aurora-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From kevi...@apache.org
Subject [46/51] [partial] Serve HTTP assets out of a standard classpath root.
Date Wed, 08 Oct 2014 19:59:08 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/05129ed5/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/angular-route.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/angular-route.min.js.map b/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/angular-route.min.js.map
deleted file mode 100644
index e6573ea..0000000
--- a/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/angular-route.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-route.min.js",
-"lineCount":13,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAkzBtCC,QAASA,EAAa,CAAIC,CAAJ,CAAcC,CAAd,CAA+BC,CAA/B,CAAyC,CAC7D,MAAO,UACK,KADL,UAEK,CAAA,CAFL,UAGK,GAHL,YAIO,SAJP,MAKCC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CASrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIGE,EAAH,GACEV,CAAAW,MAAA,CAAeD,CAAf,CACA,CAAAA,CAAA,CAAiB,IAFnB,CALyB,CAW3BE,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAASf,CAAAgB,QAATD,EAA2Bf,CAAAgB,QAAAD,OAG/B,IAAIlB,CAAAoB,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWf,CAAAgB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUhB,CAAAgB,QAkBdJ,EAAA,CAVYJ,CAAAa,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChDnB,CAAAoB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BT,CAA5B,EAA8CP,CAA9C,CAAwDkB,QAAuB,EAAG,CAC5E,CAAA1B,CAAAoB,UAAA,CAAkBO,CAAlB,CAAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAApB,CAAAqB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEEvB,CAAA,EAH8E,CAAlF,CAMAQ,EAAA,EAPgD,CAAtCY,CAWZX,EAAA,CAAeM,CAAAZ,MAAf,CAA+Be,CAC/BT,EAAAgB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAhB,EAAAe,MAAA,CAAmB
 E,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBElB,EAAA,EA7Bc,CApBmC,IACjDC,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDY,EAAgBlB,CAAAsB,WAHiC,CAIjDD,EAAYrB,CAAAuB,OAAZF,EAA2B,EAE/BvB;CAAA0B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EAPqD,CALpD,CADsD,CAoE/DiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBjC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,UACK,KADL,UAEM,IAFN,MAGCG,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1BW,EAAUhB,CAAAgB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbV,EAAA6B,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIf,EAAO6B,CAAA,CAAS3B,CAAA8B,SAAA,EAAT,CAEPnB,EAAAoB,WAAJ,GACErB,CAAAsB,OAMA,CANgBjC,CAMhB,CALIgC,CAKJ,CALiBH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CAKjB,CAJIC,CAAAsB,aAIJ,GAHElC,CAAA,CAAMY,CAAAsB,aAAN,CAGF,CAHgCF,CAGhC,EADA/B,CAAAkC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACA,CAAA/B,CAAAmC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPF,CAUAjC,EAAA,CAAKC,CAAL,CAlB8B,CAH3B,CADwD,CAn2B7DqC,CAAAA,CAAgB5C,CAAA6C,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAE,CACvBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAOlD,EAAAmD,OAAA,CAAe,KAAKnD
 ,CAAAmD,OAAA,CAAe,QAAQ,EAAG,EAA1B,CAA8B,WAAWF,CAAX,CAA9B,CAAL,CAAf,CAA0EC,CAA1E,CADuB,CA2IhCE,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD;AAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,cACUJ,CADV,QAEIA,CAFJ,CAFoB,CAM1BK,EAAOD,CAAAC,KAAPA,CAAkB,EAEtBL,EAAA,CAAOA,CAAAM,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,wBAFJ,CAE8B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAuB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,MAAQJ,CAAR,UAAuB,CAAC,CAACE,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAPL,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAgBkB,MAhBlB,CAkBPF,EAAAU,OAAA,CAAiBC,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBf,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CAvIhC,IAAIY,EAAS,EAsGb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAAClB,CAAD,CAAOmB,CAAP,CAAc,CAChCH
 ,CAAA,CAAOhB,CAAP,CAAA,CAAerD,CAAAmD,OAAA,CACb,gBAAiB,CAAA,CAAjB,CADa,CAEbqB,CAFa,CAGbnB,CAHa,EAGLD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBmB,CAAjB,CAHK,CAOf,IAAInB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAIoB,EAAuC,GACxB,EADCpB,CAAA,CAAKA,CAAAqB,OAAL,CAAiB,CAAjB,CACD,CAAXrB,CAAAsB,OAAA,CAAY,CAAZ;AAAetB,CAAAqB,OAAf,CAA2B,CAA3B,CAAW,CACXrB,CADW,CACL,GAEdgB,EAAA,CAAOI,CAAP,CAAA,CAAuBzE,CAAAmD,OAAA,CACrB,YAAaE,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAWqB,CAAX,CAAyBD,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KAnByB,CA2ElC,KAAAI,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CAChC,IAAAR,KAAA,CAAU,IAAV,CAAgBQ,CAAhB,CACA,OAAO,KAFyB,CAMlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,OALD,CAMC,gBAND,CAOC,MAPD,CAQR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAA4DC,CAA5D,CAA4EC,CAA5E,CAAkF,CA4P5FC,QAASA,EAAW,EAAG,CAAA,IACjBC,EAAOC,CAAA,EADU,CAEjBC,EAAOxF,CAAAgB,QAEX,IAAIsE,CAAJ,EAAYE,CAAZ,EAAoBF,CAAAG,QAApB,GAAqCD,CAAAC,QAArC,EACO5F,CAAA6F,OAAA,CAAeJ,CAAAK,WAAf,CAAgCH,CAAAG,WAAhC,CADP,EAEO,CAACL,CAAAM,eAFR,EAE+B,CAA
 CC,CAFhC,CAGEL,CAAAb,OAEA,CAFcW,CAAAX,OAEd,CADA9E,CAAAiG,KAAA,CAAaN,CAAAb,OAAb,CAA0BI,CAA1B,CACA,CAAAF,CAAAkB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCP,CAAtC,CALF,KAMO,IAAIF,CAAJ,EAAYE,CAAZ,CACLK,CAeA,CAfc,CAAA,CAed,CAdAhB,CAAAkB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CT,CAA3C,CAAiDE,CAAjD,CAcA;CAbAxF,CAAAgB,QAaA,CAbiBsE,CAajB,GAXMA,CAAAU,WAWN,GAVQnG,CAAAoG,SAAA,CAAiBX,CAAAU,WAAjB,CAAJ,CACElB,CAAA5B,KAAA,CAAegD,CAAA,CAAYZ,CAAAU,WAAZ,CAA6BV,CAAAX,OAA7B,CAAf,CAAAwB,OAAA,CAAiEb,CAAAX,OAAjE,CAAAnB,QAAA,EADF,CAIEsB,CAAAsB,IAAA,CAAcd,CAAAU,WAAA,CAAgBV,CAAAK,WAAhB,CAAiCb,CAAA5B,KAAA,EAAjC,CAAmD4B,CAAAqB,OAAA,EAAnD,CAAd,CAAA3C,QAAA,EAMN,EAAAwB,CAAAb,KAAA,CAAQmB,CAAR,CAAAe,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAIf,CAAJ,CAAU,CAAA,IACJvE,EAASlB,CAAAmD,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBsC,CAAAgB,QAAnB,CADL,CAEJC,CAFI,CAEMC,CAEd3G,EAAA4G,QAAA,CAAgB1F,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAAC2F,CAAD,CAAQ/C,CAAR,CAAa,CAC3C5C,CAAA,CAAO4C,CAAP,CAAA,CAAc9D,CAAAoG,SAAA,CAAiBS,CAAjB,CAAA,CACVzB,CAAA0B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACazB,CAAA2B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAFgB,CAA7C,CAKI7G,EAAAoB,U
 AAA,CAAkBsF,CAAlB,CAA6BjB,CAAAiB,SAA7B,CAAJ,CACM1G,CAAAgH,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASjB,CAAAX,OAAT,CAFf,EAIW9E,CAAAoB,UAAA,CAAkBuF,CAAlB,CAAgClB,CAAAkB,YAAhC,CAJX,GAKM3G,CAAAgH,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAIJ,GAHEA,CAGF,CAHgBA,CAAA,CAAYlB,CAAAX,OAAZ,CAGhB,EADA6B,CACA,CADcpB,CAAA0B,sBAAA,CAA2BN,CAA3B,CACd,CAAI3G,CAAAoB,UAAA,CAAkBuF,CAAlB,CAAJ,GACElB,CAAAyB,kBACA;AADyBP,CACzB,CAAAD,CAAA,CAAWrB,CAAAyB,IAAA,CAAUH,CAAV,CAAuB,OAAQrB,CAAR,CAAvB,CAAAkB,KAAA,CACF,QAAQ,CAACW,CAAD,CAAW,CAAE,MAAOA,EAAAzE,KAAT,CADjB,CAFb,CATF,CAeI1C,EAAAoB,UAAA,CAAkBsF,CAAlB,CAAJ,GACExF,CAAA,UADF,CACwBwF,CADxB,CAGA,OAAOvB,EAAAiC,IAAA,CAAOlG,CAAP,CA3BC,CADI,CADlB,CAAAsF,KAAA,CAiCO,QAAQ,CAACtF,CAAD,CAAS,CAChBuE,CAAJ,EAAYtF,CAAAgB,QAAZ,GACMsE,CAIJ,GAHEA,CAAAvE,OACA,CADcA,CACd,CAAAlB,CAAAiG,KAAA,CAAaR,CAAAX,OAAb,CAA0BI,CAA1B,CAEF,EAAAF,CAAAkB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CT,CAA7C,CAAmDE,CAAnD,CALF,CADoB,CAjCxB,CAyCK,QAAQ,CAAC0B,CAAD,CAAQ,CACb5B,CAAJ,EAAYtF,CAAAgB,QAAZ,EACE6D,CAAAkB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CT,CAA
 3C,CAAiDE,CAAjD,CAAuD0B,CAAvD,CAFe,CAzCrB,CA1BmB,CA+EvB3B,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBZ,CAFgB,CAERwC,CACZtH,EAAA4G,QAAA,CAAgBvC,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQnB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAzGbK,EAAAA,CAyGac,CAzGNd,KAAX,KACIoB,EAAS,EAEb,IAsGiBN,CAtGZL,OAAL,CAGA,GADIoD,CACJ,CAmGiB/C,CApGTL,OAAAqD,KAAA,CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,CASrBC,EAAMJ,CAAA7C,OAAtB,CAAgCgD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAI5D,EAAMJ,CAAA,CAAKgE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAM,QACA,EADY,MAAOL,EAAA,CAAEG,CAAF,CACnB,CAAFG,kBAAA,CAAmBN,CAAA,CAAEG,CAAF,CAAnB,CAAE;AACFH,CAAA,CAAEG,CAAF,CAEJ5D,EAAJ,EAAW8D,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOhB,CAAAgE,KAAP,CADF,CACqBF,CADrB,CAP4C,CAW9C,CAAA,CAAO9C,CAbP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAsGT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQtE,CAAA,CAAQwB,CAAR,CAAe,QACbxE,CAAAmD,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB8B,CAAAqB,OAAA,EAAnB,CAAuCxB,CAAvC,CADa,YAETA,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAA1B,QAAA,CAAgB
 pB,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAO8C,EAAP,EAAgBjD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCrB,CAAA,CAAQqB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,QAAS,EAAT,YAAwB,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBgC,QAASA,EAAW,CAAC0B,CAAD,CAASjD,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIkD,EAAS,EACbhI,EAAA4G,QAAA,CAAiBqB,CAAAF,CAAAE,EAAQ,EAARA,OAAA,CAAkB,GAAlB,CAAjB,CAAyC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUR,CAAV,CAAa,CAC5D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEM,CAAA9D,KAAA,CAAYgE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAZ,MAAA,CAAc,WAAd,CAAnB,CACIxD,EAAMqE,CAAA,CAAa,CAAb,CACVH,EAAA9D,KAAA,CAAYY,CAAA,CAAOhB,CAAP,CAAZ,CACAkE,EAAA9D,KAAA,CAAYiE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOrD,CAAA,CAAOhB,CAAP,CALF,CAHqD,CAA9D,CAWA,OAAOkE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CA7VuD,IA8LxFpC,EAAc,CAAA,CA9L0E,CA+LxF7F,EAAS,QACCkE,CADD,QAeCgE,QAAQ,EAAG,CACjBrC,CAAA,CAAc,CAAA,CACdhB,EAAAsD,WAAA,CAAsB9C,CAAtB,CAFiB,CAfZ,CAqBbR,EAAA/C,IAAA,CAAe,wBAAf,CAAyCuD,CAAzC,CAEA,OAAOrF,EAtNqF,CARlF,CA5LW,CAlBL,CAqkBpByC,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB;AAoCAyF,QAA6B,EAAG,CAC9B,IAAAxD,KAAA,CAAYyD,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCA
 5F,EAAA6F,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCvI,CAAlC,CACA0C,EAAA6F,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCvG,CAAlC,CAgLAhC,EAAAwI,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CAoExBxG,EAAAwG,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CAr3BG,CAArC,CAAA,CAk5BE3I,MAl5BF,CAk5BUA,MAAAC,QAl5BV;",
-"sources":["angular-route.js"],
-"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","currentScope","$destroy","currentElement","leave","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","regexp","RegExp","routes","when","this.when","route","redirectPath","length","substr","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$http","$templateCache","$sce","updateRoute","next","parseRoute",
 "last","$$route","equals","pathParams","reloadOnSearch","forceReload","copy","$broadcast","redirectTo","isString","interpolate","search","url","then","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","getTrustedResourceUrl","loadedTemplateUrl","response","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","decodeURIComponent","name","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","$evalAsync","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/05129ed5/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/bower.json
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/bower.json b/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/bower.json
deleted file mode 100644
index e69bf3c..0000000
--- a/3rdparty/javascript/bower_components/angular-route/bower.json
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
- "name": "angular-route",
- "version": "1.2.9",
- "main": "./angular-route.js",
- "dependencies": {
-  "angular": "1.2.9"
- }
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/05129ed5/3rdparty/javascript/bower_components/angular/.bower.json
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/3rdparty/javascript/bower_components/angular/.bower.json b/3rdparty/javascript/bower_components/angular/.bower.json
deleted file mode 100644
index 01a5568..0000000
--- a/3rdparty/javascript/bower_components/angular/.bower.json
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-{
- "name": "angular",
- "version": "1.2.9",
- "main": "./angular.js",
- "dependencies": {},
- "homepage": "https://github.com/angular/bower-angular",
- "_release": "1.2.9",
- "_resolution": {
-  "type": "version",
-  "tag": "v1.2.9",
-  "commit": "22cd7a61c8c5e73f62801ea586dbbb3d93369e46"
- },
- "_source": "git://github.com/angular/bower-angular.git",
- "_target": "1.2.9",
- "_originalSource": "angular"
-}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/05129ed5/3rdparty/javascript/bower_components/angular/README.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/3rdparty/javascript/bower_components/angular/README.md b/3rdparty/javascript/bower_components/angular/README.md
deleted file mode 100644
index fc0c099..0000000
--- a/3rdparty/javascript/bower_components/angular/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-# bower-angular
-
-This repo is for distribution on `bower`. The source for this module is in the
-[main AngularJS repo](https://github.com/angular/angular.js).
-Please file issues and pull requests against that repo.
-
-## Install
-
-Install with `bower`:
-
-```shell
-bower install angular
-```
-
-Add a `<script>` to your `index.html`:
-
-```html
-<script src="/bower_components/angular/angular.js"></script>
-```
-
-## Documentation
-
-Documentation is available on the
-[AngularJS docs site](http://docs.angularjs.org/).
-
-## License
-
-The MIT License
-
-Copyright (c) 2010-2012 Google, Inc. http://angularjs.org
-
-Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
-of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
-in the Software without restriction, including without limitation the rights
-to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
-copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
-furnished to do so, subject to the following conditions:
-
-The above copyright notice and this permission notice shall be included in
-all copies or substantial portions of the Software.
-
-THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
-IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
-FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
-AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
-LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
-OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
-THE SOFTWARE.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/05129ed5/3rdparty/javascript/bower_components/angular/angular-csp.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/3rdparty/javascript/bower_components/angular/angular-csp.css b/3rdparty/javascript/bower_components/angular/angular-csp.css
deleted file mode 100644
index 763f7b9..0000000
--- a/3rdparty/javascript/bower_components/angular/angular-csp.css
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-/* Include this file in your html if you are using the CSP mode. */
-
-@charset "UTF-8";
-
-[ng\:cloak], [ng-cloak], [data-ng-cloak], [x-ng-cloak],
-.ng-cloak, .x-ng-cloak,
-.ng-hide {
- display: none !important;
-}
-
-ng\:form {
- display: block;
-}


Mime
View raw message