axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Leo de Blaauw <ldebla...@iza.nl>
Subject RE: Dime parsing example ??
Date Wed, 23 Jul 2003 13:15:40 GMT
Well,

Yeah i know that example but that just reads in the DIME attachment and
copies it over to the
reply message without touching the contents at all.. So again not really
answered my question
unfortunatly... I found an open source java library that deals with DIME
objects but it comes
back with the message it doesnt support the DIME version axis uses...

Sincere greetings,
Leo de Blaauw

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Davanum Srinivas [mailto:dims@yahoo.com]
Verzonden: woensdag, juli 2003 15:14
Aan: axis-user@ws.apache.org
Onderwerp: RE: Dime parsing example ??


look at samples/attachments...It has a Echo Attachments service that can
also do DIME. 

-- dims

--- Leo de Blaauw <ldeblaauw@iza.nl> wrote:
> Well,
> 
> Quick answer but doesnt really answer any of my questions ;-(
> 
> Greetings,
> Leo de Blaauw
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Kellogg, Richard [mailto:RKellogg@MICROS.COM]
> Verzonden: woensdag, juli 2003 15:07
> Aan: axis-user@ws.apache.org
> Onderwerp: RE: Dime parsing example ??
> 
> 
> Please refer to
>
http://nagoya.apache.org/wiki/apachewiki.cgi?AxisProjectPages/DotNetInterop.
> 
> -----Original Message-----
> From: Leo de Blaauw [mailto:ldeblaauw@iza.nl]
> Sent: Wednesday, July 23, 2003 9:03 AM
> To: Axis-User@Ws. Apache. Org (E-mail)
> Subject: Dime parsing example ??
> 
> 
> Hi,
> 
> Does anybody have a working example of how to get to the files (parts) IN
a
> dime
> attachment ? I have been having the hardes time just get a zip file from a
> DIME 
> attachment.
> 
> Also wich version of DIME does axis support currently ? Basically my
service
> has
> to service .net clients sending in requests with DIME attachments
containing
> zip
> files..
> 
> Any help or pointers greatly appreciated !
> 
> Sincere greetz
> Leo de Blaauw
> 
> 
> 
> 
> De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor
> de 
> geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
> verstrekking 
> van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht
niet
> voor u 
> bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat
dit
> in de 
> toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar
> e-mail 
> berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij
> verzenden c.q. 
> ontvangen van deze berichten.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor
de 
> geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking 
> van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht
niet voor u 
> bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat
dit in de 
> toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar
e-mail 
> berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij
verzenden c.q. 
> ontvangen van deze berichten.
> 


=====
Davanum Srinivas - http://webservices.apache.org/~dims/

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
http://sitebuilder.yahoo.com
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking 
van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet voor u 
bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de 
toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar e-mail 
berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden c.q. 
ontvangen van deze berichten.


Mime
View raw message