axis-java-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Thomas Neerup Andersen <...@edbgruppen.dk>
Subject Any way to avoid ".portname" is appended on service ERP's made with JAXWS ?
Date Tue, 15 Apr 2008 13:15:42 GMT
Kindly
Thomas Neerup
Software Architect

mailto:thn@edbgruppen.dk


-- 
Besøg os på: www.edbgruppen.dk - EDB Gruppen A/S, Hovedkontor: Industrivej 13 C, DK-7400 Herning.
CVR-nr: 84 66 78 11.
Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. E-mailen er kun bestemt for den anførte
modtager. Hvis du ved en fejl har modtaget denne e-mail, beder vi dig venligst sende den retur
til afsenderen og derefter slette den uden nogen form for behandling, videregivelse eller
kopiering. På forhånd tak.

Mime
View raw message