axis-java-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Thomas Neerup Andersen <...@edbgruppen.dk>
Subject AUTO: Thomas Neerup Andersen/THN/EDB Gruppen Systems/EDB Gruppen is out of the office. (returning 29-04-2008)
Date Mon, 21 Apr 2008 02:01:29 GMT

I am out of the office until 29-04-2008.
Note: This is an automated response to your message Re: Mex jar missing in
maven repo sent on 21-04-2008 03:00:34.
This is the only notification you will receive while this person is away.


-- 
Besøg os på: www.edbgruppen.dk - EDB Gruppen A/S, Hovedkontor: Industrivej 13 C, DK-7400 Herning.
CVR-nr: 84 66 78 11.
Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. E-mailen er kun bestemt for den anførte
modtager. Hvis du ved en fejl har modtaget denne e-mail, beder vi dig venligst sende den retur
til afsenderen og derefter slette den uden nogen form for behandling, videregivelse eller
kopiering. På forhånd tak.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: axis-dev-unsubscribe@ws.apache.org
For additional commands, e-mail: axis-dev-help@ws.apache.org


Mime
View raw message