axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Anne Thomas Manes <a...@manes.net>
Subject Re: WebSphere reading materials
Date Fri, 14 Nov 2003 13:27:20 GMT
Leo,

Thanks for the link. Can you provide some more pointers to Web 
services-specific information? Most of these links were focused on 
traditional J2EE stuff, and not on Web services.

Thanks,
Anne

At 03:34 AM 11/14/2003, you wrote:

>To all interested,
>
>Below is a link to all sorts of IBM websphere documentation reachable from 
>this one link, for those interested.
>As i see a lot of technical websphere questions pop up lately on this 
>list, and this is not really the list to ask those:
>
><http://www-106.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/0305_issw/recommendedreading.html>http://www-106.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/0305_issw/recommendedreading.html

>
>
>Greetz,
>
>Leo de Blaauw
>
>
>
>
>
>De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
>geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
>verstrekking
>van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht 
>niet voor u
>bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat 
>dit in de
>toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar 
>e-mail
>berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij 
>verzenden c.q.
>ontvangen van deze berichten.Mime
View raw message