axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Leo de Blaauw <ldebla...@iza.nl>
Subject RE: Archive Search
Date Wed, 12 Nov 2003 08:03:13 GMT
Try:

http://ws.apache.org/axis/mail.html

Leo

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Uwe Kubosch [mailto:uwe.kubosch@bbs.no]
Verzonden: woensdag, november 2003 9:01
Aan: axis-user@ws.apache.org
Onderwerp: Archive Search


Hi all!

Is it possible to browse or search the mailing list archives for axis-user?
I can't find it anywhere.


donV


De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking 
van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet voor u 
bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de 
toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar e-mail 
berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden c.q. 
ontvangen van deze berichten.

Mime
View raw message