axis-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Davanum Srinivas <d...@yahoo.com>
Subject RE: Dime parsing example ??
Date Wed, 23 Jul 2003 13:14:21 GMT
look at samples/attachments...It has a Echo Attachments service that can also do DIME. 

-- dims

--- Leo de Blaauw <ldeblaauw@iza.nl> wrote:
> Well,
> 
> Quick answer but doesnt really answer any of my questions ;-(
> 
> Greetings,
> Leo de Blaauw
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Kellogg, Richard [mailto:RKellogg@MICROS.COM]
> Verzonden: woensdag, juli 2003 15:07
> Aan: axis-user@ws.apache.org
> Onderwerp: RE: Dime parsing example ??
> 
> 
> Please refer to
> http://nagoya.apache.org/wiki/apachewiki.cgi?AxisProjectPages/DotNetInterop.
> 
> -----Original Message-----
> From: Leo de Blaauw [mailto:ldeblaauw@iza.nl]
> Sent: Wednesday, July 23, 2003 9:03 AM
> To: Axis-User@Ws. Apache. Org (E-mail)
> Subject: Dime parsing example ??
> 
> 
> Hi,
> 
> Does anybody have a working example of how to get to the files (parts) IN a
> dime
> attachment ? I have been having the hardes time just get a zip file from a
> DIME 
> attachment.
> 
> Also wich version of DIME does axis support currently ? Basically my service
> has
> to service .net clients sending in requests with DIME attachments containing
> zip
> files..
> 
> Any help or pointers greatly appreciated !
> 
> Sincere greetz
> Leo de Blaauw
> 
> 
> 
> 
> De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor
> de 
> geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
> verstrekking 
> van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet
> voor u 
> bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit
> in de 
> toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar
> e-mail 
> berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij
> verzenden c.q. 
> ontvangen van deze berichten.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de 
> geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking 
> van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  Indien dit bericht niet voor u 
> bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de 
> toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat IZA Nederland al haar e-mail 
> berichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden c.q.

> ontvangen van deze berichten.
> 


=====
Davanum Srinivas - http://webservices.apache.org/~dims/

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
http://sitebuilder.yahoo.com

Mime
View raw message