axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Kellogg, Richard" <RKell...@MICROS.COM>
Subject RE: Dime parsing example ??
Date Wed, 23 Jul 2003 13:07:27 GMT
Please refer to http://nagoya.apache.org/wiki/apachewiki.cgi?AxisProjectPages/DotNetInterop.

-----Original Message-----
From: Leo de Blaauw [mailto:ldeblaauw@iza.nl]
Sent: Wednesday, July 23, 2003 9:03 AM
To: Axis-User@Ws. Apache. Org (E-mail)
Subject: Dime parsing example ??


Hi,

Does anybody have a working example of how to get to the files (parts) IN a
dime
attachment ? I have been having the hardes time just get a zip file from a
DIME 
attachment.

Also wich version of DIME does axis support currently ? Basically my service
has
to service .net clients sending in requests with DIME attachments containing
zip
files..

Any help or pointers greatly appreciated !

Sincere greetz
Leo de Blaauw
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking 
van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet voor u 
bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de 
toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar e-mail 
berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden c.q. 
ontvangen van deze berichten.
Mime
View raw message