axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Leo de Blaauw <ldebla...@iza.nl>
Subject RE: How Does Axis Support SSL/TLS
Date Fri, 13 Feb 2004 07:22:37 GMT
Nope,
 
its to the transport layer to deal with that.

Greetz
Leo

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Zhao Sharon-CSC002 [mailto:Sharon.Zhao@motorola.com]
Verzonden: donderdag, februari 2004 23:19
Aan: 'axis-user@ws.apache.org'
Onderwerp: How Does Axis Support SSL/TLSI wonder how does Axis support the SSL/TLS? Does it has any API defined? 

Thanks, 

Sharon Zhao 


De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking 
van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet voor u 
bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de 
toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar e-mail 
berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden c.q. 
ontvangen van deze berichten.

Mime
View raw message