Show email addresses instead of usernames. If false, we obfuscate\n"
 "email addresses. (''since 0.11'')"
 msgstr ""
+"Visa e-postadresser istället för användarnamn. Om `false` så fördunklas "
+"e-postadresserna. (''sedan 0.11'')"
 
-#: trac/web/chrome.py:404
+#: trac/web/chrome.py:480
 msgid ""
 "Never obfuscate `mailto:` links explicitly written in the wiki, \n"
 "even if `show_email_addresses` is false or the user has not the \n"
 "EMAIL_VIEW permission (''since 0.11.6'')."
 msgstr ""
+"Fördunkla aldrig `mailto:`-länkar som explicit anges i wikin, även om "
+"`show_email_addresses` är satt till `false` eller om användaren ej har "
+"behörigheten EMAIL_PREVIEW. (''sedan 0.11.6'')"
 
-#: trac/web/chrome.py:410
+#: trac/web/chrome.py:486
 msgid ""
 "Show IP addresses for resource edits (e.g. wiki).\n"
 "(''since 0.11.3'')"
-msgstr ""
+msgstr "Visa IP-adresser för resursändringar (t.ex. wiki). (''sedan 0.11.3'')"
 
-#: trac/web/chrome.py:414
+#: trac/web/chrome.py:490
 msgid ""
 "Make `<textarea>` fields resizable. Requires !JavaScript.\n"
 "(''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Gör storleken på `<textarea>`-fält ändringsbar. Kräver !JavaScript. "
+"(''sedan 0.12'')"
 
-#: trac/web/chrome.py:418
+#: trac/web/chrome.py:494
 msgid ""
 "Inactivity timeout in seconds after which the automatic wiki preview\n"
 "triggers an update. This option can contain floating-point values. The\n"
@@ -1243,51 +1971,84 @@ msgid ""
 "this to 0 to disable automatic preview. The default is 2.0 seconds.\n"
 "(''since 0.12'')"
 msgstr ""
+"Timeout för inaktivitet (i sekunder) efter vilken den automatiska "
+"wiki-förhandsgranskningen utlöser en uppdatering. Detta värde kan anges "
+"som ett flyttal (med decimalpunkt). Ju lägre inställning, ju fler "
+"förfrågningar kommer skickas till servern. Sätt till 0 för att inaktivera"
+" automatisk förhandsgranskning. Standard är 2.0 sekunder."
+
+#: trac/web/chrome.py:501
+msgid ""
+"The date information format. Valid options are 'relative' for\n"
+"displaying relative format and 'absolute' for displaying absolute\n"
+"format. (''since 0.13'')"
+msgstr ""
+"Datumformat. Giltiga val är 'relative' för att visa relativa datum "
+"(ålder) och 'absolute' för att visa absoluta datum. (''sedan 0.13'')"
 
-#: trac/web/main.py:79
+#: trac/web/main.py:87
 msgid ""
 "Ordered list of filters to apply to all requests\n"
 "(''since 0.10'')."
 msgstr ""
+"Ordnad lista med filter som tillämpas på alla förfrågningar. (''sedan "
+"0.10'')"
 
-#: trac/web/main.py:84
+#: trac/web/main.py:92
 msgid ""
-"Name of the component that handles requests to the base URL.\n"
+"Name of the component that handles requests to the base\n"
+"URL.\n"
 "\n"
-"Options include `TimelineModule`, `RoadmapModule`, `BrowserModule`,\n"
-"`QueryModule`, `ReportModule`, `TicketModule` and `WikiModule`. The\n"
-"default is `WikiModule`. (''since 0.9'')"
+"Options include `TimelineModule`, `RoadmapModule`,\n"
+"`BrowserModule`, `QueryModule`, `ReportModule`, `TicketModule`\n"
+"and `WikiModule`. The default is `WikiModule`. (''since 0.9'')"
 msgstr ""
+"Namnet på den komponent som hanterar förfrågningar till bas-URL:en.\n"
+"\n"
+"Alternativen är bland annat `TimelineModule`, `RoadmapModule`, "
+"`BrowserModule`, `QueryModule`, `ReportModule`, `TicketModule` och "
+"`WikiModule`. Standard är `WikiModule`. (''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/web/main.py:92
+#: trac/web/main.py:101
 msgid "The default timezone to use"
-msgstr ""
+msgstr "Förinställd tidszon som ska användas"
 
-#: trac/web/main.py:95
+#: trac/web/main.py:104
 msgid ""
-"The preferred language to use if no user preference has been set.\n"
-"(''since 0.12.1'')"
+"The preferred language to use if no user preference has\n"
+"been set. (''since 0.12.1'')"
 msgstr ""
+"Önskat språk att använda om inte användaren angivit detta. (''sedan "
+"0.12.1'')"
 
-#: trac/web/main.py:100
+#: trac/web/main.py:109
 msgid ""
-"The date format. Valid option is 'iso8601' for ISO 8601 format, If\n"
-"not specified, use a browser's language. (''since 0.13'')"
+"The date format. Valid options are 'iso8601' for selecting\n"
+"ISO 8601 format, or leave it empty which means the default\n"
+"date format will be inferred from the browser's default\n"
+"language. (''since 0.13'')"
 msgstr ""
+"Datumformat. Giltiga alternativ är 'iso8601' för ISO 8601-format, eller "
+"lämna tomt för att låta formatet bestämmas av webbläsarens "
+"standardinställningar. (''sedan 0.13'')"
 
-#: trac/wiki/api.py:242
+#: trac/wiki/api.py:263
 msgid ""
 "Enable/disable highlighting CamelCase links to missing pages\n"
 "(''since 0.9'')."
 msgstr ""
+"Aktivera/inaktivera framhävning av CamelCase-länkar till saknade sidor. "
+"(''sedan 0.9'')"
 
-#: trac/wiki/api.py:246
+#: trac/wiki/api.py:267
 msgid ""
 "Enable/disable splitting the WikiPageNames with space characters\n"
 "(''since 0.10'')."
 msgstr ""
+"Aktivera/inaktivera uppdelning av WikiPageNames med mellanslag. (''sedan "
+"0.10'')"
 
-#: trac/wiki/api.py:250
+#: trac/wiki/api.py:271
 msgid ""
 "Enable/disable the use of unsafe HTML tags such as `<script>` or\n"
 "`<embed>` with the HTML [wiki:WikiProcessors WikiProcessor]\n"
@@ -1296,15 +2057,24 @@ msgid ""
 "For public sites where anonymous users can edit the wiki it is\n"
 "recommended to leave this option disabled (which is the default)."
 msgstr ""
+"Aktivera/inaktivera användning av osäkra HTML-taggar såsom `<script>` "
+"eller `<embed>` med HTML-[wiki:WikiProcessors WikiProcessorn]. (''sedan "
+"0.10.4'')\n"
+"\n"
+"För publika sajter där anonyma användare tillåts redigera wikin "
+"rekommenderas att denna möjlighet är inaktiverad (vilket är standard)."
 
-#: trac/wiki/api.py:258
+#: trac/wiki/api.py:279
 msgid ""
 "List of URI schemes considered \"safe\", that will be rendered as\n"
 "external links even if `[wiki] render_unsafe_content` is `false`.\n"
 "(''since 0.11.8'')"
 msgstr ""
+"Lista över URI-scheman som anses \"säkra\", vilka återges som externa "
+"länkar även om `[wiki] render_unsafe_content` är satt till `false`. "
+"(''sedan 0.11.8'')"
 
-#: trac/wiki/intertrac.py:35
+#: trac/wiki/intertrac.py:36
 msgid ""
 "This section configures InterTrac prefixes. Options in this section\n"
 "whose name contain a \".\" define aspects of the InterTrac prefix\n"
@@ -1341,6 +2111,40 @@ msgid ""
 "trac.url = http://trac.edgewall.org\n"
 "}}}"
 msgstr ""
+"Denna sektion konfigurerar InterTrac-prefix. Alternativ i denna sektion "
+"vars namn innehåller en punkt \".\" definierar aspekter av ett InterTrac-"
+"prefix motsvarande alternativet med samma namn upp till punkten \".\". "
+"Alternativ vars namn ej innehåller en punkt \".\" definierar ett alias.\n"
+"\n"
+"`.url` är obligatoriskt och anger var den andra Trac-miljön är "
+"lokaliserad. Detta kan vara en relativ URL om den är placerad på samma "
+"server.\n"
+"\n"
+"`.title` används för att tillhandahålla ett användbart verktygstips vid "
+"förflyttning av markören över en InterTrac-länk.\n"
+"\n"
+"`.compat` anger huruvida ''kompatibilitetsläget'' ska aktiveras eller "
+"inaktiveras:\n"
+" * Om den utpekade Trac-miljön använder en version lägre än "
+"[trac:milestone:0.10 0.10] ([trac:r3526 r3526] för att vara exakt) så vet"
+" den inte hur en InterTrac-länk ska hanteras, och det ankommer på den "
+"refererande Trac-miljön att förbereda en korrekt länk. Inte alla länkar "
+"kommer att fungera, men de vanligaste gör det. Detta kallas "
+"kompatibilitetsläge, och är `true` som standard.\n"
+" * Om den utpekade Trac-miljön kan hantera InterTrac-länkar kan "
+"kompatibilitetsläget inaktiveras vilket medför att ''alla'' [TracLinks "
+"Trac-länkar] kan bli till InterTrac-länkar.\n"
+"\n"
+"Exempel på konfiguration:\n"
+"{{{\n"
+"[intertrac]\n"
+"# -- Examper på alias:\n"
+"t = trac\n"
+"\n"
+"# -- Länka till en extern Trac:\n"
+"trac.title = Edgewall's Trac för Trac\n"
+"trac.url = http://trac.edgewall.org\n"
+"trac.compat = false}}}"
 
 #: trac/wiki/interwiki.py:35
 msgid ""
@@ -1358,8 +2162,21 @@ msgid ""
 "tsvn = tsvn: Interact with TortoiseSvn\n"
 "}}}"
 msgstr ""
+"Varje alternativ i sektionen `[interwiki]` definierar ett InterWiki-"
+"prefix. Alternativets namn definierar prefixet, dess värde anger URL:en, "
+"valfritt följt av en beskrivning åtskild från URL:enmed blanksteg. "
+"Parametriska URL:er stöds också.\n"
+"\n"
+"'''Exempel:'''\n"
+"{{{\n"
+"[interwiki]\n"
+"MeatBall = http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?\n"
+"PEP = http://www.python.org/peps/pep-$1.html Python Enhancement Proposal "
+"$1\n"
+"tsvn = tsvn: Interact with TortoiseSvn\n"
+"}}}"
 
-#: trac/wiki/web_ui.py:63
+#: trac/wiki/web_ui.py:64
 msgid "Maximum allowed wiki page size in bytes. (''since 0.11.2'')"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal storlek (bytes) på wikisidor . (''sedan 0.11.2'')"
 

Modified: incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/tracini.pot
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/tracini.pot?rev=1340960&r1=1340959&r2=1340960&view=diff
==============================================================================
--- incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/tracini.pot (original)
+++ incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/locale/tracini.pot Mon May 21 10:22:29 2012
@@ -1190,14 +1190,14 @@ msgstr ""
 
 #: trac/web/chrome.py:368
 msgid ""
-"Location of the jQuery !JavaScript library (version 1.5.1).\n"
+"Location of the jQuery !JavaScript library (version 1.7.2).\n"
 "\n"
 "An empty value loads jQuery from the copy bundled with Trac.\n"
 "\n"
 "Alternatively, jQuery could be loaded from a CDN, for example:\n"
-"http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js,\n"
-"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.1.min.js or\n"
-"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js.\n"
+"http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js,\n"
+"http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js or\n"
+"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js.\n"
 "\n"
 "(''since 0.13'')"
 msgstr ""

Modified: incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/perm.py
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/perm.py?rev=1340960&r1=1340959&r2=1340960&view=diff
==============================================================================
--- incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/perm.py (original)
+++ incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/perm.py Mon May 21 10:22:29 2012
@@ -23,6 +23,7 @@ import os
 from time import time
 
 from trac.admin import AdminCommandError, IAdminCommandProvider, get_dir_list
+from trac.cache import cached
 from trac.config import ExtensionOption, OrderedExtensionsOption
 from trac.core import *
 from trac.resource import Resource, get_resource_name
@@ -182,11 +183,11 @@ class DefaultPermissionStore(Component):
       subjects.update(provider.get_permission_groups(username) or [])
 
     actions = set()
-    rows = self.env.db_query("SELECT username, action FROM permission")
+    perms = self._all_permissions
     while True:
       num_users = len(subjects)
       num_actions = len(actions)
-      for user, action in rows:
+      for user, action in perms:
         if user in subjects:
           if action.isupper() and action not in actions:
             actions.add(action)
@@ -220,6 +221,11 @@ class DefaultPermissionStore(Component):
 
     The permissions are returned as a list of (subject, action)
     formatted tuples."""
+    return self._all_permissions
+    
+    
+  @cached
+  def _all_permissions(self):
     return [(username, action) for username, action in 
         self.env.db_query("SELECT username, action FROM permission")]
 
@@ -228,6 +234,9 @@ class DefaultPermissionStore(Component):
     self.env.db_transaction("INSERT INTO permission VALUES (%s, %s)",
                 (username, action))
     self.log.info("Granted permission for %s to %s", action, username)
+    
+    # Invalidate cached property
+    del self._all_permissions
 
   def revoke_permission(self, username, action):
     """Revokes a users' permission to perform the specified action."""
@@ -235,6 +244,9 @@ class DefaultPermissionStore(Component):
         "DELETE FROM permission WHERE username=%s AND action=%s",
         (username, action))
     self.log.info("Revoked permission for %s to %s", action, username)
+    
+    # Invalidate cached property
+    del self._all_permissions
 
 
 class DefaultPermissionGroupProvider(Component):

Modified: incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/error.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/error.html?rev=1340960&r1=1340959&r2=1340960&view=diff
==============================================================================
--- incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/error.html (original)
+++ incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/error.html Mon May 21 10:22:29 2012
@@ -46,9 +46,9 @@
   <script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/
    jQuery(document).ready(function($) {
     $("form.newticket textarea").each(function() {
-     $(this).text($(this).text()
-             .replace(/#USER_AGENT#/m, navigator.userAgent)
-             .replace(/#JQUERY#/m, $().jquery));
+     $(this).val($(this).val()
+               .replace(/#USER_AGENT#/m, navigator.userAgent)
+               .replace(/#JQUERY#/m, $().jquery));
     });
    });
   /*]]>*/</script>

Modified: incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/layout.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/layout.html?rev=1340960&r1=1340959&r2=1340960&view=diff
==============================================================================
--- incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/layout.html (original)
+++ incubator/bloodhound/trunk/trac/trac/templates/layout.html Mon May 21 10:22:29 2012
@@ -12,7 +12,10 @@
   </title>
   <meta py:if="chrome.content_type == 'text/html'" http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   <meta py:for="meta in chrome.metas" py:attrs="meta"/>
-  <!--[if IE]><script type="text/javascript">window.location.hash = window.location.hash;</script><![endif]-->
+  <!--[if IE]><script type="text/javascript">
+   if (/^#__msie303:/.test(window.location.hash))
+    window.location.replace(window.location.hash.replace(/^#__msie303:/, '#'));
+  </script><![endif]-->
   <py:if test="chrome.links">
    <py:for each="rel, links in chrome.links.items()">
     <link rel="${rel}" py:for="link in links" py:attrs="link" />Mime
View raw message