axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Leo de Blaauw <ldebla...@iza.nl>
Subject RE: Using Client Certificate
Date Tue, 02 Dec 2003 12:46:01 GMT
Hi,

Unfortunately that error can mean lots of things that went wrong...
Did you try to turn on SSL debug information ? 

System.setProperty("javax.net.debug", "all"); or trough a java -D on the
start 
of your program offcourse

Also write a simple java program to connect to the HTTPS url makes it 
easier to debug this stuff i found.

Greetings,
Leo de Blaauw

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Philipp Röthl [mailto:Philipp.Roethl@intercom.at]
Verzonden: dinsdag, december 2003 9:52
Aan: axis-user@ws.apache.org
Onderwerp: Using Client Certificate


Hi,

I'm trying to secure my Web service using SSL Client Certificate
Authentication.

I followed the instructions on
http://www.mail-archive.com/tomcat-user@jakarta.apache.org/msg105672.html to
activate client authentication in Tomcat. I can access secured tomcat pages
using Internet Explorer (with the imported client certificate).

Next, I imported the ca certificate (ca.pem) and the client certificate into
the client keystore.

keytool -import -alias root -keystore client/client.ks -trustcacerts -file
ca/ca.pem

keytool -import -alias tomcat -keystore client/client.ks -trustcacerts -file
client/client1.pem

Now I tried to deploy the service using the following command:

java -Djava.protocol.handler.pkgs=com.sun.net.ssl.internal.www.protocol
-Djavax.net.ssl.keyStore="C:\dev\ssl\client\client.ks"
-Djavax.net.ssl.keyStorePassword="changeit" -cp %AXISCLASSPATH%
org.apache.axis.client.AdminClient
-lhttps://localhost:8443/gwa/services/AdminService deploy.wsdd

But I get the following Exception:
java.net.SocketException: Connection aborted by peer: socket write error

What goes wrong here?

Thanks in advance.

Philipp Röthl
 


De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking 
van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet voor u 
bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de 
toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar e-mail 
berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden c.q. 
ontvangen van deze berichten.

Mime
View raw message