axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Leo de Blaauw <ldebla...@iza.nl>
Subject RE: Install/Deploy Axis 1.1 under WebSphere 5
Date Thu, 13 Nov 2003 08:14:19 GMT
Hi,
1. I read it somewhere that IBM WebSphere came built in with Axis 1.0
   But after installing WebSphere , I couldn;t find it anywhere, eg
:axis.jar
   is it really there or did I miss out something during installation ?

Not true, IBM did supply axis with their ETTK toolkit but not in websphere
(yet.....)

2. Do we actually install axis inside IBM WebSphere or IBM HTTP Server ? or
can be both ?
   Does IBM websphere also have web container or servlet engine like IBM
HTTP Server ?

We run it as a web application, the IBM HTTP server(a modded apache HTTP
server) is only
for webpages and not for servlets, jsps etc they run in the websphere
appserver via the plugin.

3. if WebSphere has bundled Axis 1.0 inside, how to get rid of it and
replace it with Axis 1.1 ?
   or How do we install axis 1.1 inside IBM WebSphere or IBM HTTP Server ?

Make a web application with axis and the libs in it and deploy basically

Greetings,
Leo de Blaauw   
   


   


De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking 
van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet voor u 
bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de 
toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar e-mail 
berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden c.q. 
ontvangen van deze berichten.

Mime
View raw message